Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Steve Allen: Od ringu profesionálního wrestlingu k filmovým momentům s Benny Goodmanem

Steve Allen: Od ringu profesionálního wrestlingu k filmovým momentům s Benny Goodmanem

Photo © Universal Pictures
Photo © Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Steve Allen se popr­vé setkal s tele­vi­zí v roce 1949, kdy odpo­vě­děl na inze­rát hle­da­jí­cí tele­viz­ní­ho hla­sa­te­le pro pro­fe­si­o­nál­ní wrest­ling. Přestože o wrest­lin­gu nic nevě­děl, zhlé­dl něko­lik pořa­dů, aby zís­kal pře­hled, a zjis­til, že hla­sa­te­lé nema­jí pro zápas­nic­ké chva­ty přes­ně defi­no­va­né názvy. Když tedy dostal prá­ci, vytvo­řil pro mno­ho chva­tů názvy, z nichž někte­ré se pou­ží­va­jí dodnes. Když se roz­bě­hl prv­ní zápas, začal Allen pro­ná­šet rekla­my kome­di­ál­ním sty­lem, kte­rý roze­smál i divá­ky před aré­nou. Příklad: „Leone teď dává Smithovi plné­ho nel­so­na, při­čemž ho vyklouz­ne buď z polo­vič­ní­ho nel­so­na, nebo z Ozzieho Nelsona. Nyní chlap­ci pře­chá­ze­jí do dvo­ji­té­ho prec­lí­ko­vé­ho shy­bu s vari­a­ce­mi na téma Veloz a Yolanda.“

Nejslavnější Allenovo fil­mo­vé vystou­pe­ní bylo v roce 1956 ve fil­mu „Příběh Bennyho Goodmana“ v titul­ní roli. Film byl sice ve své době prů­měr­ným živo­to­pis­ným sním­kem, ale byl vyhlá­šen díky hud­bě, v níž se obje­vi­lo mno­ho absol­ven­tů Goodmanovy kape­ly. Allen poz­dě­ji vzpo­mí­nal na svůj jedi­ný pří­spě­vek k hud­bě ve fil­mu, kte­rý pou­žil v počá­teč­ních scé­nách. Zkušený Benny Goodman už nedo­ká­zal vydat zvuk kla­ri­ne­tu začá­teč­ní­ka a to byl jedi­ný zvuk, kte­rý byl Allen scho­pen na kla­ri­net vydat.

Film zachy­cu­je něko­lik význam­ných oka­mži­ků Goodmanova živo­ta, ale bývá ozna­čo­ván za nepří­liš přes­ný v detai­lech. Goodmanův židov­ský původ je zmí­něn jen nepří­mo, přes­to­že hrál v jeho umě­lec­kém i osob­ním úsi­lí po celá dese­ti­le­tí důle­ži­tou roli. V jed­né scé­ně, kdy se mu jeho mat­ka sna­ží roz­mlu­vit romá­nek s Alicí Hammondovou (hrá­la ji Donna Reedová), kte­rou si Goodman nako­nec vzal, říká: „Pytlíky a kavi­ár nejdou dohro­ma­dy.“

V poz­děj­ších roz­ho­vo­rech o fil­mu Allen při­znal, že sku­teč­ný Goodman (kte­ré­ho potkal během natá­če­ní fil­mu) nebyl zda­le­ka tak pří­jem­ný člo­věk, jak ho Allen ve fil­mu vykres­lil. Zdroj: Wikipedia/IMDb

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Steve Allene!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37601 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71777 KB. | 14.07.2024 - 18:56:43