Kritiky.cz > Zajímavosti > Radek Karban založil školu koučů Coaching University

Radek Karban založil školu koučů Coaching University

IMG 5140
IMG 5140
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

V dneš­ní době exis­tu­je celá řada kou­čo­va­cích škol, avšak vět­ši­na z nich nedo­ká­že koučům zajis­tit potřeb­nou kva­li­tu, aby doká­za­li oprav­du efek­tiv­ně pomá­hat svým kli­en­tům.

A to pak ničí jak trh, tak vede k pochyb­nos­tem o této jinak vel­mi funkč­ní meto­dě „jak posou­vat dru­hé“ – jmé­nem kou­čo­vá­ní.

Správný kouč by měl mít 3 hlavní věci:

  1. Kvalifikaci kou­če (akre­di­to­va­ný výcvik mini­mál­ně o roz­sa­hu 120 hodin)
  2. Praxi kou­če (usku­teč­ně­ných něko­lik desí­tek seze­ní s kli­en­ty) a super­vi­zi
  3. Certifikaci kou­če (úspěš­ně pro­jít ofi­ci­ál­ní cer­ti­fi­ka­cí MŠMT na pozi­ci kou­če)

Pokud kouč není scho­pen toto dolo­žit a postrá­dá i refe­ren­ce, je lep­ší se mu upřím­ně vyhnout oblou­kem. Na kva­li­tě člo­vě­ka, kte­rý s námi pra­cu­je, VELMI zále­ží.

K zamyš­le­ní:
Nechali bys­te se ope­ro­vat člo­vě­kem bez ates­ta­ce a lékař­ské­ho vzdě­lá­ní? Toto je obdob­né… Práce s lid­skou mys­lí a psy­chi­kou je křeh­ká věc….

A tak vznik­la Coaching University Radka Karbana, aby všem zájem­cům o meto­du kou­čin­ku a začí­na­jí­cím i pokro­či­lým koučům poskyt­la vše důle­ži­té, aby se z nich sta­li kou­čo­va­cí legen­dy, kte­ří umí.

Kdo za touto školou koučování stojí?

Radek Karban je mezi­ná­rod­ně cer­ti­fi­ko­va­ný Coach Trainer a NLP Trainer a New Code Trainer, kte­rý se věnu­je kou­čin­ku už více jak 15 let. Za tu dobu skr­ze své kur­zy a na indi­vi­du­ál­ních i sku­pi­no­vých seze­ních pomohl už něko­li­ka desít­kám tisíc lidí.

Za kou­čo­va­cí ško­lou Coaching University tak sto­jí člo­věk, kte­rý je vytvo­ře­ný a vybu­do­va­ný doslo­va a do pís­me­ne z pra­xe. Nikoliv někdo z teo­rie nebo jako něja­ká rych­lokvaš­ka z inter­ne­tu, kte­rých běhá dnes bohu­žel všu­de plno. (dej­te si na ně pozor)

Kurz kou­čo­vá­ní je tak u této ško­ly akre­di­to­va­ný MŠMT a lze tak zís­kat ofi­ci­ál­ní rekva­li­fi­ka­ci na pro­fe­si „kouč“. Stejně tak výcvik spl­ňu­je stan­dar­dy Mezinárodní fede­ra­ce koučů ICF a lze zís­kat titul ACC nebo PCC ces­tou Porfolia.

Coaching University své kou­če pod­po­ru­je na ces­tě jak skr­ze pre­zen­ta­ci, tak jim dokon­ce doká­že zajis­ti i kli­en­te­lu.

Neustále je roz­ví­jí a kou­či mají mož­nost se od Radka učit a zdo­ko­na­lo­vat díky men­to­rin­gu kou­čo­va­cích doved­nos­tí i dál.

A co když už výcvik máte, co dál?

Každý kouč může zís­kat na trhu lep­ší posta­ve­ní díky zvý­še­ní své kva­li­fi­ka­ce. A k tomu jsou vhod­né kur­zy NLP, kte­ré jsou u Coaching University cer­ti­fi­ko­vá­ny u samot­né­ho zakla­da­te­le NLP Johna Grindera a akre­di­to­va­ný MŠMT v České repub­li­ce, a to ješ­tě více umoc­ní poten­ci­ál kou­če usku­teč­ňo­vat u svých kli­en­tů rych­lé až téměř oka­mži­té změ­ny.

Rozhodně tak lze dopo­ru­čit i kon­ti­nu­ál­ní roz­voj kou­če díky kur­zu NLP Practitioner, kte­rý pod­stat­ně roz­ši­řu­je kou­čo­va­cí doved­nos­ti a pře­dá­vá nové nástro­je a stra­te­gie posta­ve­né na vědec­kém výzku­mu, kte­ré při prá­ci s dru­hý­mi exce­lent­ně fun­gu­jí.

Ať už uva­žu­je­te o kur­zu kou­čin­ku nebo o roz­ši­řo­vá­ní doved­nos­tí, lze ško­lu Coaching University dopo­ru­čit. A své vám o tom jis­tě řek­nou i její absol­ven­ti tady v refe­ren­cích.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40103 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71982 KB. | 25.04.2024 - 09:06:27