Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > 1917 – Recenze – 70%

1917 – Recenze – 70%

8V66 D040 00068 RV2 CROP
8V66 D040 00068 RV2 CROP
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Americko-britské váleč­né survival-drama 1917, zasa­ze­né do obdo­bí prv­ní svě­to­vé vál­ky (duben 1917) a nato­če­né reži­sé­rem a sce­náris­tou Samem Mendesem (Americká krá­sa, Mariňák) bylo nomi­no­vá­no na deset Oscarů (z nichž pro­mě­ni­lo ty za kame­ru, mix zvu­ku a vizu­ál­ní efek­ty), záro­veň zís­ka­lo Zlatý gló­bus za nej­lep­ší režii a nej­lep­ší film-drama a také obdr­že­lo sedm cen BAFTA (včet­ně ceny pro nej­lep­ší film). Do kin tedy vstu­pu­je s nema­lou pověs­tí, z vel­ké čás­ti při­ži­ve­nou zvěst­mi o tom, že má jít údaj­ně o uni­kát­ní divác­ký záži­tek spo­čí­va­jí­cí v tom, že celý film byl nato­čen v jed­nom jedi­ném dlou­hém zábě­ru.

 

1917 – Recenze
Zdroj fotek: Vertical Entertainment


Skutečnost je tako­vá, že v jed­nom zábě­ru sní­mek 1917 nato­če­ný není. Je v něm jeden při­zna­ný střih a pak něko­lik stři­hů doved­ně skry­tých. I tak ale všech­ny jeho scé­ny před­sta­vu­jí i mno­ho minut dlou­hé celist­vé seg­men­ty, kte­ré muse­lo být nároč­né navrh­nout, secvi­čit a poslé­ze nato­čit v cho­re­o­gra­fii, v níž se kame­ra mno­ho­krát oci­ta­la na stří­dač­ku v rukou kame­ra­ma­na a v závě­su na pojízd­ném jeřá­bu. Jinak v his­to­rii kine­ma­to­gra­fie samo­zřej­mě vznik­lo poměr­ně dost celo­ve­čer­ních fil­mů nato­če­ných sku­teč­ně na jeden záběr (i tako­vých, kte­ré to jen před­stí­ra­jí), ako­rát se dopo­sud nejed­na­lo o váleč­né fil­my. Kvůli sním­ku 1917 jeho tvůr­ci mimo jiné zho­to­vi­li dvo­ji­ci něko­lik set met­rů dlou­hých váleč­ných záko­pů a spous­tu scén zalo­ži­li na postup­ném roz­krý­vá­ní detail­ně pro­pra­co­va­né mizanscé­ny.


Atraktivnost fil­mu tudíž sto­jí do znač­né míry hlav­ně na onom jedi­ném gim­mic­ku s ilu­zí jed­no­zá­bě­ro­vé­ho fil­mu a s ním spo­je­né oká­za­lé kame­ra­man­ské exhi­bi­ce, jenž dělá ze sním­ku 1917podí­va­nou, na níž lze namís­to pří­bě­hu a vypra­věč­ských pro­střed­ků oce­nit pře­de­vším onu tech­nic­kou mecha­nič­nost, s níž jed­not­li­vé scé­ny vzni­ka­ly. Řemeslná rea­li­za­ce vět­ši­ny zábě­rů má tak vět­ší šan­ci zapů­so­bit než hlav­ní hrdi­no­vé a jejich osu­dy, stej­ně tak se spíš než smě­řo­vá­ním děje lze čas­tě­ji zabý­vat úva­ha­mi nad tím, kde zrov­na stál v tu dobu kame­ra­man, pro kte­ré pasá­že bylo zapo­tře­bí jeřá­bu a v kte­rých momen­tech jsou prav­dě­po­dob­ně scho­vá­ny ony „nevi­di­tel­né“ stři­hy.

