Kritiky.cz > Recenze knih > TEMNOTA, jedna z nejlepších knih roku 2016 dle Financial Times

TEMNOTA, jedna z nejlepších knih roku 2016 dle Financial Times

temntota6
temntota6
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Na kni­hu Temnota jsem se moc těši­la, neboť byla vyhlá­še­ná jako jed­na z nej­lep­ších knih roku 2016 dle Financial Times. A oprav­du nezkla­ma­la, nao­pak pří­jem­ně pře­kva­pi­la vel­mi zají­ma­vým, ač tro­chu pochmur­ným a potem­ně­lým pří­bě­hem ženy, kte­rá se na ces­tě za odha­le­ním sku­teč­né prav­dy nikdy nevzdá­vá i za cenu své­ho vlast­ní­ho živo­ta.
Hlavní hrdin­kou je Hulda Hermannsová, sko­ro 65tiletá poli­cej­ní inspek­tor­ka. Považovala se za jed­no­ho z nej­lep­ších detek­ti­vů ze sbo­ru prá­vě pro­to, že jí nikdy nic neu­nik­lo, a pro­to­že byla schop­ná pro­hléd­nout všech­ny lži a pod­vo­dy dřív než její kole­go­vé.
Obvykle se ze všech sil sna­ži­la, aby na svůj věk zapo­mně­la. V srd­ci byla stá­le mla­dá. Ale ten­to­krá­te se to čís­lo (šede­sát čty­ři!) zača­lo sta­vět do ces­ty. V jejích vzpo­mín­kách byla léta tep­lej­ší a jas­něj­ší. Koupala se v slun­ci. Tolik vzpo­mí­nek. Vlastně až pří­liš. Pomyšlení, že jí bude už šede­sát pět, bylo neu­vě­ři­tel­né. Neměla pocit, že by byla v prů­bě­hu šede­sát­ky, a na obzo­ru se blí­ži­la sedm­de­sát­ka.

Roky utí­ka­ly tak rych­le. Jako by se tepr­ve vče­ra sta­la mat­kou, jako by se tepr­ve vče­ra vda­la. Ale když je zača­la počí­tat, uvě­do­mi­la si, že je to už celá věč­nost. Čas byl jako kon­cer­ti­na: jed­na minu­ta utek­la mži­kem oka, dal­ší se neu­r­či­tě táh­la. 

temnota4

V osob­ním živo­tě se po dlou­hé době osa­mě­los­ti roz­hod­la neze­stár­nout sama a dala šan­ci muži, kte­rý se jí líbil. Sama si doká­za­la snad­no před­sta­vit, že s ním strá­ví svo­je posled­ní roky živo­ta. Nebyla to sice oprav­do­vá lás­ka (už zapo­mně­la, jaký to je pocit), ale to pro ni neby­la pod­mín­ka. Oba sdí­le­li vášeň pro pří­ro­du a jeho spo­leč­nost ji těši­la, a navíc nedo­ká­za­la snést pomyš­le­ní, že zestár­ne sama a vyno­ří se tak tem­né vzpo­mín­ky na dáv­no ztra­ce­nou minu­lost.

Hulda je nuce­na ode­jít do před­čas­né­ho důcho­du, aby tak uvol­ni­la mís­to mlad­ší­mu a ambi­ci­óz­něj­ší­mu kole­go­vi, aby jí to neby­lo líto, a tak tro­chu se roz­ptý­li­la „nud­ným“ čeká­ním na důchod, dosta­ne dva týd­ny na vyře­še­ní odlo­že­né­ho pří­pa­du dle vlast­ní­ho výbě­ru.

Od chví­le, kdy se dozvě­dě­la o svém pro­puš­tě­ní, se její myš­len­ky čas­to obra­ce­ly do minu­los­ti. Měla pocit, že ji už nic neče­ká, nic než tem­no­ta, tak může dokon­čit, co zača­la. Dosáhnout něče­ho smys­lu­pl­né­ho. Měla ohrom­ný strach, že budouc­nost, na kte­rou se koneč­ně začí­na­la těšit, se jí ztrá­cí z dosa­hu...

Hulda se nemu­se­la nijak zvlášť dlou­ze roz­ho­do­vat, hned měla jas­no, do čeho se pus­tí. Přesně před rokem se na island­ském bře­hu nalezlo tělo mla­dé Rusky.  Případ se týkal nevy­svět­li­tel­né­ho úmr­tí dív­ky, kte­ré pokud jej nikdo zno­vu neo­te­vře a nepro­vě­ří, sko­ro urči­tě zůsta­ne dál tajem­stvím. 

