Kritiky.cz > Speciály > Underworld: Krvavé války - Návštěva natáčení, Barrandovská studia, Praha, Česká republika

Underworld: Krvavé války - Návštěva natáčení, Barrandovská studia, Praha, Česká republika

Under
Under
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

            Herečka Kate Beckinsale ve spo­leč­nos­ti Bradleyho Jamese pře­chá­zí po tré­nin­ko­vé míst­nos­ti, vybu­do­va­né v jed­nom z roz­hleh­lých ate­li­é­rů Barrandovských stu­dií. V jeho inte­ri­é­ru se nachá­zí tělo­cvič­na, dějiš­tě jed­né z klí­čo­vých scén páté­ho sním­ku ze série Underworld, ten­to­krát s podti­tu­lem Krvavé vál­ky. Beckinsale ve scé­ně před­sta­vu­je ústřed­ní posta­vu celé série, Selene, člen­ku sku­pi­ny elit­ních upí­řích bojov­ní­ků zva­ných Smrtonoši.

            Ta se prá­vě uja­la role kon­zul­tant­ky Vargy, posta­vy, kte­rou ztvár­nil Bradley James. Varga je pově­řen výcvi­kem mla­dých bojov­ní­ků pro boj s lyka­ny, odvě­ké vlkod­la­čí nepřá­te­le upí­rů.

            Selene k pří­tom­ným pro­mlou­vá s vel­kou auto­ri­tou. Přítomní žáci pozor­ně naslou­cha­jí. „Musíte si uvě­do­mit, na kte­rém mís­tě se ocit­ne ve chví­li, kdy ho kul­ka zasáh­ne,“ říká Selene svým mla­dým svě­řen­cům. „Lykani jsou zra­ni­tel­něj­ší ve své vlčí podo­bě. Uvažují v ní pri­mi­tiv­ně­ji a jsou pohá­ně­ni tou­hou po krvi.“

            Zatímco hovo­ří, blí­ží se k ovlá­da­cí­mu pane­lu na jed­né ze stěn zce­la nedo­tče­né míst­nos­ti. „Zvýšit rych­lost lyka­nů o 20 pro­cent,“ při­ka­zu­je, když mač­ká tla­čít­ka na ovlá­da­cím pane­lu simu­lá­to­ru, kte­rý na upí­ří učně vypus­tí počí­ta­čo­vě gene­ro­va­né lyka­ní nepřá­te­le. Mladí upí­ři budou muset pro­ká­zat, že jsou schop­ni úkol spl­nit.

            „Právě jste vidě­li naši tělo­cvič­nu,“ vysvět­lu­je po skon­če­ní scé­ny James Bradley. „Varga je vedou­cím bojo­vé­ho výcvi­ku. Tělocvičně je pro něj dru­hým domo­vem a Selene se v ní v této scé­ně oci­tá popr­vé.“

            „Je to skvě­lá porad­ky­ně a Varga je poměr­ně nad­še­ný z toho, že tahle legen­dár­ní bojov­ni­ce navští­vi­la jeho tělo­cvič­nu.“

            Pátý díl série Underworld s názvem Krvavé vál­ky pod­le pro­du­cen­ta fil­mu Davida Kerna pří­mo nava­zu­je na udá­los­ti na kon­ci před­cho­zí­ho dílu Underworld: Probuzení. V Probuzení se Selene dozvě­dě­la, že má se svým býva­lým milen­cem Michaelem Corvinem dce­ru Eve, a na samém kon­ci toho­to fil­mu se spo­leč­ně obě vydá­va­jí pohře­šo­va­né­ho otce najít.

            „V tom­to fil­mu zno­vu sle­du­je­me osu­dy Selene,“ popi­su­je Kern. „Děj pří­mo nava­zu­je na konec fil­mu Underworld: Probuzení. Selene je na útě­ku a má jis­té pro­blémy s navá­zá­ním vzta­hu se svou dce­rou.“

            Vlivem okol­nos­tí jsou od sebe mat­ka s dce­rou odlou­če­ny a Selene se setká­vá s dal­ším spo­jen­cem z Probuzení Davidem (kte­ré­ho si opět zahrál Theo James). „Selene a David se spo­leč­ně pokou­še­jí najít Seleninu dce­ru, od kte­ré byla Selene odlou­če­na,“ pokra­ču­je Kern.