Stejně tak lze žas­nout i nad fan­tas­tic­kou výpra­vou fil­mu, číta­jí­cí mimo jiné něko­lik úžas­ně naa­ran­žo­va­ných loka­cí. Řada scén je poja­ta tím způ­so­bem, že jak hrdi­no­vé jdou, odkrý­va­jí se před nimi nové hori­zon­ty a nová pro­stře­dí (pří­pad­ně se pro­hlu­bu­jí a roz­ši­řu­jí ty stá­va­jí­cí), čímž je posi­lo­ván pocit, že se nepo­hy­bu­jí jen v něja­kém ate­li­é­ro­vém výseku, ale ve sku­teč­ně čle­ni­tém a roz­měr­ném pro­sto­ru, což je neu­vě­ři­tel­ně vta­hu­jí­cí a půso­bi­vé. Problém nastá­vá ako­rát ve chví­lích, kdy se posta­vy roz­hod­nou (nebo jsou nuce­ny) setr­vat del­ší dobu na jed­nom mís­tě, při­čemž do té doby neu­stá­le se pohy­bu­jí­cí kame­ra, kte­rá je jim sou­stav­ně v patách nebo tře­ba o pár kro­ků před nimi a nikdy je nespus­tí ze zře­te­le, najed­nou ustr­ne. V tu chví­li záro­veň mizí radost z obje­vo­vá­ní nezná­mé­ho a nahra­zu­je ji téměř sta­tic­ké pozo­ro­vá­ní již obje­ve­né­ho. Kdykoli se tak sta­ne, vkrá­dá se do scé­ny postup­ně ros­tou­cí nezá­živ­nost a neza­jí­ma­vost, mizí­cí až v oka­mži­ku, kdy se posta­vy dají zno­vu do pohy­bu.

1917 – Recenze

V těch­to „nepo­hyb­li­vých“ sek­ven­cích, v nichž se film vzdá­vá své­ho hlav­ní­ho tri­um­fu, lad­ně plo­vou­cí kine­tic­ké kame­ry, se napl­no uka­zu­je, o jak prů­měr­ný a oby­čej­ný váleč­ný sní­mek by šlo, pokud by byl nato­čen stan­dard­ně. Příběh tvo­ří (záměr­ně) jed­no­du­chá his­tor­ka o dvou brit­ských vojá­cích (George MacKay a Dean-Charles Chapman), kte­ří dosta­nou za úkol dostat se v krát­kém časo­vém úseku na nepřá­tel­ské úze­mí a varo­vat před úto­kem němec­ké pře­si­ly nic netu­ší­cí počet­nou jed­not­ku, v níž boju­je i bra­tr jed­no­ho z nich. Sílu při­tom pří­bě­hu dodá­vá prá­vě zpří­to­m­ňo­vá­ní pro­sto­ru a času, kdy na sebe jed­not­li­vé loka­ce ply­nu­le nava­zu­jí a kdy veš­ke­ré jed­ná­ní hrdi­nů pro­bí­há v reál­ném čase.

Místy tak film 1917 při­po­mí­ná záznam z hra­ní něja­ké váleč­né počí­ta­čo­vé hry, jejíž posta­vy povět­ši­nou jen pro­chá­ze­jí loka­ce­mi, sem tam zaži­jí i něja­kou men­ší akci a občas i něko­ho pot­ka­jí, ale pak zas musí hned pokra­čo­vat dál (zná­měj­ší her­ci jako Colin Firth, Benedict Cumberbatch nebo Mark Strong se tudíž na plát­ně nikdy na moc dlou­ho neo­hře­jí). U počí­ta­čo­vé hry ale nikdy nemá­te pocit, že sle­du­je­te reál­né lidi (mís­to toho vás s nimi spo­ju­je to, že ovlá­dá­te jejich pohy­by), a záro­veň pro­stře­dí v žád­né počí­ta­čo­vé hře nesne­se ani přes nej­vy­spě­lej­ší úro­veň sou­čas­né ani­ma­ce srov­ná­ní s reál­ným svě­tem (nej­skvost­něj­ší jsou sek­ven­ce ze záko­pů a ze země niko­ho, ale i na jiných mís­tech je film vizu­ál­ně doo­prav­dy nád­her­ný). Obrazové slož­ce fil­mu nelze nic vytknout a i herec­ky je ustá­tý vel­mi obstoj­ně, díky čemuž v něm mís­ty fun­gu­jí jak emo­ce, tak spo­ra­dic­ký humor (epi­zo­da se špi­ča­tým drá­tem a stře­vy je jak vystři­že­ná z něja­ké čer­né anekdo­ty o teta­nu).

1917 – Recenze

Občasné poku­sy o doje­tí se nicmé­ně i tak chví­le­mi ředí pří­liš­nou sen­ti­men­ta­li­tou (pasáž s dív­kou a nemluv­ně­tem), sna­hu o auten­tič­nost a rea­lis­tič­nost zas kazí až pode­zře­lé množ­ství náhod (sestře­le­né leta­dlo ze všech mož­ných míst dopad­ne zrov­na tam, kde sto­jí oba hrdi­no­vé) a také pováž­li­vě nad­měr­ná míra štěs­tí, s níž se hrdi­nům vyhý­ba­jí nepřá­tel­ské kul­ky. První zhru­ba tře­ti­na fil­mu je napros­to bra­vur­ní (důraz na roz­bahně­ná bojiš­tě, mrt­vo­ly oble­to­va­né mou­cha­mi, záko­py pro­lez­lé kry­sa­mi), s při­bý­va­jí­cím časem se však nápad s jed­no­li­tý­mi zábě­ry postup­ně vyčer­pá­vá. Na dru­hou stra­nu posel­ství o nesmy­sl­nos­ti vál­ky a jejích zby­teč­ných obě­tech sice zní měl­ce a obe­hra­ně, poda­né je přes­to poměr­ně úder­ným způ­so­bem.