Po kra­tič­kém vyšet­řo­vá­ní byl pří­pad uza­vřen a záhad­ná smrt dív­ky ozna­če­na jako sebe­vraž­da, pokud se ovšem Huldě nepo­da­ří obje­vit nové důka­zy, kte­ré by to vyvrá­ti­ly. Té mrt­vé bylo pou­hých dva­cet sedm let, v roz­pu­ku mlá­dí, pří­liš mla­dá na to, aby byla před­mě­tem poli­cej­ní­ho vyšet­řo­vá­ní odlo­že­né­ho pří­pa­du, kte­rý roz­hod­ně nikdo nehod­lal zno­vu otevřít.

Mrtvá dív­ka se jmeno­va­la Elena, a byla to Ruska žáda­jí­cí o azyl a na Islandu byla pou­hé čty­ři měsí­ce. Přijela do cizí země, kde hle­da­la úto­čiš­tě, a našla tu jen vod­ní hrob. Kromě poci­tu povin­nos­ti vůči této mrt­vé dív­ce Huldu teď moti­vo­va­la i čis­tá tvr­do­šíj­nost, díky kte­ré zjis­ti­la a vypá­t­ra­la, že ve stej­nou dobu beze sto­py zmi­ze­la ješ­tě jed­na rus­ká dív­ka  jmé­nem Katja, kama­rád­ka Eleny. 

Huldu zne­po­ko­jo­va­lo sil­né pode­zře­ní, že její kole­ga, kte­rý měl pří­pad ten­krát na sta­ros­ti, něco zane­dbal. Jeho schop­nos­tem totiž nikdy nedů­vě­řo­va­la. Podle ní nebyl sna­ži­vý a ani nepa­t­řil mezi ty nej­bys­t­řej­ší. 

temnota5

Dva týd­ny na vyře­še­ní vraž­dy? Co když se jí to nepo­ve­de a bude jí nevy­ře­še­ný pří­pad stra­šit až do důcho­du? Má pone­chat Elenu její­mu osu­du a mož­ná i umož­nit její­mu vra­ho­vi dál cho­dit na svo­bo­dě? Sama Hulda měla ohrom­ný strach, že budouc­nost, na kte­rou se koneč­ně začí­na­la těšit, se jí poma­lu a jis­tě ztrá­cí z dosa­hu.

Při vyšet­řo­vá­ní totiž nará­ží na to, že si všich­ni nechá­va­jí něco pro sebe, a prá­vě na ní je odha­lit CO. A proč ji při vyšet­řo­vá­ní brá­ní i kole­go­vé od poli­cie? Mají k tomu něja­ký důvod? Chtějí zamas­ko­vat své laj­dác­ky odflák­nu­té vyšet­řo­vá­ní a své pochy­be­ní? 

Elena. Mohla by být klí­čem? Způsobem jak se očis­tit? Znovu zís­kat do urči­té míry svou čest? Mohla by zachrá­nit něco z tro­sek své­ho živo­ta tím, že vyře­ší ten­to pří­pad? Nebo se bude ale­spoň cítit smí­ře­něj­ší sama se sebou?

Hulda nedo­ká­za­la snést tem­no­tu a samo­tu svých myš­le­nek z minu­los­ti – v hla­vě jich měla celou řadu. Těžko říct, kte­rá byla zne­po­ko­ji­věj­ší. Díky tomu se dozví­dá­me i něco málo o Huldině minu­los­ti a živo­tě, i o tom,  jak vel­ká tem­no­ta a tíha špat­ných roz­hod­nu­tí jí celý život dopro­vá­zí a sedá na její bed­ra jako tíži­vá tem­no­ta.

