Kritiky.cz > Recenze her > Still Life

Still Life

n200908010619 Still Life
n200908010619 Still Life
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Still LifeRoad to India, Syberia, Post Mortem, Syberia 2. Co mají spo­leč­né­ho kro­mě žán­ru? Všechny pochá­ze­jí z díl­ny Microids a že to nejsou ama­té­ři, dodá­vat není tře­ba. Máte-li tedy dost času a něco finanč­ních pro­střed­ků, nech­te se tře­ba inspi­ro­vat recen­zí na tuto hru.

 

 

 

Vizuálně vypa­dá Still Life hod­ně podob­ně jako Syberia. Podobné menu, podob­ná gra­fi­ka, podob­né sym­bo­ly typů - dia­log, uchop… Podobnost je i v před­sta­vi­tel­ce „hlav­ní role“. Správně, je to žena. V pří­pa­dě Still Life sym­pa­tic­ká agent­ka FBI Victoria McPherson. Jaktože agent­ka? Inu, výle­ty do pří­ro­dy skon­či­ly, teď z jiné­ho soud­ku. 

Na této hře se mi nej­víc líbi­la atmo­sfé­ra, kte­rá při­po­mí­na­la film From Hell (r. 2001, režie: Albert a Allen Hughess) a někte­ré postu­py z Kriminálky Las Vegas. Hráče čeká vyšet­řo­vá­ní séri­o­vých vražd. 

Still Life - OběťHned na začát­ku musí­te jet na mís­to činu, kde vám do ruky vra­zí lumi­nol, ště­teč­ky na stě­ry, foto­a­pa­rát, pin­ze­tu a jde se na zajiš­ťo­vá­ní stop! Tyto pasá­že mě ve hře bavi­ly a mys­lím si, že nebu­du sám - je hez­ké zahrát si na pro­fí­ka. Potom se podí­vá­te na mrt­vo­lu ve vaně a jede se na poli­cej­ní sta­ni­ci. 

Celý děj se ode­hrá­vá v Chicagu (navíc v zimě) a atmo­sfé­ra je vyni­ka­jí­cí, také díky tomu, že je pořád noc a někdy i lehce sně­ží. Jsou ale svát­ky a prá­ce neprá­ce, ty se mají sla­vit v rodin­ném kru­hu. Pojedete domů za otcem, vymě­ní­te si dár­ky, zku­sí­te upéct koláč­ky pod­le recep­tu čes­ké babič­ky, pohra­je­te si se zám­kem sta­ré truh­ly a za odmě­nu se začte­te do dení­ku vaše­ho dědeč­ka, jenž byl kdy­si sou­kro­mým detek­ti­vem a navíc rád ces­to­val (kdo zná jinou adven­tu­ru od Microids - Post Mortem, jis­tě sou­hlas­ně při­ky­vu­je). Jaké je však vaše pře­kva­pe­ní, když se dočte­te, jak popi­su­je vraž­dy pro­sti­tu­tek až neu­vě­ři­tel­ně podob­né těm, ke kte­rým došlo nedáv­no v Chicagu a kte­ré máte na sta­ros­ti Vy! 

Still Life - MinulostTeď nastu­pu­je zají­ma­vý obrat. Začínáte hrát za dědeč­ka v Praze 20. let. Ano, podí­vá­me se i do matič­ky sto­věža­té! V zása­dě dělá­te to samé jako Victoria, ako­rát se pohy­bu­je­te v jiných loka­cích (kon­trast mezi zamlže­ný­mi ulič­ka­mi Prahy a noč­ním Chicagem je sku­teč­ně pozo­ru­hod­ný nápad). Nečekejte ovšem výlet­ní tra­su! Podíváte se do zapad­lej­ších čás­tí měs­ta.

Někdo vraž­dí míst­ní leh­ké děvy a poli­cej­ní vyšet­řo­va­tel pra­cov­ním nasa­ze­ním nehý­ří. Vy však máte moti­va­ci, je to náklon­nost hlav­ní­ho hrdi­ny k jed­né z těch­to sle­čen a prá­vě ta vás žádá o pomoc. Děj se pak vra­cí do Chicaga, násled­ně zno­vu do Prahy a je na hrá­či, aby se v kůži obou postav sna­žil odha­lit, kdo sto­jí za vraž­da­mi, jež v sobě mají nádech čeho­si mys­te­ri­óz­ní­ho. 

Hra obsa­hu­je něko­lik háda­nek, nejsou těž­ké. Kromě už zmí­ně­né­ho kuchtě­ní a truh­ly se jed­ná např. o sta­ré dob­ré posou­vá­ní čtver­ců za úče­lem správ­né­ho seřa­ze­ní, jak to zná­me z Posla Smrti, jeden men­ší laby­rint a pasáž s ote­ví­rá­ním zám­ku na dve­řích (ta mi dala zabrat, nevím, jak to bude těž­ké pro vás, tře­ba bude­te šikov­něj­ší). 

Still Life - PřítomnostNPC nejsou pří­liš uke­ca­né, pla­tí tu pra­vi­dlo - vše­ho s mírou. Dialogy se dají „ski­po­vat“ mezer­ní­kem. Žádný zádrhel tu asi nepo­tká­te, všech­no je logic­ké a hra vás zby­teč­ně neho­ní po růz­ných loka­cích ve smys­lu - jdi do B, abys našel něco, co máš donést zpět do A. Jenže mezi A_B zjis­tí­te, že musí­te okli­kou přes C, kde musí­te najít dal­ší cosi, jinak se nedo­sta­ne­te do D, kde nako­nec potká­te něko­ho, kdo vám pora­dí, jak se koneč­ně dostat do B. 

Bugy se ale­spoň mé ver­zi vyhnu­ly, hra nepa­da­la, pří­jem­né­mu zážit­ku ze hry tak nic nebrá­ni­lo. 

Musím dodat, že Still Life nepat­ří zrov­na k nejdel­ším, což ale vůbec není na ško­du. Je to zají­ma­vá hra s horo­ro­vou atmo­sfé­rou a detek­tiv­ní záplet­kou, kte­rou bude­te řešit až do úpl­né­ho kon­ce a pořád nebu­de­te nic vědět na 100%.

Na roz­díl od fil­mů, kde se děje účast­ní­me pasiv­ně, ve hře je mož­nost dění na obra­zov­ce ale­spoň čás­teč­ně ovliv­ňo­vat, a tako­vou mož­nost jed­nou za čas všich­ni uví­tá­me.

Příjemnou zába­vu u Still Life! 

Dodatek: Po vygra­do­va­ném finá­le Victoria navzdo­ry veš­ke­ré­mu sna­že­ní neod­ha­li­la totož­nost záhad­né­ho vra­ha. Otevřený konec nene­chá­val na pochy­bách, že se obje­ví dal­ší  Still Life s pořa­do­vým čís­lem 2, což se v květ­nu letoš­ní­ho roku také potvr­di­lo.

Název: Still Life

Žánr: Adventura

Výrobce: Microids

Rok vydá­ní: 2005

Min. kon­fi­gu­ra­ce: CPU 800 MHz, 128 MB RAM, 32 MB gra­fic­ká kar­ta


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,26172 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72268 KB. | 21.05.2024 - 22:11:22