Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Záchranáři (The Guardian)

Záchranáři (The Guardian)

n200709291412 The Guardian
n200709291412 The Guardian
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

n200709291412_The_GuardianStarší záchra­nář pro­fe­si­o­nál Ben Randall (Kevin Costner) je po trau­ma­tu z posled­ní akce odve­len do stře­dis­ka pro nové adep­ty. Jako výcvi­ko­vý instruk­tor se pokou­ší při­pra­vit svě­řen­ce na ty nej­těž­ší situ­a­ce, kte­ré je během služ­by mohou potkat. Rovněž zde nará­ží na vzpur­né­ho a pro­ble­ma­tic­ké­ho kade­ta J. Fishera (Ashton Kutcher), v němž ale časem začne vidět své­ho nástup­ce.

Ben Randall je zku­še­ný záchra­nář, jenž se živí tím, že z moře vyta­hu­je topí­cí se posád­ky topí­cích se lodí nebo pomá­há ama­tér­ským spor­tov­ním nad­šen­cům, kte­ří pod­ce­ni­li své sily, pokud jde o zvlá­dá­ní živlu zva­né­ho voda. Do nebez­peč­ných vln stej­ně jako zrca­dlo­vě klid­né hla­di­ny vstu­pu­je kvů­li záchra­ně živo­tů hezkou řád­ku let a prá­vem se řadí k těm nej­lep­ším. Úspěch v prá­ci jde ale ruku v ruce s roz­pa­da­jí­cím se man­žel­stvím.

 n200709291413_G3Neštěstí necho­dí po horách, ale po lidech. Na prv­ní pohled rutin­ní akce se zvrt­ne v boj o pře­ži­tí neje­nom zachra­ňo­va­ných, ale i samot­né posád­ky záchra­nář­ské­ho vrtu­l­ní­ku se vše­mi na palubě. Po této udá­los­ti je Ben psy­chic­ky na dně, pořád musí mys­let na to, co se sta­lo a neu­brá­ní se ani sebe­ob­vi­ňo­vá­ní. Jeho rezig­na­ce není při­ja­ta, mís­to toho Benův pří­tel a veli­tel základ­ny Pobřežní strá­že dopo­ru­čí, aby si to v hla­vě srov­nal a neu­náh­lo­val se s roz­ho­do­vá­ním. Do té doby je při­dě­len jako výcvi­ko­vý instruk­tor na Akademii pro stej­né elit­ní záchra­ná­ře, jakým je on sám.

 n200709291412_G1Nový roč­ník je plný ilu­zí, ale také cti­žá­dosti a vytr­va­los­ti. Randall z nich musí udě­lat sku­teč­né pro­fe­si­o­ná­ly, kte­ré (pokud mož­no) pře­kva­pí jen málo­co a kte­ří se doká­žou pora­dit s nepříz­ní poča­sí i osu­du. Mezi adep­ty veli­ce záhy vynik­ne Jake Fisher. Netají se tím, že chce být nej­lep­ší ze všech. Má-li to být, tak lep­ší než kdy byl samot­ný Randall. Má talent (je býva­lým závod­ním plav­cem), chy­bí mu ovšem dis­ci­plí­na a je až pří­liš zbrk­lý. Je tedy na instruk­to­ro­vi, aby se roz­ho­dl, jest­li z Fishera půjde udě­lat dal­ší záchra­nář­ské eso, nebo je se svou náchyl­nos­tí pro sólo akce spíš ohro­že­ním pro čin­nost, kde je nut­ná týmo­vá prá­ce.

