Kritiky.cz > Články > Úsvit planety opic - NATÁČENÍ VE 3D

Úsvit planety opic - NATÁČENÍ VE 3D

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Režisér Matt Reeves, kte­rý v roce 2008 zau­jal napí­na­vým thrille­rem Monstrum, říká: „Doufám, že si divá­ci, přes­to­že vědí, že vyu­ží­vá­me vizu­ál­ní efek­ty, řek­nou ‚Počkat, v tom fil­mu neby­ly žád­né sku­teč­né opi­ce?‘. Pro mě je tohle vel­mi vzru­šu­jí­cí nápad, pro­to­že vytvá­ří emo­tiv­ní rea­li­tu. Pokud uvě­ří­te tomu, že ty opi­ce jsou sku­teč­né a že jsou schop­né emo­cí, pak bude­te postup­ně stá­le více vta­že­ni do děje. Myslím, že tohle je jeden ze zázra­ků, kte­rých spo­leč­nost Weta dosáh­la.“

Producent Dylan Clark k tomu při­dá­vá: „Všechno to má koře­ny v Mattově vizi. Co se mu nej­ví­ce líbi­lo na Zrození pla­ne­ty opic, bylo to, jakým způ­so­bem se opi­ce vypo­řá­dá­va­ly s nej­růz­něj­ší­mi nástra­ha­mi a jak vyu­ží­va­li svou inte­li­gen­ci v nároč­ných situ­a­cích. My jsme chtě­li zachy­tit opi­ce pří­mo v tom pro­stře­dí, kte­ré pro ně Caesar vytvo­řil.“

Reeves tvr­dí, že Úsvit pla­ne­ty opic nespa­dá vylo­že­ně do žán­ru fan­ta­sy: „Důležité je před­sta­vit si urči­tou rea­li­tu a do té rea­li­ty zasa­dit pou­ze jeden fan­ta­sy prvek. V tom­to fil­mu se jed­ná o to, že opi­ce jsou veli­ce inte­li­gent­ní. Všechno ostat­ní je abso­lut­ně reál­né.“

Na věro­hod­nos­ti dodá­vá fil­mu i ta sku­teč­nost, že tvůr­ci natá­če­li v exte­ri­é­rech. Více než 85 pro­cent Úsvitu pla­ne­ty opic se natá­če­lo ve van­cou­ver­ských lesích a neda­le­ko New Orleans. Serkis to nazval „obrov­ským tech­nic­kým sko­kem, díky kte­ré­mu může­te neu­stá­le být v kon­tak­tu s ostat­ní­mi her­ci.“

Natáčení fil­mu tako­vé­ho roz­sa­hu ve 3D a na nád­her­ných, ale slo­ži­tě dostup­ných exte­ri­é­ro­vých loka­cích, navíc s pou­ži­tím tech­no­lo­gie per­for­man­ce cap­tu­re, bylo ješ­tě mno­hem slo­ži­těj­ší, než tomu bylo v pří­pa­dě Zrození pla­ne­ty opic. V něm se natá­če­lo pře­váž­ně v inte­ri­é­rech, kdež­to Úsvit pla­ne­ty opic zob­ra­zu­je na 2 000 opic, kte­ré žijí v divo­či­ně ve vlh­kém pro­stře­dí dešt­né­ho lesa.

Ať už jsme natá­če­li kde­ko­liv, všech­no, co se kolem nás vysky­to­va­lo, před­sta­vo­va­lo pro vyu­ži­tí tech­no­lo­gie per­for­man­ce cap­tu­re obrov­skou výzvu. Ještě nikdy se nikdo nepo­ku­sil natá­čet v exte­ri­é­rech ve 3D, tedy ale­spoň co se tako­vé­ho roz­sa­hu týče. Důležité však je mít neu­stá­le na pamě­ti ten samot­ný pří­běh, tak­že jsem se ani tak neza­bý­val tím, že natá­čí­me ve 3D, ale vždy jsem si na prv­ním mís­tě kla­dl otáz­ku ‚O čem je tahle scé­na a tenhle daný oka­mžik?‘“.

