Kritiky.cz > Profily osob > Kris Kristofferson se dožívá 85 let

Kris Kristofferson se dožívá 85 let

KK
KK
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kristoffer Kristofferson (naro­zen 22. červ­na 1936) je ame­ric­ký zpě­vák, skla­da­tel a herec na odpo­čin­ku. Mezi jeho skla­da­tel­ské poči­ny pat­ří pís­ně „Me and Bobby McGee“, „For the Good Times“, „Sunday Mornin“ Comin“ Down“ a „Help Me Make It Through the Night“, kte­ré se sta­ly hity pro jiné uměl­ce. Kristofferson sklá­dal vlast­ní pís­ně a spo­lu­pra­co­val s nashvill­ský­mi auto­ry, jako byl napří­klad Shel Silverstein.

V roce 1985 se Kristofferson při­po­jil ke svým kole­gům Waylonu Jenningsovi, Williemu Nelsonovi a Johnnymu Cashovi a vytvo­řil coun­try­o­vou super­sku­pi­nu Highwaymen, kte­rá se sta­la klí­čo­vou tvůr­čí silou v hnu­tí outlaw coun­t­ry music, jež se vyhý­ba­lo nashvill­ské hudeb­ní maši­né­rii ve pro­spěch nezá­vis­lé­ho psa­ní pís­ní a pro­duk­ce. V roce 2004 byl Kristofferson uve­den do Síně slá­vy coun­t­ry hud­by. Jako herec se pro­sla­vil role­mi ve fil­mech Pat Garrett & Billy the Kid (1973), Zamilovaný Blume (1973), Alice už tu nebyd­lí (1974), Zrodila se hvězda (1976) (za kte­rou zís­kal Zlatý gló­bus za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon), Konvoj (1978), Nebeská brá­na (1980), Osamělá hvězda (1996), Dostavník (1986) a fil­mo­vá tri­lo­gie Blade (1998-2004).

Osobní život

V roce 1961 se ože­nil se svou dlou­ho­le­tou pří­tel­ky­ní Frances „Fran“ Mavia Beer, s níž se nako­nec roz­ve­dl. Kristofferson krát­ce cho­dil s Janis Joplin před její smr­tí v říj­nu 1970. Jeho dru­hé man­žel­ství trva­lo od roku 1973 do roku 1976 se zpě­vač­kou Ritou Coolidge, kte­ré skon­či­lo roz­vo­dem v roce 1980. Kristofferson se v roce 1983 ože­nil s Lisou Meyers.

Kristofferson a Lisa Meyersová Kristofferson vlast­ní dům v kaňo­nu Los Flores v Malibu v Kalifornii a udr­žu­je si rezi­den­ci v Hana na ost­ro­vě Maui.Kristofferson se v posled­ních dese­ti­le­tích setkal s něko­li­ka váž­ný­mi zdra­vot­ní­mi pro­blémy. V roce 1999 pod­stou­pil úspěš­nou ope­ra­ci bypas­su, ale od roku 2004 do roku 2015 trpěl one­moc­ně­ním, kte­ré bylo nako­nec dia­gnos­ti­ko­vá­no jako bore­li­ó­za, ačko­li bylo původ­ně a nespráv­ně pova­žo­vá­no za počí­na­jí­cí Alzheimerovu cho­ro­bu. Není jas­né, jak se Kristofferson bore­li­ó­zou naka­zil, ale exis­tu­je pode­zře­ní, že ji chy­til při natá­če­ní fil­mu v lesích ve Vermontu v roce 2002. Jeho man­žel­ka při­pi­su­je úspěš­nou dia­gnó­zu a uzdra­ve­ní tomu, že si při řeše­ní dia­gnóz auto­imu­nit­ní­ho a Alzheimerova typu nechal pora­dit od dru­hé­ho názo­ru. Kristofferson se v sou­čas­né době léčí u spe­ci­a­lis­ty v Kalifornii, „kte­rý do Krisova pro­to­ko­lu při­dal anti­bi­o­tic­ké intra­musku­lár­ní injek­ce a pokra­ču­je v léč­bě Krise“, uved­la jeho man­žel­ka.

Kristofferson má ze tří man­žel­ství osm dětí: z prv­ní­ho man­žel­ství s Fran Beer dce­ru Tracy (nar. 1962) a syna Krise (nar. 1968), z dru­hé­ho man­žel­ství s Ritou Coolidge dce­ru Casey (nar. 1974) a z man­žel­ství se sou­čas­nou man­žel­kou Lisou (Meyers) Kristofferson Jesseho (nar. 1983), Jody (nar. 1985), Johnnyho (nar. 1988), Kelly Marii (nar. 1990) a Blakea (nar. 1994).

Do důcho­du ode­šel v roce 2021 Kristofferson pro­hlá­sil, že by chtěl mít na náhrob­ku prv­ní tři řád­ky pís­ně Leonarda Cohena „Bird on the Wire“:.


Foto: Republic Country Club | Wikimedia Commons | CC BY 2.0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81449 s | počet dotazů: 242 | paměť: 72384 KB. | 24.05.2024 - 20:57:40