Kritiky.cz > Speciály > Underworld: Krvavé války - O tvůrcích

Underworld: Krvavé války - O tvůrcích

Under
Under
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

            KATE BECKINSALE (Selene) je výji­meč­ně nada­ná brit­ská hereč­ka, kte­rá pro­ká­za­la, že je jed­nou z nej­vše­stran­něj­ších a nej­cha­risma­tič­těj­ších here­ček sou­čas­nos­ti.

            Beckinsale byla zatím napo­sle­dy k vidě­ní v roman­tic­kém dra­ma­tu Love and Friendship, kte­ré u kri­ti­ky skli­di­lo vel­ké úspě­chy. Historické dra­ma v režii Whita Stillmana bylo nato­če­no na moti­vy romá­nu Jane Austenové Lady Susan. Film, v němž si Beckinsale zahrá­la po boku Chloë Sevigny, vyprá­ví pří­běh koket­ní a mani­pu­la­tiv­ní lady Susan Veronové (Beckinsale), kte­rá se sna­ží najít tu pra­vou par­tii pro sebe i svou dce­ru (Morfydd Clark).

            Před nedáv­nem také dokon­či­la natá­če­ní páté­ho dílu divác­ky oblí­be­né sci­fi fan­ta­sy série Underworld: Krvavé vál­ky, ve kte­rém si zopa­ko­va­la roli iko­nic­ké hrdin­ky Selene. Film sle­du­je pří­běhy dal­ší gene­ra­ce upí­rů a lyka­nů (druh vlkodla­ka) a vál­ky, kte­rá mezi těmi­to dvě­ma rasa­mi stá­le pokra­ču­je. Film bude do našich kin uve­den 8. pro­sin­ce 2016.

            Beckinsale se popr­vé pro­sla­vi­la v roce 2001 po boku Bena AffleckaJoshe Hartnetta v osca­ro­vém vel­ko­fil­mu Pearl Harbor. Téhož roku se na plát­nech kin obje­vi­la ve spo­leč­nos­ti Johna Cusacka v oblí­be­né roman­tic­ké kome­dii Lásce na sto­pě, fil­mu, kte­ré­mu se poda­ři­lo zachy­tit atmo­sfé­ru vánoč­ní­ho New Yorku v pří­bě­hu o dvo­ji­ci lidí, jejichž osu­dy se pro­tnou a oni se do sebe navzá­jem zami­lu­jí.

             THEO JAMES (David) svou fil­mo­vou kari­é­ru zahá­jil v hlav­ní muž­ské roli fil­mu Underworld: Probuzení, čtvr­tém dílu úspěš­né série spo­leč­nos­tí Lakeshore Entertainment a Screen Gems, v němž si zahrál po boku Kate Beckinsale. Mezi jeho nedáv­no dokon­če­né fil­my pat­ří War on Everyone Johna Michaela McDonaghaAlexandrem Skarsgårdem, Tessou Thompson a Michaelem Peňou, Backstabbing for Beginners Pera FlyeBenem KingsleymJacqueline Bisset, a his­to­ric­ké dra­ma Jima Sheridana The Secret Scripture, ve kte­rém James po boku Rooney Mary ztvár­nil posta­vu irské­ho kně­ze. Snímek, kte­rý se natá­čel v Irsku, bude mít svě­to­vou pre­mi­é­ru na letoš­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Torontu.

            James se v roli Čtyřky obje­vil také v sérii úspěš­ných sci­fi fil­mů spo­leč­nos­ti Lionsgate Divergence, Rezistence a Aliance spo­leč­ně se Shailene Woodley, a bude v roce 2017 k vidě­ní i v tele­viz­ním fil­mu The Divergent Series: Ascendant. Letos se ješ­tě obje­ví v hlav­ních rolích dvou celo­ve­čer­ních fil­mů: v mys­te­ri­oz­ním sním­ku London FieldsJohnnym DeppemBillym Bobem Thorntonem, a v nezá­vis­lém fil­mu Franny s Richardem GeremDakotou Fanning.

