Kritiky.cz > TV Barrandov - 28.02.2018

TV Barrandov - 28.02.2018

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Televizni pro­gram na 28.02.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název pro­gra­mu Popis Od Do
Na plac! 28.02. 02:10 28.02. 03:10
Julie a Nikolas Pokračování němec­ké­ho roman­tic­ké­ho seri­á­lu (2014). Hrají J. Newrkla, J. Hartmann, M. Seefried, N. Warmuth, S. Koch a dal­ší 28.02. 03:10 28.02. 04:15
Konec vysí­lá­ní 28.02. 04:15 28.02. 04:50
NAŠE ZPRÁVY 28.02. 04:50 28.02. 05:50
ANIMÁČEK 28.02. 05:50 28.02. 07:25
Klenot TV Poznejte náš svět nád­her­ně se blýs­ka­jí­cích kle­no­tů! Čekají Vás kla­sic­ké šper­ky zdo­be­né krás­ný­mi a mno­ho­ba­rev­ný­mi kame­ny, kte­ré lze objed­nat v našem živém vysí­lá­ní. Budete zářit kaž­dý den jako oprav­do­vá diva. Přímý pře­nos (120 min) 28.02. 07:25 28.02. 09:45
Soudce Alexandr Na obra­zov­ky při­chá­zí spra­ve­dl­nost, ten­to­krát v muž­ské podo­bě soud­ce Alexandra. A řešit se budou pře­de­vším pení­ze. Dluhy, exe­ku­ce, zpro­ne­vě­ry a pod­vo­dy 28.02. 09:45 28.02. 11:10
Soudkyně Barbara Skutečné pří­běhy ze soud­ních síní. Nesmlouvavá, neo­myl­ná a spra­ved­li­vá ? soud­ky­ně Barbara roz­ho­du­je, kde je prav­da 28.02. 11:10 28.02. 12:40
Rozchody Opravdové pří­běhy dvo­jic, kte­ré se dosta­ly do kri­ze! Podaří se jim pře­ko­nat vyčer­pá­va­jí­cí hád­ky nebo nevě­ru? 28.02. 12:40 28.02. 13:40
Soudkyně Barbara Skutečné pří­běhy ze soud­ních síní. Nesmlouvavá, neo­myl­ná a spra­ved­li­vá ? soud­ky­ně Barbara roz­ho­du­je, kde je prav­da 28.02. 13:40 28.02. 14:55
Česká tajen­ka Zábavná sou­těž plná taje­nek pro vel­ké i malé. Pořadem Vás pro­ve­de Vlasta Korec (Premiéra) 28.02. 14:55 28.02. 15:55
Rozchody Opravdové pří­běhy dvo­jic, kte­ré se dosta­ly do kri­ze! Podaří se jim pře­ko­nat vyčer­pá­va­jí­cí hád­ky nebo nevě­ru? 28.02. 15:55 28.02. 17:10
Soudkyně Barbara Skutečné pří­běhy ze soud­ních síní. Nesmlouvavá, neo­myl­ná a spra­ved­li­vá ? soud­ky­ně Barbara roz­ho­du­je, kde je prav­da (Premiéra) 28.02. 17:10 28.02. 18:30
NAŠE ZPRÁVY 28.02. 18:30 28.02. 19:15
Nebezpečné vzta­hy Láska je krás­ná věc. Dokud se nezvrh­ne v nená­vist. Podívejte se s námi na neu­vě­ři­tel­né život­ní pří­běhy, kte­ré začí­na­ly jako idyl­ka a v tros­kách kon­čí v našem stu­diu (Premiéra) 28.02. 19:15 28.02. 20:15
Rodinné vzta­hy Životní pří­běhy plné boles­ti, šoku­jí­cích odha­le­ní, viny a odpuš­tě­ní, lás­ky a nená­vis­ti. Ale i smut­né začát­ky mají šťast­né kon­ce (Premiéra) 28.02. 20:15 28.02. 21:25
Kauzy Jaromíra Soukupa Nový pořad, ve kte­rém se gene­rál­ní ředi­tel Jaromír Soukup bude věno­vat nejen aktu­ál­ním poli­tic­kým kauzám, ale i těm, se kte­rý­mi se setká­vá­me v běž­ném živo­tě. Dozvíte se, jak bojo­vat pro­ti těm, kte­ří vám ubli­žu­jí (Premiéra) 28.02. 21:25 28.02. 22:50
