Kritiky.cz > Recenze knih > NA HRANĚ

NA HRANĚ

295669129 10220227021297823 5048860378619530282 n
295669129 10220227021297823 5048860378619530282 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud milu­je­te detek­tiv­ky s pří­mě­sí psy­cho­lo­gic­ké­ho romá­nu, urči­tě si nenech­te ujít novin­ku od Grada Publishing, a.s. „Na hra­ně“, kte­rou napsal René Manzor, drži­tel pres­tiž­ní ceny PRIX POLAR 2014. Kniha je totiž doslo­va pro­špi­ko­vá­na ritu­ál­ní­mi vraž­da­mi a zbě­si­lým pát­rá­ní po mani­pu­lá­to­ro­vi a vraž­dí­cím mani­a­ko­vi.

Celý pří­běh začí­ná popi­sem bru­tál­ní vraž­dy tepr­ve tři­nác­ti­le­té dív­ky Maylis, jejíž vrah ji zaži­va upá­lil. Bohužel této děsi­vé a mra­zi­vé smr­ti při­hlí­žel i její mlad­ší bra­tr, kte­rý ji chtěl vždy a za kaž­dé situ­a­ce chrá­nit, ale ve stra­chu se pou­ze scho­val za strom, kde vše­mu v tichos­ti a s hrů­zou při­hlí­žel. Nedokázal tomu nijak zabrá­nit!

Vyšetřování se ují­má hlav­ní vyšet­řo­va­tel­ka Julie, kte­rá v této ves­ni­ci vyrost­la, a kte­rá před 27 lety z této ves­ni­ce ode­šla a již do ní více nevkro­či­la. „Nečekej, že to tam poznáš, jinak budeš jenom zkla­ma­ná! Věci se mění, stej­ně tak i lidi. A navíc.... vra­cet se tam za tako­vých okol­nos­tí....“

Všechny indi­cie vedou k séri­o­vým vraž­dám, kte­ré přes­ně před dvě­ma lety usta­ly a s tou­to novou se zdá, že zno­vu zapo­ča­ly úpl­ně novou sérii. Na pomoc si pro­to při­zvou býva­lé­ho poli­cis­tu Novaka, jež pří­pad séri­o­vých vražd „Spalovače“ měl kdy­si na sta­ros­ti, a kte­ré­mu ten­to vrah jen o vlá­sek uni­kl.

„Když se poli­caj­to­vi nepo­da­ří chy­tit séri­o­vé­ho zabi­já­ka, jako by se stá­val zod­po­věd­ným za jeho budou­cí vraž­dy.“

Novak, i když to byl skvě­lý a inte­li­gent­ní detek­tiv, se s tím nikdy nedo­ká­zal smí­řit, což ho poma­lu a jis­tě doved­lo do psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny. Projevila se u něj dušev­ní poru­cha, při kte­ré trpí blud­ný­mi obse­dant­ní­mi před­sta­va­mi, u nichž on sám nedo­ká­že odli­šit samot­né blu­dy od sku­teč­né rea­li­ty.

Na vlast­ní žádost pro­to pod­stu­po­val inten­ziv­ní léčbu v tou­ze nalézt to, čemu říkal „hra­ni­ce své­ho dušev­ní­ho úze­mí“, jakousi pev­nost, na jejíž brá­ně by stá­lo v kame­ni vyte­sá­no: BLUDŮM VSTUP ZAKÁZÁN!

Novak vná­šel do vyšet­řo­vá­ní svě­ží vítr, jeho kon­tro­verz­ní odha­dy a domněn­ky se ve vět­ši­ně pří­pa­dech pak uká­za­ly správ­ným smě­rem. A i když občas šlá­pl ved­le, udě­lal něja­ký ten prů­švih, věřím, že nebýt jeho pomo­ci, vra­ha by jen těž­ko odha­li­li. Bohužel ne vždyc­ky s Julií spo­lu­pra­cu­je, čas­to pát­rá na vlast­ní pěst a ne se vším se svě­řu­je, což mu občas bývá na ško­du.