             LARA PULVER (Semira) je brit­ská hereč­ka, kte­rá na sebe svý­mi výji­meč­ný­mi výko­ny doká­za­la divá­ky upo­zor­nit na fil­mo­vých plát­nech, tele­viz­ních obra­zov­kách i na diva­del­ních jeviš­tích. Lara v roce 2016 zís­ka­la cenu Olivier Award v kate­go­rii Nejlepší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli v muzi­ká­lu za svou roli v muzi­ká­lu Gypsy ve West Endu, v němž si zahrá­la po boku Imeldy StauntonPetera Davisona. Zanedlouho ji bude­me moci spat­řit v chys­ta­ném pátém díle série Underworld v jed­né z hlav­ních žen­ských rolí.

             TOBIAS MENZIES (Marius) je brit­ský herec, kte­rý se před nedáv­nem obje­vil ve dvoj­ro­li dvoj­ní­ků Franka Randalla a Jonathana „Black Jacka“ Randalla v his­to­ric­kém seri­á­lu sta­ni­ce Starz Cizinka o ces­to­vá­ní v čase. V roce 2016 se také po boku Toma Hiddlestona, Olivie ColemanHugha Laurieho obje­vil v úspěš­ném seri­á­lu sta­ni­ce BBC The Night Manager na moti­vy stej­no­jmen­né­ho romá­nu Johna Le Carre.

            Předtím jsme ho moh­li spat­řit v seri­á­lu Hra o trů­ny v roli dědi­ce Řekotočí Edmurea Tullyho. Pravděpodobně nej­zná­měj­ší je pak díky své roli Bruta v seri­á­lu sta­ni­ce HBO Řím. Mezi jeho dal­ší tele­viz­ní poči­ny pat­ří napří­klad seri­ál The Shadow LineChiwetelem EjioforemStephenem Rea, seri­ál Charlieho Bookera Černé zrca­dlo, poli­tic­ká sati­ra Je to soda či seri­ál The Honourable Woman Hugo Blicka, v němž si zahrál spo­leč­ně s Maggie Gyllenhall.

            Na fil­mo­vých plát­nech se mu poda­ři­lo zís­kat jed­nu z význam­ných rolí v rebo­o­tu série o Jamesovi Bondovi Casino Royale z roku 2006 po boku dámy Judy Dench, a na svém kon­tě má také fil­my Černé moře, Pokání, The DuelHledání Země Nezemě.

             BRADLEY JAMES (Varga) se pro­sla­vil zejmé­na rolí legen­dár­ní­ho krá­le Artuše v seri­á­lo­vém hitu sta­ni­ce BBC One Merlin, kte­rý se vysí­lal v letech 2008-2012. Od té doby si zahrál také v úspěš­ných seri­á­lech iZombieVe jmé­nu vlas­ti.

            Před nedáv­nem byl Bradley k vidě­ní v hlav­ní roli seri­á­lu sta­ni­ce A&E Damien, jenž je přímým pokra­čo­vá­ním horo­ro­vé kla­si­ky Přichází Satan z roku 1976. Tento vel­mi oče­ká­va­ný seri­ál měl pre­mi­é­ru v roce 2016.

             JAMES FAULKNER (Cassius) před­sta­vu­je v původ­ním seri­á­lu sta­ni­ce Starz Da Vinciho démo­ni role pape­že Sixta IV a věz­ně. James se naro­dil v lon­dýn­ském Hampsteadu a má za sebou více než čty­ři­ce­ti­le­tou plod­nou a roz­ma­ni­tou kari­é­ru.

            James, kte­rý je divá­kům po celém svě­tě zná­mý rolí strýč­ka Geoffreyho po boku Renee Zellweger ve fil­mu Deník Bridget Jonesové a jeho pokra­čo­vá­ní Bridget Jonesová: S rozu­mem v kon­cích, je tele­viz­ním vete­rá­nem, jenž má na svém kon­tě napří­klad roli Heroda v památ­ném seri­á­lu sta­ni­ce BBC Já, Claudius či roli Simona Kerslakea v poli­tic­kém pří­běh Jeffreyho Archera First Amongst Equals. Mezi jeho dal­ší poči­ny pro brit­skou tele­vi­zi pat­ří napří­klad seri­á­ly Hazell, Muck and Brass, The Contract, Plány a tou­hy, The Blackheath Poisonings či Demob, a také tele­viz­ní film Fredericka Forsythea Just Another Secret.