Aféry - neu­vě­ři­tel­né život­ní pří­běhy Šokující part­ner­ské vzta­hy, nevě­ry, pod­ra­zy. Jak dale­ko se dá zajít ve vzta­hu a jak moc si part­ne­ři doká­žou ublí­žit? (Premiéra) 28.02. 22:50 28.02. 23:50
Zákon a pořá­dek Případy elit­ní jed­not­ky detek­ti­vů, kte­rá se zamě­řu­je na zlo­či­ny newy­or­ské­ho pod­svě­tí. Americký kri­mi seri­ál (2006). Hrají M. Hargitay, Ch. Meloni, D. Florek, S. March, R. Balzer a dal­ší Elitní jed­not­ka detek­ti­vů pát­rá v newy­or­ském pod­svě­tí a soud­ně stí­há sexu­ál­ně zamě­ře­né zlo­či­ny. A mezi­tím se sna­ží vyře­šit i pro­blémy osob­ní­ho živo­ta... 28.02. 23:50 01.03. 00:50

Kino Barrandov

Název pro­gra­mu Popis Od Do
Magnum V (5,6) Sportovní auto, krás­né ženy, ale i dob­ro­druž­né pří­pa­dy... Takový je život sou­kro­mé­ho detek­ti­va Toma Sellecka na slun­né Hawai. Americký kri­mi seri­ál (1984). Dále hra­jí J. Hillerman, R. E. Mosley, L. Manetti a dal­ší Thomas Sullivan Magnum (Tom Selleck) slou­žil u vojen­ské­ho námoř­nic­tva, pak byl poslán do Vietnamu. Jednoho dne ode­šel od armá­dy a stal se sou­kro­mým detek­ti­vem na Havaji. Zde si ho najal svě­tozná­mý spi­so­va­tel Robin Masters, aby stře­žil jeho roz­leh­lé síd­lo na sever­ním pobře­ží. Robin Masters je stá­le na cestách a jeho pan­ství pro­to spra­vu­je sta­ro­mód­ní Angličan men­ší posta­vy jmé­nem Jonathan Higgins (John Hillerman). Magnum obý­vá dům pro hos­ty a poma­lu si zís­ká­vá Higginsovu důvě­ru. Také má k dis­po­zi­ci Ferrari pana Masterse. Na Havaji má dva věr­né přá­te­le, se kte­rý­mi slou­žil ve Vietnamu ? T. C. a Ricka. Magnum řeší růz­né detek­tiv­ní pří­pa­dy svých kli­en­tů či hos­tů Robina Masterse. Jeho přá­te­lé mu s pří­pa­dy čas­to pomá­ha­jí a spo­leč­ně zaži­va­jí mno­ho dob­ro­druž­ství. 28.02. 01:55 28.02. 04:00
Ostříháno 28.02. 04:00 28.02. 05:10
Konec vysí­lá­ní 28.02. 05:10 28.02. 05:40
NAŠE ZPRÁVY 28.02. 05:40 28.02. 06:35
Magnum V (7,8) Sportovní auto, krás­né ženy, ale i dob­ro­druž­né pří­pa­dy... Takový je život sou­kro­mé­ho detek­ti­va Toma Sellecka na slun­né Hawai. Americký kri­mi seri­ál (1984). Dále hra­jí J. Hillerman, R. E. Mosley, L. Manetti a dal­ší Thomas Sullivan Magnum (Tom Selleck) slou­žil u vojen­ské­ho námoř­nic­tva, pak byl poslán do Vietnamu. Jednoho dne ode­šel od armá­dy a stal se sou­kro­mým detek­ti­vem na Havaji. Zde si ho najal svě­tozná­mý spi­so­va­tel Robin Masters, aby stře­žil jeho roz­leh­lé síd­lo na sever­ním pobře­ží. Robin Masters je stá­le na cestách a jeho pan­ství pro­to spra­vu­je sta­ro­mód­ní Angličan men­ší posta­vy