Kritiky.cz > Speciály > STAR TREK: DO TEMNOTY:Nezakrytá Nemesis

STAR TREK: DO TEMNOTY:Nezakrytá Nemesis

4
4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Temná stra­na fil­mu „Star Trek: Do tem­no­ty” při­chá­zí v oso­bě tajem­né­ho nepří­te­le, mezi­pla­ne­tár­ní­ho tero­ris­ty, jehož destruk­tiv­ní instink­ty se zda­jí být jak bez pozem­ských, tak bez kos­mic­kých hra­nic. Tímto nepří­te­lem je John Harrison, ztě­les­ně­ní jed­no­člen­né armá­dy zká­zy, kte­rý se sta­ne cílem kapi­tá­na Kirka.

 Od chví­le, kdy fil­ma­ři popr­vé zača­li pře­mýš­let o muži jmé­nem John Harrison a o jeho hlu­bo­kém spo­je­ní s tra­di­cí Star Treku, hle­da­li pro jeho obsa­ze­ní něko­ho, kdo doká­že být herec­kým cha­me­le­ó­nem.

 Po setká­ních s tuc­ty talen­to­va­ných her­ců se Abrams roz­ho­dl jít napros­to nepřed­ví­da­tel­ným smě­rem. Rozhlédl se ješ­tě dále a v jeho síti uví­zl Benedict Cumberbatch, ang­lic­ký herec zná­mý ponej­víc svý­mi his­to­ric­ký­mi a dobo­vý­mi role­mi – od tele­viz­ní­ho seri­á­lu „Sherlock”, „Válečného koně,” „Pokání” a „Jeden musí z kola ven” po „Hobit: Šmakova dra­čí poušť” a „Konec pře­hlíd­ky”. Abramse zau­ja­la Cumberbatchova kom­bi­na­ce doved­nos­tí a při­taž­li­vos­ti. 

 „V prv­ním fil­mu jsme měli výji­meč­né her­ce, kte­ří vza­li tyto kul­tov­ní role a stvo­ři­li své vlast­ní způ­so­bem, kte­rý napros­to potvr­dil to, co děla­li. Benedict udě­lal přes­ně to samé se svou posta­vou,” vysvět­lu­je Abrams. „Přišel s úpl­ně novým posto­jem, osob­nos­tí, záze­mím a silou. Ale on je tak pře­svěd­či­vý a sil­ný herec, že to fun­go­va­lo. Jeho pří­stup je jíz­li­vě důmy­sl­ný, což je v pořád­ku. Přestal jsem se zabý­vat tím, jak by mohl vypa­dat. V žád­ném pří­pa­dě neu­pra­vu­je­me to, co bylo před­tím, ale on před­sta­vu­je naši ver­zi této posta­vy. A byl to krok správ­ným smě­rem, pro­to­že Benedict je po čer­tech dob­rý.”

Cumberbatch byl fanouš­kem Star Treku už když četl scé­nář. „Viděl jsem prv­ní film a pod­le mě byl skvě­lý. Byl to úžas­ně vtip­ný a inte­li­gent­ní zábav­ný film a záro­veň věr­ný ori­gi­ná­lu. A ten scé­nář mě vtá­hl ješ­tě hlou­bě­ji,” říká. „Hodně jsme o mé posta­vě s J. J. mlu­vi­li, o tom, kdo je ten muž a jakou roli hra­je ve Flotile?”

Pro Cumberbatche bylo vzru­šu­jí­cí při­jít na Enterprise doprostřed už pev­ně svá­za­né rodi­ny – i když hra­je člo­vě­ka, kte­rý tuto rodi­nu ohro­žu­je nej­víc. „J.J. na scé­ně vytvo­řil nesmír­ně zábav­nou atmo­sfé­ru,” komen­tu­je to. „Má vel­ký respekt k her­cům a jejich herec­kým postu­pům, tak­že tam vždy byl čas a mís­to pro zába­vu, ale také pro napros­tou kon­cen­t­ra­ci.”

Jakmile se vrhl do bouř­li­vé psy­chi­ky své posta­vy, pus­til se Cumberbatch také do tré­nin­ku na fyzic­ky nej­ná­roč­něj­ší roli, kte­rou kdy měl, roli plnou bojo­vých scén a honi­ček. Jak sám říká, vel­mi mu při­tom pomá­hal Chris Pine i Zachary Quinto. „Zach a Chris jsou v tako­vých věcech skvě­lí, vel­mi sil­ní a rych­lí, ale kro­mě toho ke mně byli vel­mi las­ka­ví a ohle­du­pl­ní,” říká. „Vždy dba­li na bez­peč­nost – ale potom pros­tě necha­li emo­ce vytrysk­nout.”

