Kritiky.cz > Recenze her > Youropa - zažijte něco, něco jiného, zvláštního....jiný svět

Youropa - zažijte něco, něco jiného, zvláštního....jiný svět

05 1
05 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Youropa je oprav­du zvlášt­ní hra, kte­rá zaujme hned od prv­ní­ho spuš­tě­ní. Již úvod­ní ani­ma­ce ský­tá něco neče­ka­né­ho. Nový svět, či novou říši? Kde to jsem, co tu dělám? Probudím se zavě­še­ný na stro­mě a nevím kdo jsem, čí jsem, vstříc oka­mži­tě kata­stro­fě v podiv­ně roz­bi­tém měs­tě či zemi...Záhada od prv­ní chví­le. Jsem na zemi? Či nejsem???

Hra na vás dých­ne neo­kou­ka­nou atmo­sfé­rou a zvláš­tě zaujme také gra­fic­ké zpra­co­vá­ní, kte­ré je nevšed­ní­ho rázu. Zvláštní pocit z pro­sto­ru, času, gra­vi­ta­ce mimo pro­voz. Město, kte­ré se jako­by záhad­nou kata­stro­fou roz­tr­ha­lo na stov­ky kous­ků. Hrajete zde za Youropana, malé­ho huma­no­i­da, kte­ré­ho plně ovlá­dá­te . Ovšem poně­kud nety­pic­kým způ­so­bem.

Jde o 3d hru, plo­ši­nov­ku ze zad­ní­ho pohle­du na posta­vič­ku. To by byla kla­si­ka. Zde ale jak­si nefun­gu­je gra­vi­ta­ce. Naštěstí jste obda­ře­ni pří­sav­ka­mi na nohách a tím pádem máte mož­nost cho­dit vzhů­ru noha­ma, pro­chá­zet se po zdech, pře­ska­ko­vat kde co, létat vol­ným pádem a hlav­ně musí­te neu­stá­le řešit kudy dál. A to samo­zřej­mě dost čas­to for­mou růz­ně kom­pli­ko­va­ných hla­vo­la­mů, kte­ré jste nuce­ni řešit logic­kým uva­žo­vá­ním a nebo zamyš­le­ním se, kudy a jak přeská­kat, pro­jít, popo­jít, obe­jít atd. Ovšem spad­nout se tu do mezi­pro­sto­ru dá oprav­du veli­ce snad­no a čas­to. Nemyslete si tedy, že to bude jed­no­du­ché. Ani omy­lem. Počítejte také s obtíž­ný­mi nepřá­te­li, kte­ří budou kom­pli­ko­vat váš dal­ší postup stej­ně tak jako různá nebez­peč­ná mís­ta atd. Máte zde mož­nost si posta­vič­ku i vylep­šit dle své­ho přá­ní, pro­to­že její hla­va je jak­si prázd­ná 🙂 To už nechám na vašem zkou­má­ní, ať máte také něja­ké pře­kva­pe­ní. A o ty tu nou­ze není.

Budete ohro­me­ni, jak se dá vní­mat ten­to zvlášt­ní druh tře­tí­ho roz­mě­ru. Vyloženě vás vytrh­ne z rea­li­ty všed­ní­ho dne a nechá vás snít o jiných dimen­zích. Hudba je zde přes­ně tako­vá jaká se per­fekt­ně hodí, klid­ná, dra­ma­tic­ká dle vývo­je hry včet­ně vše­li­ja­kých pod­bar­vu­jí­cích efek­tů. Mění se zde také poča­sí, kte­ré je veli­ce efekt­ní. Pastva pro oči pokud chce­te vyzkou­šet něco ino­va­tiv­ní­ho.

Hra hlav­ně zaujme pře­mýš­li­vé hla­vič­ky a milov­ní­ky rébu­sů logic­kých i fyzic­kých záhad. Není zde ale také občas nou­ze o napě­tí a akci při likvi­da­ci nepřá­tel, kte­ří vám ztě­žu­jí prů­běh hry. K zaho­ze­ní není ani mož­nost posta­vit si vlast­ní úro­veň, posta­vy či měs­ta pomo­cí edi­to­ru. To už bude ovšem vět­ši­nou zále­ži­tost oprav­du pro skal­ní fanouš­ky. Časově to bude dosti nároč­né. Opravdu dost zamr­zí, že hra nepod­po­ru­je VR set. Zde by se to oprav­du veli­ce dob­ře uplat­ni­lo i hodi­lo. Hra nena­bí­zí žád­nou koo­pe­ra­tiv­ní hru a ani hru pro více hrá­čů. Snad příš­tě. Hra cel­ko­vě zís­ka­la mno­há pozi­tiv­ní hod­no­ce­ní za nevšed­ní zába­vu. Nedivím se.

 

Hodnocení 8/10

pro:

 • dél­ka hry cca 3 hodi­ny
 • nad­stan­dart­ní a nevšed­ní gra­fic­ké zpra­co­vá­ní
 • pod­ma­ni­vá hud­ba a efek­ty
 • pocit jak z jiné dimen­ze
 • styl hry bez gra­vi­ta­ce
 • kom­pli­ko­va­né rébu­sy
 • nená­roč­nost na hw
 • pod­po­ra češ­ti­ny

pro­ti:

 • nepod­po­ru­je VR
 • dost čas­to jste sami (to může být i výho­da :-))
 • kom­pli­ko­va­né rébu­sy
 • občas chy­by ve hře v gra­fi­ce
 • hra pro jed­no­ho hrá­če

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,15522 s | počet dotazů: 274 | paměť: 71785 KB. | 29.02.2024 - 06:00:20