Kritiky.cz > Profily osob > Whitney Houston

Whitney Houston

Whitney2
Whitney2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Whitney Elizabeth Houston (9. srp­na 1963 Newark, New Jersey – 11. úno­ra 2012 Beverly Hills, Kalifornie) byla ame­ric­ká popo­vá, R&B a gospe­lo­vá zpě­vač­ka, hereč­ka, pro­du­cent­ka, pří­le­ži­tost­ná textař­ka a býva­lá model­ka.

Jednalo se o jed­nu z nej­pro­dá­va­něj­ších a nej­ú­spěš­něj­ších svě­to­vých zpě­va­ček. V roce 2009 ji Guinnessova kni­ha rekor­dů uved­la jako nej­o­ce­ňo­va­něj­ší uměl­ky­ni všech dob.[1] Během své­ho živo­ta zís­ka­la cel­kem 415 cen, mezi jiný­mi dvě ceny Emmy, šest cen Grammy, tři­cet hudeb­ních oce­ně­ní Billboard a dva­cet dva Amerických hudeb­ních cen. Řadila se ke svě­to­vě nej­lé­pe pro­dá­va­ným uměl­cům s více než 170 mili­o­ny nahrá­vek. Svoji kari­é­ru odstar­to­va­la v roce 1985, kdy debu­to­va­la epo­nym­ním albem Whitney Houston. Jednalo se o inter­pret­ku, jež ote­vře­la dve­ře do svě­ta hud­by dal­ším afro­a­me­ric­kým uměl­cům a patr­ně také ovliv­ni­la mno­ho svých násle­dov­nic. Během své kari­é­ry se díky cha­risma­tic­ké­mu vystu­po­vá­ní, hla­so­vým dis­po­zi­cím a úspě­chům v hud­bě sta­la legen­dou a pěvec­kou veli­či­nou.

Zemřela 11. úno­ra 2012 v hote­lu Beverly Hilton v Beverly Hills v Kalifornii.

Kariéra

Počátky

Už jako malá zpí­va­la v gospe­lo­vém sbo­ru, kte­rý ved­la její mat­ka Cissy Houston. Jako mla­dist­vá zpí­va­la po nocích v barech, kde si jí vši­ml Clive Davis, její poz­děj­ší pro­du­cent. Zajímavostí je, že se podí­le­la na dopro­vod­ných voká­lech pís­ně „I Am Every Woman“ zpě­vač­ky Chaka Khan, ze kte­ré o pár let poz­dě­ji udě­la­la hit, kte­rý byl vydán na soun­d­trac­ko­vém albu k fil­mu The Bodyguard. Měla před sebou také slib­nou kari­é­ru model­ky a jako jed­na z prv­ních čer­no­šek se také obje­vo­va­la v mod­ním maga­zí­nu Seventeen.

 1. léta

Debutovala v roce 1985 albem Whitney Houston, kte­ré se sta­lo nej­pro­dá­va­něj­ším a nej­lep­ším albem téhož roku. Časopis Rolling Stone ho zařa­dil mezi 500 nej­lep­ších alb všech dob. Album obsa­ho­va­lo něko­lik hitů jako „How Will I Know“, „You Give Good Love“, „The Greatest Love Of All“ nebo „Saving All My Love For You“, kte­rá ji vynes­la její prv­ní cenu Grammy. Do dneš­ní doby se alba pro­da­lo 25 mili­o­nů.

Téměř stej­ný úspěch zazna­me­na­lo dru­hé řado­vé album pojme­no­va­né jed­no­du­še Whitney. Toto album bylo prv­ním čís­lem 1 od ženy v ame­ric­kém žeb­říč­ku pro­dej­nos­ti Billboard 200. Na albu byly tako­vé hity jako „So Emotional“, „Didn’t We Almost Have It All“, „Where Do Broken Hearts Go“ nebo „I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)“, kte­rý ji vyne­sl v roce 1988 dru­hou cenu Grammy. Zpěvačka v roce 1988 nazpí­va­la ofi­ci­ál­ní hym­nu Letních olym­pij­ských her 1988 v Soulu s názvem „One Moment In Time“.

 1. léta

Do deva­de­sá­tých let vstu­po­va­la se tře­tím řado­vým albem s názvem I’m Your Baby Tonight, kde uplat­ni­la popr­vé v šir­ším měřít­ku podo­bu R&B sty­lu. Na albu spo­lu­pra­co­va­ly tako­vé hvězdy jako Babyface, Stevie Wondernebo Luther Vandross. První dva hity bodo­va­ly v ame­ric­kém žeb­říč­ku na prv­ním mís­tě, a to píseň „I’m Your Baby Tonight“ a „All The Man That I Need“. V roce 1991 zpí­va­la na nej­vět­ší ame­ric­ké spor­tov­ní udá­los­ti Super Bowlu stát­ní hym­nu.