Čas neza­dr­ži­tel­ně ubí­há a Hulda má posled­ních 24 hodin na objas­ně­ní pří­pa­du. Budoucnosti se může bát zít­ra, dneska si uži­je dnešek. Všechno dob­ře dopad­ne. Podaří se Huldě odha­lit prav­du a poza­dí zlo­či­nu týka­jí­cích se mrt­vé a zmi­ze­lé dív­ky? Odhalí sku­teč­né­ho vra­ha? A jak vel­ké­mu nebez­pe­čí bude muset čelit tvá­ří tvář vra­ho­vi? Anebo jí samot­nou dože­ne její tem­ná minu­lost a zaha­lí její život do napros­té tmy? Ostatně výho­dou tmy je nee­xis­ten­ce jaký­ko­liv stí­nů....

temnota3

Kniha „Temnota“ obsa­hu­je vel­mi krát­ké, úder­né kapi­to­ly, jež dodá­va­jí kni­ze vel­mi rych­lý spád. Jednotlivé díl­ky před­lo­že­ných indi­cií auto­rem do sebe poma­lu a jis­tě začí­na­jí zapa­dat, a dávat uce­le­nou mozai­ku.

Krimi pří­běh je pro čte­ná­ře tak tro­chu pochmur­ný, neboť se noří hlu­bo­ko do lid­ské duše hlav­ní hrdin­ky Huldy a pood­krý­vá její minu­lost, kte­rá jí neu­stá­le pro­ná­sle­du­je a tíží jako „tem­no­ta.“ 

Čtenáři si však při­jdou na své, neboť počte­níč­ko je vel­mi napí­na­vé až do hoř­ké­ho a neče­ka­né­ho kon­ce. Je to bri­lant­ně napsa­ná detek­tiv­ka, kte­rou vzhle­dem k men­ší­mu roz­sa­hu tři sta stran, pře­čte­te během chvi­lič­ky.

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský. Vydáno v edi­ci Knihy Omega

TEMNOTA

Napsal: Ragnar Jónasson

Přeložila: Vendula Hlavová

Vydal Dobrovský s.r.o. v edi­ci Knihy Omega v roce 2019

Počet stran: 303

ISBN: 978-80-7390-971-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu9. srpna 2023 MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu Milujete-li řešení hádanek a odkrývání temných pravd, kde autorkou předkládané indicie tak trochu zkreslují a odvádějí pozornost od hlavního podezřelého, určitě si nenechte ujít hvězdný […] Posted in Recenze knih
  • V TEMNOTĚ14. srpna 2022 V TEMNOTĚ Máte-li zálusk na nějaký napínavý detektivní thriller s krátkými, ale o to víc čtivými kapitolami, zkuste knihu „V temnotě“ od Mike Omera, jež vydala Grada Publishing, a.s. Hlavní […] Posted in Recenze knih
  • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
  • Vražedné úmysly – skrytá tajemství vyplouvají na světlo26. září 2020 Vražedné úmysly – skrytá tajemství vyplouvají na světlo Láká Vás prostředí tajemné, drsné a téměř neobydlené Aljašky, tudíž ideální místo pro již zmiňované vražedné úmysly? A kdo je oním pachatelem, který takovéto úmysly asi tak má? Pak je pro […] Posted in Recenze knih
  • CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...18. února 2020 CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou... Celý příběh se točí kolem ústředního tématu cigaret, kouření, a hlavně absurdní legislativní formě „protikuřáckého zákona“. Ať už si to uvědomujeme, či nikoliv, jsme každý den proti svému […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen?5. února 2020 ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen? Kniha „Zločin štábního strážmistra“ je napínavým příběhem o usilovném hledání ztracených vodítek z doby dávné minulosti protektorátu Čech a Moravy, kdy se pouštíme v pátrání po stopách […] Posted in Recenze knih
  • V každém z nás klíčí "Kořeny zla"13. ledna 2020 V každém z nás klíčí "Kořeny zla" Kořeny zla jsou klasickou anglickou detektivkou ze série, kde dominuje skvělá dvojice vyšetřovatelů v podání Jess Campbellové a Iana Cartera, před kterými se musí mít všichni zločinci […] Posted in Články, Recenze knih
  • Mrazivé plameny25. srpna 2019 Mrazivé plameny Mrazivé plameny jsou volným pokračováním dvou dílů "Oběšení psi" a "Temní muži" ze série OXEN. Velkým plusem knihy je, že nemusíte vůbec znát oba předchozí díly, abyste mohli vůbec knihu […] Posted in Recenze knih
  • Duch domu Ashburnů od Darcy Coates18. března 2019 Duch domu Ashburnů od Darcy Coates Milujete-li horory, strašidelné a duchařské příběhy, je kniha "Duch domu Ashburnů" skutečně tou pravou. V domě Ashburnů se totiž děje něco podivného až nadpřirozeného, a než tomuto […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,37309 s | počet dotazů: 271 | paměť: 72469 KB. | 28.05.2024 - 03:20:42