Kritiky.cz > Speciály > Underworld: Krvavé války - Obsah/O filmu

Underworld: Krvavé války - Obsah/O filmu

Under
Under
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

            OBSAH

             Ve fil­mu Underworld: Krvavé vál­ky, nej­no­věj­ším dílu úspěš­né fil­mo­vé série, je upí­ří smr­to­noš­ka Selene (Kate Beckinsale) nuce­na odrá­žet bru­tál­ní úto­ky jak lyka­nů, tak i upí­ří­ho kla­nu, kte­rý ji zra­dil. S pomo­cí svých jedi­ných dvou spo­jen­ců Davida (Theo James) a jeho otce Thomase (Charles Dance) musí ukon­čit odvě­kou vál­ku mezi lyka­ny a upí­ry i za cenu, že bude nuce­na zapla­tit tu nej­vyš­ší cenu.

            Pátý film obrov­sky popu­lár­ní akč­ní horo­ro­vé série nava­zu­je dějem na udá­los­ti před­cho­zí­ho dílu Underworld: Probuzení. Lykani našli v oso­bě Maria (Tobia Menzies) moc­né­ho nové­ho vůd­ce, kte­rý ze dří­ve neor­ga­ni­zo­va­ných bojov­ní­ků vytvo­řil dis­ci­pli­no­va­né fana­ti­ky. Marius se neza­sta­ví před ničím, dokud se mu nepo­da­ří najít Selene, aby se od ní dozvě­děl, kde se nachá­zí její dce­ra Eve, kří­že­nec lyka­na a upí­ra.

            Za Davidovy pomo­ci se Selene vel­mi těs­ně daří lyka­ním pro­ná­sle­do­va­te­lům uni­kat do té doby, než pro ni Davidův otec Thomas vyjed­ná dočas­ný azyl u východ­ní­ho upí­ří­ho kla­nu, kte­ré­mu vlád­ne ambi­ci­oz­ní Semira (Lara Pulver). Ochromeni stra­chem ze stup­ňu­jí­cí se lykan­ské hroz­by Selenini býva­lí upí­ří nepřá­te­lé dou­fa­jí v to, že Selene doká­že za pomo­ci svých legen­dár­ních bojo­vých schop­nos­tí lyka­ny jed­nou pro­vždy zlik­vi­do­vat. Když ale Selene zjis­tí, že někte­ří z jejích východ­ních ochrán­ců mají postran­ní úmys­ly, oci­tá se s Davidem zno­vu na útě­ku a je nuce­na vyhle­dat úto­čiš­tě za bra­na­mi tajem­né­ho sever­ské­ho kla­nu, míru­mi­lov­né upí­ří sek­ty, kte­rá žije v odlou­če­ní od ostat­ních v těch nej­se­ver­něj­ších čás­tech svě­ta. Ale ani zde, v zasně­že­ných zemích Var Dohr, se oba štvan­ci z kli­du a poko­je nemo­hou těšit dlou­ho, pro­to­že ať se Selene vydá kam­ko­liv, sta­le­tá vál­ka mezi upí­ry a lyka­ny si ji vždy najde.

           

            O FILMU

            Pátý díl obrov­sky úspěš­né fil­mo­vé série, ten­to­krát s názvem Underworld: Krvavé vál­ky, je návra­tem k tem­něj­ší atmo­sfé­ře úvod­ní­ho sním­ku Underworld z roku 2002. „Krvavé vál­ky se roz­hod­ně vra­ce­jí ke koře­nům a k původ­ní myto­lo­gii,“ říká pro­du­cent Richard S. Wright ze spo­leč­nos­ti Lakeshore Entertainment. „Návrhy kulis, kos­týmy a obec­ně celá vize toho­to sním­ku se více inspi­ru­jí prv­ním dílem než čtvr­tým. Ačkoliv se v tom­to fil­mu obje­vu­je řada postav, kte­ré již zná­me, vní­má­me Krvavé vál­ky jako svým způ­so­bem rebo­ot.“  Režisérka Anna J. Foerster, kte­rá na režij­ní křes­lo sním­ku ze série Underworld vůbec popr­vé, byla nad­še­na z nápa­du vrá­tit se zpát­ky ke koře­nům. „První Underworld se mi veli­ce líbil, pro­to­že kla­dl vel­ký důraz na vizu­ál­ní strán­ku a na svět, ve kte­rém se ode­hrá­vá.“

            Snímek Underworld: Krvavé vál­ky, kte­rý se podob­ně jako původ­ní Underworld natá­čel ve východ­ní Evropě, navo­zu­je atmo­sfé­ru staré­ho svě­ta, kte­rá odka­zu­je na pod­sta­tu vizu­ál­ní strán­ky celé série. Scénář sce­náris­ty Coryho Goodmana ale myto­lo­gii série dále roz­ví­jí a před­sta­vu­je mra­zi­vý nový svět, kte­rý posta­vu Selene v podá­ní Kate Beckinsale dová­dí na samou hra­ni­ci jejích mož­nos­tí. „Jednou z nej­po­zo­ru­hod­něj­ších slo­žek fil­mu je sever­ský upí­ří klan,“ míní pre­zi­dent spo­leč­nos­ti Lakeshore Pictures Gary Lucchesi. „Tyhle upí­ry jsme ješ­tě nikdy před­tím nevi­dě­li.“

