Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vetřelec na Blu-ray (od 19.02.2015 v kinech)

Vetřelec na Blu-ray (od 19.02.2015 v kinech)

Vetrelec01 078
Vetrelec01 078
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tento týden se vra­cí his­to­rie. Po 35 letech má v kinech pre­mi­é­ru film, kte­rý pře­ko­nal hra­ni­ce žán­ru a obje­vil jed­nu z nej­ví­ce děsi­vých pří­šer a mimo­zemš­ťa­nů.

V roce 1979 měl v kinech pre­mi­é­ru Vetřelec. V té době nezná­mý reži­sér Ridley Scott nato­čil svůj dru­hý vel­ko­film. Spojil se totiž s extra­va­gant­ním švý­car­ským uměl­cem H. R. Gigerem, kte­rý už byl v 70. letech znám pro svo­je pero­kres­by, ole­j­o­mal­by a sochy. Jeho styl se nazý­vá „bio­me­cha­nic­ký surre­a­lis­mus“ a H.R.Giger je jeho nej­zná­měj­ším před­sta­vi­te­lem.

Spojením Scotta a Gigera pro fanouš­ky fil­mu při­pra­vi­lo šok, kte­rý neo­pa­ko­va­lo moc fil­mů. Vše se podří­di­lo ne moc vel­ké­mu roz­počtu. 11 mili­ó­nů dola­rů neby­lo moc. Díky tomu se pou­ži­ly veš­ke­ré zná­mé tech­ni­ky, kte­ré byly vyu­ži­ty účel­ně. Omezený roz­po­čet na fil­mu vůbec není vidět. Vše je uvě­ři­tel­né a mini­a­tu­ry jsou doko­na­lé. A pou­ze 7 zku­še­ných her­ců, když nepo­čí­tá­me kaska­dé­ry a Vetřelce (Bolaji Badejo), doká­za­lo pro fil­mo­vé fanouš­ky při­nést vel­kou fil­mo­vou lahůd­ku.

Scott si při­vzal k fil­mu skla­da­te­le Jerry Goldsmitha, kte­rý v témže roce nato­čil hud­bu k nej­lep­ší­mu Star Trek fil­mu. Jerry Goldsmith opro­ti sci-fi, kte­ré vychá­ze­lo z tele­viz­ní­ho seri­á­lu, dal do Vetřelce pou­ze tem­nou a jed­no­du­chou hud­bu, kte­rou čás­teč­ně pře­vzal z hud­by fil­mu Freud, na kte­rém autor hud­by také dělal. Spojením hud­by a Vetřelce je přes­né jako sklá­dá­ní kos­ti­ček Tetrisu a tak zapa­dá do cel­ko­vé­ho poje­tí fil­mu. Filmová hud­ba vůbec nevy­ční­vá a s obra­zem a her­ci tvo­ří doko­na­lou sym­bi­ó­zu.

Zkušení brit­ští her­ci v popře­dí s Američankou Sigourney Weaverovou vytvo­ři­li reál­ný pocit ztra­ce­né lodi na ces­tě k její rod­né pla­ne­tě, kte­rá bohu­žel v rám­ci poli­tic­ké­ho a vojen­ské­ho nad­řa­ze­né­ho pří­ka­zu musí zasta­vit tam, kde by zasta­vit vůbec nemě­li. Na pla­ne­tě, kde jedi­né živé bytos­ti jsou vesmír­ní para­zi­té, kte­ří své hos­ti­te­le při pře­cho­du do dospě­los­ti zni­čí a zabi­jí veš­ke­ré osa­zen­stvo lodě, pokud jim to dovo­lí­te.

Režisérská ver­ze fil­mu, kte­rá půjde ten­to týden do čes­kých kin obsa­hu­je opro­ti kino ver­zi čtvrt hodi­ny nových zábě­rů, kte­ré nahra­zu­jí čás­ti fil­mu. Dozvídáme se více věcí o živo­tě Vetřelců a pro­hlu­bu­je i vzta­hy mezi posled­ní­mi pře­ži­vší­mi. Pro mě osob­ně je reži­sér­ská ver­ze lep­ší. I přes­to, že pro ní nee­xis­tu­je čes­ký dabing.

