Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Vasil Fridrich: Všichni v sobě máme intenzivní dojmy z oněch dnů

Vasil Fridrich: Všichni v sobě máme intenzivní dojmy z oněch dnů

Fridrich
Fridrich
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdo je kapi­tán Hálek, kte­ré­ho hra­je­te?

Kpt.  Hálek  je  milu­jí­cí  man­žel,  trpě­li­vý,  dů sled­ný,  peč­li­vý  pro­fe­si­o­nál,  a  nad­to  ješ­tě maji­tel bul­do­čí vůle.

Co pro Vás bylo roz­ho­du­jí­cím fak­to­rem se do role pus­tit?

Myslím, že všich­ni máme v sobě ješ­tě pořád ulo­že­ný inten­ziv­ní dojem z oněch dnů, kdy tato kauza vyplu­la napo­vrch a ovliv­ňo­va­la dění nejen v naší zemi. Tím chci nazna­čit, že jen málo­kte­ré­ho z Čechů, Moravanů nebo Slezanů nechá­vá toto téma chlad­ným. Z hle dis­ka pro­fes­ní­ho byl roz­ho­du­jí­cí skvě­lý scé nář a atrak­tiv­ně napsa­ná posta­va kpt. Hálka.

Dával jste si pozor, jaký alko­hol pije­te v době, kdy afé­ra pro­bí­ha­la?

Mám za to, že jsme všich­ni v tom obdo­bí žili ve stra­chu nejen o sebe, ale i o všech­ny vzdá­le­né i blíz­ké, kte­ří si ale­spoň občas dají něja­kou sklen­ku. A já mezi tako­vé roz­hod ně pat­řím. Proto jsem byl nanej­výš opa­tr­ný a domní­vám se, že kus té ostra­ži­tos­ti mně zůstal až dodnes. Hlídám si, co piju.

Jak se Vám pra­cu­je s Terezou Kopáčovou?

S Terezou se pra­cu­je radost­ně. Patří mezi reži­sé­ry, kte­ří přes­ně vědí, co chtě­jí, umě­jí to štá­bu preg­nant­ně vysvět­lit a ješ­tě se nebo jí dát naje­vo, že mají rádi her­ce. V tako­vém pro­stře­dí se tvo­ří bez obav a s chu­tí.

Jaké to bylo, stát se fil­mo­vým vyšet­řo­va­te­lem?

To je spl­ně­ný sen. Každý kluk si aspoň někdy pře­je být hrdin­ným kri­mi­na­lis­tou, kte­rý do pad­ne něja­ké­ho padou­cha.  A  bytos­ti,  kte­ré se sna­ží ulo­vit kpt. Hálek, jsou oprav­du mimo­řád­ně odpu­di­vé, tak­že o to vět­ší zados­tiu­či­ně ní je, když se smí­te podí­let na jejich dosti­že­ní.

Studoval jste pří­pad nebo něja­ký jiný mate­ri­ál při pří­pra­vě na tuto roli? Zjistil jste něco pře­kva­pu­jí­cí­ho?

Díky Romanu Málkovi jsme měli doko­na­lý a auten­tic­ký vhled do jejich prá­ce, tak­že ne bylo nut­né stu­do­vat z jiných zdro­jů. Sta o jen s ote­vře­nou pusou zachy­tá­vat v pau zách natá­če­ní všech­ny jejich his­tor­ky a čer pat ze zku­še­nos­tí sku­teč­ných kri­mi­na­lis­tů, kte­ří se na vyře­še­ní toho­to pří­pa­du lví mě rou podí­le­li.

Není zvlášt­ní natá­čet na mís­tech, kde se kauza sku­teč­ně ode­hrá­va­la?

Natáčení ve Zlíně a oko­lí bylo výji­meč­né prá­vě tím, že jsme se oci­ta­li na mís­tech, kde se jed­not­li­vé kro­ky toho zlo­či­nu ode­hrá­va­ly. Samozřejmě to spo­lu­vy­tvá­ří mimo­řád­nou atmo­sfé­ru ve štá­bu, ale já zejmé­na dou­fám, že se ten­to pocit, kte­rý jsme zaží­va­li my, pře­ne­se i na divá­ky u obra­zo­vek.

Na co bys­te u toho­to pro­jek­tu nalá­kal budou­cí­ho divá­ka?

Já sám jsem Metanol ješ­tě nevi­děl, ale jsem na oba díly mimo­řád­ně zvě­da­vý. A chci vě řit, že stej­ně zvě­da­ví jsou a budou i všich­ni v této zemi. Připomenout si dra­ma­tic­ké udá los­ti oněch dnů a mož­ná i zno­vu upo­zor­nit na to, že člo­věk má být vždyc­ky obe­zřet­ný v tom, co nale­je sobě, svým hos­tům nebo přá­te­lům, aby si při­pi­li na zdra­ví.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69967 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72008 KB. | 20.07.2024 - 15:58:34