            Aby fil­mu Underworld: Krvavé vál­ky doda­li na svě­žes­ti, pově­ři­li jeho pro­du­cen­ti režií Annu J. Foerster, vše­stran­nou němec­kou reži­sér­ku s boha­tý­mi zku­še­nost­mi. V minu­los­ti byla reži­sér­kou pomoc­né­ho štá­bu u mno­ha vyso­ko­roz­počto­vých hitů, mezi něž pat­ří napří­klad sní­mek Den poté, podí­le­la se na vizu­ál­ních efek­tech tako­vých hitů jako Den nezá­vis­los­ti, a reží­ro­va­la na cenu Emmy nomi­no­va­ný seri­ál sta­ni­ce Starz Cizinka o ces­to­vá­ní v čase. „Akční sním­ky, na kte­rých se podí­le­la, stej­ně jako režij­ní doved­nos­ti, kte­ré pro­ká­za­la na seri­á­lu Cizinka, byly z mého pohle­du pro Annu tím nej­lep­ším dopo­ru­če­ním, proč jí svě­řit režii fil­mu Underworld: Krvavé vál­ky,“ míní pro­du­cent Lucchesi. Producent celé série Tom Rosenberg uví­tal Foerster do svě­ta série Underworld s vel­kým nad­še­ním. „Anna doko­na­le rozu­mí akč­ním scé­nám, chá­pe prá­ci s kame­rou a vyzná se ve spe­ci­ál­ních efek­tech, což je veli­ce vzác­ná kom­bi­na­ce,“ míní.

            Foerster byla nad­še­na z mož­nos­ti obo­ha­tit sérii Underworld o svůj vlast­ní pohled. „Ke Krvavým vál­kám jsem při­stu­po­va­la tak, že jsem se sna­ži­la respek­to­vat sku­teč­nost, že už exis­tu­je veli­ce pro­pra­co­va­ná a pou­ta­vá myto­lo­gie, máme jas­ně daná pra­vi­dla, víme toho hod­ně o lyka­nech i upí­rech a o tom, kdy a proč se pře­mě­ňu­jí,“ vysvět­lu­je. „Těšila jsem se na všech­ny tyhle věci, pro­to­že se domní­vám, že by byla chy­ba při­jít a chtít všech­no dělat doce­la jinak. Místo toho jsem se roz­hod­la při­svo­jit si vše, co pod­le mého názo­ru na sérii Underworld bylo zají­ma­vé, a na tom násled­ně vysta­vět nové a neče­ka­né prv­ky.“

            Nad mož­nos­tí posa­dit do reži­sér­ské­ho křes­la fil­mu ze série o veli­ce půso­bi­vé hrdin­ce ženu neby­lo pod­le Richarda Wrighta ze spo­leč­nos­ti Lakeshore Entertainment potře­ba nijak váhat. „Anna doká­za­la celé sérii dodat svě­žest způ­so­bem, jakým by to pod­le mého názo­ru nedo­ká­zal nikdo jiný.“

            Jakožto hvězda čtyř z pěti fil­mů série Underworld se Beckinsale veli­ce zdat­ně ori­en­tu­je v blu­diš­ti drob­ných změn, kte­ré s sebou jed­not­li­vé díly při­ná­še­jí. „Je zají­ma­vé se vrá­tit k posta­vě, kte­rou už jste v minu­los­ti hrá­li,“ sou­dí. „Vždycky mám na sobě kos­tým Selene, ale v kaž­dém z fil­mů se jed­ná o poměr­ně odliš­ný svět. První díl jsme natá­če­li v Budapešti a půso­bil cel­kem indust­rál­ně a ste­am­pun­ko­vě. Krvavé vál­ky mají poměr­ně stře­do­vě­kou atmo­sfé­ru. Můj kos­tým se mož­ná nemě­ní, ale to, čím si má posta­va pro­chá­zí i svět, ve kte­rém se nachá­zí, se díl od dílu neza­ne­dba­tel­ně liší. O Krvavé vál­ky jsem se zají­ma­la kvů­li tomu, kolik na Selene čeká emo­ci­o­nál­ních zážit­ků. Přesně totéž k fil­mu při­ta­ho­va­lo i Annu.“