jmé­nem Jonathan Higgins (John Hillerman). Magnum obý­vá dům pro hos­ty a poma­lu si zís­ká­vá Higginsovu důvě­ru. Také má k dis­po­zi­ci Ferrari pana Masterse. Na Havaji má dva věr­né přá­te­le, se kte­rý­mi slou­žil ve Vietnamu ? T. C. a Ricka. Magnum řeší růz­né detek­tiv­ní pří­pa­dy svých kli­en­tů či hos­tů Robina Masterse. Jeho přá­te­lé mu s pří­pa­dy čas­to pomá­ha­jí a spo­leč­ně zaži­va­jí mno­ho dob­ro­druž­ství. 28.02. 06:35 28.02. 09:15
Blackout Člen pro­ti­dro­go­vé jed­not­ky ztra­til po auto­ne­ho­dě paměť. Teď musí zre­kon­stru­o­vat svůj dosa­vad­ní život, rodi­nu i kole­gy. Jeho býva­lý par­ťák je napo­jen na dro­go­vou mafii... Závěr němec­ké­ho kri­mi seri­á­lu (2006). Hrají M. Maticevic, D. Raacke, R. Wiesnekker, M. Knobloch, H. Schönemann a dal­ší. Režie H.-G. Bücking a P. Keglevic Pro Borisse už je na jakou­ko­li pomoc poz­dě. V par­ku je Mehmetem zastře­len. Nicole se setká­vá s dáv­no ztra­ce­nou dce­rou Kitty. Paul zno­vu rekon­stru­u­je posled­ní oka­mži­ky živo­ta své ženy Lili. Její ces­tu k sídlu Bornovy fir­my, setká­ní s Christophem, její posled­ní tele­fo­nát s tím, že ji nekdo sle­du­je. Paul se dává do hle­dá­ní své ?zpá­teč­ní jíz­den­ky“, kte­rou dal Lili do úscho­vy. Když ji koneč­ně najde, má to fatál­ní násled­ky pro Borna a Geffkena. Boris zane­chal pro Roberta svůj posled­ní tip. Pro Turguta ta sklap­ne past. Během výslechů toho­to dro­go­vé­ho dea­le­ra pojí­má Robert pode­zře­ní: je mož­né, že Liliin vrah nejed­nal na Bornův pří­kaz? V tom pří­pa­dě by byl Paul ve vel­kém nebez­pe­čí... 28.02. 09:15 28.02. 10:15
Nebezpečné vzta­hy Láska je krás­ná věc. Dokud se nezvrh­ne v nená­vist. Podívejte se s námi na neu­vě­ři­tel­né život­ní pří­běhy, kte­ré začí­na­ly jako idyl­ka a v tros­kách kon­čí v našem stu­diu 28.02. 10:15 28.02. 13:40
Matlock Ben Matlock je sym­pa­tic­ký, ale vel­mi dra­hý obháj­ce z Atlanty. Najmout si ho však sto­jí za to, pro­to­že vždy najde a před­ve­de poro­tě logic­ké důka­zy, kte­ré usvěd­čí pra­vé­ho pacha­te­le. Americký kri­mi seri­ál (1986-1987). V hlav­ních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a dal­ší Ben Matlock (Andy Griffith) je sym­pa­tic­ký postar­ší práv­ník z Atlanty. Pracuje jako obháj­ce a za svůj pří­pad si učtu­je horent­ní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vypla­tí. Svým kli­en­tům pomá­há z nesná­zí. Díky své­mu nasa­ze­ní a osob­ní­mu zau­je­tí kaž­dým pří­pa­dem se mu vel­mi čas­to daří očis­tit jmé­no nevin­ným lidem, kte­ří byli obvi­ně­ni z vraž­dy. Při jeho pát­rá­ní mu pomá­ha­jí mla­dí sou­kro­mí detek­ti­vo­vé Tyler Hudson a jeho dce­ra Charlene, kte­rá původ­ně vystu­do­va­la prá­vo na pres­tiž­ní