Kritiky.cz > Recenze knih > Plevel na talíři - 50 receptů z divokých bylin

Plevel na talíři - 50 receptů z divokých bylin

plevel na taliri 28 druhu plevelu a jak se ho zbavit anebo si na nem bajecne pochutnat
plevel na taliri 28 druhu plevelu a jak se ho zbavit anebo si na nem bajecne pochutnat
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

28 dru­hů ple­ve­lu a jak se ho zba­vit ane­bo si na něm báječ­ně pochut­nat

Experimentujete rádi v kuchy­ni? Máte vel­kou zahra­du a neví­te, jak se zba­vit ple­ve­le? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha Plevel na talí­ři, jež vyda­lo Nakladatelství KAZDA v Brně. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. 

Co v kni­ze vlast­ně najde­te? Hned na úvod kni­hy autor­ka uved­la něko­lik zají­ma­vých tipů a infor­ma­cí o tom, že není ple­vel jako ple­vel, co je jed­lé, jak lze s těmi­to rost­lin­ka­mi vlast­ně vyna­lo­žit. V dal­ší čás­ti najde­te receptář z 28 rost­lin a to cel­kem 50 recep­tů z divo­kých bylin. Jaké rost­li­ny autor­ky popi­su­jí? Především kos­ti­val lékař­ský, kopři­vu dvou­do­mou, dob­ro­mysl obec­ný, sed­mi­k­rás­ku chu­dob­ku, mer­lík bílý, pope­nec obec­ný, pod­běl lékař­ský, sme­tán­ku lékař­skou, orsej jar­ní, jetel luč­ní a mno­ho dal­ších krás­ných ple­ve­lů. Na kon­ci kni­hy je k dis­po­zi­ci dopo­ru­če­ná lite­ra­tu­ra, webo­vé strán­ky a rejstřík rost­lin, pod­le kte­ré­ho se bude­te lépe ori­en­to­vat v kni­ze.

Každá rost­li­na je detail­ně popsaná,s latin­ským názvem, jak ji v pří­ro­dě pozná­me, na co si dát pozor, jak ho vlast­ně může­me zpra­co­vat. ke kaž­dé rost­li­ně při­da­la autor­ka nejmé­ně dva recep­ty, jak ten daný „ple­vel“ vyu­žít a boha­tou foto­ga­le­rii růz­ných dob­rot. V úvo­du kni­hy se dozví­te, jak při­pra­vit vegan­skou alter­na­ti­vu růz­ných recep­tů, jak nahra­dit más­lo, mlé­ko, sýr či maso.

Co dob­ré­ho si díky této báječ­né kuchař­ce může­te při­pra­vit? Jsou to např. kopři­vo­vé kar­be­nát­ky, čer­ve­né pes­to s dob­ro­mys­lem, sed­mi­k­rás­ko­vou sůl, ledo­vý čaj ze zla­to­bý­lu, květá­ko­vý kuskus či turec­ký bul­gur s kapus­tou a mno­ho dal­ších výteč­ných jídel.

Knihu si může­te jen tak pro­hlí­žet, při­pra­vit pod­le ni něja­kou dob­ro­tu a nebo si ji vzít na pro­cház­ku a pozná­vat jed­not­li­vé rost­li­ny pří­mo v pří­ro­dě pod­le zna­ků a foto­ga­le­rie z kuchař­ky.

Pro něko­ho ple­ve­le, pro jiné­ho výteč­ná rost­li­na, kte­rá nesmí chy­bět na našem jídel­níč­ku. Autorky vás pro­ve­dou svě­tem růz­ných ple­ve­lů, nau­čí vás je díky foto­ga­le­rii v pří­ro­dě poznat a smys­lu­pl­ně vyu­žít v kuchy­ni.

Název této kni­hy mě na prv­ní pohled zau­jal, ale musím říci, že mě tato kni­ha napros­to nadchla. Jelikož mám vel­kou zahra­du a blíz­ko lou­ku, těším se, až vyra­zím si tyto rost­li­ny natr­hat. Také moc ráda vařím a peču, ve své kuchy­ni tuto skvě­lou kuchař­ku roz­hod­ně vyu­ži­ji. Moc se mně líbi­la a zau­ja­la svým obsa­ho­vým zamě­ře­ním. Kuchařek mám hod­ně. Jelikož se již něja­kou dobu potý­kám s tím, že nesmím v pokr­mech bíl­ko­vi­nu krav­ské­ho mlé­ka, tato skvě­lá kuchař­ka mně bude oprav­du vel­kým pomoc­ní­kem v kuchy­ni. Doporučím ji všem, co rádi expe­ri­men­tu­jí v kuchy­ni, baví je vařit, na prv­ní pohled mož­ná z netra­dič­ních suro­vin a sta­čí se jen poroz­hléd­nout po oko­lí. Dále těm, co mají vel­kou zahra­du a mož­ná neví, jak vyna­lo­žit s ple­ve­lem a nejen jim.