            Postava, kte­rou Beckinsale ztvár­ni­la, při­tom nikdy neris­ko­va­la více než prá­vě v tom­to díle. „Mezi upí­ry a lyka­ny zuří odvě­ká vál­ka, ale Selene v Krvavých vál­kách více­mé­ně nesto­jí ani na jed­né ze zne­přá­te­le­ných stran,“ vysvět­lu­je hereč­ka. „V zása­dě už nepat­ří k upí­rům a je na útě­ku napros­to pře­de vše­mi. Selene je drs­ná a neu­vě­ři­tel­ně vyna­lé­za­vá, co se zabí­je­ní pří­šer týče, ale její moti­va­cí byla vždy lás­ka. Ve fil­mu Krvavé vál­ky ji kupře­du pohá­ní lás­ka ke své dce­ři Eve.“

            Beckinsale si zejmé­na uží­va­la natá­če­ní bojo­vé scé­ny, v níž lyka­ni zaú­to­čí na sever­ský klan. „Mají tam spous­tu stře­do­vě­kých zbra­ní, kte­ré Selene vyu­ží­vá, a navíc se tu setká­me s cel­kem vel­kým množ­stvím mečů a občas něja­kou seke­rou,“ popi­su­je Beckinsale.

            Jelikož na fil­mu FoersterBeckinsale úzce spo­lu­pra­co­va­ly, poda­ři­lo se jim navá­zat veli­ce pev­ný vztah. „Musím při­znat, že Kate je jed­nou z nej­in­te­li­gent­něj­ších žen, s jaký­mi jsem kdy spo­lu­pra­co­va­la,“ uzná­vá Foerster. „Coby Selene je ten­to­krát Kate ješ­tě odhod­la­něj­ší a drs­něj­ší než kdy před­tím, ale sou­čas­ně může­te sle­do­vat její zra­ni­tel­nost, jak pro­chá­zí řadou změn. Takže pří­le­ži­tost­ně je nao­pak mno­hem jem­něj­ší. A když se Selene vydá na sever, pro­chá­zí také fyzic­ký­mi změ­na­mi a ve vla­sech se jí navíc obje­vu­jí svět­lé pra­me­ny. Spolupracovat s Kate na těch­to nových aspek­tech její posta­vy mě moc bavi­lo.“

            Ve fil­mu Krvavé vál­ky se Selene vydá­vá na svou zatím nej­ná­roč­něj­ší pouť, během kte­ré tato smr­to­noš­ka v podá­ní Kate Beckinsale hle­dá úto­čiš­tě v ohro­mu­jí­cím svě­tě sever­ských upí­rů a je nuce­na čelit těm nej­hro­zi­věj­ším nepřá­te­lům, jaké za svůj tisí­ci­le­tý život pozna­la. Gary Lucchesi, pre­zi­dent spo­leč­nos­ti Lakeshore Entertainment, vní­má tuto novou kapi­to­lu série Underworld jako láka­vou mož­nost, díky kte­ré může brit­ská hereč­ka před­vést své schop­nos­ti. „Kate Beckinsale je krás­ná, inte­li­gent­ní a půso­bi­vá. Její upír­ská hrdin­ka je pro tuto sérii oprav­du vel­mi cen­ná. Nemohli jsme tu roli obsa­dit lépe.“

            Ve fil­mu Underworld: Krvavé vál­ky se Selene v podá­ní Beckinsale zno­vu setká­vá s posta­vou Davida v podá­ní Thea Jamese, kte­rá tak­též pro­chá­zí jis­tý­mi změ­na­mi. „Vztah mezi Selene a Davidem se roz­hod­ně změ­nil,“ míní James. On byl v minu­los­ti nejis­tým mla­dí­kem, kte­rý ji s jis­tý­mi roz­pa­ky násle­do­val. Nyní se z něj stá­vá muž.“

            Jak Selene pomá­há Davidovi zjis­tit, co je jeho sku­teč­ným osu­dem, je nuce­na se vypo­řá­dat s celou řadou pes­t­rých nových nepřá­tel, mezi něž pat­ří Semira, ambi­ci­oz­ní člen­ka rady východ­ní­ho kla­nu. Britská hereč­ka Lara Pulver ztvár­ni­la Semiru jako doko­na­lou mani­pu­lá­tor­ku, kte­rá je Selene posed­lá – a zejmé­na mocí, kte­rá se ukrý­vá v její krvi. „Semira je napros­tý cha­me­le­on,“ sou­dí Pulver. „Podle toho, s kým prá­vě jed­ná, se doká­že zce­la změ­nit a zma­ni­pu­lo­vat celou situ­a­ci ve svůj pro­spěch.“ Aby byla její posta­va ješ­tě hro­zi­věj­ší, tré­no­va­la Pulver veli­ce inten­ziv­ně šer­míř­ské sou­bo­je, kte­ré se ve fil­mu obje­vu­jí, a celou řadu ze svých kaska­dér­ských scén zahrá­la sama.

            „Semira půso­bí díky ener­gii a nad­še­ní, kte­ré do ní Lara vlo­ži­la, jako úžas­ný psy­cho­pat,“ říká pro­du­cent Wright.