             CHARLES DANCE (Thomas) se za svou zhru­ba pět­a­tři­ce­ti­le­tou herec­kou kari­é­ru obje­vil v pozo­ru­hod­ném množ­ství rolí fil­mo­vých, tele­viz­ních i diva­del­ních. Mezi jeho nedáv­něj­ší fil­my pat­ří napří­klad Kód Enigmy, v němž si zahrál spo­leč­ně s Benedictem CumberbatchemKeirou Knightley, Drakula: Neznámá legen­da, Dáma ve zla­tém, Viktor Frankenstein a Dítě čís­lo 44, jakož­to i adap­ta­ce Burra Steerse Pýcha, před­su­dek a zom­bie. V létě jsme ho měli mož­nost spat­řit ve fil­mu Než jsem tě pozna­la v režii They Sharrock, a ve fil­mu Paula Feiga Krotitelé duchů. Vloni v létě nato­čil pátý díl ze série Underworld, kte­rý bude mít pre­mi­é­ru na kon­ci toho­to roku. Na jaře 2016 nato­čil sní­mek Thomase Claye Fanny Lye Deliver’dMaxine Peake, na kte­rý navá­zal sním­kem That Good Night s Johnem Hurtem. Před nedáv­nem dokon­čil natá­če­ní sním­ku Euphoria spo­leč­nos­ti Vikarious Productions s Alicií VikanderEvou Green. Mezi jeho před­cho­zí zná­mé fil­my se řadí napří­klad Víc než dost, White Mischief, Dobrý den, Babylónie, Zlaté dítě, Vetřelec 3, Poslední akč­ní hrdi­na, Hilary a Jackie, Michael Collins, Zahřívací kolo spo­leč­nos­ti Sam Mendes“ Company, sní­mek Roberta Altmana Gosford Park, a také film Kabloonak, za kte­rý na paříž­ském fil­mo­vém fes­ti­va­lu v roce 1996 zís­kal cenu pro nej­lep­ší­ho her­ce. Zmínit se je tře­ba také o sním­cích The Perfect Diagreement v režii Antoine de CauneseStřelec v ohro­že­ní s Wesleym Snipesem. Mezi jeho dal­ší fil­my pat­ří napří­klad sní­mek Rolanda Joffeho There Be Dragons, film Davida Gordona Greena Princ a pruďas, ve kte­rém si zahrá­li také James Franco a Natalie Portman, sní­mek Ironclad v režii Jonathana EnglisheDerekem JacobimBrianem Coxem či film Deepy Mehta Midnight’s Children, kte­rý je adap­ta­cí stej­no­jmen­né­ho romá­nu Salmana Rushdieho.

             ANNA FOERSTER (režie) je ame­ric­ká reži­sér­ka naro­ze­ná v Německu, pro kte­rou je sní­mek Underworld: Krvavé vál­ky jejím celo­ve­čer­ním režij­ním debu­tem. V minu­los­ti reží­ro­va­la epi­zo­dy úspěš­né­ho seri­á­lu sta­ni­ce Starz Cizinka, stej­ně jako seri­á­lů Myšlenky zlo­čin­ce, Myšlenky zlo­čin­ce: Chování pode­zře­lýchVzpomínky, ale také řady dal­ších.

            Foerster čas­to spo­lu­pra­cu­je s reži­sé­rem Rolandem Emmerichem. Coby kame­ra­man­ka se podí­le­la na jeho fil­mech Útok na Bílý důmAnonym, za kte­rý zís­ka­la Německou fil­mo­vou cenu v kate­go­rii Nejlepší kame­ra, a také jako reži­sér­ka pomoc­né­ho štá­bu na sním­cích 10000 př. n. l. Den poté.

            Kromě výše zmí­ně­ných fil­mů se jako reži­sér­ka pomoc­né­ho štá­bu a kame­ra­man­ka podí­le­la i na fil­mu Aeon Flux a jako kame­ra­man­ka vizu­ál­ních efek­tů pak na řadě dal­ších fil­mů, mezi něž pat­ří Myšák Stuart Little 2, Černočerná tma, Den nezá­vis­los­ti a Godzilla.

