Kritiky.cz > Články > Úsvit planety opic - CAESAR MLUVÍ!

Úsvit planety opic - CAESAR MLUVÍ!

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Úsvit pla­ne­ty opic záro­veň zkou­má, jak se moh­li z němých, ale inte­li­gent­ních zví­řat ve Zrození pla­ne­ty opic stát mlu­ví­cí, civi­li­zo­va­né bytos­ti, kte­ré se na pla­ne­tě Zemi sta­li domi­nant­ním dru­hem. „Ve Zrození pla­ne­ty opic řek­ly opi­ce jen něko­lik slov. V Úsvitu pla­ne­ty opic uka­zu­je­me opi­ce na úsvi­tu jejich vzni­ka­jí­cí spo­leč­nos­ti, kdy se záro­veň učí mlu­vit. Samozřejmě, že pro mlad­ší gene­ra­ci je to mno­hem snad­něj­ší, než pro tu star­ší, což taky vede k zob­ra­ze­ní jejich vel­mi kom­pli­ko­va­né­ho spo­le­čen­ské­ho řádu. Tahle opí spo­leč­nost se v pod­sta­tě vyví­jí v tu, kte­rou jsme vidě­li v původ­ní Planetě opic z roku 1968, tedy v orga­ni­zo­va­nou spo­leč­nost s vlá­dou, armá­dou a věd­ci,“ vysvět­lu­je Reeves.

Spoluautor scé­ná­ře Mark Bomback říká, že pro něho nej­vět­ší výzvou bylo popsat, jak spo­lu opi­ce komu­ni­ku­jí a určit, nako­lik jsou schop­ní se vyja­d­řo­vat slov­ně. „Bylo napros­to šoku­jí­cí, když Caesar v závě­ru Zrození pla­ne­ty opic řekl jed­nu celou větu. V Úsvitu pla­ne­ty opic pro­to také zkou­má­me, nako­lik se schop­nost opic mlu­vit zdo­ko­na­li­la. Rozhodně to neby­lo nic jed­no­du­ché­ho, pro­to­že vás to neu­stá­le svá­dí k tomu, že jim pros­tě napí­še­te něko­li­kas­t­rán­ko­vé dia­lo­gy jako lid­ským posta­vám. Vycházeli jsme tedy z otáz­ky, že když v prv­ním fil­mu byl Caesar schop­ný říct jed­nu celou větu, jak dob­ře bude asi umět mlu­vit deset let poté?“ říká Bomback a dodá­vá: „Zároveň tu však byla i dru­há otáz­ka – proč by vůbec opi­ce potře­bo­va­li mlu­vit? Vždyť pře­ci doko­na­le ovlá­da­jí zna­ko­vou řeč, tak­že proč by měli mít potře­bu mlu­vit jako lidé? Znakovou řečí se ale pře­ce neda­jí dosta­teč­ně vyjá­d­řit emo­ce, tak­že pro­to se opi­ce muse­ly nau­čit mlu­vit, ne?

Matt Reeves k tomu dodá­vá: „Pro mě bylo nej­dů­le­ži­těj­ší, aby se ten pří­běh a s ním spo­je­né prv­ky jako vývoj řeči opic, až pří­liš nevy­vi­nu­ly od doby, kdy Caesar řekl ‚Ne!‘ ve Zrození pla­ne­ty opic. To je totiž moment, kte­rý na mě nej­ví­ce zapů­so­bil.“

Pokusy, kte­ré byly na Caesarovi a ostat­ních opech pro­vá­dě­ny a kte­ré je pak při­nu­ti­ly k útě­ku, z nich děla­jí stá­le inte­li­gent­něj­ší tvo­ry, což má pocho­pi­tel­ně za násle­dek roz­vi­nu­tí schop­nos­ti komu­ni­ko­vat ver­bál­ně. „Tentokrát jde o jazy­ko­vou evo­lu­ci. A my jsme se vel­mi peč­li­vě zabý­va­li vytvo­ře­ním té hra­ni­ce mezi zna­los­tí řeči a jejím dal­ším obje­vo­vá­ním. Caesar komu­ni­ku­je s ostat­ní­mi opi­ce­mi pro­střed­nic­tvím zna­ko­vé řeči, což se uká­za­lo být tou nej­lep­ší vol­bou. Současně s tím však i více pou­ží­vá slo­va.“ 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Úsvit planety opic