            Ještě hro­zi­věj­ším nepří­te­lem je ale pro Selene Marius, lykan­ský vůd­ce posed­lý tou­hou najít Seleninu dce­ru Eve, aby jí mohl vysát její „kří­že­nec­kou“ krev a s její pomo­cí pak zplo­dit nezra­ni­tel­nou lykansko-upírskou armá­du, kte­ré­ho si zahrál Tobias Menzies. Menzies, kte­rý si za svůj výkon v seri­á­lu Cizinka vyslou­žil nomi­na­ci na Zlatý glo­bus, si vychut­ná­val mož­nost ztvár­nit vůd­ce lykan­ské smeč­ky. „Spolupráce s Annou byla úžas­ná,“ svě­řu­je se. „Vnímáte, jak se sna­ží posou­vat hra­ni­ce celé­ho žán­ru, sna­ží se ino­vo­vat a vytvo­řit něco svě­ží­ho.“

            Ačkoliv se v sérii Underworld obje­vi­la celá řada slav­ných brit­ských her­ců včet­ně Michaela Sheena, Billa NighyhoDereka Jacobiho, pro­du­cent Wright ozna­ču­je Menziesova Maria za jed­nu z nej­pes­t­řej­ších postav, kte­ré se na plát­ně po boku Beckinsale v této sérii obje­vi­ly. „Marius má svůj styl a také odhod­lá­ní, kte­ré pře­ko­ná­va­jí kte­ré­ho­ko­liv z před­cho­zích padou­chů této série,“ míní Wright. „Tobias byl pro Maria skvě­lou vol­bou, pro­to­že už v minu­los­ti padou­chy hrál a pus­til se do této role s vel­kým nad­še­ním.“

            Nováček Clementine Nicholson ve fil­mu Underworld: Krvavé vál­ky na fil­mo­vých plát­nech debu­tu­je v roli mystic­ké mla­dé upír­ky Leny ze sever­ské­ho kla­nu. „Lena má v sobě jis­té spi­ri­tu­ál­ní prv­ky, kte­ré Selene posky­tu­jí mož­nost otevřít více své nit­ro,“ vysvět­lu­je Foerster. „Svým způ­so­bem je Lena kata­ly­zá­to­rem vnitř­ní­ho sou­bo­je, kte­rý v Selenině nit­ru pro­bí­há. A na Leně je zají­ma­vé také to, že hovo­ří jazy­kem Sami, což je domo­ro­dý jazyk sever­ní­ho Laponska.“ Nicholson, kte­rá roli v Krvavých vál­kách zís­ka­la pou­hých sedm týd­nů po dokon­če­ní lon­dýn­ské herec­ké ško­ly East 15, se ozna­ču­je za dlou­ho­le­tou fanyn­ku této série. „Opravdu jsem veli­ce nad­še­ná z mož­nos­ti stát se sou­čás­tí její dal­ší gene­ra­ce,“ říká.

            Ve fil­mu Underworld: Krvavé vál­ky se také zno­vu obje­vu­je Charles Dance coby Davidův otec a člen rady Thomas, a nově v něm bude k vidě­ní Daisy Head v roli odváž­né kadet­ky východ­ní­ho kla­nu Alexie. Dále si ve fil­mu zahra­jí brit­ský herec­ký vete­rán James Faulkner v roli Cassia, vůd­ce rady východ­ní­ho kla­nu, a Bradley James coby Varga, Semiřin mile­nec a nemi­lo­srd­ný při­slu­ho­vač.

            Snímek Underworld: Krvavé vál­ky se natá­čel na pod­zim 2015 po cel­kem 10 týd­nů v Praze a oko­lí. Česká repub­li­ka, kte­rá se může chlu­bit zhru­ba 2000 hra­dy a zám­ky, poskyt­la tvůr­cům fil­mu nepře­ber­né množ­ství mož­nos­tí. Po peč­li­vém výbě­ru se tvůr­ci fil­mu roz­hod­li vyu­žít tři archi­tek­to­nic­ké skvos­ty: hrad Lipnice, o kte­rém se v docho­va­ných mate­ri­á­lech obje­vu­jí prv­ní zmín­ky už v roce 1314, zámek Kačina, vel­ko­le­pé empí­ro­vé síd­lo, a koneč­ně zámek Hluboká, kte­rý se majestát­ně tyčí na kop­ci nad řekou Vltavou.

            Monumentální gotic­ké pro­stře­dí hra­du Lipnice, plné úzkých a tma­vých cho­deb a pod­zem­ních kom­nat poskyt­lo zku­še­né­mu výtvar­ní­ko­vi Ondřeji Nekvasilovi spous­tu mož­nos­tí, jak zde vybu­do­vat sple­ti­té inte­ri­é­ry síd­la sever­ské­ho kla­nu. Symetrickou kni­hov­nu zám­ku Kačina, kry­tou kupo­lí, bylo mož­no ide­ál­ně vyu­žít pro natá­če­ní scén z jed­ná­ní rady východ­ní­ho kla­nu, a zim­ní zahra­da zám­ku Hluboká se skle­ně­ný­mi stě­na­mi a ozdob­ný­mi želez­ný­mi bra­na­mi poslou­ži­la pro potře­by natá­če­ní scén deka­dent­ní­ho upí­ří­ho ple­su, na kte­rém hos­ti­tel­ka Semira neu­přím­ně vítá Selen s Davidem u východ­ní­ho kla­nu.