Skutečně str­hu­jí­cí je tak sní­mek 1917 jen v urči­tých čás­tech, při­čemž sou­stav­ně uchva­cu­jí­cí je na něm pou­ze ta před­sta­va, jak nároč­ná muse­la být insce­na­ce jeho jed­not­li­vých scén. Díky netra­dič­ní­mu poje­tí jej lze nako­nec v jis­tém ohle­du oprav­du ozna­čit za uni­kát­ní a v kaž­dém pří­pa­dě jde o film, jenž si zaslou­ží znač­nou pozor­nost i přes­to, že jeho doko­na­lé vizu­ál­ní a tech­nic­ké zpra­co­vá­ní je v pod­sta­tě to jedi­né, co na něm lze sku­teč­ně obdi­vo­vat.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Trainspotting21. května 2022 Trainspotting A důvody? Kdo potřebuje důvod, když má heroin? … Boylovu klasiku bych dal povinně pouštět na základkách, ono by to ve výsledku vyšlo daleko levněji a přitom účiněji než kdejaká […] Posted in Filmové recenze
  • Obecná didaktika a její širší pedagogické souvislosti v úkolech a cvičeních22. března 2022 Obecná didaktika a její širší pedagogické souvislosti v úkolech a cvičeních Studentům pedagogiky, ale také již praktikujícím pedagogům je určená kniha Aleny Vališové a Miroslavy Kovaříkové Obecná didaktika.  Nesnaží se dávat jednoznačné návody, spíše se snaží […] Posted in Recenze knih
  • GEOFFREY RUSH8. ledna 2014 GEOFFREY RUSH GEOFFREY RUSH (Hans Hubermann) zahájil svou kariéru jako divadelní herec ve své rodné Austrálii. Objevil se ve více než 70 divadelních inscenacích a ve více než 20 celovečerních […] Posted in Profily osob
  • Nový Web28. července 2003 Nový Web Tak 28.7.2003 jsem zprovoznil nový web... Tak 28.7.2003 jsem zprovoznil nový filmový magazín. Jak jste si určitě všimli, tak nezačínám úplně od nuly. Tyto stránky jsou pokračovateli […] Posted in Novinky na webu
  • Survivor - 2. epizoda - Gábor je BEAST23. ledna 2022 Survivor - 2. epizoda - Gábor je BEAST Jak už jsem zmínil v prvním díle, jsem velkým fanouškem původního Survivora, takže jsem byl velmi nadšený, když jsem zjistil, že se bude opět natáčet u nás, s původní licencí a s lidmi, […] Posted in Reality show
  • Dotkni se mě, lásko - příběh o lásce a tajemství - velice emotivní příběh jedné opravdu silné ženy3. června 2019 Dotkni se mě, lásko - příběh o lásce a tajemství - velice emotivní příběh jedné opravdu silné ženy Chcete zažít velice emotivní příběh o nástrahách života? Neváhejte a začtěte se do nového románu slovenské Danielle Steel, rozhodně nebudete litovat.  Zuzana je velice úspěšná žena. V […] Posted in Recenze knih
  • Višňový sad - Anton Pavlovič Čechov2. března 2018 Višňový sad - Anton Pavlovič Čechov Pár slov o autorovi: Anton Pavlovič Čechov byl prozaik, dramatik a mistr povídky. Věnoval se především popisování mezilidských vztahů a v tomto ohledu také používal psychologická […] Posted in Knihy k maturitě
  • Volání divočiny v jednadvacátém století24. ledna 2021 Volání divočiny v jednadvacátém století Mnozí z nás pociťují únavu a přesycení z tradičního života dnešní doby, kdy je hlavním hnacím motorem práce, zajištění a společenský úspěch převedený na finance. Hodně z nás mluví o […] Posted in Recenze knih
  • Ringu 0: Basudei (2000)28. ledna 2012 Ringu 0: Basudei (2000) Každý má nějakou minulost a ani Sadako není výjimkou!  Každá hororová postava, která se objeví ve více než jednom filmu má samo sebou nějakou tu minulost, jenž se její tvůrci snaží […] Posted in Horory
  • Osamělý svobodný muž – 5918. července 2021 Osamělý svobodný muž – 59 Posted in Komiks
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,38228 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71919 KB. | 23.07.2024 - 14:32:55