Kritiky.cz > Recenze knih > Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny

Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny

297207739 10220257522700339 8428524087724592746 n
297207739 10220257522700339 8428524087724592746 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Toužíte-li si pře­číst thriller, kte­rý sice napne, ale jinak nepři­ne­se žád­né vel­ké napě­tí a emo­ce, roz­hod­ně pro zahřá­tí sáh­ně­te po kni­ze „Zmizelé z Cooley Ridge“ od autor­ky Megan Mirandy, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Euromedia Group, a.s. - Ikar.

Hlavní hrdin­kou je Nicollete Farellová, kte­rá přes­ně před dese­ti lety ode­šla z rod­né­ho měs­teč­ka Cooley Ridge v době, kdy beze sto­py zmi­ze­la její nej­lep­ší kama­rád­ka Corinne Prescottová, aby zača­la svůj nový život v malém a nená­pad­ném měs­teč­ku v Severní Karolíně. 

 Tělo kama­rád­ky Corinne se bohu­žel nikdy nena­šlo a nikdy nikdo nezjis­til, co se s tou roz­pus­ti­lou dív­kou, kte­rá tak ráda dráž­di­la a hrá­la s ostat­ní­mi nebez­peč­né hry a mani­pu­la­ce, ve sku­teč­nos­ti sta­lo. 

V době vyšet­řo­vá­ní byla Nicollete a všich­ni její přá­te­lé prak­tic­ky pode­zře­lí a vysta­ve­ni pod drob­no­hled poli­cej­ní­ho výsle­chu, i přes­to všich­ni lha­li a navzá­jem se kry­li, tak­že sku­teč­ný viník nebyl nikdy vypá­t­rán a tělo ubo­hé kama­rád­ky neby­lo nikdy nena­le­ze­no.

Nyní po 10ti letech se vra­cí zpět do své­ho rodiš­tě, aby pomoh­la své­mu bra­t­ro­vi  Danielovi při­pra­vit dům k pro­de­ji, posta­rat se o dům dřív, než se z jeho zdí začne pla­zit minu­lost. „Uklidit, načan­čat a pro­dat.“ Na něja­ký čas tedy opouš­tí svůj dosa­vad­ní život a pří­te­le Everetta, aby vyře­ši­la své zále­ži­tos­ti z dáv­né minu­los­ti.

Ve stej­ném oka­mži­ku dostá­vá dopis od své­ho nemoc­né­ho otce, ve kte­rém stá­lo: “Musím s tebou mlu­vit. To děv­če. Viděl jsem to děv­če!” Ale jaké děv­če? Jaké tajem­ství si v sobě nese hlav­ní hrdin­ka Nic a její nej­bliž­ší.

„Hlavně nedo­pus­tit, aby se ta kra­bi­ce plná lží neo­te­vře­la. Nic není nebez­peč­něj­ší, moc­něj­ší, nic není víc nezbyt­né pro pře­ži­tí než lži, kte­ré namlou­vá­me sami sobě.“

Brzy po jejím pří­jez­du však záhad­ně zmi­zí  dal­ší dív­ka jmé­nem Annaleise Carterová, Nicolletina sou­sed­ka. Shodou okol­nos­tí je to i dív­ka, kte­rá před dese­ti lety jí a něko­li­ka jejím kama­rá­dům poskyt­la ali­bi na noc, kdy se Corinne ztra­ti­la. Souvisí snad její zmi­ze­ní s tou­to dáv­nou udá­los­tí?

Někdy je vel­mi těž­ké od sebe oddě­lit prav­dy a výmys­ly, pro­to­že se do sebe nesku­teč­ně dohro­ma­dy pro­plé­ta­jí.  Je těž­ké vzpo­me­nut si, kte­rá část sku­teč­ně exis­tu­je.

Prostřednictvím vzpo­mí­nek a sumari­za­ci indi­cií se postup­ně dozví­dá­me, co se ve sku­teč­nos­ti Corinne sta­lo a kam zmi­ze­la. S tím však vyplou­va­jí na povrch i sku­teč­nos­ti, kte­ré měli být na vždy pohřbe­ny tj. sku­teč­nos­ti týka­jí­cí se zmi­ze­ní a této udá­los­ti. Zároveň se nejen o svých přá­te­lích, ale i rodin­ných pří­sluš­ní­ků, dozví­dá víc než by sama chtě­la.

Kniha „Zmizelé z Cooley Ridge“ začí­ná vel­mi netra­dič­ně, a to posled­ním pat­nác­tým dnem poby­tu Nicolle v rod­ném domě. Přibíhá býva­lý pří­tel Tyler a sdě­lu­je Nicollete, že na Johnsonově far­mě našli mrt­vé tělo.... Čí tělo? A kdo jej tam ukryl?

