Kritiky.cz > Zajímavosti > Příběh loga filmového studia Metro-Goldwyn-Mayer

Příběh loga filmového studia Metro-Goldwyn-Mayer

Mgm logo
Mgm logo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Každý fil­mo­vý fanou­šek musí znát slav­né logo s iko­nic­kým řvou­cím lvem spo­leč­nos­ti Metro-Goldwyn-Mayer. Řvoucí lev obklo­pe­ný kru­hem z fil­mo­vé pás­ky se před začát­kem kaž­dé­ho fil­mu této spo­leč­nos­ti pohy­bu­je již od její­ho zalo­že­ní v roce 1924. Málokdo už ale ví, jak je to s hlav­ním pro­ta­go­nis­tou toho­to loga, a prá­vě na to se v násle­du­jí­cím člán­ku spo­leč­ně podí­vá­me.

Roku 1924 pub­li­cis­ta Howard Dietz navr­hl logo pojme­no­va­né „Lev Leo“ pro spo­leč­nost Samuela Goldwyna, Goldwyn Picture Corporation. Vytvořil ho pod­le atle­tic­ké­ho týmu na Kolumbijské uni­ver­zi­tě, kte­rý si říkal Lvi. Když se Goldwyn Pictures slou­čil spo­lu s Metro Pictures Corporation a Louis B. Mayer Pictures, vznik­lo tak nové, upra­ve­né logo MGM, kte­ré od té doby může­me vídat před začát­kem kaž­dé­ho fil­mu od této fil­mo­vé spo­leč­nos­ti. Za tu dobu si roli lva Lea zahrá­lo přes­ně pět lvů, kte­ré si nyní spo­leč­ně před­sta­ví­me.

slats

Prvním lvem vybra­ným pro tuto roli se stal Slats. Ten se naro­dil roku 1919 v Dublinské zoo a Goldwyn Pictures Corporation ho pou­ži­lo pou­ze u černo-bílých sním­ků. Ke stej­né­mu úče­lu slou­žil i poz­dě­ji po slou­če­ní spo­leč­nos­tí v Metro-Goldwyn-Mayer roku 1924. Zde se Slats popr­vé obje­vil ve fil­mu ‘He Who Gets Slapped’. U Slatse je zají­ma­vé, že jako jedi­ný lev, kte­rý se v logu obje­vil, nevy­dá­val pověst­ný řev během úvod­ní sek­ven­ce – jen se kolem sebe roz­hlí­žel. Slats se obje­vo­val před kaž­dým fil­mem spo­leč­nos­ti MGM až do roku 1928.

V roce 1928 Slatse nahra­dil lev Jackie, kte­rý se stal prv­ním řvou­cím lvem v logu MGM a prv­ně se obje­vil ve fil­mu ‘White Shadows in the South Seas’ téhož roku. U teh­dy ješ­tě němých sním­ků byl Jackieho famóz­ní řev zahrán pomo­cí fono­gra­fu hned, jakmi­le se logo obje­vi­lo na plát­ně. Roku 1939 se Jackie obje­vil v úvo­du zatím nej­vět­ší pro­duk­ce spo­leč­nos­ti MGM, a to ve fil­mu Čaroděj ze země OZ, a násled­ně také v něko­li­ka černo-bílých kres­le­ných fil­mech. Lva Jackieho jste ve fil­mech MGM moh­li vidět až do roku 1954, byl to také prv­ní lev, kte­rý se roku 1932 obje­vil v Technicolor.

tanner

Třetím a zřej­mě také nej­zná­měj­ším lvem byl Tanner. I když se v té době u čer­no­bí­lých fil­mů stá­le obje­vo­val Jackie, Tanner se stal hlav­ní tvá­ří fil­mo­vých trhá­ků, jako byl napří­klad sní­mek ‘Golden Age of Hollywood’. Tannera v roce 1956 nahra­zu­je nový lev jmé­nem George. George v logu MGM půso­bil nej­krat­ší dobu ze všech, pou­hé dva roky. Byl poně­kud pod­sa­di­těj­ší, měl ovšem o pozná­ní vět­ší hří­vu než ostat­ní. Lev George byl k vidě­ní ve dvou pro­ve­de­ních loga MGM.

Více na Kritiky.cz
Charlize Theronová Charlize Theronová (* 7. srpna 1975 Benoni) je jihoafrická herečka, producentka a modelka, znám...
Šarlatové kimono - kniha [caption id="attachment_123414" align="alignleft" width="177"] 'Promote Me!' portrait[/caption] Slu...
Titulky k Ten Days in the Valley S01E06 - Day 6: Down Day Šestý den vyšetřování ukáže, že Janeina práce má se zmizením malé Lake zřejmě společ...
The Batman – Recenze – 90 % Novou verzi komiksového filmu o netopýřím muži s Robertem Pattinsonem v hlavní roli a s ná...
Králova řeč [85%] http://www.csfd.cz/film/269587-kralova-rec/ V kinech ČR od:10.03.2011 V kinech SR od:10.03.20...

Leo

Od roku 1956 pak George nahra­zu­je Leo, kte­ré­ho v logu MGM může­me vídat dodnes. Leo je zatím nejmlad­ší lev, kte­rý se u MGM obje­vil a má také mno­hem krat­ší hří­vu než jeho před­chůd­ci. Stal se tvá­ří jak fil­mo­vých stu­dií, tak i MGM hote­lů a kasin po celém svě­tě. Od počát­ku šede­sá­tých let ho tak může­me vídat u fil­mo­vých hitů, kte­rý­mi byly napří­klad ‘Poltergeist’ nebo fil­my s Jamesem Bondem.

Zdroje: mgm.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,69602 s | počet dotazů: 277 | paměť: 69655 KB. | 05.12.2023 - 05:30:17