Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Tv Tipy 23.6. - 29.6.

Tv Tipy 23.6. - 29.6.

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Že je tele­vi­ze pekel­ný nástroj? Že lidí před ní dege­ne­ru­jí jak fyzic­ky, tak dušev­ně? Když už musí­me, dělej­me to sty­lo­vě a s pře­hle­dem. Přehled fil­mů pro násle­du­jí­cí dni by vám v tom mohl pomoct.

Žabí princ
Po 23.6. 14:50
Bylo jed­no krá­lov­ství, kde žil král se svý­mi dvě­ma nete­ře­mi. Ty se mají co nejdří­ve dozvě­dět, kte­rá z nich bude prin­cez­na - zda mlad­ší Zora nebo star­ší a pro­tře­lá Henrietta. Jednoho dne, když si Zora hra­je v par­ku s míčem, se setká s podiv­ným žabá­kem. Ten mlu­ví a žádá po ní za vylo­ve­ní míč­ku ze stud­ně, spl­ně­ní zvlášt­ních přá­ní. Již zane­dlou­ho Zora litu­je, že mu svůj slib dala. Ale vždyť jde o pohád­ku, tak šťast­ný konec jis­tě chy­bět nebu­de...
Proč kočka není pes (Truth About Cats And Dogs)
Po 23.6. 20:35
Abby je už dost sta­rá na to, aby měla rodi­nu a  děti, ale mla­dá tak ako­rát, aby se za ní mls­ně ohlí­že­li chla­pi. Přesto je ale svo­bod­ná. Má svůj roz­hla­so­vý pořad o koč­kách a pej­s­cích. Jednou jí tam zavo­lá pří­jem­ný hlas, před­sta­ví se jako foto­graf a poma­lu by chtěl hned na ran­de. Do mik­ro­fo­nu se krás­ně lže a tak se Abby popí­še jako úžas­ná dlou­ho­no­há, blon­ďa­tá... Top model­ka. Ve sku­teč­nos­ti vypa­dá doce­la jinak, a tak když při­jde k osu­do­vé­mu setká­ní, na Abby si hra­je její sou­sed­ka a Abby před­stí­rá svou kama­rád­ku Donnu. Situace se začí­ná vymy­kat kon­t­ro­le a nut­ně spě­je ke kata­stro­fě.
Barva ráje (Rang - e kho­da)
Po 23.6. 21:30
Druhým fil­mem, kte­rým Filmový klub České tele­vi­ze před­sta­vu­je tvor­bu význam­né­ho írán­ské­ho reži­sé­ra Majida Majidiho, je rov­něž na mno­ha svě­to­vých fes­ti­va­lech oce­ně­ný sní­mek Barva ráje z roku 1999. Okouzlující a záro­veň dra­ma­tic­ký pří­běh o schop­nos­ti roze­znat v osu­du, jež je nám určen, sku­teč­né hod­no­ty. Mohammad, chla­pec asi dese­ti­le­tý, trá­ví škol­ní rok v  tehe­rán­ské inter­nát­ní ško­le pro sle­pé. Na prázd­ni­ny se těší domů na ven­kov, kde ho čeká lás­ka babič­ky a dvou sester. Ovdovělý otec si však mezi­tím zaři­zu­je nový život a zví­da­vý, ale sle­pý syn mu plá­ny na ženě­ní s bohat­ší nevěs­tou jen kom­pli­ku­je. Zatímco malý Mohammad, ochu­ze­ný o důle­ži­tý fyzic­ký smy­sl, vní­má zbý­va­jí­cí­mi smys­ly všech­no kolem sebe jako malý zázrak, jeho otec je vnitř­ně zasle­pe­ný svým jedi­ným cílem. Aby se Mohammada zba­vil, odve­ze ho jed­né noci z  domo­va taj­ně. Íránský film (1999). Hrají: H. Mahjoub, M. Ramezani, S. Feiziová, F. Safariová, E. Sharifiová a dal­ší. Scénář a režie Majid Majidi
Bouřlivé dny
Út 24.6. 20:00

Hollywoodská hvězda Tom Cruise jako mla­dík Cole Trickle, kte­rý se odváž­ně vrhá do zbě­si­lé­ho živo­ta auto­mo­bi­lo­vých závod­ní­ků. Že výhra i pro­hra zde vel­mi čas­to nako­nec závi­sí na jedi­ném zlom­ku vte­ři­ny a  pořád­né dáv­ce štěs­tí, si uvě­do­mí až poz­dě­ji. To do jeho živo­ta zasáh­ne roz­ho­du­jí­cím způ­so­bem při­taž­li­vá lékař­ka Claire Lewická (v podá­ní Nicole Kidmanové)... Bouřlivé dny vyšly z díl­ny zná­mých pro­du­cen­tů (Don Simpson a  Jerry Bruckheimer), kte­ří jsou pode­psá­ni rov­něž pod komerč­ně úspěš­ným fil­mem Top Gun. Americké akč­ní dra­ma, od tvůr­ců fil­mu Top Gun (1990). Dále hra­jí: R. Duvall, R. Quaid, C. Elwes, M. Rooker a dal­ší. Režie Tony Scott