V roce 1992 dosta­la nabíd­ku hrát ve fil­mu s názvem The Bodyguard. Film se stal celo­svě­to­vým trhá­kem a ji vyne­sl po boku Kevina Costnera do svě­ta fil­mu. Soundtrack obsa­ho­val šest zpě­vač­či­ných hitů jako „I’m Every Woman“, „I Have Nothing“, „Run To You“, „Queen Of The Night“, „Jesus Loves Me“ a její nej­slav­něj­ší a nej­ú­spěš­něj­ší píseň všech dob od ženy „I Will Always Love You“. Album je nej­pro­dá­va­něj­ším soun­d­trac­kem na svě­tě a nej­pro­dá­va­něj­ším albem od ženy do dneš­ní doby – 44 mili­o­nů pro­da­ných kusů.

Za něj obdr­že­la cel­kem tři Ceny Grammy. Následovalo tur­né, kte­ré se kvů­li vel­ké­mu úspě­chu muse­lo něko­li­krát pro­dlu­žo­vat. Další soun­d­track vychá­zí v roce 1995 k fil­mu Waiting to Exhale, kde hra­je po boku Angely Bassetové. Nazpívala úvod­ní píseň k fil­mu s názvem Waiting To Exhale (Shoop Shoop) a píseň bodu­je v ame­ric­kém žeb­říč­ku na prv­ní pozi­ci. Dalšími zpě­vač­ka­mi podí­le­jí­cí­mi se na albu byly Aretha Franklinová, Mary J. Blige, Toni Braxton, Brandy a Cece Winans, se kte­rou Whitney na albu nazpí­va­la píseň „Count On Me“. Všechny zpě­vač­ky poté spo­leč­ně vystou­pi­ly na pře­dá­vá­ní cen Grammy s výbě­rem z téhož alba. Zatím posled­ním soun­d­trac­kem je album k fil­mu Kazatelova žena, kde Whitney hra­je po boku Denzela Washingtona. Velkou část alba tvo­ří gospe­lo­vé pís­ně hlav­ně v jejím podá­ní a také její mat­ky Cissy Houstonové a gospe­lo­vé legen­dy Shirley Caesar. Album se sta­lo nej­pro­dá­va­něj­ší gospe­lo­vou deskou všech dob. Nejznámější hity z alba jsou pís­ně „Step by Step“, kde voká­ly nazpí­va­la Annie Lennox a bala­da s gospe­lo­vým náde­chem „I Believe In You And Me“.

Po dlou­hých osmi letech při­šla v roce 1998 s dal­ším řado­vým albem s názvem My Love Is Your Love. Na albu spo­lu­pra­co­va­li uměl­ci jako Wyclef Jean, Lauryn Hill, Missy Elliott nebo Rodney Jerkins.

Úvodním hitem se sta­la píseň „My Love Is Your Love“, kte­rá se sta­la nej­hra­něj­ší pís­ní roku 1998 v USA. Dalším hitem byl song „It’s Not Right But Is Okay“, se kte­rým si v roce 1999 odnes­la svou prv­ní cenu Grammy za R’n’B výkon. Píseň Heartbreak Hotel nazpí­va­la spo­leč­ně se zpě­vač­ka­mi Faith Evans a Kelly Price. Na albu si také spo­leč­ně zazpí­va­la duet se zpě­vač­kou Mariah Carey s názvem „When You Believe“.

