Kritiky.cz > Speciály > STAR TREK: DO TEMNOTY: Dospívání Enterprise

STAR TREK: DO TEMNOTY: Dospívání Enterprise

4
4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vzhledem k tomu, že „Star Trek: Do tem­no­ty” obsa­hu­je vět­ší akce, je vět­ší svým roz­sa­hem a hlou­bě­ji se zamě­řu­je na psy­chi­ku postav, roz­hod­li se fil­ma­ři, že nastal čas roz­ší­řit také pohled na samot­nou Enterprise, a to od samot­né­ho tlu­kou­cí­ho srd­ce lodi, kapi­tán­ské­ho můst­ku. Odrazili se při­tom nejen od lepen­ko­vých kon­struk­cí původ­ní­ho seri­á­lu, ale také od scén pou­ží­va­ných před něko­li­ka málo lety.

„Chtěli jsme divá­kům uká­zat dale­ko víc ze samot­né lodi,” říká Abrams. „V prv­ním fil­mu jsme tvr­dě pra­co­va­li na tom, aby loď půso­bi­la sku­teč­ným dojmem obrov­ské lodi – a ono to vět­ši­nou fun­go­va­lo. Problém byl, že kapi­tán­ský můs­tek byl na jed­né scé­ně, trans­port­ní míst­nost na jiné, zdra­vot­nic­ká sek­ce zase na dal­ší atd. Takhle nikdy nevy­tvo­ří­te žád­nou kon­ti­nu­i­tu. Tentokrát jsme měli mož­nost vytvo­řit scé­nu, kte­rá byla sou­vis­lá, tak­že jsme byli schop­ni pře­jít z můst­ku do chod­by a do dal­ších míst­nos­tí. To dalo lodi nejen pocit vět­ší roz­lo­hy, ale sku­teč­ný pocit vzá­jem­né­ho pro­po­je­ní. A když her­ci a štáb při­šli na scé­nu a vidě­li to vše tak nád­her­ně navr­že­né, pomoh­lo jim to vní­mat to mís­to jako sku­teč­né a věřit v něj. Pozvedlo to vše – výko­ny, osvět­le­ní, prá­ci kame­ry. Pomohlo to ve všech smě­rech a lidem to dává vět­ší náhled do svě­ta, kte­rý tolik milu­je­me.”

Výkonný pro­du­cent Jeffrey Chernov to popi­su­je struč­ně: „Nový design dává divá­kům mož­nost sku­teč­ně žít na Enterprise. Když jsem viděl původ­ní návrhy, říkal jsem si, že to udě­lá Star Trek výji­meč­ným. Nikdo zatím nebyl schop­ný pře­jít z jed­no­ho kon­ce lodi na dru­hý skr­ze ni. A potom, jako koru­nu k tomu vše­mu, jsme posta­vi­li Turbo Plaza, kte­rá popr­vé dává lodi ver­ti­kál­ní roz­měr.”

Herci sou­hla­sí, že nové deko­ra­ce Enterprise jim pomoh­ly vní­mat vesmír­nou ces­tu jako rea­li­tu. „Tentokrát jsme sku­teč­ně měli k dis­po­zi­ci skvě­lé hřiš­tě,” říká Chris Pine. „Ta detail­ní prá­ce, kte­rou štáb udě­lal, byla pros­tě nesku­teč­ná. Měli jsme kon­struk­té­ry, kte­ří pra­co­va­li 7 dní v týd­nu, 24 hodin den­ně, tak­že jsme moh­li být v napros­to doko­na­lém svě­tě. Bylo to úžas­né.”

Návrhy opět vytvo­řil výtvar­ník Scott Chambliss, kte­rý s Abramsem čas­to spo­lu­pra­cu­je. Jedna z nej­ú­žas­něj­ších pra­cí jeho kari­é­ry byla prá­ce na prv­ním „Star Treku”, ve kte­rém Enterprise před­sta­vil pro­střed­nic­tvím sou­čas­né­ho moder­nis­tic­ké­ho desig­nu. Teď se roz­ho­dl pře­kro­čit lať­ku, kte­rou si dří­ve sám nasta­vil.

Abrams to komen­tu­je tak­to: „Scott v tom­to fil­mu před­čil všech­na moje oče­ká­vá­ní. Odvedl napros­to výji­meč­nou prá­ci – nejen tím, že navr­hl úžas­né kuli­sy, ale posta­vil je způ­so­bem, kte­rý ty návrhy ješ­tě pozve­dl. Každá část Enterprise byla pozo­ru­hod­ná. Byl jsem ohro­men vším, na co jsem se podí­val.”