Využití krás mat­ky pří­ro­dy v kom­bi­na­ci s holly­wo­od­ský­mi tech­no­lo­gi­e­mi bylo nesmír­ně pou­ta­vé. „Je to pros­tě úžas­né – vyso­ké sta­ré stro­my, 3D kame­ry, moti­on cap­tu­re kame­ry, lana všu­de kolem, stro­je na výro­bu kou­ře, mlhy, deš­tě a blá­ta, něko­li­ka­se­tčlen­ný štáb, a do toho ješ­tě 50 her­ců, kte­ří před­sta­vu­jí opi­ce, jak cho­dí po lese. Vždycky radě­ji natá­čím pří­mo na dané loka­ci v exte­ri­é­ru, než v ate­li­é­ru. Vše pak vypa­dá mno­hem rea­lis­tič­tě­ji. Rozhodně je to lep­ší jak pro her­ce, kte­ří hra­jí lid­ské posta­vy, tak pro ty, kte­ří před­sta­vu­jí opi­ce. Ti díky tomu musí pří­mo rea­go­vat na les, blá­to, ská­ly, kame­ny, déšť a dal­ší věci,“ pro­hlá­sil Jason Clarke poté, co při­šel popr­vé na plac v jed­nom z dešt­ných lesů Britské Kolumbie.

Keri Russell k tomu dodá­vá: „Byli jsme napros­to odříz­nu­ti od civi­li­za­ce. V lese bylo sice krás­ně a byl tam klid, ale záro­veň nás tam bylo oprav­du hod­ně. Říkala jsem si, že je to napros­to neu­vě­ři­tel­né, když ješ­tě ke vše­mu natá­čí­me těmi obrov­ský­mi 3D kame­ra­mi na těch malých les­ních cestách.“

Kvůli tech­no­lo­gii per­for­man­ce cap­tu­re bylo v kaž­dém štá­bu 35 lidí ze spo­leč­nos­ti Weta Digital, kte­ří obslu­ho­va­li na pade­sát moti­on cap­tu­re kamer a k tomu dal­ších osm kamer, kte­ré byly zapnu­té v pří­pa­dě, když se v dané scé­ně vysky­to­va­ly opi­ce.

Supervizor vizu­ál­ních efek­tů Joe Letteri však pozna­me­ná­vá: „Tato prů­kop­nic­ká tech­no­lo­gie musí pokaž­dé slou­žit jen pří­bě­hu a před­ve­de­ným herec­kým výko­nům. „Je vždyc­ky mno­hem lep­ší, když může­me pra­co­vat s her­ci a zazna­me­ná­vat jejich pohyb na kon­krét­ní exte­ri­é­ro­vé loka­ci, pro­to­že jsou všich­ni v ten daný oka­mžik spo­lu. Právě kvů­li tomu jsme tu tech­no­lo­gii vyvi­nu­li.“

Jak uve­de­no, veš­ke­rá kouz­la a zázra­ky spo­je­né s vizu­ál­ní­mi efek­ty musí vždy slou­žit pří­bě­hu. Režisérovu vizi nové­ho opí­ho svě­ta dostal za úkol pře­ta­vit ve sku­teč­nost archi­tekt James Chinlund. „Příroda je tu zno­vu domi­nant­ní. Strávili jsme spous­tu času prů­zkumy, abychom zjis­ti­li, jak by k něče­mu tako­vé­mu moh­lo dojít, a také nás zají­mal vývoj prvo­byt­ně pospol­ných spo­leč­nos­tí,“ říká a záro­veň dodá­vá: „Už na samém začát­ku se Matt vyjá­d­řil v tom smys­lu, že chce, aby šlo o víc než jen post-apokalyptický svět. Jde o pří­běh zro­ze­ní nové civi­li­za­ce, jaký­si restart pla­ne­ty Země. Představa, že by k něče­mu tako­vé­mu moh­lo sku­teč­ně dojít, byla vel­mi vzru­šu­jí­cí. Stejně jako sle­do­vá­ní toho, jak se něja­ká nová spo­leč­nost sna­ží vysta­vět svůj svět. Připadalo mi, že opi­ce vyrá­že­jí na stej­nou evo­luč­ní ces­tu plnou nástrah, jako kdy­si my. Bylo oprav­du nesmír­ně zábav­né pře­mýš­let jako opi­ce a pomo­ci tak vysta­vět jejich spo­leč­nost.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Úsvit planety opic


