Kritiky.cz > Recenze > Ruce v hlíně - tvořivá keramika pro děti

Ruce v hlíně - tvořivá keramika pro děti

ruce v hline
ruce v hline
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pracujete s dět­mi? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro tvo­ře­ní s hlí­nou? Chcete se dozvě­dět více, co zna­me­ná pojem arte­fi­le­ti­ka? Tak to jste na správ­né adre­se. Radka Rubešová je autor­kou kni­hy Ruce v hlí­ně. Díky této pub­li­ka­ci se dozví­te, jak pra­co­vat a s dět­mi, a že výtvar­ná výcho­va pro vás nebu­de jen „výcho­va“, ale báječ­ný pro­ži­tek. 

Metodika této kni­hy je zalo­že­na na prin­ci­pech arte­fi­le­ti­ky. Co to vlast­ně je? „Artefiletika je výchov­ně vzdě­lá­va­cí kon­cep­ce, kte­rá vyu­ží­vá výtvar­ný záži­tek a jeho násled­nou refle­xi k roz­ví­je­ní cit­li­vos­ti a vní­ma­vos­ti k sobě samé­mu, k dru­hým i k okol­ní­mu svě­tu.„Děti si díky této kni­ze vyzkou­ší hlí­nu na vlast­ní kůži, vše­mi smys­ly a poté se k samo­stat­né­mu pro­ce­su tvor­by navra­cí v závě­reč­né refle­xi.

Hned na začát­ku kni­hy autor­ka uved­la podě­ko­vá­ní těm, co se na kni­ze podí­le­li. Dále se zde dozví­te základ­ní prin­ci­py a námě­ty, jak pra­co­vat s hlí­nou, co nám i dětem při­ná­ší dotek hlí­ny, jak si tyto akti­vi­ty děti mohou pro­žít, tře­ba i v pří­ro­dě, co vše bude­me pro prá­ci s hlí­nou potře­bo­vat. Také jaké tech­ni­ky lze při prá­ci s hlí­nou vyu­žít. Další část kni­hy se dotý­ká námě­tů pro prá­ci s hlí­nou ve všech roč­ních obdo­bí od pod­zi­mu do léta a kore­spon­du­je tak se škol­ním rokem ve škol­ce či ško­le. Učitelky si tak mohou roz­vrh­nout, co tak lze vyrá­bět s dět­mi v růz­ných roč­ních obdo­bích a užít si tak prá­ci s hlí­nou po celý rok. Každá akti­vi­ta obsa­hu­je základ­ní moti­va­ci, jakou tech­ni­kou se bude vyrá­bět daný výro­bek, co vše bude­me potře­bo­vat, přes­ný postup, námě­ty na dal­ší čin­nos­ti, nejen výtvar­né. Autorka neo­po­mně­la i závě­reč­nou refle­xi, kte­rá je v arte­fi­le­ti­ce nesmír­ně důle­ži­tá. Můžete si tak vyro­bit vlast­ní obli­čej, bet­lém­skou hvězdu, koči­čí kama­rá­dy, hej­no závoj­na­tek a mno­ho dal­ších výrob­ků. Knihu báječ­ně dopl­ňu­je boha­tá foto­ga­le­rie, kte­rá neza­chy­cu­je přes­ný postup výro­by, ale pře­de­vším atmo­sfé­ru vlast­ní výro­by z hlí­ny.

Kniha je urče­na uči­tel­kám mateř­ských škol, lek­tor­kám mateř­ských cen­ter, či zájmo­vých krouž­ků, pří­pad­ně pro vyu­ču­jí­cí v základ­ních umě­lec­kých ško­lách, kte­ří vedou výtvar­nou pří­prav­ku.

