Kritiky.cz > Horory > Gojira: Fainaru uozu (2004)

Gojira: Fainaru uozu (2004)

rp Gojira Fainaru uozu04cover.jpg
rp Gojira Fainaru uozu04cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dámy a páno­vé, nade­šel čas se roz­lou­čit. Finální bitva o pla­ne­tu Zemi může začít!

Nekonečné vál­ky lid­stva za pomo­ci straš­li­vých zbra­ní mají­cích vliv na život­ní pro­stře­dí způ­so­bi­lo, že počet lidí rapid­ně kle­sl a tak byli stvo­ře­ni mutan­ti mají­cí lid­skou podo­bu. Lidé a mutan­ti vytvo­ři­li svě­to­vou orga­ni­za­ci EDF (Earth Defense Force), kte­rá má chrá­nit pla­ne­tu za pomo­ci nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie. Gojira je jedi­ným sou­pe­řem, kte­ré­ho se EDF dlou­ho nemoh­la zba­vit. Teprve za pomo­ci bojo­vé­ho stro­je Gotenga se jim na Jižním pólu pove­de obá­va­né­ho pro­tiv­ní­ka navždy pohřbít do ledu. O čty­ři­cet let poz­dě­ji při­chá­zí malé Shobijin s varo­vá­ním, že brzy nasta­ne roz­ho­du­jí­cí bitva mezi dob­rem a zlem. V tu samou dobu se nad Tokiem obje­ví obrov­ská mimo­zem­ská loď, na jejíž palubě je rasa zva­ná Xiliens. Nejprve to vypa­dá, že při­chá­ze­jí v míru, ale něko­lik odváž­liv­ců pro­kouk­ne jejich lest a vál­ka může začít. Mimozemšťané hod­la­jí pou­žít ke zni­če­ní Země vět­ši­nu zná­mých mon­ster, ale nepo­čí­ta­li s uvěz­ně­nou Gojirou. 

Režie: Ryuhei Kitamura
Rok výro­by: 2004
Délka: 125 min
Země: Japonsko / Austrálie / Čína
Alternativní název: Godzilla: Final Wars
Hrají:
Masahiro Matsuoka…(Ozaki)
Rei Kikukawa…(Miyuki Otonashi)
Don Frye…(Douglas Gordon)
Maki Mizuno…(Anna Otonashi)
Kazuki Kitamura…(The Controller of Planet X)
…a dal­ší

Toho se k 50. výro­čí zro­du kul­tov­ní­ho mon­stra roz­hod­lo nato­čit posled­ní díl a divá­kům tak nabíd­nout důstoj­né roz­lou­če­ní. Gojira / Godzilla si jej urči­tě zaslou­ži­la (však má taky svo­jí hvězdu na Hollywood Walk of Fame). I pro­to se roz­po­čet mno­ho­ná­sob­ně navý­šil opro­ti minu­lým dílům a bylo to znát. Do reži­sér­ské­ho křes­la use­dl Ryuhei Kitamura, kte­rý osm­a­dva­cá­té­mu dílu chtěl nesma­za­tel­ně vtisk­nout svou sto­pu úspěš­né­ho reži­sé­ra, ale jest­li se mu to poved­lo, musí­te posou­dit sami. Závěrečný díl se totiž setkal s dosti roz­po­ru­pl­ný­mi ohla­sy a já s nimi musím bohu­žel sou­hla­sit. Přestože jsem byl na kon­ci doce­la spo­ko­je­ný s odve­de­nou pra­cí, našel jsem tu i cel­kem dost sla­bin a asi nej­ví­ce mě iri­to­va­la pře­mrš­tě­nost scé­ná­ře a ne vždy pove­de­né tri­ky. 

Skalní fan­dy této série (mezi kte­ré se sám počí­tám) jis­tě potě­šil úvod­ní „pro­střih“ pře­de­šlý­mi díly, kte­ré nám dali mož­nost čis­tě z nos­tal­gic­ké­ho hle­dis­ka ale­spoň na malou chví­li zavzpo­mí­nat na „sta­ré dob­ré časy“. I pro­to jsem byl veli­ce rád, že se tvůr­ci nebá­li a na scé­nu opět při­ved­li vět­ši­nu zná­mých Kaiju mon­ster, kte­ré se již v minu­los­ti sta­li sou­pe­ři Gojiře, nebo jsme je měli šan­ci vidět „sólo“ v jiných fil­mech. Totální destruk­ce papun­de­klo­vých kulis tak moh­la zapo­čít, no a že se bylo na co dívat. Jejich nověj­ší vzhled jsem samo­zřej­mě kvi­to­val s povdě­kem. Trošku mě sice mrze­lo, že Gojira tu v prv­ní polo­vi­ně moc pro­sto­ru nedo­sta­la (kro­mě úvod­ní­ho sou­bo­je), v čemž taky vidím hlav­ní nevy­rov­na­nost zby­teč­ně dlou­hé sto­pá­že.

Tvůrci se totiž dle mého názo­ru necha­li zby­teč­ně unést a do děje při­pletli mno­ho ved­lej­ších prv­ků, kte­ré tu byli spí­še na obtíž. Rozhodně nejsem pří­z­niv­cem mimo­zemš­ťa­nů a Matrixu, tak­že tady u mě nepo­cho­di­li a když k tomu při­po­čí­tám ješ­tě mutan­ty s nad­při­ro­ze­ný­mi schop­nost­mi – začal jsem skří­pat zuba­ma. Ještě mi tu chy­běl cho­dí­cí obtloust­lý Seagal a bylo by vyma­lo­vá­no už úpl­ně. Ty jejich trap­né sou­bo­je a pře­střel­ky mi zača­li po chví­li lézt krkem a jedi­né co tak stá­lo za povšim­nu­tí, byla honič­ka na motor­kách. Naštěstí se pak dosta­la ke slo­vu Gojira a úro­veň fil­mu šla hned naho­ru.
Gojira: Fainaru uozu tak ve finá­le byla urči­tě solid­ním roz­lou­če­ním s tou­to sérií. Jsem veli­ce rád, že jsem měl mož­nost shléd­nout všech­ny díly a urči­tě neli­tu­ju času, kte­rý jsem tomu věno­val. Vypadalo to, že Gojira už koneč­ně navždy odpo­čí­vat v poko­ji na moř­ském dně, ale roku 2014 se jí Američané opět roz­hod­li pro­bu­dit a jak vid­no ješ­tě ne napo­sle­dy.

Hodnocení:
70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86941 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71587 KB. | 20.06.2024 - 14:19:25