Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Zlatá labuť - Epizoda 1

Zlatá labuť - Epizoda 1

Photo © Archiv TV Nova
Photo © Archiv TV Nova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 3,50 z 5)
Loading...

 Je bře­zen roku 1939. Báru Veselou (Marta Dancingerová) hle­dá poli­cie. Schová se do obchod­ní­ho domu Zlatá labuť. Tím spus­tí řetě­zec udá­los­tí, kte­ré ovliv­ní osu­dy mno­ha dal­ších lidí. Majitelé obchod­ní­ho domu Kučerovi (Daniela Kolářová, Petr Kostka) řeší zásnu­by syna Petra (Adam Vacula), zatím­co pia­nist­ka Marta (Kamila Trnková) zaži­je jeden z nej­hor­ších veče­rů své­ho živo­ta...

Režisér Biser A. Arichtev má již s dobo­vý­mi seri­á­ly zku­še­nost skr­ze Vyprávěj a První repub­li­ku, jeho nový dobo­vý seri­ál, kdy se o režij­ní povin­nos­ti dělí s Braňo Holičkem, ovšem mís­to u České tele­vi­ze vzni­ká u TV Nova. Pro TV Nova se jed­ná o prv­ní dobo­vý seri­ál, start samot­né­ho seri­á­lu je zasa­zen do obdo­bí počát­ku Protektorátu Čechy a Morava. Sami tvůr­ci ovšem sli­bu­jí, že Zlatá labuť nemá být his­to­ric­kou kro­ni­kou, v cen­t­ru dění bude pře­de­vším vývoj pří­bě­hů jed­not­li­vých postav, kte­ré ovšem pře­ci jen v jis­té for­mě ovliv­ní nástup němec­kých vojsk. Seriál se poté sice ode­hrá­vá v 30. letech 20. sto­le­tí, skr­ze jis­tá téma­ta ovšem seri­ál doká­že sou­cí­tit i s dneš­ní dobou. I ohled­ně posta­ve­ní žen ve spo­leč­nos­ti, pře­de­vším ovšem díky napo­je­ní na aktu­ál­ní oba­vy ohled­ně toho, že se může zná­mý svět kaž­dým dnem zhrou­tit.

Zlatá labuť
Photo © Archiv TV Nova

Cíl prv­ní epi­zo­dy je zřej­mý. Musí divá­ky navna­dit, namo­ti­vo­vat k sle­do­vá­ní dal­ších dílů, zís­kat si ho, pro­to­že dru­há šan­ce již při­jít nemu­sí. Očekávat od star­tu Zlaté labu­tě nej­vět­ší trum­fy by tak bylo poše­ti­lé, přes­to se scé­ná­ři pro­du­cen­ta Jana Coufala daří zají­ma­vě nastí­nit ústřed­ní posta­vy,  vykres­lit vzá­jem­né vzta­hy, při­jít s pár nos­ný­mi moti­vy do budouc­na. Dlouhodobost vize tvůr­ců je pro­za­tím záha­dou, Zlatá labuť se může poten­ci­o­nál­ně stát tele­viz­ní stá­lí­cí po něko­lik let, stě­žej­ní je ovšem fakt, že po prv­ní epi­zo­dě zatím seri­ál sku­teč­ně půso­bí nos­ně.

Kouzlo dobo­vé­ho zasa­ze­ní je cítit z půvab­ných kos­tý­mů Michaely Horáčkové Hořejší i dobo­vé archi­tek­tu­ry Adama Pitry. Tvůrci na 2500 met­rech čtve­reč­ních postav něko­lik sek­cí fik­tiv­ní­ho obchod­ní­ho domu, na výsled­ku je poté cítit dlou­ho­do­bá pří­pra­va, kdy jed­not­li­vé deko­ra­ce nepů­so­bí odflák­nu­tým způ­so­bem, daří se, aby z nich dýcha­la pra­vá dobo­vá atmo­sfé­ra. Po samo­stat­né audi­o­vi­zu­ál­ní strán­ce mož­ná start seri­á­lu úpl­ně nestrh­ne, pro­dukč­ní­mi hod­no­ta­mi ovšem roz­hod­ně neu­ra­zí.

Zlatá labuť
Photo © Archiv TV Nova

Představují se růz­no­ro­dé posta­vy. Někteří chtě­jí uplat­ňo­vat sta­ré pořád­ky, někte­ří sní o uzná­ní, někte­ří tou­ží po blýs­ka­vé budouc­nos­ti, všech­ny ovšem spo­ju­je oba­va spo­je­ná se změ­nou zave­de­ných pořád­ků. Poslední minu­ta prv­ní epi­zo­dy zvlád­ne vyvo­lat mra­ze­ní, kdy v jeden moment najed­nou na ničem nezá­le­ží. Diváci zna­lí v his­to­rii doká­ží snad­no pro­kouk­nout, kte­rým smě­rem růz­né názna­ky smě­řu­jí, bod zlo­mu je ovšem ve stě­žej­ní moment sku­teč­ně pro­dán tra­gic­kým náde­chem, kdy se svět kolem najed­nou zasta­ví. I pro­to bude zají­ma­vé, jak změ­na zaje­tých pořád­ků ovliv­ní dění v dal­ších epi­zo­dách.

Start seri­á­lu se neo­be­jde bez momen­tů, kdy dochá­zí k drob­né­mu šus­tě­ní papí­rem, v jis­tých momen­tech je snad­né namí­tat, že jsou ty dané momen­ty kra­pet při­ta­že­né za vla­sy. Stěžejním fak­tem ovšem zůstá­vá, že Zlatá labuť sku­teč­ně doká­že před­vést for­mu poten­ci­á­lu, obje­vu­je se něko­lik záhad, kte­ré mohou stát za vyšet­řo­vá­ní, pří­běhy růz­ných postav svá­dí k poten­ci­o­nál­ní roz­ma­ni­tos­ti pří­bě­hu seri­á­lu. Herecké výko­ny jsou samy o sobě zatím dosta­teč­ně nos­né, již nyní je poten­ci­ál seri­á­lu ote­vřen do širo­ka.

Zlatá labuť
Photo © Archiv TV Nova

Diváka si Zlatá labuť na samot­ném počát­ku pře­ci jen zvlád­ne zís­kat, důle­ži­té ovšem bude, aby divák časem zájem neztra­til...

Seriál na TV Nova odstar­tu­je 2. 2. 2023, vždy týden před odvy­sí­lá­ním bude nový díl seri­á­lu dostup­ný na stre­a­mo­va­cí plat­for­mě Voyo (zde je již mož­né zhléd­nout prv­ní díl). 

Verdikt: 70 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41065 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72078 KB. | 13.04.2024 - 11:38:45