Jelikož jsem měla mož­nost číst kni­hu Výchova s pro­žit­kem, tak kni­ha Ruce v hlí­ně mě také moc zau­ja­la a chtě­la jsem si jí nejen pře­číst, ale pře­de­vším pro­žít na vlast­ní kůži. Minulý týden jsem dokon­či­la onli­ne kurz Nadchněte děti pro tvo­ře­ní, kte­rý ved­la paní Mgr. Radka Rubešová, autor­ka kni­hy a musím říci, že arte­fi­le­ti­ka mně oprav­du nadchla a chci se jí roz­hod­ně dále věno­vat. Tato kni­ha je plná zají­ma­vá námě­tů pro prá­ci s dět­mi i foto­gra­fií. Určitě jí dopo­ru­čím svým kama­rád­kám a kole­gy­ním, kte­ré pra­cu­jí s dět­mi. Je oprav­du výbor­ná a sto­jí za to. Ocení jí uči­tel­ky začí­na­jí­cí, jeli­kož dosta­nou zají­ma­vou a uce­le­nou kni­hu, jak nalo­žit se začí­na­jí­cím škol­ním rokem. Pomůže jim se od něče­ho odra­zit a začít tvo­řit. Také uči­tel­ky zku­še­né se rády nau­čí něco nové­ho, neotře­lé­ho.

Na této kni­ze se mě líbí obsa­ho­vé zamě­ře­ní, jeli­kož tvo­ře­ní mě jako uči­tel­ku mateř­ské ško­ly pro­vá­zí kaž­dým dnem a prá­ce s hlí­nou je pro děti něco zají­ma­vé­ho. Také for­mál­ní strán­ka ladí oku a potě­ší všech­ny, co rádi tvo­ří, jeli­kož se mohou jen tak dívat a čer­pat zají­ma­vé námě­ty, jak pra­co­vat s dět­mi. Velké pozi­ti­vum této kni­ze dávám za boha­tou foto­ga­le­rii, kte­rá vás bude bavit jen tak pro­hlí­žet tam i zpět. Tato meto­dic­ká pří­ruč­ka mě tak tro­chu donu­ti­la o své prá­ci více pře­mýš­let, jak to vlast­ně mám já, zda to „doslo­va a do pís­me­ne“ dělám dob­ře.

Slova autor­ky:

Práce s hlí­nou je pro děti důle­ži­tou a jedi­neč­nou mož­nos­tí, jak se svo­bod­ně pro­je­vit v hmo­tě a ve bez­peč­ném pro­sto­ru. Hlínu vní­mám nejen jako hmo­tu, kte­rá „zka­me­ní“ při výpa­lu, ale i jako živou­cí mate­ri­ál, kte­rý lze zkou­mat, obje­vo­vat a tvo­ři­vě pou­ží­vat v mno­ha dimen­zích. Děti mohou zažít hlí­nu jako mate­ri­ál, kte­rý je živý, tvár­ný a může se done­ko­neč­na pro­mě­ňo­vat.

Několik slov o autor­ce:

Mgr. Radka Rubešová je výtvar­ná peda­gož­ka, lek­tor­ka a arte­te­ra­pe­u­t­ka. Zabývá se pro­žit­ko­vou a výtvar­nou výcho­vou a arte­fi­le­ti­kou. Autorsky se podí­le­la na kni­hách Hravé tvo­ře­ní pro malá stvo­ře­ní, Nápady na rodi­čov­skou dovo­le­nouVýchova pro­žit­kem. V sou­čas­né době se věnu­je pro­žit­ko­vé prá­ci s hlí­nou a je ve výcvi­ku v arte­te­ra­pe­u­tic­ké tech­ni­ce Práce v hli­ně­ném poli.

MgA. Kamila Rokytová, jejíž foto­gra­fie nalez­ne­te v kni­ze, je desig­nér­ka a foto­gra­f­ka na vol­né noze. Je absol­vent­kou ate­li­é­ru Design kera­mi­ky Fakulty umě­ní a desig­nu UJEP v Ústí nad Labem a brněn­ské FaVU. V sou­čas­nos­ti se zabý­vá designem por­ce­lá­nu a dal­ší­mi tvo­ři­vý­mi akti­vi­ta­mi, kte­ré pro­po­ju­jí výtvar­nou pro­fe­si s mateř­stvím.

Autorka: Radka Rubešová

Foto: Kamila Rokytová

Žánr: meto­dic­ká  pří­ruč­ka

Vydáno: 2016, Portál, Praha

Počet stran: 120

Vazba kni­hy: měk­ká, bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-262-1085-6


Foto: Nakladatelství Portál s. r. o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56053 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71516 KB. | 23.06.2024 - 06:27:03