2001–2008

V roce 2000 je vydá­no dvojal­bum a DVD s nej­vět­ší­mi hity od rych­lých pecek po táh­lé bala­dy, kte­ré jsou zejmé­na její domé­nou. Na albu se nachá­zí i něko­lik nových nahrá­vek, kde mezi nej­zná­měj­ší pat­ří duet s Georgem Michaelem (If I Told You That) a duet s Enriquem Iglesiasem Could I Have The Kiss Forever. Alba se pro­da­lo na 10 mili­o­nů hudeb­ních nosi­čů. V té době zača­la mít pro­blémy s hla­sem a stá­le čas­tě­ji nejsou výjim­kou odří­ká­vá­ní kon­cer­tů a vystou­pe­ní. Stále čas­tě­ji se stá­va­la ter­čem bul­vár­ních plát­ků, kte­ré při­ná­še­ly infor­ma­ce o její dro­go­vé závis­los­ti, rodin­ných pro­blé­mech a fyzic­kých úto­cích z man­že­lo­vy stra­ny a dokon­ce i o jejím náh­lém úmr­tí. Zpěvačka se drže­la a v roce 2001 pode­psa­la nej­draž­ší kon­trakt v hudeb­ní his­to­rii na 100 mili­o­nů dola­rů na nato­če­ní dal­ších 6 nových alb. Jejím posled­ním řado­vým albem je Just Whitney, kte­ré vyšlo v roce 2002. Snažila se doká­zat, že je vše v pořád­ku, ale na jejím hla­se je to pře­ce jen znát. Na albu se podí­lí Babyface, Missy Elliott, Puff Daddy a také její man­žel Bobby Brown. V úvod­ní pís­ni „Whatchulookinat“ se navez­la do svě­ta bul­vá­ru, kte­rý jí ztě­žo­val život. Vzhledem k její situ­a­ci album neby­lo tak komerč­ně úspěš­né.

V roce 2003 ješ­tě vyda­la vánoč­ní album s názvem One Wish: The Holiday Album a tím na dal­ších dlou­hých pět let opus­ti­la svět showbusi­nessu. Pochází z křes­ťan­sky ori­en­to­va­né rodi­ny.

Její mat­kou je gospe­lo­vá zpě­vač­ka, kte­rá zpí­va­la dopro­vod­né voká­ly Elvisu Presleymu a Arethě Franklinové.

Smrt

V sobo­tu 11. úno­ra 2012 byla nale­ze­na bez­vlád­ná v hote­lu Beverly Hilton v kali­forn­ském Beverly Hills. Záchranáři se jí sna­ži­li 20 minut neú­spěš­ně oži­vit a v 17:55 míst­ní­ho času (0:55 SEČ) byla pro­hlá­še­na za mrt­vou.

Její jedi­né dítě, dce­ra Bobbi Kristina Brown, zemře­la 26. čer­ven­ce 2015.

Diskografie

Studiová alba

 • 1985Whitney Houston
 • 1987Whitney
 • 1990I’m Your Baby Tonight
 • 1998My Love Is Your Love
 • 2002Just Whitney
 • 2003One Wish: The Holiday Album
 • 2009I Look to You

Soundtracky, kompilace a jiné

 • 1992The Bodyguard: Original Soundtrack Album (Bodyguard)
 • 1995Až si vydech­nu (Waiting to Exhale)
 • 1996Kazatelova žena (Preacher’s Wife)
 • 2000Whitney: The Greatest Hits
 • 2001Love, Whitney
 • 2007Ultimate Collection

Filmografie

Rok název role poznám­ky
1984 Gimme a Break! Rita „Katie’s College“ (série 3, epi­zo­da 20)
1985 Silver Spoons sama sebe (série 3, epi­zo­da ??)
1992 Osobní stráž­ce Rachel Marron
1995 Až si vydech­nu Savannah Jackson
1996 Kazatelova žena Julia Biggs
1997 Rodgers & Hammerstein’s Cinderella Fairy Godmother vytvo­ře­no pro TV (ABC)
2003 Bostonská střed­ní sama sebe Cameo Appearance
2004 Nora’s Hair Salon sama sebe Cameo Appearance
2012 Sparkle Emma

Detaily o článku Whitney Houston

Foto

Popis
English: American sin­ger Whitney Houston per­for­ming on Good Morning America (Central ParkNew York City) on September 1, 2009.
Datum
Zdroj Originally posted by asterix611 (Asterio Tecson) at Flickr
Autor asterix611
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
w:cs:Creative Commons
uveďte autora zachovejte licenci
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licen­ci 2.0 Generic
Dílo smí­te:
 • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
 • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
 • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést úda­je o auto­ro­vi a tom­to díle způ­so­bem, kte­rý sta­no­vil autor nebo posky­to­va­tel licen­ce (ne však tak, aby vzni­kl dojem, že pod­po­ru­jí vás nebo způ­sob, jakým dílo uží­vá­te).
 • zacho­vej­te licen­ci – Pokud toto dílo jak­ko­liv upra­ví­te nebo pou­ži­je­te ve svém díle, máte povin­nost výsle­dek své prá­ce šířit pod stej­nou nebo slu­či­tel­nou licen­cí.
Další ver­ze Díla odvo­ze­ná od toho­to sou­bo­ru: Flickr Whitney Houston per­for­ming on GMA 2009 4 cropped.jpg

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80540 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72147 KB. | 25.04.2024 - 12:01:56