Harvardské uni­ver­zi­tě, podob­ně jako její otec. V sou­kro­mí je oby­čej­ným, dob­ro­sr­deč­ným chla­pí­kem s lid­ský­mi sla­bost­mi (je milov­ní­kem hot dogů). U sou­du nasa­zu­je svůj šarm a jeho instinkt mu pomá­há při­jít na kloub i vel­mi slo­ži­tým pří­pa­dům, nako­nec vždy nalez­ne a před­ve­de poro­tě logic­ké důka­zy, kte­ré usvěd­čí pra­vé­ho pacha­te­le. Seriál se natá­čel devět let a zís­kal vel­kou popu­la­ri­tu, nejen díky sym­pa­tic­ké­mu hlav­ní­mu před­sta­vi­te­li, ale také zob­ra­ze­ním pro­stře­dí ame­ric­ké jus­ti­ce. 28.02. 13:40 28.02. 14:45
Bez důka­zu Chytrý a šar­mant­ní šéfin­spek­tor a jeho kole­gy­ně jsou nepo­ra­zi­tel­ný­mi bojov­ní­ky pro­ti zlo­či­nu. Německý kri­mi seri­ál (2002). V hlav­ních rolích Henning Baum a Elena Uhlig Chytrý a šar­mant­ní šéfin­spek­tor Leo a jeho upřím­ná, ale cha­o­tic­ká kole­gy­ně detek­tiv Nina. Oba mají obrov­ský smy­sl pro humor, a když ho tito dva maza­ní vyšet­řo­va­te­lé spo­jí s dal­ší­mi schop­nost­mi, sta­nou se nepo­ra­zi­tel­ný­mi bojov­ní­ky pro­ti zlo­či­nu. Ačkoli se i ty nej­slo­ži­těj­ší pří­pa­dy prak­tic­ky vyře­ší samy, když jsou kon­fron­to­vá­ny s jejich důvti­pem a želez­ný­mi ner­vy, stá­le mají před sebou vel­kou výzvu - doká­zat zda jsou oprav­du týmem snů : Když je Nina vyho­ze­na z bytu, nastě­hu­je se „dočas­ně“ do Leova bytu. 28.02. 14:45 28.02. 15:50
Mé jmé­no je Nikdo Henry Fonda chce pomstít smrt své­ho bra­t­ra, ale do ces­ty se mu posta­vil vyni­ka­jí­cí pis­tol­ník, kte­rý si říká Nikdo... Italsko-francouzsko-německá wes­ter­no­vá kome­die (1973). Dále hra­jí T. Hill, J. Martin, K. Braun a dal­ší. Režie T. Valerii (110 min) Jack Beauregard, hrdi­na Západu, se sezná­mí se zele­ná­čem, kte­rý ho už jako kluk obdi­vo­val. Jednou mu totiž zachrá­nil život. Říká si Nikdo, je feno­me­nál­ním střel­cem, a chce s Beauregardem bojo­vat pro­ti Divoké ban­dě, kte­ré se chce Beauregard pomstít za smrt své­ho bra­t­ra. Tahle ban­da gan­gs­te­rů při­dá­vá k rudě ze staré­ho dolu kra­de­né zla­to, a mají naja­té­ho Sullivana, člo­vě­ka kte­rý vlast­ní důl a „pere“ jim ho. Beauregard odmít­ne pomoc Nikoho, a pora­dí mu, aby se s ním setkal zno­vu, až z něj bude Někdo. Nikdo absol­vu­je řadu růz­ných zkou­šek v pití, tase­ní kol­tu, hra­je hazard­ní hry. Beauregard se mezi­tim roz­hod­ne, že už vše­ho nechá a Sullivan ho pře­svěd­čí, že pomstít bra­t­ra, kte­rý byl padouch, nemá cenu. Dá Beauregardovi zla­to, aby měl na ces­tu do Evropy. Nikdo ale mezi­tím pocho­pil, ze Někým se sta­ne až když Beauregarde zemre, dosta­ne se do učeb­nic, a on bude jeho nástup­ce. Proto ho před zra­ky lidí a novi­ná­řů v sou­bo­ji zastře­lí, ale jen nao­ko. Tak se sta­ne Někým a Beuregard v kli­du odje­de. 28.02. 15:50 28.02. 18:20