            „A v prů­bě­hu hle­dá­ní se zaple­tou s novým lyka­nem zva­ným Marius, což je sku­teč­ný drs­ňák, podob­ně jako Lucian (Michael Sheen) v prv­ním fil­mu, ale ješ­tě děsi­věj­ší a kru­těj­ší a nebez­peč­něj­ší.“

            Hrozivý Marius je ve sku­teč­nos­ti super­ly­kan a tou­ží po krvi jak Selene, tak Eve, pro­to­že se tou­ží stát nej­moc­něj­ším stvo­ře­ním na svě­tě a pomo­ci lyka­nům nad upí­ry defi­ni­tiv­ně zví­tě­zit. Maria před­sta­vu­je Tobias Menzies, zná­mý ze seri­á­lu Hra o trů­ny.

            „Představit divá­kům dal­ší­ho super­ly­ka­na je skvě­lé,“ míní Kern. „Série Underworld má řadu prv­ků, kte­ré mají divá­ci v obli­bě, a v tom­to díle celou řadu z nich uplat­ňu­je­me.“

            S úko­lem pře­nést pří­běh páté­ho dílu série na fil­mo­vá plát­na pově­ři­li pro­du­cen­ti popr­vé ženu, a to reži­sér­ku Annu Foerster, kte­rá nato­či­la něko­lik epi­zod úspěš­né­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu Cizinka, a reži­sé­ro­vi Rolandu Emmerichovi pomá­ha­la s celou řadou fil­mů, počí­na­je původ­ním Dnem nezá­vis­los­ti.

            Jako reži­sér­ka pomoc­né­ho štá­bu se podí­le­la na fil­mech Vetřelec: Vzkříšení, Den potéAeon Flux, stej­ně jako na celé řadě dal­ších. Snímek Underworld: Krvavé vál­ky je jejím celo­ve­čer­ním režij­ním debu­tem.

            „Underworld je úžas­ná fil­mo­vá série, kte­rá po reži­sér­ské strán­ce nabí­zí pozo­ru­hod­né mož­nos­ti vizu­ál­ní i tvůr­čí, pomo­cí kte­rých je mož­no vytvo­řit zce­la nový svět,“ vítá nás při naší návštěvě na natá­če­ní.

            „V sérii Underworld pla­tí pra­vi­dla, kte­rá jsou vel­mi spe­ci­fic­ká pro pří­běh i sérii samot­nou, ale je mož­né se od nich odchý­lit. Po čis­tě vizu­ál­ní a tvůr­čí strán­ce je to veli­ce láka­vé.“

            Jedno z pra­vi­del, o kte­rých se reži­sér­ka fil­mu zmi­ňu­je, se týká vizu­ál­ní­ho sty­lu celé série, jejíž jed­not­li­vé fil­my dosud pou­ží­va­ly téměř monochro­ma­tic­kou barev­nou pale­tu s důra­zem na mod­rou a čer­nou.

            Ve fil­mu Krvavé vál­ky divá­ci navští­ví upí­ří komu­ni­tu dale­ko na seve­ru. „Když se vydá­me na sever plný sně­hu, dočká­me se roz­hod­ně vyu­ži­tí odliš­né barev­né pale­ty,“ dodá­vá Foerster. „Lidé tu cho­dí v bílém a nosí kože­ši­ny a mají bílou pleť. Bylo zábav­né vydat se odliš­ným smě­rem.“

            „Nicméně i tak se stá­le poměr­ně sil­ně drží­me ono­ho monochro­ma­tic­ké­ho sty­lu. Mám ho ráda. K této sérii monochro­ma­tič­nost pat­ří a pod­le mého mod­ro­čer­né monochro­ma­tic­ké zábě­ry z východ­ní komu­ni­ty vypa­da­jí skvě­le. A pak se vydá­me na sever a mís­to toho je všu­de plno šedé, stří­br­né a bílé.“

