Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > A proč já? - Undiscovered

A proč já? - Undiscovered

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už jsem vyros­tl ze snů o šťast­né lás­ce, krás­ném vzta­hu a doko­na­lém part­ner­ském sou­ži­tí. Můj osob­ní názor je, že lás­ka je zále­ži­tos­tí jen na pár týd­nů. Poté buď­to zjis­tí­te, že to není noc pro vás a vztah ukon­čí­te (jestli­že vás nepřed­běh­ne dru­há stra­na) nebo při­stou­pí­te na to, že onen bouř­li­vý cit sice vypr­chal, ale vy se v pří­tom­nos­ti part­ner­ky nebo part­ne­ra cítí­te spí­še dob­ře než nao­pak, i když už vidí­te i zápor­né strán­ky, kte­ré jste před­tím igno­ro­va­li. Ano, ano, když to člo­věk řek­ne takhle, lás­ka troš­ku ztrá­cí na svém kouz­le, ale prav­dou je, že i na mě občas při­jde roman­tic­ká nála­da. A tu rád pod­po­řím něja­kým zají­ma­vým fil­mem. Jenže pro­blé­mem je, že titu­ly o vzta­zích jsou dost čas­to až pří­liš přeslád­lé kome­die. A my, co už jsme odrost­li puber­tál­ním snům o doko­na­lé prin­cezně nebo prin­ci stě­ží pře­kousne­me tak pře­hna­ný opti­mis­mus. Tím ale nechci říct, že nemám rád hap­pyen­dy, ty jsou v tom­to dru­hu fil­mu sko­ro povin­né, ale oce­ním, když se před­cho­zí pří­běh troš­ku při­blí­ží sku­teč­nos­ti. Film A proč já? sice nepů­so­bí tak úpl­ně reál­ně, ale sou­čas­ně ve srov­ná­ní s růz­ný­mi vari­a­ce­mi na Popelku je troš­ku více uvě­ři­tel­ný. Uviděl jí v newy­or­ském met­ru. Zajiskřilo to, ale dve­ře se zavře­ly a ona odje­la. To bylo vše (až na jeden pár ruka­vic, viz film). Ještě chví­li se depri­mo­val, že neu­dě­lal více, ale pak na to zapo­mněl. Přesunul se do něko­lik tisíc kilo­me­t­rů vzdá­le­né­ho Los Angeles, kde chtěl začít s kari­é­rou hudeb­ní­ka. Jenže všech­ny ces­ty už neve­dou do Říma, ale do „Města andě­lů“. A tak se tam s ní zno­vu setkal. Právě ona, jako vcel­ku úspěš­ná foto­mo­del­ka, mu pomoh­la nastar­to­vat jeho kari­é­ru. I když se o to při­či­ni­la taj­ně. Jenže ze skrom­né­ho klu­ka se sta­la hvězda, kte­rá si zača­la až nepři­mě­ře­ně uží­vat živo­ta. To jejich přá­tel­ský a poslé­ze milost­ný vztah téměř zni­či­lo. Téměř.

Dobrá, pro člo­vě­ka, kte­rý se sna­ží pře­žít v naší malé zemi je to dost při­ta­že­né za vla­sy, na dru­hou stra­nu si doká­ži doce­la dob­ře před­sta­vit to, že něco podob­né­ho se klid­ně v Hollywoodu může nebo moh­lo ode­hrát. I když při­zná­vám, že samot­ný pří­běh není to, co mě na fil­mu potě­ši­lo. Pro mě se hlav­ním kla­dem sta­lo obsa­ze­ní. Mezi ústřed­ním párem to totiž nejis­kří, mezi nimi je to spí­še ohňostroj. Navíc jsou oba vel­mi talen­to­va­ní mla­dí lidé, kte­ří hra­jí uvol­ně­ně a civil­ně a mají cha­risma se kte­rým by vysta­či­lo dva­cet lidí. Steven Strait debu­to­val ve Škole super­hr­di­nů. Tentokráte zís­kal roli Luka Falcona, začí­na­jí­cí­ho muzi­kan­ta. A ten­to cha­rak­ter mu musel sed­nout, pro­to­že sám je zpě­vá­kem a texta­řem sku­pi­ny Tribe. Není tedy divu, že ve fil­mu i sku­teč­ně zpí­vá. A i v  této umě­lec­ké oblas­ti má talen­tu na roz­dá­vá­ní. Některé son­gy z  fil­mu mě nato­lik zau­ja­ly, že je poslou­chám samo­stat­ně, a to se mi u fil­mo­vé hud­by pří­liš nestá­vá. V jed­né z hlav­ních rolí se před­sta­vi­la i Ashlee Simpson, kte­rá je v  prví radě zpě­vač­kou. A její „kous­ky“ také roz­hod­ně sto­jí za poslech. Soundtrack, kro­mě sym­pa­tic­ké obsa­ze­ní, pat­ří k nej­vět­ším kla­dům Undiscovered. Pell James, ztvár­ňu­jí­cí lás­ku hlav­ní­ho hrdi­ny sice nezpí­vá, ale její okouz­lu­jí­cí úsměv je také pří­jem­ná devi­za.