            Úkryt lyka­nů, vybu­do­va­ný na opuš­tě­ném nákla­do­vém nádra­ží za pomo­ci něko­li­ka vyřa­ze­ných vago­nů, pak s výše uve­de­ný­mi pro­sto­ra­mi výraz­ně kon­tras­tu­je a odrá­ží kočov­nou pova­hu lyka­nů. „Bylo důle­ži­té zdů­raz­nit, že lyka­ni nema­jí žád­ný hrad nebo zámek a ani jakou­ko­liv jinou stá­lou základ­nu,“ vysvět­lu­je Nekvasil. „V tom­to ohle­du se podo­ba­jí smeč­ce divo­kých zví­řat, jsou neu­stá­le na cestách, zatím­co upí­ři při­po­mí­na­jí šlech­tic­ké rodi­ny, kte­ré pobý­va­jí na jed­ním mís­tě, dba­jí na tra­di­ce a vlád­nou nezměr­nou mocí.“

            Kromě roz­sáh­lé­ho natá­če­ní v exte­ri­é­rech tvůr­ci fil­mu také plně vyu­ži­li mož­nos­ti svě­to­vě pro­slu­lých Barrandovských ate­li­é­rů, spo­leč­ně se dvě­ma ate­li­é­ry v letňan­ských Prague Studios. Zde byly vybu­do­vá­ny deko­ra­ce pro vět­ši­nu zábě­rů z východ­ní­ho a sever­ské­ho kla­nu. Zatímco vizu­ál­ní sty­li­za­ce východ­ní­ho kla­nu poměr­ně věr­ně odrá­ží styl prv­ní­ho dílu série, tajem­né ledo­vé pro­stře­dí sever­ské­ho kla­nu Nekvasil vytvo­řil od zákla­dů nově. „Když se Selene vydá­vá na sever, oci­tá­me se v pro­stře­dí plném stří­br­ných a bílých odstí­nů,“ říká Nekvasil. „V pro­stře­dí sever­ské­ho kla­nu mají Selene s Davidem dosta­tek kli­du na pocho­pe­ní řady věcí a pod­stou­pí jis­té­ho osví­ce­ní, co se jejich minu­los­ti týče. Z čis­tě vizu­ál­ní­ho hle­dis­ka jsme tou­ži­li po tom, abychom pro tuto část pří­bě­hu při­pra­vi­li potřeb­né pod­mín­ky.“

            Režisér pomoc­né­ho štá­bu Brad Martin, pově­ře­ný natá­če­ním akč­ních sek­ven­cí, kte­rý­mi je tato série pro­slu­lá, úzce spo­lu­pra­co­val s vedou­cím kaska­dér­ské­ho týmu Toddem Schneiderem, aby divá­kům při­chys­ta­li tu správ­nou smě­si­ci kaska­dér­ských kous­ků se zavě­še­ním na lanech, změn rych­los­ti pohy­bu pro­ta­go­nis­tů, boje beze zbra­ní, střel­by i fyzic­kých sou­bo­jů. Martin, kte­rý jako vedou­cí kaska­dér­ské­ho týmu začí­nal prv­ním dílem série Underworld, hod­no­tí obrat­nost a sílu, kte­rý­mi Beckinsale dis­po­nu­je, jako nedo­ce­ni­tel­né kla­dy. „Kate se tomuhle věnu­je už dlou­ho, tak­že nemu­sí­me trá­vit pří­liš času opa­ko­vá­ním toho, co už zná,“ říká. „Přijde, na prv­ní pokus své kaska­dér­ské scé­ny per­fekt­ně zahra­je, a pak pokra­ču­je­me něčím dal­ším.“

            Její hereč­tí kole­go­vé muse­li také před­vést, co dove­dou. „Davidův finál­ní šer­míř­ský sou­boj se Semirou se pohy­bu­je téměř na hra­ni­ci něče­ho, co bychom moh­li vidět v hon­g­kon­gských fil­mech Johna Woo či Jackieho Chana,sou­dí pro­du­cent Wright. „Oba her­ci veli­ce inten­ziv­ně tré­no­va­li, tak­že ve val­né vět­ši­ně finál­ních zábě­rů sku­teč­ně sle­du­je­te TheaLaru, ne jejich kaska­dé­ry.“