            „Poté je vel­mi zají­ma­vé sle­do­vat prů­nik těch­to dvou svě­tů, ke kte­ré­mu dojde ke kon­ci fil­mu. Obě pro­stře­dí se spo­lu pro­lí­na­jí a vzni­ká onen oče­ká­va­ný kon­trast.“

            Podle pro­du­cen­ta Davida Kerna by se prá­vě na ten­to kon­trast měli divá­ci těšit. „Vydáváme se na pár míst, kte­rá jsme v žád­ném fil­mu ze série Underworld dosud nevi­dě­li, a ta si vyžá­da­la odliš­ný vizu­ál­ní styl a odliš­ný pří­stup,“ sou­dí.

            „Při zmín­ce o sérii Underworld si všich­ni před­sta­ví tma­vé a namod­ra­lé měst­ské pro­stře­dí, tak­že jsme vel­mi uví­ta­li mož­nost ho obo­ha­tit a zavést Selene s Davidem do odliš­ných oblas­tí. Je to výteč­né.“

            Jakmile se ocit­ne­te na Barrandově (Praha) mezi kuli­sa­mi, je jejich sna­ha zce­la evi­dent­ní. V jed­nom z ate­li­é­rů se ukrý­va­jí inte­ri­é­ry upí­ří síně, v níž na stě­nách visí překří­že­né meče a pod­la­ha je z čer­né­ho mra­mo­ru. Působí chlad­ně a stro­ze. V ate­li­é­ru 5 se nao­pak nachá­zí skle­pe­ní hra­du sever­ské komu­ni­ty, plné blo­ků ledu ze sklo­la­mi­ná­tu.

            Exteriéry hra­du se natá­če­ly v pro­sto­rách zám­ku Hluboká, kte­rý se nachá­zí zhru­ba dvě a půl hodi­ny autem od Prahy. České zám­ky býva­jí čas­to veli­ce pes­t­ro­ba­rev­né, ale Hluboká mezi tako­vé zám­ky nepat­ří, tak­že je pro pou­ži­tí ve fil­mu Krvavé vál­ky ide­ál­ní. Tvůrci fil­mu se také vyda­li do his­to­ric­kých praž­ských stok.

            Ačkoliv jsou pro film exte­ri­é­ry důle­ži­té, pod­le Kerna se zhru­ba 70 pro­cent sním­ku Krvavé vál­ky natá­če­lo na Barrandově, a ate­li­ér 7 momen­tál­ně půso­bí veli­ce vel­ko­le­pým dojmem. Je pokry­tý umě­lým sně­hem, pro­to­že se zde nachá­zí kuli­sy nádvo­ří a hra­deb sever­ské­ho hra­du.

            Najdeme tu i tera­sy a baš­ty s cim­bu­ří­mi. Český výtvar­ník Ondřej Nekvasil strá­vil budo­vá­ním těch­to kulis osm týd­nů. Zem pokrý­vá popel a všu­de jsou pohá­ze­né mrt­vo­ly upí­rů. Zdá se, že zde došlo ke kru­té bitvě.

            „Protože je ve fil­mu spous­ta akč­ních scén, bylo mi od samé­ho počát­ku napros­to jas­né, že se kaž­dá z nich musí něčím lišit,“ vysvět­lu­je Foerster, když se hovor sto­čí prá­vě na bojo­vé scé­ny. „Každá z akč­ních sek­ven­cí musí mít odliš­ný styl, aby výsle­dek nepů­so­bil dojmem dal­ší­ho tuc­to­vé­ho akč­ní­ho sním­ku.“

            Foerster ve fil­mo­vé bran­ži začí­na­la jako kame­ra­man­ka a je pře­svěd­če­na, že její díl série Underworld je po strán­ce vizu­ál­ní kon­cep­ce vel­mi sil­ný. Přinejmenším pět scén včet­ně jed­né akč­ní sek­ven­ce je natá­če­no v jedi­ném sou­vis­lém zábě­ru.