Rosamunde Pilcher: První nebo dru­há Nadaný archi­tekt Steve posta­vil nád­her­ný dům pro ženu svých snů, od kte­ré dostá­vá košem. Po krát­ké zná­mos­ti se v jeho živo­tě i domě usa­dí Jennifer, jen­že dáv­ná lás­ka chce dát ješ­tě šan­ci a Steve se musí roz­hod­nout mezi dvě­ma žena­mi, jež nemo­hou být roz­díl­něj­ší. Německý roman­tic­ký film (2014). Hrají H. Richter-Röhl, Ch. Arnold, J. Klante, F. von Thun, G. Dohm a dal­ší. Režie H.-J. Tögel (88 min) Mladý nada­ný archi­tekt Steve Hedgeson posta­ví pro ženu svých snů Coru nád­her­ný dům a vzá­pě­tí se ocit­ne v hrůz­ném snu. Cora mu dá košem a pak jeho pře­krás­ný dům ješ­tě ?obsa­dí“ Jennifer Millerová, s níž se krát­ce před­tím sezná­mil. Všichni oko­lo se domní­va­jí, že Jennifer je jeho man­žel­ka, a ona se tomu­to nedo­ro­zu­mě­ní nijak nebrá­ní. Zatímco jeho rodi­če, přá­te­lé a dokon­ce i jeho šéf jsou nad­še­ni novou ženou po jeho boku, trvá archi­tek­to­vi něja­kou dobu, než pozná, že ?nezva­ná nájem­ni­ce“ je pro něj ta pra­vá. Právě v tu chví­li mu ovšem chce dát šan­ci jeho dáv­ná lás­ka a Steve je náh­le mno­hem atrak­tiv­něj­ší, když se na obzo­ru obje­vi­la soky­ně. Nyní se musí roz­hod­nout mezi dvě­ma žena­mi, jež nemo­hou být roz­díl­něj­ší. 28.02. 18:20 28.02. 20:20
Emilie Richards: Čas na lás­ku Bude pový­še­na na šéf­re­dak­tor­ku, když se jí poda­ří vydat auto­ro­vu novou kni­hu na kniž­ním veletr­hu. Úkol to bude vel­mi obtíž­ný... Německý roman­tic­ký film (2009). Hrají N. Kronjäger, O. Stokowski, M. Bretscher-Coschignano, Th. Heinze, H. Hellmann a dal­ší. Režie A. Niessner (87 min) (Premiéra) Sarah pra­cu­je jako lek­tor­ka nakla­da­tel­ství. Je roz­ve­de­ná a s býva­lým man­že­lem Oliverem má téměř dospě­lé­ho syna Tobiase. Sarah a Oliver mají stá­le přá­tel­ský vztah. Karl, šéf nakla­da­tel­ství, kde Sarah pra­cu­je, ji pošle za jejich nej­lep­ším auto­rem Martinem, pro­to­že má zpož­dě­ní s ode­vzdá­ním dal­ší­ho ruko­pi­su. Slíbí jí, že když ruko­pis done­se, zís­ká za to mís­to šéf-lektorky. Sarah se za ním vypra­ví, ale najde vel­mi roz­mr­ze­lé­ho a pro­tiv­né­ho chla­pí­ka, kte­rý je zřej­mě v kri­zi a na kni­ze ješ­tě vůbec neza­čal pra­co­vat. Oba se při­hlá­dí do kur­zu „jak se vypo­řá­dat se stre­sem“. Během výu­ky se ti dva začnou poma­lu sbli­žo­vat. Následně Sarah zjis­tí, že je Martin žena­tý a zce­la ji to zdr­tí. Oliver při­jde se zprá­vou, že se bude zno­vu ženit a Tobias chce ode­jít stu­do­vat z Kolína do Berlína. Saře se hrou­tí svět a navíc má ješ­tě tra­ble s lás­kou. Martinovi se poda­ří Saru pře­svěd­čit, že už před něja­kou dobou podal žádost o roz­vod. Sarah ode­jde pra­co­vat do jiné­ho nakla­da­tel­ství a zdá se, že ji s Martinem čeká krás­ná spo­leč­ná budouc­nost... 28.02. 20:20 28.02. 22:10