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Úsvit planety opic - CAESAR MLUVÍ!28. července 2014 Úsvit planety opic - CAESAR MLUVÍ! Úsvit planety opic zároveň zkoumá, jak se mohli z němých, ale inteligentních zvířat ve Zrození planety opic stát mluvící, civilizované bytosti, které se na planetě Zemi stali dominantním […] Posted in Články
  • Úsvit planety opic28. července 2014 Úsvit planety opic V Úsvitu planety opic je rozrůstající se smečka geneticky pozměněných opů, vedených šimpanzem Caesarem, ohrožována skupinou lidí, kteří přežili účinky devastujícího viru, jenž se rozšířil […] Posted in Články
  • V Oppenheimerovi vystupuje také česká vědkyně, která pracovala na projektu Manhattan21. července 2023 V Oppenheimerovi vystupuje také česká vědkyně, která pracovala na projektu Manhattan V novém filmu Christophera Nolana Oppenheimer, z něhož vám spadne čelist, se kromě titulní postavy objeví i nejznámější vědci 20. století, jako například Albert Einstein, Niels Bohr, […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Oppenheimer – Recenze – 90 %20. července 2023 Oppenheimer – Recenze – 90 % Oppenheimer je americký velkofilm režiséra a scenáristy Christophera Nolana (Dunkerk, Tenet), jenž líčí příběh J. Roberta Oppenheimera, amerického teoretického fyzika, jemuž se s jeho […] Posted in Filmové recenze
  • "Oppenheimer" IMAX 70mm: Nolanův výbušný epos se rozhořel na velkém plátně19. července 2023 "Oppenheimer" IMAX 70mm: Nolanův výbušný epos se rozhořel na velkém plátně Teoretický fyzik J. Robert Oppenheimer vede tým vědců vyvíjejících atomovou bombu ve snaze ukončit druhou světovou válku ve filmu Oppenheimer, který vstoupí do pražských kin dnes o půlnoci […] Posted in Filmové recenze
  • The Batman - Recenze - 55%1. května 2022 The Batman - Recenze - 55% Ještě, že jsem měl od nového Batmana tak nízké očekávání. Jsem totiž asi jediný poměrně nespokojený divák široko daleko. Proč? To se dozvíte v následujících řádcích, kde se zároveň pokusím […] Posted in Filmové recenze, Komiks
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera - dokonalé zakončení Nonalogie18. prosince 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera - dokonalé zakončení Nonalogie V předaleké galaxii… To už znáte… Stojí proti sobě světlá strana síly (Jediové) a temná strana síly (Sithové)… To taky znáte... A jak si s tím poradil poslední devátý díl, to právě […] Posted in Filmové recenze
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera17. prosince 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera Ve čtvrtek bude mít premiéru poslední (devátý) film se série Star Wars. Podívejte se na tři videa "filmy o filmu", ve kterém tvůrci i herci během 42 let shrnují tak slavné […] Posted in Videa
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera17. prosince 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera V USA už měl film světovou premiéru a tuto velkou akci si připomeňme ve více dvou a půl hodinovém videu. https://youtu.be/YCtHO3jHzjM Posted in Videa
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera22. října 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera Rozloučení s více 40 let starým fenoménem filmů Star Wars  - s rodem Skywalkerů nastane 19.12.2019. V hlavní roli se vrátí trojice herců Daisy Ridley, Adam Driver a Oscar Isaac. Zdárně jim […] Posted in Trailery

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97750 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72001 KB. | 20.07.2024 - 05:20:44