n200709291412_G2Celý film je vel­mi dob­ře (řeme­sl­ně) nato­če­ným dílem, přes­ně v duchu své­ho žán­ru. Najdeme v něm sym­pa­tic­ké­ho stár­nou­cí­ho moř­ské­ho vlka s výbor­ným zázna­mem, z něhož na dál­ku sly­ší­te cin­kot vyzna­me­ná­ní a šus­tě­ní pochval za dob­ře odvá­dě­nou prá­ci. Takový člo­věk má ale ryze lid­ské pro­blémy, což nám film nazna­čí i tím, že jeho tro­chu ego­is­tic­ká man­žel­ka (ale na dru­hou stra­nu z tak krát­ké­ho sezná­me­ní s ní a jejich spo­leč­ným živo­tem tohle nejde tvr­dit s jis­to­tou) trá­pí hrdi­nu, kte­rý ji milu­je, když ho sta­ví před roz­hod­nu­tí buď já, nebo tvo­je prá­ce. Člověku Benových kva­lit a cha­risma­tu nejde nefan­dit. Pročež Ben, jenž poma­lu zís­ká­vá sym­pa­tie divá­ka, je vysta­ven trau­ma­tu (psy­chic­ké­ho rázu). Tím scé­náris­ta docí­lí efek­tu, že divák toho­to sym­paťá­ka začne lito­vat a dou­fat, že se s tím úspěš­ně pope­re.

 Potud se jed­ná o sólo jed­no­ho muže. Z fil­mu se rázem stá­vá dra­ma s prv­ky akce. Nicméně řeše­ním Benových pro­blé­mů nikdo nechce zapl­ňo­vat přes dvě hodi­ny fil­mu. Záměr je totiž jiný! Sympaťák se pošle mezi bažan­ty na aka­de­mii, kde obje­ví jed­no­ho obzvláš­tě vzpur­né­ho rebe­la. Zkusí nasa­dit „sta­rou ško­lu“, ale rebel vzdo­ru­je. Teď je na řadě, aby divá­ko­vy sym­pa­tie zku­sil zís­kat rebel. Film nám tedy uká­že, že je milu­jí­cí part­ner, obě­ta­vý pří­tel a po čer­tech dob­rý v tom, co dělá. Tato zjiš­tě­ní se ale dáv­ku­jí postup­ně. Nezapomínejme, že na začát­ku šlo o rebe­lu­jí­cí­ho rebe­la rebel­ské­ho! Téměř do kon­ce fil­mu sle­du­je­me pro­mě­ny obou mužů a kde­si vevnitř cítí­me, „co tím chtěl bás­ník říct“.

 Povím vám teď, co mě potě­ši­lo. Ze začát­ku jsem se bál, že půjde o film z kate­go­rie děl, kdy po shléd­nu­tí vsta­ne­te a roz­hod­ným hla­sem pro­ne­se­te: „Až budu vel­ký, chci být záchra­ná­řem u Pobřežní strá­že!“ Ti záchra­ná­ři jsou tak skvě­lí, tak přá­tel­ští, tak obě­ta­ví, ale záro­veň hrdí na svou prá­ci, že to snad ani nejsou lidé. Pouze jed­nou ve fil­mu zazně­lo, že plat za moc nesto­jí a rizi­ko je pří­liš vel­ké. Nechápejte mě špat­ně, toto je hod­né obdi­vu! Bál jsem se, aby nešlo o film v duchu JAGu. Ne, tako­vý The Guardian není. Líbily se mi akč­ní pasá­že před­vá­dě­jí­cí záchran­né akce, sku­teč­ně pove­de­né.

 Co se mi nelí­bi­lo, je obe­hra­né téma o star­ších pocti­vých chla­pech, jejichž doba poma­lu kon­čí, ale kte­ří ješ­tě nepat­ří do staré­ho žele­za. Na to je pak nale­pe­né dal­ší sta­ré téma - zkro­co­vá­ní nezkrot­ných rebe­lů, z nichž se nako­nec stá­va­jí pev­né opo­ry, kte­ří drží náš svět pohro­ma­dě.

 Je tedy na mís­tě otáz­ka, kte­rá se vel­mi čas­to obje­vu­je v lite­ra­tu­ře. Má nás dílo zaujmout, pře­ko­pat dosa­vad­ní vní­má­ní dění kolem nás, pro­trh­nout hráz a vypus­tit z pře­hra­dy sto­ja­té vody všed­nos­ti? Co tře­ba věci, kte­ré nejsou pře­vrat­né, nová­tor­ské a ori­gi­nál­ní? Máme je snad zavr­ho­vat? Nikoliv! Filmy jako The Guardian sku­teč­ně nepři­ná­še­jí nic nové­ho, avšak to sta­ré, co v sobě mají, doká­žou podá­vat nad­mí­ru dob­ře.