            Foerster je člen­kou Americké aso­ci­a­ce kame­ra­ma­nů (ASC), Americké aso­ci­a­ce fil­mo­vých reži­sé­rů (DGA) a Akademie fil­mo­vých umě­ní a vědy (AMPAS).

             CORY GOODMAN (scé­nář) na sebe popr­vé upo­zor­nil scé­ná­řem k fil­mu Kazatel z roku 2011 s Paulem Bettanym v titul­ní roli. Společně se svým pří­le­ži­tost­ným sce­náris­tic­kým part­ne­rem napsal scé­nář k fil­mu Lore, kte­rý se mu za sed­mi­ci­fer­nou sumu poda­ři­lo pro­dat spo­leč­nos­ti Warner Bros. a hlav­ní roli v chys­ta­ném fil­mu by měl ztvár­nit Dwayne „The Rock“ Johnson, a také k fil­mu Americký sni­per v pro­duk­ci Andrewa Lazara.

            Coryho scé­nář Poslední lovec čaro­děj­nic, uve­de­ný v roce 2010 na pres­tiž­ním Černém sezna­mu, byl do kin uve­den spo­leč­nos­tí Lionsgate s Vinem Dieselem, Michaelem Cainem, Elijah WoodemRose Leslie. Další scé­nář, při jehož pro­de­ji figu­ro­va­la suma o sed­mi cif­rách, Robin Hood, Cory s Jeremym pro­da­li spo­leč­nos­ti Sony a jeho pro­duk­ce se uja­li Jerry BruckheimerAdam Goldworm.

             ONDŘEJ NEKVASIL (výtvar­ník) je řadou cen oce­ně­ný čes­ký výtvar­ník a archi­tekt. Mezinárodního úspě­chu se dočkal díky své vizi­o­nář­ské prá­ci na futu­ris­tic­kém fil­mu Snowpiercer v režii Joon-Bo Honga, a na Asijsko-pacifickém fil­mo­vém fes­ti­va­lu byl v sou­vis­los­ti s tím­to fil­mem jme­no­ván nej­lep­ším umě­lec­kým vedou­cím.

            Zatím napo­sle­dy se Nekvasil podí­lel jako výtvar­ník na fil­mu legen­dár­ní­ho reži­sé­ra Michaela Apteda Unlocked s Noomi Rapace, Orlando Bloomem, Michaelem DouglasemJohnem Malkovichem. V roce 2013 byl výtvar­ní­kem akč­ní­ho thrille­ru Joe Lynche Everly se Salmou Hayek. Mezi desít­ky pozo­ru­hod­ných holly­wo­od­ských i čes­kých celo­ve­čer­ních fil­mů, na nichž se podí­lel, pat­ří napří­klad film Neila Burgera Iluzionista s Edem NortonemJessicou Biel, film Václava Havla Odcházení, sní­mek Marka Najbrta Protektor a film Petra Zelenky Příběhy oby­čej­né­ho šílen­ství.

            Jakožto výtvar­ník se také podí­lel na něko­li­ka tele­viz­ních seri­á­lech, mezi něž pat­ří seri­ál sta­ni­ce Tandem Bez hra­nic a seri­ál sta­ni­ce ABC Pohřešovaní. Za svou výji­meč­nou prá­ci na tele­viz­ním fil­mu sta­ni­ce ABC Deník Anne Frankové si v roce 2001 vyslou­žil cenu Primetime Emmy. Nekvasil v sou­čas­né době pra­cu­je na seri­á­lu Knightfall sta­ni­ce A+E, kte­rý mapu­je udá­los­ti kon­ce rytíř­ské­ho řádu tem­plá­řů ve 14. sto­le­tí a jehož vedou­cím výro­by je Jeremy Renner.

            Nekvasil vystu­do­val archi­tek­tu­ru na Českém vyso­kém uče­ní tech­nic­kém a je také drži­te­lem magis­ter­ské­ho titu­lu v obo­ru fil­mo­vé scé­no­gra­fie, kte­rý zís­kal na pres­tiž­ní Akademii múzic­kých umě­ní v Praze.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,19349 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72080 KB. | 29.02.2024 - 23:30:01