Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Star Trek: Picard - Jean-Luc Picard se vrací

Star Trek: Picard - Jean-Luc Picard se vrací

picardNahled
picardNahled
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

První setká­ní s feno­mé­nem Star Trek bylo kdy­si v Táboře, kdy má babič­ka sle­do­va­la němec­kou RTL, byl jsem vel­mi mla­dý a byla to 80. léta a byl to ani­mo­va­ný Star Trek, vůbec se mu nero­zum­něl. Druhé setká­ní bylo v 90. letech, kdy se Nova a Prima pře­ta­ho­va­li o to, kdo bude vysí­lat Star Trek: Hluboký vesmír devět. A tak nej­lep­ší vzpo­mín­ka na Star Trek seri­ál byl seri­ál Star Trek: Nová gene­ra­ce se slav­ným kapi­tá­nem Picardem.

Hlavní hvězda seri­á­lo­vé­ho feno­mé­nu deva­de­sá­tek se vra­cí ve svých sko­ro 80. Je otáz­kou, jest­li doká­že seri­á­lo­vý Star Trek pokra­čo­vat dál v novém tisí­ci­le­tí. Po vel­mi kri­ti­zo­va­né Discovery, kte­rá po 29 dílech posu­nu­la Star Trek do nové dimen­ze, se vra­cí ten 2. nej­slav­něj­ší kapi­tán Jean-Luc Picard.

Picard01

Začneme tím, že seri­ál je vel­mi poma­lý a v kaž­dém díle se ode­hrá­va­jí důle­ži­té věci, tak v kli­du, je to pou­ze o her­cích, jak to doká­žou zahrát. Herecká hvězda  Patrick Stewart sám o sobě doká­že seri­ál odtáh­nout a kaž­dá jeho chvil­ka je herec­ký kle­not. Ostatní her­ci jsou napros­to nezná­mí, snad Alison Pill je ta 2. nezná­měj­ší. Trailer před pre­mi­é­rou sli­bo­val návrat něko­li­ka her­ců napříč seri­á­ly. Dat (Brent Spiner) má je jen štěk a až ve 4. díle se obje­vi­la dal­ší zná­má posta­va Sedmá z deví­tí (Jeri Ryan). Další sli­bo­va­né posta­vy se vrá­tí asi až na kon­ci a obje­ví se urči­tě jenom na chvil­ku.

O čem tak prv­ní díly v seri­á­lu jsou?  O tom, jak jed­nu dív­ku zavraž­dí Romulané a není to jen tak dív­ka, je to andro­id (jeden z mála co zůstal), má sest­ru a hlav­ně je to jeden z důvo­dů, proč se slav­ný admi­rál Picard vydá ze své vini­ce zno­vu do vesmí­ru hle­dat „děsi­vý“ důvod, proč se byly zni­če­ny kolo­nie na Marsu (i dal­ší pla­ne­ty) andro­i­dy, kte­ří pomá­ha­li lidem. Jeho pří­tel Data (spí­še B4) musel být deak­ti­vo­ván a život Picarda v rám­ci důcho­du a živo­tu v ústra­ní své vini­ce nemá smy­sl.

Picard02

Nový seri­ál v rám­ci Star Treku je jed­ním z nej­lep­ších z posled­ních let. Na seri­á­lu je vidět kaž­dý utra­ce­ný dolar, kte­rý doká­že svět udě­lat napros­to reál­ným. Tvůrci od počí­ta­čů a masek vytvo­ři­li seri­ál, kte­rý sto­jí na všem, co mají lidi rádi. Seriálový Star Trek vždy byl jed­ním z boha­tých seri­á­lů, kte­rý na tri­cích nešet­řil, a tak nová doba ješ­tě vše vylep­šu­je, aby vše bylo ješ­tě doko­na­lé.

Během prv­ních 5 dílů jsme moc v pří­bě­hu moc nepo­kro­či­li a v půl­ce neví­me vůbec nic. Možná něja­ké zrád­ce, tajem­ství fede­ra­ce a to, že Picard ješ­tě tro­cha cítí svo­jí bor­gskou osob­nost, ale nic víc. Je to váž­ně hod­ně zají­ma­vé, jak se pří­běh posu­ne a jak je vlast­ně důle­ži­tá bor­gská krych­le na Romulanském úze­mí.

Picard03

A co mám říct já? Oproti Discovery, kte­rá mně mě po pár dílech neba­vi­la, mně Picard stá­le baví a je o dost lep­ší. Je to pros­tě dost lep­ší. Hlavní záslu­hu má na tom sám Patrick Stewart, kte­rý svo­jí rod­nou zemi (Velkou Británii) pre­zen­tu­je tím nej­lep­ším, co umí. A to hra­ním, kte­ré pokra­ču­je Shakespearovské tra­di­ci. Není od věci, když se v Americe obje­ví her­ci z Británie. Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch i Kenneth Branagh pokra­ču­jí ve sto­pách Patrick Stewarta.

Star Trek: Picard je Sci-fi nej­lep­ší seri­ál letoš­ní sezó­ny a dou­fám, že se něja­ká z čes­kých tele­vi­zí zhos­tí toho, aby zača­la vysí­lat pra­vi­del­ně něco ze seri­á­lo­vé­ho Star Treku, když už zno­vu opa­ku­jí „kon­ku­ren­ci“ Stargate SG-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33646 s | počet dotazů: 266 | paměť: 73040 KB. | 18.04.2024 - 18:37:53