Ukázka z kni­hy:

Popenec obec­ný - Glechoma Hederacea - aro­ma­tic­ký pozem­ní břeč­ťan

Na jaře vytvá­ří pope­nec obec­ný bzu­čí­cí, mod­ře kve­tou­cí kobe­rec - tak moc je oblí­be­ný u čme­lá­ků, včel a motý­lů. Na tep­lých sta­no­viš­tích kve­te vel­mi brzy a pro hmyz tak před­sta­vu­je prv­ní potra­vu po zimě. Bohužel ale vytvá­ří výho­ny, kte­ré se pla­zí kolem keřů, obe­pí­na­jí trval­ky a nako­nec zako­ře­ní i v tráv­ní­ku.

Využití:

Jeho mod­ré kvě­ty jsou jed­lé a dají se jimi ozdo­bit salá­ty a čajo­vé smě­si. Listy neza­mě­ni­tel­né voní, mají sil­ně koře­ně­nou chuť. Listy najde­te dokon­ce ješ­tě i v zimě. Sbírejte je ide­ál­ně mla­dé, star­ší lis­ty býva­jí totiž tuhé.

Popenec může udá­vat chuť v polév­kách, bylin­ko­vém tva­ro­hu, náky­pu nebo v ome­le­tách. Jeho chuť je vel­mi domi­nant­ní, což z něj činí jed­nu z nej­lep­ších divo­kých koře­ní­cích bylin a to i přes jejich titěr­nost.

Několik slov o autor­kách:

Už jako dítě se Susanne Hanschová zají­ma­la o to, co ros­te v lese a na lou­ce. Studium kul­tur­ních věd vnes­lo do popře­dí její­ho zájmu kul­tur­ní aspek­ty jíd­la a rako­vi­na pří­te­le ji nasmě­ro­va­la k výži­vo­vé hod­no­tě divo­kých rost­lin. Jako cer­ti­fi­ko­va­ná odbor­ná kon­zul­tant­ka pro jed­lé divo­ké rost­li­ny orga­ni­zu­je v němec­kém Řezně a oko­lí pro­cház­ky za divo­ký­mi rost­li­na­mi a vede kur­zy vaře­ní.

Elke Schwarzerová vystu­do­va­la bio­lo­gii a půso­bí jako blo­gger­ka a autor­ka knih o zahra­dě, kte­rá trá­ví co nej­ví­ce času na cestách pří­ro­dou. Jako kom­pen­za­ci ke své prá­ci vývo­jář­ky soft­wa­ru foto­gra­fu­je rost­li­ny a hmyz a od roku 2003 zahrad­ni­čí na zahra­dě řado­vé­ho domu v Bielefeldu, kde i na malém pro­sto­ru našlo úto­čiš­tě mno­ho divo­kých rost­lin, kte­ré čas­to nachá­ze­jí vyu­ži­tí i v kuchy­ni.

Autorky: Susanne Hanschová, Elke Schwarzerová

Přeložila: Monika Řezníčková

Žánr: pří­ruč­ka

Počet stran: 128

Vydáno: 2022, Nakladatelství KAZDA, Brno

Vazba kni­hy: paper­back

ISBN: 978-80-7670-072-7

Nakladatelství KAZDA při­ná­ší čte­ná­řům výji­meč­né kni­hy o pří­ro­dě, udr­ži­tel­nos­ti, netra­dič­ním ces­to­vá­ní a umě­ní. Filozofií nakla­da­tel­ství je při­ná­šet kva­lit­ní čes­ké a zahra­nič­ní titu­ly, kte­ré zají­ma­vým obsa­hem čte­ná­ře vnitř­ně obo­ha­tí, pod­po­ří jejich vztah k pří­ro­dě a při­spě­jí k for­mo­vá­ní udr­ži­tel­něj­ší budouc­nos­ti. V nabíd­ce najde­te populárně-naučné kni­hy pro všech­ny gene­ra­ce – od lepo­rel přes pří­běhy inspi­ro­va­né pří­ro­dou, osu­dy zví­řat i lidí, ces­to­pi­sy, inspi­ro­ma­ty či atla­sy, až po nároč­něj­ší čte­ní od před­ních svě­to­vých bio­lo­gů, jaký­mi jsou brit­ský orni­to­log Tim Birkhead nebo myko­log Merlin Sheldrake. Nejoblíbenějším auto­rem nakla­da­tel­ství je zná­mý němec­ký les­ník a ochrán­ce pří­ro­dy Peter Wohlleben. Knihy, kte­ré mají smy­sl v Nakladatelství KAZDA vychá­zí od roku 2014.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde: https://www.knihykazda.cz/o-nakladatelstvi/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83198 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72098 KB. | 18.04.2024 - 02:51:54