Kritiky.cz > Profily osob > Charles Aznavour

Charles Aznavour

Aznavour
Aznavour
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Charles Aznavour (armén­sky: Շառլ Ազնավուր, * 22. květ­na 1924, Paříž -1. říj­na 2018) byl arménsko-francouzský šan­so­ni­ér, zpě­vák, pís­nič­kář, textař, herec, diplo­mat a pod­ni­ka­tel. Hrál nebo vystu­po­val v 60 fil­mech, slo­žil přes 1000 pís­ní a pro­dal přes 100 mili­o­nů hudeb­ních nosi­čů.

Životopis

Narodil se jako syn armén­ských uprch­lí­ků Míši a Kédar Aznavurjanových, kte­ří se usíd­li­li v Paříži asi rok před jeho naro­ze­ním. Tatínek vedl restau­ra­ci, mamin­ka zpí­va­la po paříž­ských kaba­re­tech, barech a šan­tá­nech. Mladý Charles se na svo­ji diva­del­ní a hudeb­ní dráhu při­pra­vo­val v diva­del­ních a balet­ních kur­zech. První začát­ky své pro­fe­si­o­nál­ní kari­é­ry pro­dě­lal neú­spěš­ně s pia­nis­tou Pierrem Rochem. Intenzivně pra­co­val pro Édith Piaf, kte­ré psal pís­ňo­vé tex­ty i celé pís­nič­ky, ta mu pak roce 1945 veli­ce pomoh­la k prv­ní­mu ame­ric­ké­mu a kanad­ské­mu tur­né. Roku 1950 se Charles defi­ni­tiv­ně osa­mo­stat­nil, nej­pr­ve půso­bil jako textař a pís­nič­kář, psal pro jiné zná­měj­ší zpě­vá­ky a šan­so­ni­é­ry. Teprve poz­dě­ji začal zpí­vat sám. Jeho cha­rak­te­ris­tic­ký hlas má své chrapla­vé zabar­ve­ní způ­so­be­né nedo­my­ka­vos­tí hla­si­vek, na kte­ré si poslu­cha­či a kri­ti­ka muse­li dost dlou­ho zvy­kat. Později se pro­sla­vil i jako vel­mi úspěš­ný fil­mo­vý herec. Je také vel­mi úspěš­ným pod­ni­ka­te­lem, vlast­ní své vlast­ní vel­ké hudeb­ní vyda­va­tel­ství a kon­cert­ní agen­tu­ru. Dodnes prá­vem pat­ří mezi nej­vět­ší hvězdy svě­to­vé­ho šan­so­nu.

Charles Aznavour je čas­to ozna­čo­ván za „fran­couz­ské­ho Franka Sinatru“, čas­to zpí­val o lás­ce. Psal muzi­ká­ly, kolem tisí­ce pís­ni­ček, stov­ku desek a obje­vil se v šede­sá­ti fil­mech. Jeho nej­slav­něj­ší rolí je asi role ve fil­mu Střílejte na pia­nis­tu Francoise Truffauta. Aznavour zpí­val v mno­ha jazy­cích (samo­zřej­mě fran­couz­sky, pak ang­lic­ky, ital­sky, špa­něl­sky, němec­ky, rus­ky, armén­sky, por­tu­gal­sky), což mu nako­nec pomoh­lo dostat se až na jed­nu z nej­slav­něj­ších scén svě­ta - newy­or­skou Carnegie Hall a na dal­ší před­ní špič­ko­vé scé­ny po celém svě­tě. Velkým Aznavourovým hudeb­ním poči­nem je pís­nič­ka Que C’est Triste Venise. Jejím auto­rem je armén­ský hudeb­ník 18. sto­le­tí Sayat Nova a Aznavour ji zpí­val v něko­li­ka jazy­ko­vých muta­cích: Francouzsky, ital­sky (Com’è Triste Venezia), špa­něl­sky (Venecia Sin Ti), ang­lic­ky (How Sad Venice Can Be) a němec­ky (Venedig im Grau). Tahle pís­nič­ka je jed­na z nej­zná­měj­ších více­ja­zyč­ných pís­ni­ček Charlese Aznavoura.

V roce 1970 Charles Aznavour zazna­me­nal obrov­ský úspěch ve Velké Británii, když jeho pís­nič­ka She obsa­di­la prv­ní mís­to brit­ských hit­pa­rád. Další dob­ře zná­mou pís­nič­kou na brit­ských ost­ro­vech je potom Dance in the Old Fashioned Way.