Tyto emo­ce pohy­bu­jí­cí se na ten­kém ledě, zejmé­na mezi Pinem a Cumberbatchem, hlu­bo­ce cíti­li všich­ni. „Moc rád jsem sle­do­val Chrise a Benedicta při prá­ci na spo­leč­ných scé­nách, pro­to­že při­tom doslo­va léta­ly jis­kry,” říká Karl Urban.

Pine dodá­vá: „Benedict do té posta­vy vklou­zl jako skal­pel. Jeho herec­ký pro­jev je tak přes­ný, že jsem ho s úža­sem sle­do­val jako fanou­šek i jako herec­ký kole­ga. Bylo to děsi­vé a nahá­ně­lo to hrů­zu a mys­lím, že někte­ré oka­mži­ky, kte­ré vytvo­řil, pat­ří do pan­the­o­nu vel­kých chvil Star Treku.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jak přijít ke štěstí11. května 2023 Jak přijít ke štěstí Rádi byste poznali recept na opravdové štěstí? Možná vám k němu dopomůže kniha s příznačným názvem "Jak přijít ke štěstí - použijte kouzlo štěstí ke zlepšení práce, lásky a života od […] Posted in Recenze knih
  • Silent Night, Zombie Night (2009)26. prosince 2017 Silent Night, Zombie Night (2009) Obyvatelé Los Angeles jsou jen pár dní před Vánocemi nakaženi smrtícím virem, který většinu z nich přemění na zombie… Zbývá jen několik posledních dní do Vánoc, když tu […] Posted in Horory
  • Euro Truck Simulator 2 - Renault Trucks T Tuning Pack DLC29. května 2022 Euro Truck Simulator 2 - Renault Trucks T Tuning Pack DLC Zdá se, že humbuk kolem dnešního oznámení byl tak hlasitý, že by ho pravděpodobně slyšeli i astronauti ve vesmíru. A i když bychom rádi řekli, že pro tento nový obsah je nebe limitem, bude […] Posted in Herní aktuality
  • Norimberský trychtýř17. ledna 2020 Norimberský trychtýř Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Yasmin Boland: Magický Měsíc 16. května 2022 Yasmin Boland: Magický Měsíc  Karty inspirované lunárními fázemi ze všech možných úhlů pohledu patří k těm, které vezmete do ruky a rázem máte po ruce hromadu praktických informací. Přišlo mi, že jsou i z těch, na […] Posted in Recenze knih
  • Sto a jeden dalmatinec - Pongo a Slečinka jdou do boje proti Cruelle20. června 2019 Sto a jeden dalmatinec - Pongo a Slečinka jdou do boje proti Cruelle V Londýně žil psí manželský pár - dalmatini Pongo a Slečinka Pongová, té však všichni říkali Slečinka. A oni měli za páníčky pana a paní Dearleyovi. Než se pan Dearley oženil, bydlel s […] Posted in Recenze knih
  • Python (2000)13. září 2012 Python (2000) Robert Englund si nechá přepravit leteckou společností speciální náklad. Letadlo se ale za záhadných okolností zřítí do lesa. První záběr filmu je na dopravní letadlo, které […] Posted in Horory
  • Duch domu Ashburnů od Darcy Coates18. března 2019 Duch domu Ashburnů od Darcy Coates Milujete-li horory, strašidelné a duchařské příběhy, je kniha "Duch domu Ashburnů" skutečně tou pravou. V domě Ashburnů se totiž děje něco podivného až nadpřirozeného, a než tomuto […] Posted in Recenze knih
  • Storm of the Century (1999)14. ledna 2018 Storm of the Century (1999) Během zuřivé sněhové bouře přichází společně s ní do malého ostrovního městečka i záhadný cizinec Andre Linoge. Muž, který zná každé vaše hříchy, všechna tajemství i slabosti a […] Posted in Horory
  • Hlas moře20. dubna 2022 Hlas moře Malých velkých filmů není nikdo dost, a proto jsem se po zhlédnutí Hlasu moře rozhodl sepsat i pro vás několik postřehů o tomhle krásném zážitku. Z dílny Alejandra Amenábara pochází už na […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,17955 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72803 KB. | 24.02.2024 - 21:05:39