Chernov dodá­vá: „Na Scottovu prá­ci pro ten­to film byly kla­de­ny vel­mi vyso­ké poža­dav­ky: vzít divá­ky dale­ko do budouc­nos­ti a záro­veň udr­žet důvě­ry­hod­nost. Když jsem viděl J. J. a Scotta pra­co­vat, viděl jsem, jak se trá­pí s kaž­dým detai­lem toho, jak chce­me, aby lidé vní­ma­li svět Star Treku a jakým způ­so­bem je do něj uve­de­me. Mají neu­vě­ři­tel­ně kre­a­tiv­ní vztah.”

Tvůrčí pro­ces začal Chamblissovým novým ambi­ci­óz­ním návrhem Enterprise ve sku­teč­né veli­kos­ti. „Jakmile jsme měli kon­cepč­ní kres­by, zami­lo­va­li jsme se do nich,” vzpo­mí­ná vedou­cí výro­by Tommy Harper. „A potom už to vše bylo o tom, jak to zre­a­li­zo­vat, logis­ti­ka o tom, jak to posta­vit, osvět­lit to a nemuset kvů­li tomu vylou­pit ban­ku. To, s čím jsme skon­či­li, byla oprav­du nád­her­ná scé­na, kte­rá sku­teč­ně Abramsovi ote­vře­la ten­to svět a dou­fám, že ho ote­vře i divá­kům.”

Chambliss kon­sta­tu­je, že jeho prá­ce na obou Star Trekovských fil­mech je sil­ně ovliv­ně­na tvor­bou Pierra Cardina, avant­gard­ní­ho fran­couz­ské­ho návr­há­ře, kte­rý se pro­sla­vil futu­ris­tic­kou kolek­cí „kos­mic­ký věk”. Tato kolek­ce obsa­hu­je výraz­né bar­vy a geo­me­t­ric­ké tva­ry. „To, co dělal Cardin v prů­mys­lo­vém desig­nu, je zákla­dem všech scén na Enterprise,” říká Chambliss.

To se potvr­di­lo zejmé­na v high-tech celách pro věz­ně. „Při navr­ho­vá­ní vězeň­ských cel jsem mys­lel na plá­žo­vý dům, kte­rý Pierre Cardin posta­vil v 70. letech,” vysvět­lu­je výtvar­ník a odka­zu­je na legen­dár­ní „Bubble House” sto­jí­cí kou­sek od Cannes. „Je to jed­no­du­še série bílých lus­ků s kula­tý­mi okny, kte­rá míří buď do dal­ších poko­jů nebo naho­ru na nebe. Díval jsem se také na něja­ké kula­té ital­ské tele­viz­ní sady, kte­ré byly naho­ře a dole orá­mo­vá­ny plas­tem. Ty se nako­nec sta­ly těmi vše­vi­dou­cí­mi oky dohlí­že­jí­cí­mi na věz­ně v kaž­dé cele. To vytvo­ři­lo efekt, kde jsou věz­ni jako­by chy­ce­ni v krás­né výklad­ní skří­ni, kde jsou bez pře­s­tá­ní sle­do­vá­ni, se vše­mi emo­ci­o­nál­ní­mi a klaus­tro­fob­ní­mi jevy, kte­ré k tomu pat­ří.”

Ve všech čás­tech Enterprise zůstal Chambliss věr­ný vizi, kte­rou spo­lu s Abramsem ohled­ně toho, jak má Star Trek vypa­dat, měli. „Záměrem bylo udr­žo­vat pocit retro tech­ni­ky – sou­čas­ná tech­ni­ka, kte­rá nás ale stá­le pou­tá k původ­ním tele­viz­ním seri­á­lům. Miluji ele­gant­ní, lesk­lé, krás­né designo­vé prv­ky z počát­ků počí­ta­čo­vých tech­no­lo­gií – a to je naše při­ta­ká­ní staré­mu Star Treku. Snažíme se kom­bi­no­vat retro a futu­ris­tic­ké vní­má­ní tak, aby se vzá­jem­ně pod­po­ro­va­ly. Naším kri­té­ri­em bylo vzít Roddenberryho nad­še­ní pro budouc­nost a pře­vést ho do našich časů.”

Enterprise na nové ces­tě nejen dospí­vá, ale také pod­stu­pu­je zatím nejdi­vo­čej­ší letec­ké mané­v­ry. V jed­nu chví­li se loď vel­mi naklo­ní a je tře­ba nou­zo­vě při­stát. Abrams se roz­ho­dl ten­to mané­vr zno­vu fyzic­ky vytvo­řit v Chamblissových kuli­sách. „Vše jsme to udě­la­li pomo­cí kabe­lů v kom­bi­na­ci s naklo­ně­nou rovi­nou, tak­že jsme sku­teč­ně doslo­va běha­li po stra­nách stěn,” vysvět­lu­je Simon Pegg. „Bylo neu­vě­ři­tel­ně zábav­né to natá­čet, muse­li jsme se pořád zori­en­to­vá­vat, co je naho­ře a co dole. Byla to výzva, ale s Chrisem jsme si to uži­li – vědě­li jsme, že to bude úžas­ná scé­na.”