Lovec démo­nů Do měs­teč­ka Chicory Creek v Mississippi, kte­ré se potý­ká se sérií záhad­ných vražd, při­jíž­dí Dolph Lungren - lovec démo­nů. Místní poli­cie a agent­ka FBI Kristina Klebe ho nejdří­ve pode­zří­va­jí, nako­nec ale musí spo­jit své síly, aby osvo­bo­di­li měs­to od nebez­peč­né­ho vra­ha... Americký fan­ta­sy horor (2016). Dále hra­jí J. Chalke, B. Slaughter, A. McPherson, M. Doleac a dal­ší. Režie M. Mendez (80 min) (Premiéra) V měs­teč­ku Chicory Creek v Mississippi se ode­hra­je série záhad­ných vražd. Do měs­ta tou dobou při­jíž­dí podi­vím Jebediah Woodley (Dolph Lundgren), kte­rý má neob­vyk­lé­ho koníč­ka ? loví démo­ny. Místní poli­cie a agent­ka FBI Evelyn Pierce ho nej­pr­ve pode­zří­va­jí, ale vzhle­dem k nevy­svět­li­tel­ným okol­nos­tem vražd nako­nec Jebediah agent­ku pře­svěd­čí o tom, že za vraž­da­mi sku­teč­ně sto­jí raci­o­nál­ně nevy­svět­li­tel­né síly. Agentka a lovec démo­nů spo­ju­jí své síly, aby osvo­bo­di­li měs­to od nebez­peč­né­ho vra­ha 28.02. 22:10 28.02. 23:55
American Yakuza Agent FBI Viggo Mortensen má za úkol zlik­vi­do­vat japon­skou mafii, kte­rá ovlád­la ame­ric­ké pod­svě­tí. Jako prv­ní Američan je při­jat do kla­nu, kde se zami­lu­je do krás­né Juko. Jenže Yakuza má nevy­ří­ze­né účty s tam­ní ital­skou mafií a tak se schy­lu­je ke krva­vé vál­ce gan­gů... Americký akč­ní film (1993). Dále hra­jí R. Ishibashi, M. Nouri, C. Lawson, J. Fujioka a dal­ší. Režie Frank A. Cappello (89 min) Japonská mafie ovlád­la i ame­ric­ké pod­svě­tí. Říká si Yakuza a není rad­no si s ní zahrá­vat. Dokud ji totiž neu­vi­dí­te v akci, neza­ži­je­te sku­teč­ný strach! David Brandt je spe­ci­ál­ním agen­tem FBI, kte­rý má za úkol zlik­vi­do­vat japon­skou mafii zevnitř. Při pře­střel­ce zachrá­ní život jed­no­mu z nej­vyš­ších bos­sů Yakuzy Shujimu Sawamotovi. Za to si vyslou­ží respekt a čest­né mís­to po jeho boku. Jako prv­ní Američan je při­jat do rodi­ny a zami­lu­je se do krás­né Juko, Sawamotovy chrá­něn­ky. Yakuza má ale nevy­ří­ze­né účty s tam­ní ital­skou mafií, kte­rá si v kru­tos­tech s japon­skou pří­liš neza­dá. FBI se radě­ji drží v ústra­ní a David se bude muset roz­hod­nout, na čí stra­nu vlast­ně pat­ří. Schyluje se ke krva­vé­mu masa­k­ru, na jehož kon­ci nebu­de vítěz ani pora­že­ný. 28.02. 23:55 01.03. 01:55

Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za
pos­ky­nu­tí dat.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48257 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72060 KB. | 13.04.2024 - 09:05:29