Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-21.epizóda(SK-37.,38.)-„Zahoďte šátky“

Survivor-21.epizóda(SK-37.,38.)-„Zahoďte šátky“

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 9
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 9
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 9

„Zahoďte šát­ky“ je veta, kto­rej sa chce dožiť kaž­dý hráč Survivora a v tej­to epi­zó­de sme sa jej konečne dočka­li.

SK-37.epizóda

Nový kmeň nesie názov Bonao a v ňom máme 10 hrá­čov. Práve teraz sa začí­na pra­vá hra. Klasicky začí­na­me týž­deň súbo­jom o odme­nu, no ale keď­že kme­ne už nee­xis­tujú, tak je potreb­né vybrať tímy inak. V ori­gi­ná­le je to tak, že buď sa vyberú dva­ja kapi­tá­ni a tí si vyberú hrá­čov do svoj­ho tímu ale­bo sa pro­s­te vyžre­bujú tímy. U nás sa spra­vi­lo to isté až na to, že aj pri tej voľbe kapi­tá­nov hodi­li súťaž, ale to snáď niko­ho neprekva­pi­lo.

Súboj o kapi­tá­na bol jed­no­du­chý a spo­čí­val v tom, že súťa­ži­a­ci musia posta­viť čo naj­vyššiu vež z dosti­čiek, kto­ré mali k dis­po­zí­cii. Mali na to 7 min­út. Tá sed­mič­ka je už sym­bo­lic­ká v tej­to hre. Musím oce­niť, že kaž­dý mal svoj­ský postup, ale naj­lep­šie to zvlád­la Chilli a tak sa sta­la kapi­tán­kou s mož­nos­ťou vybrať dru­hé­ho kapi­tá­na. Tu už pred súťa­žou som si hovo­ril, že na 90% ten dru­hý bude Braňo a bolo to tak. Proste ako aj sám Braňo neskôr pove­dal, Chilli šla na to, že Braňo väč­ši­nou pre­hrá­va, no a to jej vlast­ne aj vyšlo, len ten zvy­šok už nie. Chilli si do tímu vybra­la Vladimíra, Johy, Veroniku a Nicol a Braňo si vybral Toma, Xéniu, Veve a Dominiku.

Klasicky sa hra­lo na 7 bodov a odme­nou bol pobyt na Sauna beach, kde mali k dis­po­zí­cii neal­ko, ovo­cie, san­dwiche, hra­nol­ky a neal­ko piňa­ko­lá­du. Odmenu zís­kal tím Braňo po výhre 7:3. Mňa zau­ja­li namä prvé tri súbo­je a to Chilli vs Veve, kde Chilli totál­ne poka­zi­la skla­dač­ku, potom Braňo premr­hal obrov­ský náskok pro­ti Vladimírovi a pri tre­ťom mala Nicol vôbec pro­blém doho­diť s tou tyčou. Je však zau­ji­ma­vé, že na záver pro­ti Tomovi sa jej to raz náhod­ne poda­ri­lo a bola jed­nu tyč od pora­ze­nia Toma. To sa ale nesta­lo a tak sa z výhry tešil Braňo a spol.

SK-38.epizóda

Táto časť nám začí­na tým, ako Vladimír hľa­dá skry­tú imu­ni­tu a aj ju našiel. Dá sa vyu­žiť do počtu šiestich súťa­ži­a­cich a verím tomu, že prá­ve on ju doká­že vyu­žiť v správ­ny moment. Taktiež mňa osob­ne prekva­pi­lo to, že Johy reál­ne uva­žu­je o tom, že pôjde s Vladimírom do finá­le. Popravde minu­lu epi­zó­du som aj písal, že tomu neverím, no zjav­ne je to fakt reál­ne.

Po dob­rom zači­at­ku ide­me zase k ďal­šej odme­ne. Tímy osta­li rov­na­ké čo ma síce naj­prv prekva­pi­lo, no potom som sa na to pozrel logic­ky a pred­sa nebudú na kaž­dú odme­nu súťa­žiť o kapi­tán­stvo. Stretol som sa v komen­tá­roch na inter­ne­te s názo­rom, že ako je mož­né, že stá­le súťa­žia v tímoch, keď sa zlúči­li. No dámy a páni toto je aj v ori­gi­ná­le, čiže tu je to v pori­a­d­ku. Fakt súbo­je o odme­nu sú indi­vi­du­ál­ne len nie­ke­dy a väč­ši­nou je to v „súbo­ji o lás­ku“, keď prí­de rodi­na súťa­ži­a­cich pri­a­mo za nimi. Iné je to v súbo­ji o imu­ni­tu, tam už by to malo byť indi­vi­du­ál­ne a malo by to mať rov­na­ký for­mát ako súbo­je o indi­vi­du­ál­nu imu­ni­tu dote­raz. Poďme ale k súťa­ži a odme­nu, kto­rou bol milkshake a donut. Súboj spo­čí­val v tom, že súťa­ži­a­ci vo dvo­ji­ci­ach mali držať koc­ku jed­nou rukou čo najdlh­šie. Vyhrali nako­niec Chilli a Johy pro­ti Veve a Xénii a súboj trval dlhých 31 min­út a za to dávam klob­úk dole. K sebe moh­li vybrať ešte dvoch a vybra­li Vladimíra a Veroniku, ktorí minu­lú odme­nu nema­li. V záve­re už bola len hád­ka pri jed­le, keď­že Veve s Tomom nechce­li vo výva­re rybu, to pek­ne naštva­lo ostat­ných a prá­ve o tom je Survivor. Lebo keď sa hádajú na jed­le, tak vie­te, že je ho nedo­sta­tok.

Záver: Zlúčenie, dob­ré súbo­je o odme­nu, nájde­ná skry­tá imu­ni­ta a zau­jí­ma­vé spo­je­nec­tvá. Musím pove­dať, že na epi­zó­du bez kme­ňo­vej rady to bola fajn epi­zó­da a pre­to dostá­va hod­no­te­nie 7/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40316 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71569 KB. | 23.06.2024 - 06:49:37