Jediný čes­ký dabing pro Blu-ray je zvo­len z roku 1995 v hlav­ní roli s Ilonou Svobodovou. To, že Sigourney Weaverovou neda­bu­je její dvor­ní dabér­ka Dagmar Čárová, vůbec neva­dí.

Anglický ori­gi­nál je doko­na­lý. Není od věci, že v době vzni­ku DVD zís­kal cer­ti­fi­kát  THX. Málokteré fil­my zís­ka­jí ten­to cer­ti­fi­kát. V této době už se ani stan­dart THX nehra­je, vše už je díky digi­tál­ním tech­no­lo­giím tak kva­lit­ní, že by potom už kva­li­tu THX zís­kal kaž­dý dru­hý film.

Film Vetřelec je také doko­na­le vyčiš­těn od všech nedu­hů a vypa­dá, jako kdy­by byl nato­čen pou­ze před něko­li­ka lety. To že byl nato­čen na fil­mo­vou ana­lo­go­vou tech­no­lo­gii je znát tím, že má kla­sic­ký fil­mo­vý šum, kte­rý pro fanouš­ky fil­mu je veli­ce cen­ný. To že je film více než 35 let sta­rý pozná­me i pod­le toho, že jsou na celém fil­mu vidět  vady objek­ti­vů. Vinětace, odra­zy a samo­zřej­mě bokeh jsou vyu­ži­ty k tomu, aby fanouš­ci fil­mu vědě­li, že za fil­mem sto­jí zku­še­ní fil­ma­ři, kte­ří vědí, jak a kdy pou­žít tu kte­rou vlast­nost objek­ti­vu k vylep­še­ní požit­ku fil­mu. V moder­ní době totiž digi­tál­ní doko­na­lost občas film zabi­jí a s dobrou digi­tál­ní kame­rou umí nato­čit film sko­ro kaž­dý. V roce 1979, kdy film vzni­kl, málo­kdo měl tak kva­lit­ní fil­mař­ské záze­mí, aby nato­či­li film, dle svých před­stav a s tako­vým úspě­chem.

Přestože Vetřelec se svým roz­poč­tem pou­ze 11 mili­ó­nů dola­rů pat­ří mezi fil­my, kte­ré v době vzni­ku hos­po­da­ři­ly s ome­ze­ným roz­poč­tem. Vznikl jeden z neú­spěš­něj­ších Sci-fi fil­mů. Každá mož­nost vidět film v kinech a ne na LCD tele­vi­zi, by nemě­la zůstat nevy­u­ži­ta.  Distibutor sice pro­mí­tá film 2K, což je v roz­li­še­ní podob­ně kva­lit­ní jako Full HD. Ale díky dato­vé­mu toku kva­li­tu kino Blu-ray pře­kro­čí.

Jděte tedy na film do kina, nesle­duj­te jej jenom doma. Užijete si nej­kva­lit­něj­ší záži­tek, kte­rý bys­te měli vyu­žít. Pokud to nestih­ne­te, tak to kva­lit­ní Blu-ray jis­tí, ale nesmí­me zapo­me­nout si pus­tit nosič na kva­lit­ní tele­vi­zi s full HD roz­li­še­ním, s kva­lit­ním 5.1 audi­em a samo­zřej­mě nesmí­te zapo­me­nout na to, že nej­lep­ší pocit z fil­mu bude­te mít v tem­né noci, bez žád­ných vyru­še­ní a samo­zřej­mě bez sou­se­dů, kte­ří by na Váš fil­mo­vý záži­tek rea­go­va­li.

[adro­ta­te banner=„36“]

Objednete si Blu-ray, DVD nebo ve Vetřelci (Nostromo Space Doors - 35. výro­čí) kolek­ce.

Bitrate

Vetrelec


Podívejte se na hodnocení Vetřelec na Kinoboxu.

Screeny z Blu-ray


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,27056 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72851 KB. | 23.06.2024 - 06:30:33