Postupně se retrospek­tiv­ně vra­cí­me den po dni až k prv­ní­mu dni pří­jez­du do domu, a záro­veň pood­krý­vá­me jed­not­li­vé udá­los­ti, kte­ré před­chá­ze­ly nále­zu mrt­vé­ho těla. Mě osob­ně ten­to styl nevy­ho­vu­je a měla jsem dost vel­ký pro­blém začíst se do kni­hy a udr­žet na strán­kách pozor­nost. 

Celý dům obklo­pu­je tajem­ný les, jež na nás dýchá ponu­rou atmo­sfé­rou a před­zna­me­ná­vá, že ukrý­vá před námi něja­ké tajem­ství, jež chce být odha­le­no, jako minu­lost, kte­rá se poma­lu plí­ží, aby koneč­ně pro­mlu­vi­la....

V tom lese bylo tajem­ství - minu­lost, kte­rá se zve­da­la a vyční­va­la, nezna­tel­né pohy­by domi­no­vých kos­tek, kte­ré se už začí­na­ly kymá­cet. Potřásla jsem hla­vou, abych se té myš­len­ky zba­vi­la. Les má oči. Tady se všech­no zaseklo. Všechno čeka­lo, až při­jde někdo, kdo přesku­pí důka­zy, pří­běhy, udá­los­ti - kdo je pře­rov­ná tako­vým způ­so­bem, aby dáva­ly smy­sl. Minulost je živá.

Kniha je v pod­sta­tě vel­mi dob­ře napsa­ná včet­ně ori­gi­nál­ní záplet­ky a vyús­tě­ní děje, ale jinak mi moc nesed­la. 

Největší potí­že mi děla­lo obrá­ce­ný sled udá­los­tí tzv. čte­ní pozpát­ku, čímž jsem se dlou­ho do děje začí­ta­la a s kaž­dým novým dnem jsem měla potí­že se zori­en­to­vat, kde se momen­tál­ně s hlav­ní hrdin­kou nachá­zím. Podruhé už bych asi po této kni­ze roz­hod­ně nesáh­la!

Je prav­da, co tvr­dí filo­zo­fie: že život se musí chá­pat zpět­ně. Ale nesmí se zapo­mí­nat na jed­nu zása­du: že žít se musí dopře­du.

(Soren Kiergegaard)

 

ZMIZELÉ Z COOLEY RIDGE

Napsala: Megan Miranda

Přeložila: Jana Jašová

Vydala Euromedia Group, a.s. - Ikar

Vydání prv­ní, 2017

ISBN: 978-80-249-3439-6

Počet stran: 384 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Víkend plný viny28. února 2023 Víkend plný viny Máte-li chuť na psychologický thriller, který vás chytí a nepustí, tak si určitě nenechte ujít knihu "Víkend plný viny" od autorky Sandie Jonesové, jež vydala GRADA Publishing, a.s. Čtení […] Posted in Recenze knih
  • STRACH od Dirka Kurbjuweita18. srpna 2022 STRACH od Dirka Kurbjuweita Každý z nás se může stát vrahem… to je podtitul knihy Strach od Dirka Kurbjuweita, jež Vydala Euromedia Group a.s. - Knižní klub v roce 2018. Tuhle knihu jsem popravdě několikrát odložila […] Posted in Recenze knih
  • ILUZE. Mentalista 128. července 2022 ILUZE. Mentalista 1 Na knihu ILUZE od autorů Camilly Lackberg a Henrika Fexeuse, které vydala GRADA Publishing, a.s., jsem se moc těšila. Anotace zněla velmi zajímavě a rozsah knihy o počtu 575 stran byl pro […] Posted in Recenze knih
  • Případ Roubal10. července 2022 Případ Roubal Případ Roubal je třídílná minisérie, na jejíž shlédnutí jsem se hodně těšila a bohužel jsem byla dost zklamaná, neboť se vše točí pouze kolem vyšetřování samotného případu, hledání důkazů […] Posted in TV Recenze
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • TAJEMSTVÍ11. prosince 2022 TAJEMSTVÍ Všichni ve svém životě máme nějaká tajemství, která si neseme ve svém vlastním srdci a ne vždycky chceme, aby jej někdo cizí odhalil. A právě o tajemství je i  se stejnojmenným názvem […] Posted in Recenze knih
  • NA HRANĚ24. července 2022 NA HRANĚ Pokud milujete detektivky s příměsí psychologického románu, určitě si nenechte ujít novinku od Grada Publishing, a.s. "Na hraně", kterou napsal René Manzor, držitel prestižní ceny PRIX […] Posted in Recenze knih
  • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31847 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71775 KB. | 19.06.2024 - 19:48:00