Na této posta­vě se mi nej­ví­ce líbi­lo, jak rád vedl roz­ho­vo­ry a slov­ní sou­bo­je, jež nej­čas­tě­ji ukon­čo­val zají­ma­vou úva­hou, kte­rá vás donu­ti­la nad tím se více zamys­let:

„Před čím chrá­ní; pod­le vás, zamče­ný dve­ře? před tím, co je uvnitř a moh­lo by se dostat ven, nebo před tím, co obchá­zí ven­ku a moh­lo by se dostat dovnitř?“

Kniha je moc skvě­le napsa­ná, vel­mi brzy vás vtáh­ne do děje a tepr­ve na kon­ci kni­hy si uvě­do­mí­te, že stej­ně jako hlav­ní posta­va Novak nedo­ká­že­te odhad­nout, co byla rea­li­ta, a co pou­ze jeho vlast­ní blu­dy. Nechybí tu detail­ně popsa­né ritu­ál­ní vraž­dy, myš­len­ko­vé pocho­dy hlav­ních postav i samot­né pát­rá­ní a sklá­dá­ní jed­not­li­vých indi­cií.

Na hra­ně mě moc bavi­la a urči­tě bych se nebrá­ni­la v budouc­nu si ji opět pře­číst.

NA HRANĚ

Napsal: René Manzor

Přeložil: Tomáš Havel

Vydala GRADA Publishing, a.s., pod znač­kou METAFORA

První vydá­ní, Praha 2022

Počet stran: 316

ISBN: 978-80-7625-227-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ILUZE. Mentalista 128. července 2022 ILUZE. Mentalista 1 Na knihu ILUZE od autorů Camilly Lackberg a Henrika Fexeuse, které vydala GRADA Publishing, a.s., jsem se moc těšila. Anotace zněla velmi zajímavě a rozsah knihy o počtu 575 stran byl pro […] Posted in Recenze knih
  • Sleduje tě14. srpna 2023 Sleduje tě Nikdy nevíte, kdo vás sleduje, a kdo si vás možná může vyhlédnout i jako další příští oběť... i o tom je thriller s příznačným názvem Sleduje tě z pera anglického spisovatele Charlieho […] Posted in Recenze knih
  • Den, kdy jsem zmizela8. května 2023 Den, kdy jsem zmizela Den, kdy jsem zmizela od spisovatelky Brandi Reeds je ďábelsky skvělý thriller, který vás doslova chytne a nepustí, dokud neobjevíte, kdo je skutečný vrah. Hlavní hrdinkou je Hooly […] Posted in Recenze knih
  • Obřad8. března 2023 Obřad Máte-li chuť si přečíst skvělou detektivku, u které se rozhodně nebudete nudit, určitě sáhněte do knihovničky po knize Obřad od autorky Carmen Mola, určitě nezklame Vaše očekávání. Příběh […] Posted in Recenze knih
  • VOLAJÍCÍ28. listopadu 2022 VOLAJÍCÍ Strhující thriller "Volající" od spisovatele J. D. Barkera, jež vydalo nakladatelství Domino, vám nedovolí ani chviličku si oddechnout, neboť každá volba - ať už bude jakákoliv - může mít […] Posted in Recenze knih
  • Případ: Ponorka19. srpna 2022 Případ: Ponorka Vzhledem k tomu, že se jedná o kriminální příběh natočený dle skutečné události, kdy na palubě ponorky šíleného vědce dojde k vraždě a rozčtvrcení těla mladé investigativní švédské […] Posted in TV Recenze
  • Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny2. srpna 2022 Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny Toužíte-li si přečíst thriller, který sice napne, ale jinak nepřinese žádné velké napětí a emoce, rozhodně pro zahřátí sáhněte po knize "Zmizelé z Cooley Ridge" od autorky Megan Mirandy, […] Posted in Recenze knih
  • Případ Roubal10. července 2022 Případ Roubal Případ Roubal je třídílná minisérie, na jejíž shlédnutí jsem se hodně těšila a bohužel jsem byla dost zklamaná, neboť se vše točí pouze kolem vyšetřování samotného případu, hledání důkazů […] Posted in TV Recenze
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,12579 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71982 KB. | 20.07.2024 - 23:16:06