Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Záchranáři (The Guardian)

Záchranáři (The Guardian)

n200709291412 The Guardian
n200709291412 The Guardian
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

n200709291412_The_GuardianStarší záchra­nář pro­fe­si­o­nál Ben Randall (Kevin Costner) je po trau­ma­tu z posled­ní akce odve­len do stře­dis­ka pro nové adep­ty. Jako výcvi­ko­vý instruk­tor se pokou­ší při­pra­vit svě­řen­ce na ty nej­těž­ší situ­a­ce, kte­ré je během služ­by mohou potkat. Rovněž zde nará­ží na vzpur­né­ho a pro­ble­ma­tic­ké­ho kade­ta J. Fishera (Ashton Kutcher), v němž ale časem začne vidět své­ho nástup­ce.

Ben Randall je zku­še­ný záchra­nář, jenž se živí tím, že z moře vyta­hu­je topí­cí se posád­ky topí­cích se lodí nebo pomá­há ama­tér­ským spor­tov­ním nad­šen­cům, kte­ří pod­ce­ni­li své sily, pokud jde o zvlá­dá­ní živlu zva­né­ho voda. Do nebez­peč­ných vln stej­ně jako zrca­dlo­vě klid­né hla­di­ny vstu­pu­je kvů­li záchra­ně živo­tů hezkou řád­ku let a prá­vem se řadí k těm nej­lep­ším. Úspěch v prá­ci jde ale ruku v ruce s roz­pa­da­jí­cím se man­žel­stvím.

 n200709291413_G3Neštěstí necho­dí po horách, ale po lidech. Na prv­ní pohled rutin­ní akce se zvrt­ne v boj o pře­ži­tí neje­nom zachra­ňo­va­ných, ale i samot­né posád­ky záchra­nář­ské­ho vrtu­l­ní­ku se vše­mi na palubě. Po této udá­los­ti je Ben psy­chic­ky na dně, pořád musí mys­let na to, co se sta­lo a neu­brá­ní se ani sebe­ob­vi­ňo­vá­ní. Jeho rezig­na­ce není při­ja­ta, mís­to toho Benův pří­tel a veli­tel základ­ny Pobřežní strá­že dopo­ru­čí, aby si to v hla­vě srov­nal a neu­náh­lo­val se s roz­ho­do­vá­ním. Do té doby je při­dě­len jako výcvi­ko­vý instruk­tor na Akademii pro stej­né elit­ní záchra­ná­ře, jakým je on sám.

 n200709291412_G1Nový roč­ník je plný ilu­zí, ale také cti­žá­dosti a vytr­va­los­ti. Randall z nich musí udě­lat sku­teč­né pro­fe­si­o­ná­ly, kte­ré (pokud mož­no) pře­kva­pí jen málo­co a kte­ří se doká­žou pora­dit s nepříz­ní poča­sí i osu­du. Mezi adep­ty veli­ce záhy vynik­ne Jake Fisher. Netají se tím, že chce být nej­lep­ší ze všech. Má-li to být, tak lep­ší než kdy byl samot­ný Randall. Má talent (je býva­lým závod­ním plav­cem), chy­bí mu ovšem dis­ci­plí­na a je až pří­liš zbrk­lý. Je tedy na instruk­to­ro­vi, aby se roz­ho­dl, jest­li z Fishera půjde udě­lat dal­ší záchra­nář­ské eso, nebo je se svou náchyl­nos­tí pro sólo akce spíš ohro­že­ním pro čin­nost, kde je nut­ná týmo­vá prá­ce.

n200709291412_G2Celý film je vel­mi dob­ře (řeme­sl­ně) nato­če­ným dílem, přes­ně v duchu své­ho žán­ru. Najdeme v něm sym­pa­tic­ké­ho stár­nou­cí­ho moř­ské­ho vlka s výbor­ným zázna­mem, z něhož na dál­ku sly­ší­te cin­kot vyzna­me­ná­ní a šus­tě­ní pochval za dob­ře odvá­dě­nou prá­ci. Takový člo­věk má ale ryze lid­ské pro­blémy, což nám film nazna­čí i tím, že jeho tro­chu ego­is­tic­ká man­žel­ka (ale na dru­hou stra­nu z tak krát­ké­ho sezná­me­ní s ní a jejich spo­leč­ným živo­tem tohle nejde tvr­dit s jis­to­tou) trá­pí hrdi­nu, kte­rý ji milu­je, když ho sta­ví před roz­hod­nu­tí buď já, nebo tvo­je prá­ce. Člověku Benových kva­lit a cha­risma­tu nejde nefan­dit. Pročež Ben, jenž poma­lu zís­ká­vá sym­pa­tie divá­ka, je vysta­ven trau­ma­tu (psy­chic­ké­ho rázu). Tím scé­náris­ta docí­lí efek­tu, že divák toho­to sym­paťá­ka začne lito­vat a dou­fat, že se s tím úspěš­ně pope­re.