Válečníci
Út 24.6. 23:30
Ještě před něko­li­ka dny byli na vojen­ské základ­ně v Německu, dnes jsou ve vál­kou roz­vrá­ce­né Bosně. Přijíždějí sem jako pří­sluš­ní­ci brit­ských míro­vých sil s cílem pomá­hat míst­ním lidem. Jsou mla­dí, skvě­le vycvi­če­ní, sebe­vě­do­mí. Věří, že jejich pří­tom­nost doká­že civil­ní­mu oby­va­tel­stvu uleh­čit jeho neleh­ký úděl. Netuší, s jakou mírou lid­ské bes­ti­a­li­ty se tu set­ka­jí, jak šoku­jí­cí obra­zy utr­pe­ní jed­not­liv­ců i celých sku­pin se jim budou stří­dat před oči­ma. Netuší, že mož­ná dale­ko nej­hor­ší ze vše­ho bude vědo­mí napros­té vlast­ní bez­mo­ci. Vědomí, že jim nezbý­vá nic jiné­ho, než tomu vše­mu nečin­ně při­hlí­žet. Neboť jaký­ko­liv sebe­lé­pe míně­ný zásah z jejich stra­ny by byl kla­si­fi­ko­ván jako poru­še­ní neutra­li­ty, vmě­šo­vá­ní a dokon­ce mož­ná i jako napo­má­há­ní etnic­kým čistkám...
Tajnosti a lži
Čt 26.6. 21:40
Mladá čer­noš­ka Hortensie, kte­rá se po smr­ti svých ado­p­tiv­ních rodi­čů roz­hod­la vypá­t­rat svou pra­vou mat­ku a otce, netu­ši­la, jaké pře­kva­pe­ní na ni čeká. I pro Cynthii Purleyovou, žijí­cí v řado­vém dom­ku v  děl­nic­ké čtvr­ti se svou dal­ší neman­žel­skou dce­rou Roxanne, je sezná­me­ní s  prv­ním dítě­tem, jež po poro­du ani nevi­dě­la, šokem. Přesto mezi obě­ma postup­ně vznik­ne hez­ký intim­ní vztah. Ještě je však čeká spo­leč­né rodin­né setká­ní, kte­ré může - po prv­ním šoku - při­nést pro všech­ny zúčast­ně­né očiš­tě­ní od taj­nos­tí a  lží, jimiž téměř kaž­dý z hrdi­nů pře­hlu­šo­val svou bolest či psy­chic­ké trau­ma... Snímek brit­ské­ho reži­sé­ra Mikea Leigha, kte­rý se tak jako téměř nikdo z jeho gene­ra­ce doká­že podí­vat na život a běž­né pro­blémy těch úpl­ně nej­oby­čej­něj­ších lidí. K jeho sty­lu neod­mys­li­tel­ně pat­ří i cit pro pro­stře­dí a zvlášt­ní, nená­pad­ný humor.
Hurikán
Pá 25.6. 21:35

Nejnovější tele­viz­ní sou­těž „Honba za pokla­dem“ při­lá­ka­la na malý opuš­tě­ný ost­rov sku­pi­nu dob­ro­dru­hů s jedi­ným cílem - za kaž­dou cenu zís­kat hlav­ní odmě­nu 10 mili­o­nů dola­rů. Televizní štáb sle­du­je dnem i nocí jejich pokus o pře­ži­tí v divo­ké džun­g­li i za cenu ohro­že­ní živo­tů ostat­ních sou­tě­ží­cích. Atraktivní sou­těž se mění v boj sil­něj­ších pro­ti slab­ším. Vidina zbo­hat­nu­tí dává všem zapo­me­nout na blí­ží­cí se nebez­pe­čí. Nad celou oblas­tí řádí niči­vý huri­kán a pří­ro­da si sama vybí­rá nej­kru­těj­ší daň.

Vzjkaz v láhvi
So 28.6. 20:00
Tragicky ovdo­vě­lý sta­vi­tel lodí v zou­fal­ství vho­dí do moře láhev se zprá­vou. Po čase jí vylo­ví mla­dá svo­bod­ná žena a začne po auto­ro­vi zprá­vy pát­rat. Příběh o obje­vo­vá­ní nové život­ní lás­ky.
Vesmírní kov­bo­jo­vé
So 28.6. 21:00

Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, James Garner a  Donald Sutherland vystu­pu­jí v hlav­ních rolích napí­na­vé­ho pří­bě­hu, kte­rý se kro­mě oby­čej­ných pozem­ských „reá­lií“ a cvič­né­ho pro­sto­ru NASA ode­hrá­vá i ve vesmí­ru. Všechno vlast­ně tak tro­chu zača­lo někdy před čty­ři­ce­ti lety, kdy se čty­ři špič­ko­ví let­ci Frank D. Corvin, Hawk Hawkins, Jerry O’Neill a  Tank Sullivan měli stát prv­ní posád­kou, kte­rá uvi­dí Zemi z vesmí­ru. Shodou náhod a díky „závis­ti“ nad­ří­ze­né­ho Boba Gersona je ale před­běh­la opi­ce, oni pak na čas „zapad­li“ v zapo­me­nu­tí. To se neče­ka­ně změ­ni­lo. Kolem Země krou­ží sta­rý rus­ký „komu­ni­kač­ní“ sate­lit Ikon, jenž se porou­chal a hro­zí nekon­t­ro­lo­va­tel­ným pádem do zem­ské atmo­sfé­ry na obyd­le­né úze­mí. Přitom zůstá­vá zřej­mé, že původ­ně měl i jiné, přís­ně taj­né poslá­ní. A pro­to­že jde o sta­řič­ký typ tech­no­lo­gie, může blí­ží­cí se kata­stro­fě zabrá­nit snad jen tým pamět­ní­ků. Čtveřice býva­lých pilo­tů - ast­ro­nau­tů má nece­lých tři­cet dní na pří­pra­vu a na nároč­né fyzic­ké tes­ty. Teprve po jejich úspěš­ném absol­vo­vá­ní mohou být vypuš­tě­ni na oběž­nou dráhu s úko­lem opra­vit sate­lit a zabrá­nit nej­hor­ší­mu. Některé vliv­né kru­hy však chtě­jí jejich ces­tu pře­ka­zit...

Vytvořeno na zákla­dě infor­ma­cí ze ser­ve­ru www.365dni.cz a strá­nek tele­vi­ze ČT a Nova.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Filmové premiéry 5.4.20125. dubna 2012 Filmové premiéry 5.4.2012 Zatímco spíš César pracuje jako vrátný v bytovém domě v Barceloně. S úsměvem otevírá dveře nájemníkům a vyřizuje jejich stížnosti. Není to sice ta nejlepší práce na světě, ale on o […] Posted in Filmové premiéry
  • The Flash: Všechny velikonoční vajíčka, kamey, odkazy na DC a vtipy15. června 2023 The Flash: Všechny velikonoční vajíčka, kamey, odkazy na DC a vtipy The Flash je nový film založený na komiksovém superhrdinovi Barry Allenovi, který má schopnost běhat rychlostí světla. Film je inspirován komiksovou sérií Flashpoint, ve které Barry […] Posted in Zajímavosti
  • Anaconda 4: Trail of Blood (2009)20. srpna 2016 Anaconda 4: Trail of Blood (2009)  Nedají si pokoj a nedají! Čeká nás další braková podívaná s obří anakondou, která se tentokrát dokáže i sama regenerovat. Murdoch umírá a po nezdaru v minulém dílu mu už moc […] Posted in Horory
  • Rekviem za sen - Requiem for a Dream7. února 2009 Rekviem za sen - Requiem for a Dream Fontána, která momentálně úspěšně brázdí kinosály, rozhodně není prvním pozoruhodným snímkem režiséra Darrena Aronofského. […] Posted in Recenze
  • Star Wars Rebels - Návrat starých známých6. března 2016 Star Wars Rebels - Návrat starých známých Rebels jsou již za půlkou své druhé sezóny a pomalu ale jistě se vše chystá na návrat jednoho starého známého Sitha, který snad nikdy nezemře. Než k tomu dojde, budeme ještě pár dílů […] Posted in Kritický Klub
  • Deadpool 2 - AKCE!18. května 2018 Deadpool 2 - AKCE!             Koordinátor kaskadérských kousků Jonathan “Jojo” Eusebio se setkal s Davidem Leitchem před lety ve škole bojových umění. Když se Leitch přidal ke kaskadérům, Eusebio ho […] Posted in Speciály
  • Sexuální výchova - Série 26. května 2022 Sexuální výchova - Série 2 2. řada – 85 % už pro mě není takovou srdcovkou jako ta první. Je tomu tak z velké části proto, že hlavní dva charaktery ustupují lehce do pozadí a velká pozornost je věnována ostatním […] Posted in Krátké recenze
  • Výměna manželek – 1.3.20172. března 2017 Výměna manželek – 1.3.2017 Jak si poradí 39letá Andrea s rázným tatínkem ve fungující domácnosti se třemi dětmi? Dokáže se 33letá Paulína přizpůsobit zcela jinému vedení rodiny, navíc s tchyní v domě? Už na samém […] Posted in Reality show
  • Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku11. května 2021 Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku Legendární Série z let 1998 – 2000 která se původně dostala jenom na playstation a pokračování série se dostala například na playstation 2 a Game Boy Advance a první Xbox a mnoho dalších. […] Posted in Recenze her
  • Skiathos Trail Run17. října 2019 Skiathos Trail Run Od té doby co si tak pobíhám světem jsem si pohrával s myšlenkou zkusit si nějaký ten závod v zahraničí. Jelikož se navíc pravidelně pokoušíme o objevování Řecka, tak volba padla […] Posted in Články
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64249 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71585 KB. | 23.06.2024 - 10:41:22