Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Životní příběh Tellyho Savalase: Od řečtiny na základní škole po ikonické role detektiva Kojaka v televizi

Životní příběh Tellyho Savalase: Od řečtiny na základní škole po ikonické role detektiva Kojaka v televizi

Photo © Česká televize
Photo © Česká televize
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Aristotelis „Telly“ Savalas si kvů­li roli Piláta Pontského ve fil­mu Největší pří­běh všech dob (1965, níže) oho­lil hla­vu na pleš. Po zby­tek živo­ta si nechal hla­vu oho­le­nou a ten­to cha­rak­te­ris­tic­ký vzhled, kte­rý se pohy­bo­val někde mezi komi­kou a zlo­věst­nos­tí, mu v násle­du­jí­cích letech dob­ře slou­žil.

Když Savalas nastou­pil na základ­ní ško­lu, mlu­vil zpo­čát­ku pou­ze řec­ky, ale nako­nec se nau­čil ang­lic­ky tak dob­ře, že během stu­dia na Cobbett Junior High School v Lynnu ve stá­tě Massachusetts vyhrál v roce 1934 sou­těž v hlás­ko­vá­ní, ačko­li nedo­pat­ře­ním mu byla cena pře­dá­na až v roce 1991, kdy se ji novi­ny Boston Herald a ředi­tel míst­ní ško­ly roz­hod­li udě­lit jemu. Po absol­vo­vá­ní střed­ní ško­ly pra­co­val jako plav­čík, ale při jed­né pří­le­ži­tos­ti se mu nepo­da­ři­lo zachrá­nit muže před uto­nu­tím, což prý Savalase pro­ná­sle­do­va­lo po zby­tek živo­ta.

Když Savalas nastou­pil na ško­lu vše­o­bec­ných stu­dií Kolumbijské uni­ver­zi­ty, navště­vo­val kur­zy ang­lic­ké­ho jazy­ka, roz­hla­su a psy­cho­lo­gie a v roce 1948 ji dokon­čil. Po tří­le­té služ­bě v ame­ric­ké armá­dě během dru­hé svě­to­vé vál­ky, v níž obdr­žel Purpurové srd­ce, se nako­nec stal výkon­ným ředi­te­lem a poté vrch­ním ředi­te­lem zpra­vo­daj­ských spe­ci­á­lů v ABC. Jako výkon­ný pro­du­cent pořa­du „Gillette Cavalcade of Sports“ dal Howardu Cosellovi prv­ní prá­ci v tele­vi­zi.

Savalas neu­va­žo­val o herec­ké kari­é­ře, dokud nebyl požá­dán, zda by mohl dopo­ru­čit her­ce, kte­rý by uměl hrát s evrop­ským pří­zvu­kem. Udělal to, ale pří­tel nemohl jet. Savalas šel za své­ho pří­te­le zasko­čit a nako­nec byl obsa­zen do seri­á­lu „And Bring Home a Baby“, epi­zo­dy Armstrong Circle Theatre v led­nu 1958.

Přesuneme se do roku 1973, kdy Savalas popr­vé hrál detek­ti­va Thea Kojaka v tele­viz­ním fil­mu „Vraždy Marcuse-Nelsona“, kte­rý byl nato­čen pod­le sku­teč­né­ho pří­pa­du vraž­dy kari­é­rist­ky. Kojak byl holo­hla­vý newy­or­ský detek­tiv se záli­bou v lízát­kách, jehož hláš­ka zně­la: „Kdo tě má rád, bej­by?“ (Rád také říkal: „Každý by měl mít v sobě tro­chu řec­ké­ho.“) Ačkoli trik s lízát­ky byl při­dán pro­to, aby si Savalas mohl dopřát chuť na slad­ké, v prv­ních epi­zo­dách seri­á­lu Savalas na obra­zov­ce také hod­ně kou­řil - ciga­re­ty, dout­ní­ky a cigá­ra. Lízátka, z nichž měl Savalas, jak poz­dě­ji při­znal, tři zub­ní kazy, byla také sou­čás­tí (neú­spěš­né) sna­hy Kojaka (a Savalase samot­né­ho) ome­zit kou­ře­ní. Kritik Clive James vysvět­lil, proč byl hlav­ní herec v roli Kojaka tak při­taž­li­vý: „Telly Savalas doká­že, aby špat­ný slang zněl jako dob­rý slang a dob­rý slang jako lyric­ká poezie. Není to ani tak to, co je, jako spíš způ­sob, jakým mlu­ví, co vás nala­dí.“ (IMDb/Wikipedia)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Telly Savalasi!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22523 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71785 KB. | 14.07.2024 - 19:42:14