            Za úče­lem dal­ší­ho vylep­še­ní akč­ních scén bylo vyu­ži­to odha­dem zhru­ba 1000 zábě­rů s vizu­ál­ní­mi efek­ty, na jejichž tvor­bu dohlí­žel dlou­ho­le­tý vedou­cí týmu vizu­ál­ních efek­tů série Underworld James McQuaide. „Anna tou­ži­la po tom, abychom v maxi­mál­ní míře vyu­ži­li fyzic­kých efek­tů, aby v něm bylo co nej­ví­ce kaska­dér­ských scén, co nej­ví­ce sku­teč­ných akč­ních zábě­rů a co nej­ví­ce fyzic­kých pří­šer,“ popi­su­je McQuaide, kte­rý se na fil­mu podí­lel také jako vedou­cí výro­by. „Chtěla se vrá­tit ke kla­sic­ké­mu vizu­ál­ní­mu sty­lu prv­ní­ho fil­mu, což zna­me­na­lo, že bude­me pou­ží­vat sku­teč­né lykan­ské mas­ky a sku­teč­né kaska­dér­ské scé­ny. Bylo pro mě veli­ce důle­ži­té, aby vše půso­bi­lo tak reál­ně, jak je to jenom mož­né.“

            Zatímco v před­cho­zích fil­mech se obvykle obje­vi­lo jen něko­lik málo scén pro­mě­ny člo­vě­ka v lyka­na, sní­mek Underworld: Krvavé vál­ky zve­dá lať­ku vel­mi výraz­ně naho­ru. Jen v jed­né spe­ci­fic­ké sek­ven­ci se obje­vu­je přes stov­ku pro­měn. Pro vytvo­ře­ní hord foto­re­a­lis­tic­kých digi­tál­ních lyka­nů, pou­žil McQuaide pro­gram Agisoft PhotoScan. „Jedná se o pozo­ru­hod­ně úspěš­ný a nepří­liš náklad­ný způ­sob, jak zazna­me­nat těles­né pro­por­ce a bar­vy a vzhled všech her­ců, kte­ří se z lid­ské podo­by pro­mě­ňo­va­li v lyka­ny,“ říká McQuaide.

            Zatímco McQuaide dohlí­žel na digi­tál­ní strán­ky pro­mě­ny v lyka­ny, vedou­cí týmu masek a efek­tů Todd Masters se svým týmem vytvo­řil pozo­ru­hod­ně detail­ní late­xo­vé oble­ky, kte­ré klí­čo­ví kaska­dé­ři v rolích lyka­nů nosi­li. „Skuteční fyzič­tí lyka­ni, kte­ří se při natá­če­ní obje­vu­jí před kame­ra­mi, a lyka­ni digi­tál­ní jdou spo­leč­ně ruku v ruce,“ vysvět­lu­je Masters. „Tyto dvě slož­ky spo­lu musí doko­na­le ladit, tak­že jsme si dali při vytvá­ře­ní masek oprav­du vel­mi zále­žet.“

            Foerster, kte­rá má sama zku­še­nos­ti s tvor­bou vizu­ál­ních efek­tů napří­klad pro sní­mek Myšák Stuart Little 2, kladla vel­ký důraz na to, aby ve vel­ko­le­pých akč­ních scé­nách sním­ku Underworld: Krvavé vál­ky došlo k doko­na­lé­mu pro­po­je­ní sku­teč­ných her­ců s těmi digi­tál­ní­mi. „I v pří­pa­dě, že máte na plát­ně 600 plně digi­tál­ních lyka­nů, je pod­le mého názo­ru důle­ži­té uká­zat v popře­dí ale­spoň jed­no­ho nebo dva živé her­ce, kte­ří urču­jí atmo­sfé­ru, styl scé­ny a její vyzně­ní,“ pro­hla­šu­je.

            Podle pro­du­cen­ta Wrighta udě­la­ly post­pro­dukč­ní tech­no­lo­gie pro pře­vod kla­sic­kých fil­mů do 3D v posled­ních letech vel­ké pokro­ky. „Mnohem lépe se jim teď daří vytvo­řit 3D kon­ver­ze, kte­ré navo­zu­jí dojem, že kaž­dé oko vidí něco tro­chu odliš­né­ho a výsled­ný obraz tedy půso­bí troj­roz­měr­ně,“ říká. „To, že jsme Krvavé vál­ky pře­vá­dě­li do 3D až v rám­ci post­pro­ce­su umož­ni­lo tvůr­cům fil­mu sou­stře­dit se na jeho natá­če­ní a neroz­pty­lo­vat se 3D efek­ty.“

            Kameraman Karl Walter Lindenlaub, ASC, bvk natá­čel Krvavé vál­ky kame­rou RED Weapon 6K. „Používali jsme moder­ní tech­no­lo­gie jako Technocrane, Steadicam i ruč­ně drže­nou kame­ru v kom­bi­na­ci s kla­sic­kým kom­po­zi­to­rem pro širo­ko­úh­lé zábě­ry, tak­že se jed­na­lo o kva­lit­ní kom­bi­na­ci,“ říká Lindenlaub, kte­rý už s Foerster v minu­los­ti spo­lu­pra­co­val. „Snažili jsme se pro daný oka­mžik najít ten nej­lep­ší nástroj. S Annou si veli­ce dob­ře rozu­mím, tak­že bylo jed­no­du­ché se shod­nout na tom, jak by se kte­rá scé­na měla natá­čet.“

