Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Vetřelec - „Ve vesmíru váš křik nikdo neuslyší“

Vetřelec - „Ve vesmíru váš křik nikdo neuslyší“

Vetrelec
Vetrelec
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

, leč vám to tak nemu­sí při­pa­dat, je tomu téměř tři­cet let co ten­to mra­zi­vý slo­gan lákal masy divá­ků do přítmí kinosá­lů. Pojďme si při­po­me­nout, jak roku 1979 ten­to malý, sliz­ký xeno­morf popr­vé vykou­kl na svět. Cesta to byla vskut­ku impo­zant­ní, plná stra­chu a divác­ké­ho údi­vu, tohle tu před­tím neby­lo.

Děj sním­ku se ode­hrá­vá v dale­ké budouc­nos­ti kde­si v hlu­bi­nách vesmí­ru. Nákladní loď Nostromo se vra­cí domů, když její sed­mi­člen­nou posád­ku vyru­ší z poklid­né­ho spán­ku vzdá­le­ný nezná­mý sig­nál. Rozhodnou se ho pro­zkou­mat a tak zane­dlou­ho při­stá­va­jí na podiv­né pla­ne­tě, kde najdou hava­ro­va­nou kos­mic­kou loď. Uvnitř lodi nachá­zí slizkou líheň plnou vel­kých vajec. Při jejich zkou­má­ní dojde k neho­dě a na tvář jed­no­ho čle­na posád­ky se při­sa­je zvlášt­ní tvor. I přes pře­ru­še­ní před­pi­sů, se vra­cí na palu­bu lodi, kde se ostat­ní sna­ží zba­vit ho nezná­mé­ho orga­ni­zmu z jeho tvá­ře. Věc z jeho tvá­ře poz­dě­ji sama záhad­ně zmi­zí. Při spo­leč­né veče­ři se však z hrud­ní­ku posti­že­né­ho vyklu­be sliz­ký mimo­zem­ský tvor a zmi­zí do útrob lodi. Od této chví­le není nikdo v bez­pe­čí a začí­ná boj o pře­ži­tí pro­ti nezná­mé­mu tvo­ru. Ovšem, ve vesmí­ru váš křik nikdo neu­sly­ší…
Vetřelec původ­ně vni­kal jako dal­ší béč­ko­vý sci-fi film, kte­rých se v sedm­de­sá­tých letech vyro­ji­la mrač­na. Ovšem až do chví­le, kdy se bra­ko­vé­ho scé­ná­ře cho­pil scé­náris­ta a reži­sér Walter Hill, kte­rý ho kom­plet­ně pře­psal a zacho­val jen základ­ní myš­len­ku boje sku­pi­ny lidí pro­ti nepo­ra­zi­tel­né­mu mimo­zemš­ťa­no­vi. Definitivně se ale Alien stal áčko­vým pro­jek­tem až po pří­cho­du pro­za­tím nezná­mé­ho ang­lic­ké­ho reži­sé­ra, kte­rý se jme­no­val Ridley Scott a dopo­sud měl na kon­tě zhru­ba stov­ku reklam a his­to­ric­ké dra­ma Soupeři. Režiséra hlav­ně zau­jal dob­rý scé­nář a taky mož­nost nato­čit dopo­sud jiný sci-fi film než jaké byly pro­za­tím k vidě­ní.

Menší pro­blém však byl, jak by vlast­ně měla titul­ní stvů­ra vypa­dat. Po něko­li­ka neu­spo­ko­ji­vých návr­zích vstou­pil do pro­jek­tu paříž­ský výtvar­ník Hans Ruedim Giger, jehož surre­a­lis­tic­ké obra­zy z jeho kni­hy Necronomicon Scotta napros­to ohro­mi­ly. Giger dal vetřel­ci podo­bu v jaké ho zná­me dnes, ale pro film navr­hl i mimo­zem­skou pla­ne­tu a ztros­ko­ta­nou loď vetřel­ců. Na sním­ku nadá­le pra­co­va­la spous­ta zná­mých výtvar­ní­ků, mimo jiné napří­klad Jean Giraud, John Mollo, Ron Cobb nebo Chris Foss.
Do hlav­ních rolí byli pod­le přá­ní reži­sé­ra obsa­ze­ni pře­váž­ně nezná­mí her­ci. Tom Skerritt ztvár­nil kapi­tá­na Dallase, Veronica Cartwright hys­te­ric­kou navi­gá­tor­ku, Yaphet Kotto s Harrym Dean Stantonem dvo­ji­ci tech­ni­ků, Ian Holm zrád­né­ho Ashe a John Hurt his­to­ric­ky prv­ní vetřel­co­vu oběť. Do role nebo­jác­né pilot­ky Ripleyové, kte­rá se sta­la předob­ra­zem dneš­ních akč­ních hrdi­nek, byla obsa­ze­na Sigourney Weaver. Ta doká­za­la na sním­ku vysta­vět svou úspěš­nou herec­kou kari­é­ru a coby Ripleyová se vrá­ti­la i v dal­ších čtyřech pokra­čo­vá­ních. Hudbu si vzal na sta­ros­ti osca­ro­vý Jerry Goldsmith a atmo­sfé­ru stra­chu v kině ješ­tě více umoc­nil per­fekt­ní zvuk, napří­klad pověst­ný křik rodí­cí­ho se vetřel­ce zvu­ka­ři namí­cha­li z dět­ské­ho plá­če, siče­ní zmi­je a pra­se­čí­ho kvi­ko­tu.

Hned po pre­mi­é­ře se stal sní­mek kul­tem a na děsu­pl­ný sní­mek se stá­ly fron­ty. Slabší divač­ky omdlé­va­ly, sil­něj­ší jedin­ci opouš­tě­li sál zhru­ba v polo­vi­ně. Vetřelec si odne­sl osca­ra pro nej­lep­ší vizu­ál­ní efek­ty a nomi­na­ci za výpra­vu. Ze Sigourney Weaver se sta­la hvězda prv­ní veli­kos­ti a z Ridleyho Scotta uctí­va­ná reži­sér­ská mod­la. Na Vetřelce navíc navá­zal dal­ší skvě­lou sci-fi Blade Runnerem a v budouc­nu na něj čeka­li sním­ky jako Thelma a Louise, Gladiátor nebo Americký gan­gs­ter. Alien se dodnes obje­vu­je v anke­tách o nej­lep­ší fil­my his­to­rie, kam po prá­vu pat­ří. Snímek se dočkal tří pokra­čo­vá­ní pro­měn­li­vé kva­li­ty.

Jedna z nej­slav­něj­ších sci-fi nestár­ne a neo­mr­zí ani po něko­li­ká­tém zhléd­nu­tí. Ridley Scott stvo­řil kult, díky kte­ré­mu víme, že čuchat k mimo­zem­ským vej­cím se nevy­plá­cí...


Podívejte se na hodnocení Vetřelec na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83280 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72555 KB. | 21.04.2024 - 23:52:29