Kritiky.cz > Zajímavosti > Znovuzavedení hazardu ve městech? Některá města uvažují o návratu kamenných kasin

Znovuzavedení hazardu ve městech? Některá města uvažují o návratu kamenných kasin

Casino
Casino
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co bylo přes něko­li­ka lety hor­ko těž­ko schvá­le­no čes­kým par­la­men­tem, se nyní mož­ná vrá­tí – řeč je o kamen­ných kasi­nech a onli­ne auto­ma­tech, kte­ré byly houf­ně vyhná­ny z měst, v návaz­nos­ti na kri­zi by však měs­ta pení­ze z hazar­du do měst­ské poklad­ny uví­ta­la. Vrátí se hazard do čes­kých měst?

Vyhláška zakazující hazard ve městech a migrace do online prostoru

Je to již deset let, co ve měs­tech po celé České repub­li­ce zača­ly pla­tit vyhláš­ky ome­zu­jí­cí her­ny a auto­ma­ty ve měs­tech. Řada milov­ní­ků hazar­du si tak rych­le našla náhra­dy v podo­bě onli­ne kasin, ve kte­rých lze navíc hrát za zvý­hod­ně­ných pod­mí­nek – napří­klad vyu­žít Fortuna bonu­sy do jed­no­ho z nej­na­vště­vo­va­něj­ších onli­ne kasin v Česku.

S inter­ne­tem se ale roz­tr­hl pytel s onli­ne casi­ny, kte­rá zača­la nabí­zet stá­le výhod­něj­ší pod­mín­ky pro hrá­če, jako je Synottip Casino bonus, a tím kaž­dým dnem roz­ši­řo­vat zákaz­nic­kou základ­nu. Přítomnost akcí a spe­ci­ál­ních nabí­dek, jako je napří­klad akč­ní kód Tipsport, kte­rý hrá­čům umož­ňu­je neo­pus­tit pohod­lí domo­va a navíc zís­ká­vat odmě­ny, o kte­rých se jim v běž­ných kasi­nech ani nesni­lo, pozi­tiv­ně ovliv­ni­la růst popu­la­ri­ty onli­ne kasin mezi čes­ký­mi uži­va­te­li.

Myšlenka návratu fyzických kasin se rozšířila po celé České republice

V návaz­nos­ti na ros­tou­cí ceny ener­gií a dal­ších polo­žek, stá­le více měst uva­žu­je o obno­vě hazar­du v podo­bě heren a hra­cích auto­ma­tů. Jedním z tako­vých měst je i morav­ská Břeclav, pro kte­rou před zru­še­ním hazar­du před­sta­vo­va­ly her­ní auto­ma­ty a kamen­ná kasi­na dva­cet mili­o­nů korun do měst­ské­ho roz­počtu. V sou­čas­né eko­no­mic­ky nároč­né situ­a­ci by se rad­ni­ci tyto pří­jmy více než hodi­ly.

Břeclav není jedi­né měs­to, kte­ré otáz­ku zno­vuspuš­tě­ní kasin do cen­ter měst řeší. Radnice mno­ha měst po celé ČR pro­jed­ná­va­jí, zda by neby­lo lep­ší nene­chat kamen­ná kasi­na auto­ma­ty a dal­ší hazard­ní hry pro­vo­zo­vat a finanč­ně si tak polep­šit. Znovuzavedením kamen­ných kasin a heren v cen­t­rech měst by moh­li roz­po­čet navý­šit v řádech desí­tek mili­o­nů korun.

Zdražení tepla a další rostoucí ceny dopadají nejen na domácnosti, ale také na města

V médi­ích se stá­le doko­la řeší otáz­ka dopa­du vyso­ké míry infla­ce a ener­ge­tic­ké kri­ze na čes­ké domác­nos­ti, nicmé­ně s ros­tou­cí­mi nákla­dy se musí potý­kat všich­ni – včet­ně měst. Na již zmí­ně­nou Břeclav napří­klad tíži­vě dopadlo něko­li­ka­ná­sob­né zdra­že­ní tep­la. Město se tak vše­mož­ný­mi způ­so­by sna­ží najít dal­ší pří­jmy, kte­rý­mi by zvý­še­né nákla­dy vykom­pen­zo­va­ly. Zvýšení poplat­ku za odvoz odpa­du však měst­skou poklad­nu neza­chrá­ní. Právě pro­to se zno­vu­ob­no­ve­ní hazar­du v cen­t­ru měs­to jeví jako mož­né řeše­ní, kte­ré by při­nes­lo dosta­tek finanč­ních pro­střed­ků.

Zahraniční klientela přináší nejvíce peněz

Zatímco před dese­ti lety Břeclav z hazar­du do poklad­ny kaž­dý rok zís­ka­la zhru­ba dva­cet mili­o­nů korun, v sou­čas­nos­ti by to bylo ješ­tě mno­hem více. Kamenná kasi­na při­ta­hu­jí zejmé­na zahra­nič­ní kli­en­te­lu, kte­ré v nich nechá­vá pení­ze. Řada rad­ních se tak zamýš­lí nad mož­nos­tí, jak výraz­ně zvý­šit měst­ský roz­po­čet prá­vě pomo­cí těch­to finanč­ních pro­střed­ků a v šir­ších sou­vis­los­tech sou­čas­né kri­ze jej nepo­va­žu­je za úpl­ně nej­hor­ší.

Fotka od Aidan HowePixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61917 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71662 KB. | 18.06.2024 - 02:03:32