Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Wimbledon

Wimbledon

wd
wd
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Peter a Lizzie mají spo­leč­nou lás­ku, kte­rou je tenis. Lizzie je toho času úspěš­ná ame­ric­ká hráč­ka, Peter dří­ve úspěš­ný, nyní vete­rán­ský ang­lic­ký hráč. Peter uva­žu­je o ukon­če­ní pro­fe­si­o­nál­ní kari­é­ry a chce se s ní roz­lou­čit svým posled­ním star­tem na Wimbledonu.

A prá­vě na něm se sezná­mí s mlad­ší a momen­tál­ně úspěš­něj­ší Lizzie (Kirsten Dunst). Z počá­teč­ní­ho flir­tu se vyví­jí lás­ka jako trám. Na Petera (Paul Bettany) má pozi­tiv­ní vliv, neče­ka­ně porá­ží jed­no­ho sou­pe­ře za dru­hým a spo­lu s tím ros­te v očích ang­lic­kých teni­so­vých fanouš­ků. Na Liz má jejich romá­nek troš­ku hor­ší dopad…

Co tedy Wimbledon je? Kombinací love sto­ry a napí­na­vým, téměř inter­ak­tiv­ním spor­tov­ním pře­no­sem z pres­tiž­ní teni­so­vé sou­tě­že. To, co divá­ky urči­tě zaujme, jsou hlav­ní před­sta­vi­te­lé. Oba mla­dí, hez­cí, sym­pa­tič­tí, pěk­ně k sobě ladí­cí. Na své si roz­hod­ně při­jde dám­ské i pán­ské pub­li­kum. Film není pří­mo kome­dií srší­cí nezvla­da­tel­ným vese­lím, jako spí­še úsměv­nou podí­va­nou, ve kte­ré nej­vět­ší úsměvy vyvo­lá­vá Peterova samo­mlu­va během teni­so­vých zápa­sů. Povedená je taky Peterova rodi­na a zejmé­na jeho skep­tic­ký bra­tr, kte­rý vydě­lá­vá na tom, že zásad­ně sází na Peterovi sou­pe­ře.

Ve správ­né love sto­ry nesmí chy­bět něja­ký sok. Tím je v tom­to pří­pa­dě mla­dý ame­ric­ký tenis­ta Jake, kte­rý se Peterovi nej­pr­ve sna­ží lézt do milost­né­ho zelí a poz­dě­ji mu zkří­ží i spor­tov­ní ces­tu. Jejich potyč­ky v prů­bě­hu děje nene­cha­jí divá­ka na pochy­bách, kam až se Peter ve Wimbledonu dosta­ne a s kým se zde setká. A jak celý klí­čo­vý zápas dopad­ne a jak skon­čí teni­so­vá lás­ka se už jdě­te podí­vat sami 🙂


Photo © 2004 Universal Pictures


Podívejte se na hodnocení Wimbledon na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59014 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72266 KB. | 21.05.2024 - 12:47:22