Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Train Valley 2 je dnes v Epic games zdarma

Train Valley 2 je dnes v Epic games zdarma

Foto:Alexey Davydov, Sergey Dvoynikov, Timofey Shargorodskiy,Flazm, META Publishing
Foto:Alexey Davydov, Sergey Dvoynikov, Timofey Shargorodskiy,Flazm, META Publishing
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Epic Games Store nabí­zí dnes zdar­ma hru Train Valley 2. Hra je k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní do 20. čer­ven­ce 2023.

Train Valley 2 je simu­lá­tor vla­ko­vé dopra­vy, ve kte­rém se sta­ne­te želez­nič­ním inže­ný­rem. Vaším úko­lem je posta­vit a spra­vo­vat želez­nič­ní síť, kte­rá bude pře­pra­vo­vat ces­tu­jí­cí a zbo­ží. Hra nabí­zí něko­lik her­ních módů, včet­ně kam­pa­ně, san­d­bo­xu a mul­tipla­ye­ru.

Kampaň vás pro­ve­de růz­ný­mi his­to­ric­ký­mi obdo­bí­mi, od dob par­ních loko­mo­tiv až po sou­čas­nost. V kaž­dém obdo­bí se musí­te vypo­řá­dat s růz­ný­mi výzva­mi, jako jsou pří­rod­ní pře­káž­ky, poli­tic­ká situ­a­ce a eko­no­mic­ké pro­blémy.

Sandbox vám dává vol­nou ruku k vytvá­ře­ní vlast­ních želez­nič­ních sítí. Můžete si vybrat z růz­ných map a želez­nič­ních vozi­del a expe­ri­men­to­vat s růz­ný­mi stra­te­gi­e­mi.

Multiplayer vám umož­ňu­je hrát s ostat­ní­mi hrá­či z celé­ho svě­ta. Můžete spo­lu­pra­co­vat na stav­bě želez­nič­ních sítí nebo sou­pe­řit o to, kdo bude mít nej­lé­pe fun­gu­jí­cí síť.

Train Valley 2 je skvě­lá hra pro všech­ny milov­ní­ky vla­ků a želez­nič­ní dopra­vy. Je to výzva pro vaše stra­te­gic­ké a inže­nýr­ské doved­nos­ti. Pokud hle­dá­te zábav­nou a návy­ko­vou hru, pak je Train Valley 2 tou správ­nou vol­bou pro vás.

Zde jsou někte­ré z klí­čo­vých funk­cí hry:

  • Krásná gra­fi­ka
  • Rozmanitá her­ní pro­stře­dí
  • Pestrá šká­la želez­nič­ních vozi­del
  • Rozmanitá her­ní módy
  • Možnost sdí­let své výtvo­ry s ostat­ní­mi hrá­či

Zdroj: Epic Games,Alexey Davydov, Sergey Dvoynikov, Timofey Shargorodskiy,Flazm, META Publishing


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 19,49935 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71780 KB. | 28.02.2024 - 23:02:42