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Úsvit planety opic - NATÁČENÍ VE 3D28. července 2014 Úsvit planety opic - NATÁČENÍ VE 3D Režisér Matt Reeves, který v roce 2008 zaujal napínavým thrillerem Monstrum, říká: „Doufám, že si diváci, přestože vědí, že využíváme vizuální efekty, řeknou ‚Počkat, v tom filmu nebyly […] Posted in Články
  • Úsvit planety opic28. července 2014 Úsvit planety opic V Úsvitu planety opic je rozrůstající se smečka geneticky pozměněných opů, vedených šimpanzem Caesarem, ohrožována skupinou lidí, kteří přežili účinky devastujícího viru, jenž se rozšířil […] Posted in Články
  • V Oppenheimerovi vystupuje také česká vědkyně, která pracovala na projektu Manhattan21. července 2023 V Oppenheimerovi vystupuje také česká vědkyně, která pracovala na projektu Manhattan V novém filmu Christophera Nolana Oppenheimer, z něhož vám spadne čelist, se kromě titulní postavy objeví i nejznámější vědci 20. století, jako například Albert Einstein, Niels Bohr, […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Oppenheimer – Recenze – 90 %20. července 2023 Oppenheimer – Recenze – 90 % Oppenheimer je americký velkofilm režiséra a scenáristy Christophera Nolana (Dunkerk, Tenet), jenž líčí příběh J. Roberta Oppenheimera, amerického teoretického fyzika, jemuž se s jeho […] Posted in Filmové recenze
  • "Oppenheimer" IMAX 70mm: Nolanův výbušný epos se rozhořel na velkém plátně19. července 2023 "Oppenheimer" IMAX 70mm: Nolanův výbušný epos se rozhořel na velkém plátně Teoretický fyzik J. Robert Oppenheimer vede tým vědců vyvíjejících atomovou bombu ve snaze ukončit druhou světovou válku ve filmu Oppenheimer, který vstoupí do pražských kin dnes o půlnoci […] Posted in Filmové recenze
  • The Batman - Recenze - 55%1. května 2022 The Batman - Recenze - 55% Ještě, že jsem měl od nového Batmana tak nízké očekávání. Jsem totiž asi jediný poměrně nespokojený divák široko daleko. Proč? To se dozvíte v následujících řádcích, kde se zároveň pokusím […] Posted in Filmové recenze, Komiks
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera - dokonalé zakončení Nonalogie18. prosince 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera - dokonalé zakončení Nonalogie V předaleké galaxii… To už znáte… Stojí proti sobě světlá strana síly (Jediové) a temná strana síly (Sithové)… To taky znáte... A jak si s tím poradil poslední devátý díl, to právě […] Posted in Filmové recenze
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera17. prosince 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera Ve čtvrtek bude mít premiéru poslední (devátý) film se série Star Wars. Podívejte se na tři videa "filmy o filmu", ve kterém tvůrci i herci během 42 let shrnují tak slavné […] Posted in Videa
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera17. prosince 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera V USA už měl film světovou premiéru a tuto velkou akci si připomeňme ve více dvou a půl hodinovém videu. https://youtu.be/YCtHO3jHzjM Posted in Videa
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera22. října 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera Rozloučení s více 40 let starým fenoménem filmů Star Wars  - s rodem Skywalkerů nastane 19.12.2019. V hlavní roli se vrátí trojice herců Daisy Ridley, Adam Driver a Oscar Isaac. Zdárně jim […] Posted in Trailery

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84168 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72400 KB. | 29.05.2024 - 07:39:16