Nebudu vám tvr­dit, že po řeme­sl­né strán­ce je A proč já? zvlád­nu­té na jed­nič­ku. Příběh je troš­ku slab­ší a  nasní­má­ní téměř polo­do­ku­men­tár­ním sty­lem, kdy kame­ra cuka­vě zabí­rá chví­li toho a chví­li tu není to, co zaujme main­stre­a­mo­vé­ho divá­ka. Přesto si mys­lím, že jako milost­ný pří­běh Undiscovered fun­gu­je. Dávka sen­ti­men­tu je sne­si­tel­ná a film naštěs­tí postrá­dá přeslád­lost vět­ši­ny kole­gů v žán­ru roman­tic­kých kome­dií. A pokud nemá­te chuť sle­do­vat to, jak vše skon­čí dob­ře, tak A  proč já? sto­jí zhléd­nout urči­tě kvů­li Stevenovi Straitovi a Pell James v hlav­ní rolí. A  potě­še­ny budou i vaše uši, pro­to­že hudeb­ní dopro­vod je oprav­du pove­de­ný.


Podívejte se na hodnocení A proč já? na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • X-Men 2 - preview15. dubna 2003 X-Men 2 - preview Přestože americká premiéra filmu X-Men 2, pokračování kultovního titulu X-Men, podle proslulého comicsu stejného jména, proběhla už 5. února 2003, my se dočkáme až v květnu tohoto roku. […] Posted in Filmové premiéry
  • Robinsonův ostrov - 27. 3. 201728. března 2017 Robinsonův ostrov - 27. 3. 2017 21. díl Robinsonova ostrova. https://youtu.be/SOOD1GdfsGM Posted in Reality show
  • #2127: Nesnáším Pohádkov 1: A jestli neumřela, vyšiluje dodnes1. července 2020 #2127: Nesnáším Pohádkov 1: A jestli neumřela, vyšiluje dodnes Nesnáším Pohádkov 1: A jestli neumřela, vyšiluje dodnes (I Hate Fairyland 1: Madly Ever After)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako "I […] Posted in Recenze komiksů
  • Walking Dead (PC, Telltale Games)30. září 2019 Walking Dead (PC, Telltale Games) Walking Dead je už zavedená značka. Na počátku byl komiks (dnes má "na kontě" více než 100 čísel), poté televizní seriál (de facto adaptace komiksu) a bylo jen otázkou času, kdy se nemrtví […] Posted in Retro games
  • Elizabethtown16. ledna 2005 Elizabethtown I když si člověk myslí, že je na úplném dně, vždy ho může potkat nečekané štěstí, osudová láska. Jak se říká „všechno zlé je pro něco dobré“… V případě Elizabethtownu je ten na dně Drew […] Posted in Filmové recenze
  • Němá tajemství4. května 2024 Němá tajemství ( dost možná jeden z nejlepších českých počinů minulého roku) je překvapivě solidní Krimi. Silné a nepříjemné téma, kde veterinář po úrazu z koně ochrne a manželka se s postiženým […] Posted in Krátké recenze
  • Richard Bachman - Dlouhý pochod26. května 2020 Richard Bachman - Dlouhý pochod Jen tak na vysvětlenou, Richard Bachman = Stephen King (je to jeho starý pseudonym), takže už jsme doma (mrk, mrk)?To máte tak když žijete v nějaké blíže neurčené americké totalitní […] Posted in Recenze knih
  • American Truck Simulator: Vydání updatu 1.4410. května 2022 American Truck Simulator: Vydání updatu 1.44 S radostí se s vámi dělíme o aktualizaci 1.44, která byla vydána pro hru American Truck Simulator. Tato aktualizace je plná nových funkcí a změn, takže doporučujeme si je všechny […] Posted in Herní aktuality
  • Smrtonosná past 31. listopadu 2021 Smrtonosná past 3 Smrtonosná past 3 je americký akční film z roku 1995, který natočil John McTiernan (režisér prvního dílu). Scénář k němu napsal Jonathan Hensleigh podle Hensleighova scénáře Simon Says a […] Posted in Speciály
  • Ubisoft potvrdil, že ve Watch Dogs: Legion nebudou chybět...9. října 2020 Ubisoft potvrdil, že ve Watch Dogs: Legion nebudou chybět... Ubisoft potvrdil, že ve Watch Dogs: Legion nebudou chybět mikrotransakce Posted in Krátké herní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52102 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72269 KB. | 21.05.2024 - 23:30:30