Kritiky.cz > Recenze knih > Tomáš a jeho přátelé - Krabice plná zábavy

Tomáš a jeho přátelé - Krabice plná zábavy

Tomas2
Tomas2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zatímco u nás vstu­pu­je do dět­ské­ho svě­ta hrdi­na na kole­jích – Mašinka Tomáš – zhru­ba deset let, v Americe jde o kla­si­ku. Mašinku oži­vil ve svých kni­hách O mašin­ce Tomášovi reve­rend W. V. Awdry (1911-1997). Americké děti zača­ly pří­běhy s mašin­kou maso­vě milo­vat poté, co se původ­ně kniž­ní hrdi­na dostal do tele­viz­ních obra­zo­vek, a to hned jako hrdi­na seri­á­lu na pokra­čo­vá­ní. Prvních pade­sát dva dílů, vysí­la­ných popr­vé v roce 1984 namlu­vil hudeb­ník Ringo Starr. V Čechách mašin­ce pro­půj­čil hlas pro seri­á­lo­vou pohád­ku Tomáš a přá­te­lé Radovan Vaculík, poz­dě­ji Bohuslav Kalva.
Mašinka Tomáš se dosta­la do oma­lo­vá­nek, na trič­ka, kšil­tov­ky, hrneč­ky, vyrá­bí se jako hrač­ka. A Oblíbené jsou kníž­ky s pří­běhy Tomáše a jeho přá­tel, pří­pad­ně jejich sady. Jednou z nej­no­věj­ších je čer­ve­ný box obsa­hu­jí­cí seši­to­vé vydá­ní oma­lo­vá­nek a tři kníž­ky men­ší­ho for­má­tu s názvy Tomáš a James, Tomáš a huri­kán a Tomáš jede na sní­da­ni.
Nápad „zavřít“ Mašinku Tomáše do boxu je mar­ke­tingo­vě pro­myš­le­ný – box vypa­dá hez­ky a bude vhod­ným dár­kem, tře­ba za vysvěd­če­ní, jak pro chlap­ce, tak pro dív­ky. Na pře­ba­lu je upo­zor­ně­ní, že „pro­dukt“ není vhod­ný pro děti do tří let. Doporučení bych se asi drže­la, pro­to­že obráz­ky oma­lo­vá­nek jsou men­ší­ho roz­mě­ru a vybar­vit loko­mo­ti­vu, dal­ší stro­je a nádraž­ní zaměst­nan­ce je poměr­ně slo­ži­té. Některé obráz­ky jsou jed­no­duš­ší, ty by moh­lo čtyř­le­té dítě zvlád­nout vybar­vit, jiné, slo­ži­těj­ší jsou co do vývo­je moto­ri­ky vhod­né spí­še pro před­ško­lá­ky či mlad­ší ško­lá­ky.
Hezky barev­né jsou jed­not­li­vé kniž­ní pří­běhy. Knížka Tomáš a Hurikán má čer­ve­ný pře­bal (stej­ně jako oma­lo­ván­ky), Tomáš jede na sní­da­ni je ve žlu­tém kabát­ku a kníž­ka Tomáš a James má pře­bal mod­rý.
Zezadu na pře­ba­lu najde­te struč­né pře­vy­prá­vě­ní jed­not­li­vých pří­bě­hů. Bohužel na pře­ba­lu kníž­ky Tomáš a huri­kán se obje­vil stej­ný text, kte­rý najde­te i na pře­ba­lu kníž­ky Tomáš a James, kam sku­teč­ně pat­ří: „Na Sodor dopu­to­va­la nová mašin­ka James a nemá to vůbec leh­ké – nezbed­né vagon­ky ji neu­stá­le zlo­bí, dokon­ce ji nako­nec vytla­čí z kole­jí! Nešťastnému Jamesovi musí pomo­ci jeřáb, stroj­ve­dou­cí, hasi­či… a také Tomáš, kte­rý dokon­čí jeho prá­ci, a navíc vyči­ní vagon­kům. Za odmě­nu mu tlus­tý kon­t­ro­lor svě­ří vlast­ní trať!“ Knížka Tomáš a huri­kán vyprá­ví (jak jinak) o tom, jak se přes ost­rov Sodor pře­hnal huri­kán, kte­rý ohro­zil pro­voz na želez­ni­ci. James, Tomáš a jeho přá­te­lé naštěs­tí vyváz­li bez újmy – pří­běh opět dob­ře dopa­dl, což je pro všech­ny pří­běhy s per­so­ni­fi­ko­va­nou mašin­kou typic­ké. Knížka Tomáš jede na sní­da­ni vyprá­ví o tom, jak jed­no­ho dne Tomáše pochvá­lí stroj­vůd­ce a ten zpych­ne. „Vždyť pře­ce zvlád­ne všech­no sám a bez něj! Jenže nic nejde tak, jak si před­sta­vo­val, až nako­nec vje­de do dom­ku pana před­nos­ty… v době sní­da­ně! Z pobo­ře­né zdi ho nako­nec musí vytáh­nout Donald s Douglasem. Není divu, že mu tlus­tý kon­t­ro­lor vyhu­bu­je a pošle ho pra­co­vat do továr­ny!“ Na tom­to pří­bě­hu je patr­né, že vyprá­vě­ní o Tomášovi mají děti poba­vit, ale také pou­čit. Mašinka Tomáš má totiž nejen klad­né, ale také zápor­né vlast­nos­ti – umí být pyš­ná, domýš­li­vá a nezbed­ná a nepo­sluš­ná.


  • Žánr:pohád­ka, obráz­ko­vá kni­ha, inter­ak­tiv­ní kni­hy
  • Nakladatelstvi:Egmont
  • Datum vydá­ní:08.05.2017
  • Doporučeno od:6 let
  • EAN:9788025239209
  • Počet stran:32 stran + 0 stran pří­lo­ha
  • Formát:103x143 - lami­no­va­ný potah + des­ky s moli­ta­nem
  • Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi na AlbatrosMedia.cz se sle­vou 379 .


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51841 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72253 KB. | 22.05.2024 - 03:19:46