Kritiky.cz > Recenze knih > Lion Feuchtwanger - Jefta a jeho dcera

Lion Feuchtwanger - Jefta a jeho dcera

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Román Jefta a jeho dce­ra z roku 1957 je jed­nou z posled­ních knih, kte­ré slav­ný spi­so­va­tel Feuchtwanger napsal. Autor se nechal, jak již název napo­ví­dá, inspi­ro­vat dáv­ným pří­bě­hem z bib­lic­ké­ho Starého záko­na o soud­ci Jeftem a jeho trni­té ces­tě k ovlád­nu­tí celé­ho Izraele.

V samot­ném bib­lic­kém tex­tu o této posta­vě najde­me jen rela­tiv­ně krát­ký text, nicmé­ně Feuchtwanger pou­žil své roz­sáh­lé zna­los­ti teh­dej­ší doby (původ­ní pří­běh se snad ode­hrál asi v letech 1300 - 1000 před Kristem), kul­tu­ry, zvy­ků, či vojen­ské tak­ti­ky a před­klá­dá nám tak text, kte­rý půso­bí znač­ně věro­hod­ným dojmem a doslo­va z něj sálá atmo­sfé­ra časů doby bron­zo­vé (pokud jsem sto něco podob­né­ho se svo­ji níz­kou eru­di­cí vůbec posou­dit). Text je tak mož­ná věro­hod­něj­ší - a posky­tu­je i plas­tič­těj­ší náhled na onu dobu než původ­ní bib­lic­ká ver­ze, jejíž posled­ní redak­ce pochá­zí asi z 8. sto­le­tí před Kristem a asi není ani tajem­stvím, že teh­dej­ší auto­ři ono­ho tex­tu se sna­ži­li popsa­né děje zařa­dit do něja­ké­ho smys­lu­pl­né­ho cyk­lu (čas­to mož­ná i na úkor auten­tič­nos­ti). Feuchtwanger na okol­nos­ti vzni­ku své kni­hy a vzta­hu s před­lo­hou nahlí­ží v zají­ma­vě zpra­co­va­ném doslo­vu, kte­rý roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji k pře­čte­ní.

Pokud bych měl vyzdvih­nout mini­mál­ně jeden atri­but, kte­rý mě na kni­ze zau­jal, pak by to jis­tě bylo zná­zor­ně­ní teh­dej­ších nábo­žen­ských zvy­ků. Izraelský Jahve (JHVH) - byť jeho jmé­no je tu nahra­ze­no pro nás kla­sič­těj­ší vari­an­tou Hospodin - měl v oné době sku­teč­ně na míle dale­ko k milo­srd­né­mu a milu­jí­cí­mu křes­ťan­ské­mu Bohu. Tento Hospodin je msti­vý, krve­lač­ný a čas­to i vrto­ši­vý, moc se tedy neli­ší od své­ho „kon­ku­ren­ta“ Báala. Jiné bylo pocho­pi­tel­ně i poje­tí víry teh­dej­ších lidí, ješ­tě tedy pro­bí­ha­ly lid­ské obě­ti, izra­el­ský Bůh nebyl chá­pán jako vše­moc­ný a všu­dypří­tom­ný, exis­ten­ce jiných bohů neby­la zpo­chyb­ňo­vá­na (jen jejich moc v porov­ná­ní s Hospodinem), nicmé­ně zce­la stej­né bylo nábo­žen­ské zau­je­tí, fana­tis­mus, špat­ně skrý­va­ný ego­is­mus a nesná­šen­li­vost, jež čas­to ved­ly k nesmy­sl­ným kon­flik­tům. Takže ačko­liv kul­tu­ra teh­dy byla zce­la odliš­ná od té naší, lidé se řídi­li pod­le zce­la jiných pra­vi­del a vzor­ců (pro nás dnes již nepo­cho­pi­tel­ných a snad i ira­ci­o­nál­ních), tak ve své pod­sta­tě člo­věk zůstal stá­le člo­vě­kem. Vždyť v základ­ních obry­sech se pří­běh Jefteho stá­vá dnes a den­ně.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hubieho Halloween8. října 2020 Hubieho Halloween Dobrosrdečný, ale trochu bázlivý Hubie není v Salemu moc oblíbený. Když se ale na Halloweena začnou dít strašidelné věci, rozhodne se ve svém městečku zjednat pořádek..... Adam Sandler je […] Posted in Filmové recenze
  • TOURFILM 2014 Radim Uzel Taje sexu napříč kontinenty10. ledna 2016 TOURFILM 2014 Radim Uzel Taje sexu napříč kontinenty Posted in Videa
  • Sedm let v Tibetu27. února 2022 Sedm let v Tibetu Sedm let v Tibetu je americký válečný životopisný film z roku 1997, který natočil Jean-Jacques Annaud. Film je založen na vzpomínkové knize rakouského horolezce a důstojníka SS Heinricha […] Posted in Speciály
  • Případy 1. oddělení (TV seriál)17. srpna 2018 Případy 1. oddělení (TV seriál) Případy 1. oddělení je kriminální seriál inspirovaný 14 skutečnými případy, které řešili po roce 1989 policisté oddělení vražd na území Prahy. 1. oddělení je elitní útvar, který v […] Posted in Galerie
  • Alerte a Paris! (2006)10. června 2014 Alerte a Paris! (2006) Agresivní potkani zamoří celou Paříž. Alex se po delší době vrací ze zahraničí, aby v Paříži navštívil svého otce, který vede deratizační firmu a nestačí se divit. V hlavním městě […] Posted in Horory
  • Značka: Hledá se manžel...4. srpna 2017 Značka: Hledá se manžel... V době, kdy jsem si podala SMS inzerát, jsem byla ještě dosti mladičká na to, abych hledala muže na celý život. Všechno jsem spíše brala jako nevinnou hru, při které člověk může poznat […] Posted in Domácí rady
  • 2 zbraně | 2 Guns [75%]10. listopadu 2013 2 zbraně | 2 Guns [75%] Akční filmy možná přecijen nemají odzvoněno. Islandský režisér Baltasar Kromákur se loni předvedl poměrně solidním akčním snímkem Kontraband, na který navazuje ještě o něco […] Posted in Filmové recenze
  • Mumie6. října 2022 Mumie Mumie je americký dobrodružný fantasy film z roku 1999, který napsal a režíroval Stephen Sommers. Jedná se o remake stejnojmenného filmu z roku 1932 s Brendanem Fraserem, Rachel Weisz, […] Posted in Speciály
  • Ghost Rider 2 | Ghost Rider: Spirit of Vengeance [25%]2. března 2012 Ghost Rider 2 | Ghost Rider: Spirit of Vengeance [25%] Ghost Rider 2 http://www.csfd.cz/film/245662-ghost-rider-2/ http://www.imdb.com/title/tt1071875/   Ghost Rider: Spirit of Vengeance   Ghost Rider 2 Mládeži […] Posted in Filmové recenze
  • #1859: Nejmocnější hrdinové Marvelu 59: Winter Soldier - 55 %29. listopadu 2018 #1859: Nejmocnější hrdinové Marvelu 59: Winter Soldier - 55 % Nejmocnější hrdinové Marvelu 59: Winter Soldier (Winter Soldier)Vydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 1 až 5 série "Winter Soldier: Bitter March" a […] Posted in Recenze komiksů
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47769 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72065 KB. | 18.04.2024 - 19:43:56