Kritiky.cz > Horory > Friday the 13th (2009)

Friday the 13th (2009)

rp Friday the 13th 28200929.JPG
rp Friday the 13th 28200929.JPG
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po Texaském masa­k­ru se Michael Bay a Marcus Nispel roz­hod­li hodit do nové­ho kabát­ku i Pátek 13. Bylo to však oprav­du zapo­tře­bí…?


Clay Miller se již něko­lik týd­nů mar­ně sna­ží najít svou pohře­šo­va­nou sest­ru Whitney. Ta se spo­leč­ně s něko­li­ka přá­te­li zatou­la­la k nechval­ně pro­slu­lé­mu jeze­ru Crystal Lake a násled­ně všich­ni zmi­ze­li beze sto­py. Nepomohli ani vyvě­še­né pla­ká­ty s její podo­biz­nou, pro­to­že poli­cie pát­rá­ní vzda­la a míst­ní s ním pro­ho­dí ztěž­ka pár slov. Všichni ho však varu­jí, aby se tomu mís­tu vyhnul vel­kým oblou­kem. Clay si uvě­do­mu­je, že před ním něco tají a tak se vydá­vá pát­rat k jeze­ru na vlast­ní pěst. Zde se sezna­mu­je s par­tič­kou tee­nage­rů, kte­ří si zde hod­la­jí užít pár dní neru­še­né zába­vy, alko­ho­lu a sexu­ál­ních rado­vá­nek v domě, kte­rý pat­ří rodi­čům jed­no­ho z nich. Nikdo z nich nemá ani tuše­ní, že je zpo­vzdá­lí pozo­ru­je nechval­ně pro­slu­lý zabi­ják Jason Voorhees, kte­rý je pro mno­hé lidi již řadu let po smr­ti a pro jiné jen pou­hou legen­dou. Každý kdo kdy vkro­čil na jeho teri­to­ri­um, však dří­ve či poz­dě­ji poznal, že on roz­hod­ně není žád­nou pohád­kou pro malé děti, ale děsi­vá sku­teč­nost…


Český název: Pátek tři­nác­té­ho

Režie: Marcus Nispel
Rok výro­by: 2009
Délka: 97 min
Země: USA
Hrají:
Derek Mears...(Jason Voorhees)
Amanda Righetti...(Whitney Miller)
Jared Padalecki...(Clay Miller)
Danielle Panabaker...(Jenna)
Travis Van Winkle...(Trent)
Julianna Guill...(Bree)
...a dal­ší


S ozna­če­ním „rema­ke“ bych byl u toho­to fil­mu vel­mi obe­zřet­ný. Protože si nejsem zce­la jis­tý, zda jím nej­no­věj­ší Pátek 13 sku­teč­ně je. Michael Bay a Marcus Nispel svůj počin zaška­tul­ko­va­li jako „rebo­ot“ (restart celé série) a to je mno­hem tref­něj­ší. Nejsem si ale vůbec jis­tý, zda zrov­na tato série to oprav­du potře­bo­va­la. Oba páno­vé chtě­li pro­dat své zku­še­nos­ti z Texaského masa­k­ru, kde pro­ved­li něco obdob­né­ho a přes­to­že se na ně snes­la i doce­la vel­ká vlna kri­ti­ky, tak si našli i cel­kem dost pří­vr­žen­ců, kte­rým se to líbi­lo. V tom­to pří­pa­dě však dle mého dost výraz­ně nara­zi­li a to hlav­ně u skal­ních fan­dů této série – potaž­mo prv­ních dílů či samot­né­ho Jasona. A já bohu­žel budu pat­řit mezi ty, pro kte­ré je nej­no­věj­ší pří­růs­tek do této série napros­to zby­teč­nou zále­ži­tos­tí.
Po prů­se­ro­vém devá­tém a desá­tém díle, jsem byl totiž dost roz­ml­sán solid­ním sou­bo­jem dvou kul­tov­ních zabi­já­ků (Freddy vs Jason) a tohle je pro mě zase obrov­ský krok zpát­ky. Chápu, že je těž­ké pro dva­nác­tý kou­sek vymys­let něco ori­gi­nál­ní­ho, aby to divá­ky pořád bavi­lo, ale je doslo­va hřích, igno­ro­vat vět­ši­nu toho co na této sérii lidi tolik milo­va­li a pře­tvo­řit si to k obra­zu své­mu. Tím nemlu­vím o vel­mi solid­ním začát­ku, pro­to­že prv­ních dva­cet minut bylo oprav­du dob­rých. Máme tady skon mámy Voorheesové i solid­ní masa­kr čtve­ři­ce tee­nage­rů, kte­ří při­šli k jeze­ru hle­dat políč­ko mari­hu­a­ny. Vraždy byly pěk­ně bru­tál­ní, nápa­di­té a nechy­bě­la ani sluš­ná atmo­sfé­ra. Navíc bylo potře­ba na scé­nu uvést posta­vu Whitney, kte­rou bude během zbyt­ku fil­mu hle­dat její bra­tr. To vše bylo v poho­dě, ale pro­blém nastal hned po nábě­hu názvu fil­mu oko­lo 20 minu­ty.
Jason s ofa­čo­va­nou hla­vou jak mumie (ať mi nikdo nevy­klá­dá, že to mělo zná­zor­ňo­vat ten pytel přes hla­vu (pro­stě­ra­dlo pol­štá­ře z dru­hé­ho dílu), násled­ně v gará­ži najde svou legen­dár­ní mas­ku a hurá, nová image byla na svě­tě. Jako fan­da před­cho­zích dílů jsem byl však nevý­slov­ně zkla­mán a poprav­dě i zne­chu­cen. Zvlášť když se uká­že, že Jason žije ve svém pod­zem­ním bun­k­ru, kde má hro­ma­du poplaš­né­ho zaří­ze­ní, pas­tí a sklád­ku mrt­vol. To si Nispel s Bayem asi popletli s jiným fil­mem ne, nebo si z nás udě­la­li nejap­nou prdel. Tím to však nekon­či­lo. Máme tu dost sub­jek­tů k zabí­je­ní a Jason se zase činil – jo po této strán­ce jsem mohl být samo­zřej­mě spo­ko­je­ný, bru­ta­li­ta, krev to vše bylo v pořád­ku, stej­ně jako pří­tom­nost naho­ty. Jenže Jason byl hlav­ně vždyc­ky nemotor­né hova­do, kte­rý zabí­jel vším, co mu při­šlo pod ruky a tady je nám pre­sen­to­ván jako výbor­ný lukostře­lec, atlet a sprin­ter.  
Takže já váž­ně nevím, ale spí­še odchá­zím dosti zkla­mán. Své plu­sy i svět­lé momen­ty ten­to kou­sek urči­tě má, ale zápo­rů je tu tolik, že je snad ani nedo­ká­žu spo­čí­tat. Věřím, že ti kte­ří nevi­dě­li před­cho­zí fil­my, můžou být s tím­to pro­s­to­du­chým sla­she­rem i doce­la spo­ko­je­ní, ale osob­ně to beru jako uráž­ku kul­tov­ní série i samot­né­ho Jasona. Jen ksicht Jareda Padaleckiho to totiž neza­chrá­ní. Ať se na mě někdo zlo­bí, nebo ne.

Hodnocení:
40% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31130 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72197 KB. | 20.05.2024 - 04:29:09