Říkali jsme tomu rolo­va­cí zábě­ry’,“ vysvět­lu­je tri­kař Roger Guyett. „Loď se otá­čí a umě­lá gra­vi­ta­ce selhá­vá, a když se tohle sta­ne, lidé se začí­na­jí pod­klu­zo­vat. J. J. vel­mi zau­ja­la myš­len­ka, že když pohy­bu­je­te kame­rou urči­tý­mi způ­so­by a když se lidé cho­va­jí urči­tý­mi způ­so­by, sku­teč­ně to vypa­dá, jako kdy­by se všech­no na lodi pře­vra­ce­lo vzhů­ru noha­ma. A měl prav­du. J. J. rozu­mí vizu­ál­ní magii do těch nejmen­ších detai­lů.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Nemáme se bát, The Game Awards se tento rok uskuteční, ale...24. srpna 2020 Nemáme se bát, The Game Awards se tento rok uskuteční, ale... Nemáme se bát, The Game Awards se tento rok uskuteční, ale později a v digitálním formátu. Posted in Krátké herní aktuality
  • Kingdom: Unmei no Hono26. ledna 2024 Kingdom: Unmei no Hono Šinsuke Sato řádí opět a těšil jsem se na finále mé oblíbené japonské Trilogie, jenže film je bohužel rozdělen na 2 party, tedy pořádné finále dostaneme až příště, což se většinou blbě […] Posted in Krátké recenze
  • Spider-Man: Paralelní světy (Spider-Man: Into the Spider-Verse) – Recenze – 80 %10. prosince 2018 Spider-Man: Paralelní světy (Spider-Man: Into the Spider-Verse) – Recenze – 80 % Miles Morales je černošský teenager, syn policisty, co žije ve stejném městě jako Spider-Man. Jednoho dne Miles získá po kousnutí radioaktivním pavoukem stejné nadpřirozené schopnosti jako […] Posted in Filmové recenze
  • Nespoutaný Django28. dubna 2022 Nespoutaný Django Šílenec Tarantino po 3 letech, kdy byl zalezlý v útrobách Hollywoodu a pečlivě tam připravoval svoje veledílo, nyní přivádí na kolbiště světové filmografie další ze svých vypiplaných děl. […] Posted in Filmové recenze
  • Blanka z Valois-Levandulová princezna5. listopadu 2023 Blanka z Valois-Levandulová princezna Máte rádi historické romány? Chcete se dozvědět, kdo to vlastně byla tzv. Levandulová princezna? Máte rádi historii? Tak právě vám je určen historický román s názvem, Blanka z Valois, […] Posted in Recenze knih
  • RECENZE – Návod k použití lásky22. ledna 2019 RECENZE – Návod k použití lásky Autorka: Renáta NázlerováPřeklad: Jana SemelkováNakladatelství: Fortuna LibriRok vydání v ČR: 2018Počet stran: 288ISBN: 978-80-7546-170-4Anotace:Láska vás může vynést až do oblak, ale může […] Posted in Recenze knih
  • Titulky k Grantchester S08E06 - Episode #8.613. září 2023 Titulky k Grantchester S08E06 - Episode #8.6 Will neustále hledá Boha a ostatní se o něj bojí. Geordie ho neustále hledá. Larry začne být hodný na Leonarda. A jestli Bonnie konečně porodí, na to se podívejte v dnešním dílu. Titulky […] Posted in Titulky
  • Amadeus18. února 2022 Amadeus Amadeus je americký dobový životopisný film z roku 1984, který natočil Miloš Forman podle divadelní hry Amadeus z roku 1979. Děj se odehrává ve Vídni v druhé polovině 18. století a je […] Posted in Speciály
  • Soutěž o "Koučinkové diáře" a "Diáře pro radikální změnu"11. února 2020 Soutěž o "Koučinkové diáře" a "Diáře pro radikální změnu" Ve spolupráci s Mindest Academy vyhlašujeme soutěž o „KOUČINKOVÉ DIÁŘE“ a o „DIÁŘE PRO RADIKÁLNÍ ZMĚNU“. Jedná se o diáře, které nejsou nijak datovány, takže s nimi můžete začít prakticky […] Posted in Soutěže
  • Moonfall (2022) 19. ledna 2023 Moonfall (2022)  Když člověk přežije tu hrozně nudnou první polovinu, tak se mu dostane trochu lepší podívané v podobě druhé poloviny, která je o mnoho záživnější. Ovšem i přesto je to snadno zapomenutelný […] Posted in Krátké recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,39755 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72869 KB. | 16.04.2024 - 18:07:01