 Potud se jed­ná o sólo jed­no­ho muže. Z fil­mu se rázem stá­vá dra­ma s prv­ky akce. Nicméně řeše­ním Benových pro­blé­mů nikdo nechce zapl­ňo­vat přes dvě hodi­ny fil­mu. Záměr je totiž jiný! Sympaťák se pošle mezi bažan­ty na aka­de­mii, kde obje­ví jed­no­ho obzvláš­tě vzpur­né­ho rebe­la. Zkusí nasa­dit „sta­rou ško­lu“, ale rebel vzdo­ru­je. Teď je na řadě, aby divá­ko­vy sym­pa­tie zku­sil zís­kat rebel. Film nám tedy uká­že, že je milu­jí­cí part­ner, obě­ta­vý pří­tel a po čer­tech dob­rý v tom, co dělá. Tato zjiš­tě­ní se ale dáv­ku­jí postup­ně. Nezapomínejme, že na začát­ku šlo o rebe­lu­jí­cí­ho rebe­la rebel­ské­ho! Téměř do kon­ce fil­mu sle­du­je­me pro­mě­ny obou mužů a kde­si vevnitř cítí­me, „co tím chtěl bás­ník říct“.

 Povím vám teď, co mě potě­ši­lo. Ze začát­ku jsem se bál, že půjde o film z kate­go­rie děl, kdy po shléd­nu­tí vsta­ne­te a roz­hod­ným hla­sem pro­ne­se­te: „Až budu vel­ký, chci být záchra­ná­řem u Pobřežní strá­že!“ Ti záchra­ná­ři jsou tak skvě­lí, tak přá­tel­ští, tak obě­ta­ví, ale záro­veň hrdí na svou prá­ci, že to snad ani nejsou lidé. Pouze jed­nou ve fil­mu zazně­lo, že plat za moc nesto­jí a rizi­ko je pří­liš vel­ké. Nechápejte mě špat­ně, toto je hod­né obdi­vu! Bál jsem se, aby nešlo o film v duchu JAGu. Ne, tako­vý The Guardian není. Líbily se mi akč­ní pasá­že před­vá­dě­jí­cí záchran­né akce, sku­teč­ně pove­de­né.

 Co se mi nelí­bi­lo, je obe­hra­né téma o star­ších pocti­vých chla­pech, jejichž doba poma­lu kon­čí, ale kte­ří ješ­tě nepat­ří do staré­ho žele­za. Na to je pak nale­pe­né dal­ší sta­ré téma - zkro­co­vá­ní nezkrot­ných rebe­lů, z nichž se nako­nec stá­va­jí pev­né opo­ry, kte­ří drží náš svět pohro­ma­dě.

 Je tedy na mís­tě otáz­ka, kte­rá se vel­mi čas­to obje­vu­je v lite­ra­tu­ře. Má nás dílo zaujmout, pře­ko­pat dosa­vad­ní vní­má­ní dění kolem nás, pro­trh­nout hráz a vypus­tit z pře­hra­dy sto­ja­té vody všed­nos­ti? Co tře­ba věci, kte­ré nejsou pře­vrat­né, nová­tor­ské a ori­gi­nál­ní? Máme je snad zavr­ho­vat? Nikoliv! Filmy jako The Guardian sku­teč­ně nepři­ná­še­jí nic nové­ho, avšak to sta­ré, co v sobě mají, doká­žou podá­vat nad­mí­ru dob­ře.

Pokud chce­te expe­ri­men­to­vat, vidět něco neo­kou­ka­né­ho, nebo jste znudě­ní prů­měr­ný­mi (sko­ro se chce říct stan­dard­ní­mi, ono slo­vo prů­měr­ný v sobě obsa­hu­je tro­chu nega­tiv­ní hod­no­ce­ní) fil­my, stoup­ně­te si do ved­lej­ší fron­ty. Jestliže chce­te vidět kva­lit­ní, pro­pra­co­va­nou a pokud jde o téma vskut­ku stan­dard­ní kla­si­ku, může­te zku­sit popi­so­va­ný film.

 

 

 Název čes­ký: Záchranáři

 Název původ­ní: The Guardian (angl.)

 Režie: Andrew Davis

 Scénář: Ron L. Brinkerhoff

 Rok: 2006

 Žánr: Akce/Drama

 Hrají: Ben Randall (Kevin Costner), Jake Fischer (Ashton Kutcher), Helen Randallová (Sela Ward), Emily Thomasová (Melissa Sagemiller), kapi­tán William Hadley (Clancy Brown), Carl Billings (Omari Hardwick)
   


Podívejte se na hodnocení Záchranáři na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79684 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71878 KB. | 23.07.2024 - 13:27:20