Pokud chce­te expe­ri­men­to­vat, vidět něco neo­kou­ka­né­ho, nebo jste znudě­ní prů­měr­ný­mi (sko­ro se chce říct stan­dard­ní­mi, ono slo­vo prů­měr­ný v sobě obsa­hu­je tro­chu nega­tiv­ní hod­no­ce­ní) fil­my, stoup­ně­te si do ved­lej­ší fron­ty. Jestliže chce­te vidět kva­lit­ní, pro­pra­co­va­nou a pokud jde o téma vskut­ku stan­dard­ní kla­si­ku, může­te zku­sit popi­so­va­ný film.

 

 

 Název čes­ký: Záchranáři

 Název původ­ní: The Guardian (angl.)

 Režie: Andrew Davis

 Scénář: Ron L. Brinkerhoff

 Rok: 2006

 Žánr: Akce/Drama

 Hrají: Ben Randall (Kevin Costner), Jake Fischer (Ashton Kutcher), Helen Randallová (Sela Ward), Emily Thomasová (Melissa Sagemiller), kapi­tán William Hadley (Clancy Brown), Carl Billings (Omari Hardwick)
   


Podívejte se na hodnocení Záchranáři na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Highlights | Czechia vs. Austria | 2022 #IIHFWorlds17. května 2022 Highlights | Czechia vs. Austria | 2022 #IIHFWorlds Posted in Videa
  • Doba ledová: Scratovy příhody31. prosince 2022 Doba ledová: Scratovy příhody 5/10 – Po zhlédnutí tohohle kráťounkého seroše nevyhnutelně přijde moment, kdy se člověk podivně zakření, v zamyšlení upře zrak z okna někam do dáli a zeptá se sám sebe, jaký měl celý […] Posted in Krátké recenze
  • Trička došla14. srpna 2020 Trička došla Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos"12. dubna 2020 Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" I když je z Prahy, najde kamarády v malém městečku, kde žije společně s maminkou, tatínkem a dalšími členy rodiny během protektorátu až do konce války. Je to zvídavý chlapec s citlivým […] Posted in Retro filmové recenze
  • Good bye, Lenin3. listopadu 2003 Good bye, Lenin NOVÉ NĚMECKO V době, kdy filmový hrdina Alex Kerner obdivoval východoněmeckého kosmonauta Sigmunda Jähna, který mířil v sovětském kosmickém modulu Sojuz 31 do vesmíru, […] Posted in Filmové premiéry
  • Indiana Jones a dobyvatelé ztracené archy23. června 2023 Indiana Jones a dobyvatelé ztracené archy V roce 1981 Steven Spielberg a George Lucas spolu natočili film o jednom archelogovi, který zachrání zem před Nacisty a ten film se jmenoval Indiána Jones a dobyvatelé ztracené archy a […] Posted in Retro filmové recenze
  • KVĚTOVÉ ESENCE.SNADNO A RYCHLE19. března 2023 KVĚTOVÉ ESENCE.SNADNO A RYCHLE Milujete léčivou sílu květových esencí? Pak není co řešit a je nutné si do domácí knihovničky pořídit knihu, a tak i trochu průvodce "KVĚTOVÉ ESENCE.SNADNO A RYCHLE" od autorky Lindy […] Posted in Recenze knih
  • Nevděčník25. října 2019 Nevděčník Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
  • 300: Bitva u Thermopyl - Vítejte v pekle.16. dubna 2007 300: Bitva u Thermopyl - Vítejte v pekle. Když se dva perou, třetí se popcornem dáví. Tak nějak by mohl znít reklamní slogan snímku 300. Snyder naplnil očekávání (do vcelku uspokojivého množství puntíků) a potvrdil, že když […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27446 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71557 KB. | 24.06.2024 - 06:02:08