Kritiky.cz > Horory > Halloween H20: 20 Years Later (1998)

Halloween H20: 20 Years Later (1998)

rp Halloween H20 28199829.jpg
rp Halloween H20 28199829.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jamie Lee Curtis se vra­cí na scé­nu a ješ­tě jed­nou se musí posta­vit své­mu fil­mo­vé­mu bra­t­ro­vi…


Keri Tate je ředi­tel­kou pres­tiž­ní ško­ly v Kalifornii, kde se posled­ních dva­cet let ukrý­vá před svou tem­nou minu­los­tí. Její sku­teč­né jmé­no je totiž Laurie Strode a nechval­ně pro­slu­lý psy­cho­pa­tic­ký vrah Michael Myers byl (je) jejím bra­t­rem. Přestože ten měl zemřít při výbuchu v Haddonfieldské nemoc­ni­ci spo­leč­ně s dok­to­rem Loomisem, Laurie / Keri o tom není pře­svěd­če­ná. Neustále jí pro­ná­sle­du­jí noč­ní můry a své­ho bra­t­ra vidí na kaž­dém kro­ku. I z toho důvo­du se uchý­li­la k anti­de­pre­si­vům a pití alko­ho­lu. Nyní přís­ně vycho­vá­vá své­ho syna Johna, kte­ré­mu je prá­vě letos sedm­náct let – stej­ně, jako měla ona, když si pro ní Michael při­šel. Navíc prá­vě nad­chá­zí Halloween a ško­la se až na pár jedin­ců vyprázd­ni­la. To je ten pra­vý oka­mžik, aby se Michael vrá­til a skon­co­val se zbyt­kem své rodi­ny. Laurie / Keri však již nehod­lá utí­kat a skrý­vat se, ten­to­krát se mu posta­ví a pře­žít může jen jeden z nich…


Režie: Steve Miner

Rok výro­by: 1998
Délka: 86 min
Země: USA
Hrají:
Jamie Lee Curtis...(Laurie Strode / Keri Tate)
Josh Hartnett...(John)
Michelle Williams...(Molly)
LL Cool J...(Ronny)
Chris Durand...(Michael Myers)
Adam Arkin...(Will Brennan)
Jodi Lyn O’Keefe...(Sarah)
...a dal­ší


Po zhléd­nu­tí dosa­vad­ních dílů série, jsem se na ten­to sed­mý kou­sek oprav­du těšil. Společně s prv­ním Halloween jde totiž o jeden ze dvou fil­mů, kte­ré jsem až do nedáv­na viděl a ješ­tě jsem si z něj něco pama­to­val. Hlavně to, že jde na roz­díl od před­cho­zích pokra­čo­vá­ní o pove­de­nou podí­va­nou. A nemý­lil jsem se. Společně s jed­nič­kou a dvoj­kou pova­žu­ji H20 za vůbec nej­lep­ší z celé Halloweenské série. Samozřejmě za to mohl i návrat mé oblí­ben­ky­ně Jamie Lee Curtis, kte­rá mi v před­cho­zích pokra­čo­vá­ních nesku­teč­ně chy­bě­la a fak­tu, že prá­vě ten­to díl igno­ru­je všech­ny před­cho­zí a „datu­je se“ jako vol­né pokra­čo­vá­ní kon­ce dru­hé­ho dílu.
Steve Miner i samot­ný scé­nář napros­to igno­ro­va­li něja­ký nesmy­sl­ný kult, dokon­ce vyne­cha­li i jakou­ko­liv vzpo­mín­ku na Jamie (ta pros­tě nee­xis­to­va­la) a nehod­la­li nahra­dit ani vyni­ka­jí­cí­ho Donalda Pleasence někým jiným. Jeho posta­va zemře­la spo­leč­ně s tím­to výji­meč­ným her­cem (neza­po­mně­li však na něj, ve fil­mu se obje­ví ale­spoň jeho foto­gra­fie). A samot­ná Jamie Lee Curtis měla i vzhle­dem ke své­mu pokro­či­lé­mu věku stá­le nesku­teč­né cha­risma a byla jas­nou tahoun­kou celé­ho fil­mu. Opět poda­la vyni­ka­jí­cí výkon. Navíc atmo­sfé­ra zača­la houst­nout hned od prv­ní minu­ty a to bylo jen a jen dob­ře.
Michael Myers se vrá­til v plné síle a koneč­ně nevy­pa­dal jak něja­ký tro­tl. Pomalu ale jis­tě si šel za svým cílem, zane­chá­va­jíc za sebou hro­mád­ku mrt­vol. Jejich počet byl sice ten­to­krát doce­la malý, ale boha­tě mi to sta­či­lo. Jeho sou­boj s Laurie / Keri byl třeš­nič­kou na dor­tu. A v jejich setká­ní nechy­bě­ly ani emo­ce (zvláš­tě pak před finál­ním stě­tím). Takže já pros­tě nemůžu jinak, než dát tomu­to sed­mé­mu dílu nad­prů­měr­né hod­no­ce­ní. Bavil jsem se, nenu­dil a hlav­ně jsem si po pět­ce a šest­ce spra­vil chuť. Je jen obrov­ská ško­da, že se ten­to díl nestal nako­nec i tím finál­ním. Bylo by to oprav­du důstoj­né roz­lou­če­ní s Halloweenskou sérií i Michaelem Myersem.

Hodnocení:
70% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 10,89843 s | počet dotazů: 8182 | paměť: 75320 KB. | 18.06.2024 - 23:59:51