            LindenlaubFoerster dodr­že­li tra­di­ce série Underworld a pou­ží­va­li monochro­ma­tic­kou barev­nou pale­tu s tlu­me­ný­mi barva­mi, ale vše dopl­ni­li o své spe­ci­fic­ké detai­ly. „Každý film musí být své­byt­ný,“ míní Lindenlaub. „Když se podí­vá­te na prv­ní Underworld, půso­bí dojmem téměř čer­no­bí­lé­ho fil­mu s inten­ziv­ním náde­chem do mod­ré bar­vy, aby tak zdů­raz­nil kon­cept toho, že se jed­ná o stvo­ře­ní, kte­rá žijí ve tmě. Samozřejmě je potře­ba, abychom je i přes­to vidě­li, tak­že nemů­že­me točit ve sku­teč­né tmě. V rám­ci těch­to mezi jsme se ale sna­ži­li o to, abychom našli způ­sob, jak i přes­to pra­co­vat s barva­mi.“

            Ponurá atmo­sfé­ra se vel­mi dra­ma­tic­ky mění ve chví­li, kdy se Selene s Davidem vyda­jí k sever­ské­mu kla­nu. „Najednou je všu­de tolik bílé, že je těž­ké zajis­tit, aby měsíč­ní svět­lo vypa­da­lo sku­teč­ně jako měsíč­ní svět­lo a niko­liv jako svět­lo slu­neč­ní,“ vysvět­lu­je Lindenlaub. „Natáčeli jsme ve veli­ce roz­hleh­lých deko­ra­cích, zastu­pu­jí­cích ve fil­mu někte­ré exte­ri­é­ry, a ty jsme muse­li doká­zat nasví­tit. Pak tu máme hrad sever­ské­ho kla­nu, kte­rý je cha­rak­te­ri­zo­ván ohněm a ledem, tak­že jsem mohl jako kon­trast k mod­ré­mu svět­lu pra­co­vat také se svět­lem tep­lým. To bylo důle­ži­té, pro­to­že pokud v celém fil­mu pou­ží­vá­te stej­nou barev­nou pale­tu, vaše oči si na ni zvyk­nout a pro­stře­dí pak začí­ná půso­bit tro­chu ste­re­o­typ­ně a postrá­dá výraz­né prv­ky.“

            Kostymérka sním­ku Underworld: Krvavé vál­ky Bojana Nikitovic vytvo­ři­la širo­ké spek­trum kos­tý­mů, kte­ré zahr­nu­je jak stře­do­vě­kou zbroj z ledu, tak i honos­né upí­ří ple­so­vé róby. Provedla také jis­té úpra­vy na při­lé­ha­vém kos­tý­mu smr­to­noš­ky, kte­rý nosí Beckinsale, aby jí usnad­ni­la pohyb během nároč­ných kaska­dér­ských scén. „Její základ­ní podo­ba musí být stá­le stej­ná, pro­to­že kaž­dý fanou­šek série Underworld oče­ká­vá, že Selene uvi­dí v oněch botách, kor­ze­tu a bun­dě.“

            Co se Beckinsale týče, svou upír­skou uni­for­mu si zno­vu oblé­ka­la s nad­še­ním. „Abych řek­la prav­du, jde o poměr­ně poho­dl­ný kos­tým, ačko­liv se roz­hod­ně nejed­ná o oble­če­ní, ve kte­rém bych chtě­la cho­dit na náku­py,“ smě­je se.

            Nikitovic také vytvo­ři­la struk­tu­ro­va­nou a éte­ric­kou podo­bu nové, sever­ské upí­ří rasy.

            V praž­ských baran­dov­ských stu­di­ích tak kosty­mé­ři vyro­bi­li téměř 700 růz­ných lykan­ských a upí­řích kos­tý­mů. „Jedná se o neu­vě­ři­tel­né množ­ství prá­ce, ale sou­čas­ně máte pří­le­ži­tost se do toho pořád­ně opřít a vytvo­řit něco, co do fil­mu samot­né­ho při­ro­ze­ně zapa­dá,“ sou­dí pro­du­cent Wright.

            Nikitovic kos­týmy peč­li­vě navrh­la tak, aby doká­za­ly oko divá­ka zaujmout i v pro­stře­dí s mini­mem svět­la, ve kte­rém se vět­ši­na akč­ních scén ode­hrá­vá. „Dokonce i v těch všu­dypří­tom­ných zápla­vách čer­né bar­vy se ukrý­vá vel­ké množ­ství detai­lů a odliš­ných mate­ri­á­lů, kte­ré Bojana vytvo­ři­la a pou­ži­la,“ říká kame­ra­man Lindenlaub. „Všechno pro­šlo peč­li­vým pro­ce­sem stár­nu­tí, vypa­dá to skvě­le a výteč­ně to na sebe divá­ka upo­zor­ňu­je.“

            Herečka Lara Pulver byla nad­še­na ze svých kos­tý­mů z kůže, kože­šin a kraj­ky, včet­ně deka­dent­ních šatů, kte­ré má Semira na sobě během upí­ří­ho ple­su. „Jedná se o šaty téměř ve sty­lu Alexandera McQueena, je to avant­gard­ní oděv, kte­rý půso­bí vel­ko­le­pě,“ říká.

