Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Muž na laně - 7/10

Muž na laně - 7/10

MuzNaLane
MuzNaLane
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmový reži­sér Robert Zemeckis má na svém kon­tě celou řadu úspěš­ných sním­ků, mezi kte­ré pat­ří napří­klad Forrest Gump, Návrat do budouc­nos­ti, nebo Let s Danzelem Washingonem v hlav­ní roli. Na kon­ci roku 2015 se ten­to reži­sér vrá­til se sním­kem Muž na laně, jehož děj vyprá­ví pří­běh pro­va­zo­chod­ce Phillipa Petita, kte­rý po laně pře­šel mezi New Yorkskými dvoj­ča­ty. Otázka ovšem zní: Povedlo se mu to? Na to se nyní podí­vá­me.

Nejprve se musím zasta­vit u samot­né kra­bič­ky s blue-ray dis­kem. Po jejím ote­vře­ní totiž uvnitř nena­lez­ne­te jen jeden disk, ale rov­nou dvo­ji­ci nosi­čů, při­čemž jeden obsa­hu­je 2D ver­zi fil­mu a dru­hý jeho 3D zpra­co­vá­ní. Ale teď už k fil­mu samot­né­mu. Musím říct, že odde­cho­vé tem­po Muže na laně mě udě­la­lo vel­kou radost, v době, kdy do nás Hollywood pere jed­nu akč­ní zbě­si­lost za dru­hou, je toto pří­jem­ná změ­na. Celý film bych ozna­čil za tako­vou kome­dii, kte­rá postup­ně gra­du­je až k vel­ko­le­pé­mu finá­le. Než vás k němu děj dove­de, uži­je­te si zkrát­ka poho­do­vou jízdu se zají­ma­vým hlav­ním hrdi­nou, kte­rý si chce spl­nit svůj život­ní sen. Čím více se ovšem při­bli­žu­je k jeho dosa­že­ní, tím více film nabí­rá na atmo­sfé­ře, a divák jen netr­pě­li­vě a s napě­tím oče­ká­vá, co při­jde dál.

Muž na laně nabí­zí oprav­du pěk­nou podí­va­nou, kte­rá divá­ka poba­ví a pozvol­na pak smě­řu­je k bra­vur­ní­mu fini­ši. Ať už pří­běh Phillipa Petita zná­te či niko­li, film si zkrát­ka vychut­ná­te plný­mi douš­ky. Joseph Gordon – Levitt hlav­ní posta­vu zahrál napros­to skvě­le a pokud pře­kousne­te jeho pří­liš­nou cíle­vě­do­most, bude­te mu fan­dit od začát­ku až do kon­ce. Škoda jen, že se téměř vše točí kolem hlav­ní­ho hrdi­ny, ved­lej­ší posta­vy tu dostá­va­jí poměr­ně málo pro­sto­ru k tomu, aby je divák lépe poznal. Ze všech trai­le­rů se může Muž na laně jevit jako oby­čej­ný film o jed­nom akro­ba­tic­kém kous­ku, reži­sér ovšem tuto záplet­ku posu­nul o tří­du, ne-li dvě dál. Máme tu tak jeden vel­ký str­hu­jí­cí pří­běh, kte­rý divá­ka chyt­ne, a nepus­tí jej až do závě­reč­ných titul­ků. Odráží se v něm star­ší reži­sé­ro­vi sním­ky, od kte­rých si ovšem Muž na laně drží urči­tý odstup. Bravurní režie, skvě­lý herec­ký výkon hlav­ní posta­vy a k tomu digi­tál­ně oži­ve­ná New Yorkská dvoj­ča­ta, kte­rá ve fil­mu vypa­da­jí neu­vě­ři­tel­ně sku­teč­ně. Muž na laně je zkrát­ka ide­ál­ní vol­bou na odde­cho­vý film, u kte­ré­ho se divák může zamě­řit na děj, jenž není bůhví jak nároč­ný. Kvalitativně se film roz­hod­ně nemů­že rov­nat star­ším Zemeckisovým fil­mům, jako je tře­ba Forrest Gump, i tak ovšem sto­jí za divác­kou pozor­nost a své fanouš­ky si urči­tě zís­kal. Po skon­če­ní fil­mu si potom může­te svůj divác­ký záži­tek pro­hlou­bit u růz­né­ho bonu­so­vé­ho mate­ri­á­lu, ve kte­rém najde­te napří­klad roz­ho­vo­ry s her­ci, ale i spous­tu dal­ších zají­ma­vos­tí o fil­mu.

Bonusy

  • Vynechané scé­ny
  • Úžasný Muž na laně
  • První kro­ky – Trénink chůze po laně
  • Podpůrné pilí­ře

Partner recen­ze:


Za poskyt­nu­tí dis­ků na recen­zi děku­je­me spo­leč­nos­ti Bontonfilm.

Objednete si Blu-ray nebo DVD.

Bitrate

MuzNaLane


Podívejte se na hodnocení Muž na laně na Kinoboxu.

Screeny z Blu-ray


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,19142 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72863 KB. | 13.04.2024 - 08:08:10