            „Snažím se tomuhle fil­mu vdech­nout jas­ně defi­no­va­nou vizu­ál­ní identi­tu,“ míní. „Ať už jde o to, jakým způ­so­bem se pohy­bu­je kame­ra, jaké volím zábě­ry nebo o způ­sob, jakým v urči­tých scé­nách před­sta­vu­ji jed­not­li­vé posta­vy.“

            Těší ji pak zejmé­na pro­pra­co­va­nost jed­not­li­vých postav. Režisérka tvr­dí, že jejím nej­ob­lí­be­něj­ším upír­ským fil­mem, pokud vyne­chá sérii Underworld, je původ­ní švéd­ská ver­ze sním­ku Ať vejde ten pra­vý, což je kri­ti­kou veli­ce ceně­ný film, kte­rý veli­ce výraz­ně sta­ví na skvě­le pro­kres­le­ných posta­vách.

            „Pro film Ať vejde ten pra­vý byly jeho posta­vy napros­to zásad­ní,“ podo­tý­ká. „Celý film byl na nich vysta­věn. A pří­bě­ho­vé linie postav v našem scé­ná­ři se postu­pem času roz­ví­je­ly a obo­ha­co­va­ly. Prošly si neza­ne­dba­tel­ným vývo­jem.“

            „To je pro mě na téhle prá­ci tím nej­za­jí­ma­věj­ším – mož­nost spo­lu­pra­co­vat se skvě­lý­mi her­ci a mož­nost roz­ví­jet posta­vy pří­bě­hu. Zní to zřej­mě směš­ně, pro­to­že když se řek­ne Underworld, napad­nou vás patr­ně hned upí­ří a vlkod­la­ci, u kte­rých neo­če­ká­vá­te, že půjde o nějak kom­pli­ko­va­né a pro­pra­co­va­né posta­vy.“

            „Ale mož­ná prá­vě to je tajem­stvím úspě­chu prv­ních dvou dílů této série,“ dodá­vá. „To, že v nich byl tenhle svět se zají­ma­vou minu­los­tí a myto­lo­gií obyd­len veli­ce pro­pra­co­va­ný­mi posta­va­mi.“

            Mytologie svě­ta série Underworld je všem veli­ce dob­ře zná­má a spous­tu z postav Krvavých válek už divá­ci také vel­mi dob­ře zna­jí. Po boku Beckinsale v roli drs­né hlav­ní hrdin­ky fanouš­ci nara­zí na řadu postav z před­cho­zí­ho dílu. Jak již bylo zmí­ně­no, vra­cí se Eve i David, zná­mé tvá­ře z fil­mu Underworld: Awakening, stej­ně jako Davidův otec Thomas v podá­ní slav­né­ho her­ce Charlese Dance.

            „Při prá­ci na tom­to fil­mu mám tu čest spo­lu­pra­co­vat s někte­rý­mi oprav­du vel­mi výji­meč­ný­mi her­ci,“ říká Foerster. „A mohu také vytvá­řet role nové, čehož jsme v našem pří­bě­hu roz­hod­ně vyu­ži­li. Diváky čeka­jí pře­kva­pi­vá setká­ní s odliš­ný­mi upí­ry, kte­ří mají jiné schop­nos­ti a odliš­ný původ.“

            Mezi nové upí­ří posta­vy pat­ří také Semira a Alexia, kte­ré na plát­ně ztvár­ni­ly Lara Pulver a Daisy Head.

            „Alexia je upír­ka, Smrtonoška,“ vysvět­lu­je nad­še­ně Head, když se na natá­če­ní obje­ví. „Je mla­dá a před­sta­vu­je novou gene­ra­ci upí­rů, a záslu­hou svých schop­nos­tí a zna­los­tí se v upí­ří hie­rar­chii pohy­bu­je na poměr­ně vyso­kém mís­tě.“

            „Vede dru­hé a v tom, co dělá, je veli­ce dob­rá. Když se setká­vá se Selene, tak o ní už dáv­no všech­no ví,“ pokra­ču­je Head. „Selene je nej­slav­něj­ší Smrtonoška v ději­nách, tak­že si jí Alexia veli­ce váží. Myslím, že tou­ží po tom, aby ji moh­la lépe poznat.“

            Head má k upí­rům veli­ce těs­ný vztah díky své­mu otci Anthonymu Headovi, kte­rý dlou­hou dobu účin­ko­val v seri­á­lo­vém hitu Buffy, pře­mo­ži­tel­ka upí­rů.