            Aby byla pro­mě­na jed­not­li­vých postav v plno­hod­not­né upí­ry kom­plet­ní, vyba­vi­la je návr­hář­ka úče­sů a mas­kér­ka Davina Lamont upí­ří­mi zuby a zabar­ve­ný­mi kon­takt­ní­mi čočka­mi. „Takové zuby zce­la mění rysy her­co­va obli­če­je,“ říká Pulver. „Fascinující sou­čás­tí Anniny vize je pro­mě­na nás všech ve veli­ce ani­ma­lis­tic­ké a pri­mi­tiv­ní bytos­ti.“

            Lamont dohlí­že­la také na tvor­bu zhru­ba 200 kom­plex­ních paruk. Jen sama Semira v prů­bě­hu fil­mu vystří­dá cel­kem devět zce­la odliš­ných paruk. Změny úče­sů pomá­ha­ly Pulver v zachy­ce­ní neu­stá­le se mění­cí pova­hy její posta­vy. „Snažíme se o to, aby Semira jed­nou půso­bi­la odta­ži­tě a pla­še a jin­dy nao­pak vel­mi výraz­ně,“ říká Pulver. „Na Semiře je zají­ma­vé to, že nikdy tak doce­la neví­te, s kým bude­te mít zrov­na tu čest. Dokáže se k vám cho­vat veli­ce přá­tel­sky, ale sou­čas­ně si uvě­do­mu­je­te, že je schop­na na vás kdy­ko­liv zaú­to­čit.“

            Snímek Krvavé vál­ky posou­vá myto­lo­gii série Underworld zají­ma­vý­mi nový­mi smě­ry, ale sou­čas­ně boha­tě vyu­ží­vá jejích sil­ných strá­nek, díky kte­rým při­ta­hu­je divá­ky i 14 let poté, co se na fil­mo­vých plát­nech obje­vi­la popr­vé. „Klíčem k úspě­chu série Underworld je sku­teč­nost, že vám umož­ňu­je pono­řit se do svě­ta upí­rů, kte­rý není sku­teč­ný, ale dra­ma, kte­ré­ho jsou tyto bytos­ti akté­ry, je zce­la uni­ver­zál­ní,“ míní Foerster. „Doufám, že divá­ci budou nad­še­ni z akč­ních scén, kte­ré jim před­klá­dá­me, ale dou­fám také, že je zaujme Selenin cito­vý vývoj. Po všech těch bojích a utr­pe­ních se jí koneč­ně daří nahlí­žet na život tro­chu jiným způ­so­bem. Ve své pod­sta­tě se jed­ná o tra­gic­kou posta­vu, ale pokud se jí poda­ří divá­kům pře­dat i jis­tou dáv­ku nadě­je, pak se nám mys­lím poda­ři­la veli­ce důle­ži­tá věc.“

            Beckinsale oče­ká­vá, že sní­mek Underworld: Krvavé vál­ky doká­že spl­nit dlou­ho­le­tá oče­ká­vá­ní řady divá­ků tím, že se jim Selene před­sta­ví jako zce­la výji­meč­ná bojov­ni­ce. „Selene potká spous­ta nepří­jem­ných věcí, ale poté je schop­na se se vše­mi jejich viní­ky vypo­řá­dat, pro­to­že se oprav­du hod­ně naštve,“ popi­su­je hereč­ka. V pauzách mezi fre­ne­tic­ký­mi bojo­vý­mi scé­na­mi divá­kům sní­mek Underworld: Krvavé vál­ky před­klá­dá tem­nou fil­mo­vou vizi výji­meč­né inte­gri­ty.

            „V sou­čas­nos­ti je těž­ké pro­sa­dit nato­če­ní žánro­vé­ho sním­ku toho­to typu, pokud se nein­spi­ru­je již exis­tu­jí­cím comic­sem nebo video­hrou či něčím podob­ným,“ zamýš­lí se Beckinsale. „Underworld je ori­gi­nál­ní a vzhle­dem k tomu, že je jeho pro­ta­go­nist­ka navíc žena, tu exis­tu­je spous­ta důvo­dů, proč se cítím veli­ce poctě­na tím, že jsem jed­nou z mála žen, kte­ré mají mož­nost tako­vý­to film nato­čit. Myslím, že divá­ci se rádi díva­jí na ženy, kte­ré doká­ží být drs­né, ale mys­lím, že se v sou­čas­nos­ti navíc nachá­zí­me v pozi­ci, kdy je sou­čás­tí série Underworld také jis­tý odkaz minu­los­ti, kte­rý divá­ky při­ta­hu­je.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56656 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71895 KB. | 23.06.2024 - 03:26:23