            „Zhruba od pěti let jsem vyrůs­ta­la obklo­pe­na upí­ry a při­šli mi napros­to skvě­lí,“ smě­je se Head. „Máte špi­ča­té tesá­ky a může­te dát něko­mu pořád­nou naklá­dač­ku, tak­že se cítím ohrom­ně poctě­na tím, že jsem teď dosta­la tuhle šan­ci si to vyzkou­šet. Je to bez­va. Působí to na mě dojmem, jako by byl kaž­dý den Halloween – jenom slad­kos­tí je k tomu pod­stat­ně méně!“

            Divácká posed­lost upí­ry je pod­le ní klí­čo­vým prv­kem úspě­chu série Underworld. „Upíři jsou pros­tě skvě­lí a mys­lím, že jejich myto­lo­gie lidi fas­ci­nu­je. Můžete popus­tit uzdu své fan­ta­zii.“

            „Navíc je tu prvek věč­né­ho živo­ta, stvo­ře­ní bytos­tí, kte­ré nikdy neu­mí­ra­jí, a sle­do­vá­ní násled­ků, jaké něco tako­vé­ho má. Natáčet tako­vý film prá­vě v Praze je úžas­né. Se vší tou pře­krás­nou archi­tek­tu­rou kolem je veli­ce snad­né cítit se tu jako nesmr­tel­ný upír!“

            Herečka je také nad­še­na ze sku­teč­nos­ti, že ústřed­ní posta­vou celé série je žena. „Postava Selene je skvě­lá a pro ženy je veli­ce inspi­ru­jí­cí, pro­to­že je pořád­ně drs­ná a s ničím se nema­že. A Kate Beckinsale je neu­vě­ři­tel­ně krás­ná a talen­to­va­ná a dává do té role všech­no,“ sou­dí Head.

            „Navíc je výteč­né, že tenhle díl žena i reží­ru­je. Myslím, že to tomu­to fil­mu dodá­vá úžas­nou dáv­ku cit­li­vos­ti a dyna­mi­ky. Skutečnost, že je hrdin­kou téhle série žena, mi při­pa­dá ohrom­ně skvě­lá.“

            Kern k tomu podo­tý­ká, že divá­ci hrdin­ku série Underworld zbož­ňu­jí. „Selene je agre­siv­ní a pro­ak­tiv­ní a nikdy neu­stu­pu­je,“ míní. „Je skvě­lá a dob­ře vypa­dá. Pohybuje se ve spo­leč­nos­ti mužů a není na plát­ně jenom pro­to, aby se s někým vyspa­la a potom z fil­mu navždyc­ky zmi­ze­la.“

            „Je stroj­ve­dou­cí celé­ho toho­hle upír­ské­ho vla­ku. Série jako Resident Evil nabí­ze­jí něco podob­né­ho, ale na začát­ku v roce 2003 byl nápad vysta­vět tako­vou­to sérii na žen­ské hrdin­ce namís­to na posta­vách Scotta Speedmana nebo Michaela Sheena poměr­ně svě­ží.“

            „Samozřejmě, že je atrak­tiv­ní, ale kro­mě toho je také inte­li­gent­ní a dělá všech­ny ty úžas­né kous­ky, kte­ré obvykle ve fil­mech před­vá­dě­jí muži. Myslím, že budou fanouš­ci nad­še­ni z toho, co jsem si pro ni v tom­to dílu série Underworld nachys­ta­li.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Underworld: Krvavé války


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57786 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72081 KB. | 29.02.2024 - 22:06:26