Aznavour je vel­kým obdi­vo­va­te­lem kanad­ské­ho Québecu, kde hrál v mon­tre­al­ských kaba­re­tech před tím, než se pro­sla­vil. Pomohl také k úspě­chu que­bec­ké textař­ce Lyndě Lemay (* 1966) ve Francii.

Po niči­vém zemětře­se­ní v „jeho“ Arménii v roce 1988, zalo­žil Aznavour cha­ri­ta­tiv­ní spo­lek Aznavour pro Arménii, se kte­rým vybí­ral pení­ze pro zemětře­se­ním posti­že­né oblas­ti. Se svým švagrem, Georgesem Garvarentzem, napsa­li pís­nič­ku Pour Toi, Armenie, kte­rá oku­po­va­la prv­ní mís­ta hit­pa­rád po tři­náct týd­nů. Zisky z pro­de­je této pís­nič­ky šly do Arménie. V Jerevanu v Arménii je po Aznavourovi pojme­no­va­né náměs­tí. V roce 1995 byl Charles Aznavour jme­no­ván vyslan­cem a stá­lým zástup­cem při UNESCO v Arménii. Aznavour je také čle­nem Armenia Fund International Board of Trustees. Tato orga­ni­za­ce poskyt­la více než 150 mili­o­nů dola­rů na huma­ni­tár­ní pomo­ca roz­voj infrastruk­tu­ry v Arménii po roce 1992. V roce 1997 dostal Aznavour nej­vyš­ší fran­couz­ské stát­ní vyzna­me­ná­ní - Řád Čestné legie.

V anke­tě ame­ric­ké zpra­vo­daj­ské tele­viz­ní sta­ni­ce CNN a inter­ne­to­vé­ho dení­ku Time Online byl Charles Aznavour v roce 1998 zvo­len za Největšího uměl­ce sto­le­tí na celém svě­tě. Hlasovalo pro něj 18 % lidí, před­čil i Elvise Presleyho nebo Boba Dylana. Poté, co zemřel Frank Sinatra je Charles Aznavour pova­žo­ván za posled­ní­ho z tzv. „Velkých“.

Jeho pís­nič­ky zpí­va­lo mno­ho osob­nos­tí svě­to­vé hud­by - od Freda Astaira a Binga Crosbyho po napří­klad Raye Charlese nebo Lizu Minnelli (s tou Charles Aznavour nazpí­val duet Mon emou­vant amour). V roce 1974 nahrál ame­ric­ký jaz­zman Jack Jones album celé sesta­ve­né z pís­ní Charlese Aznavoura nazva­né „Write Me A Love Song, Charlie“, kte­ré bylo zno­vu vydá­no v roce 2006. Pro film Notting Hill nahrál zase brit­ský hudeb­ník Elvis Costello slav­nou Aznavourovu sklad­bu „She“. Písničky Charlese Aznavoura také čas­to zpí­vá jeho dob­rý pří­tel, špa­něl­ský tenor Plácido Domingo. Především pozo­ru­hod­nou a výji­meč­nou ver­zi Ave Maria z roku 1994, kte­rá se řadí k Aznavourovým vrcho­lům.

Na začát­ku pod­zi­mu 2006 Aznavour zahá­jil své roz­luč­ko­vé tur­né kon­cer­ty v Kanadě a USA, dopro­vá­zen nad­še­ný­mi ohla­sy divá­ků i kri­ti­ků. Roku 2007 Aznavour zahá­jil tur­né v Japonsku a Asii. V dru­hé polo­vi­ně roku 2007 vidě­la Paříž návrat Aznavoura na prk­na Kongresového palá­ce, kde ode­hrál cel­kem 20 před­sta­ve­ní. Tyto kon­cer­ty byly dlou­ho dopře­du bez­na­děj­ně vypro­da­né. Následovaly kon­cer­ty v Holandsku a Belgii a po zbyt­ku Francie. Aznavour se tak lou­čil se svý­mi poslu­cha­či. Jeho roz­luč­ko­vé tur­né má trvat do roku 2010. Aznavour se ve svých 84 letech těší vyni­ka­jí­cí­mu zdra­ví, stá­le zpí­vá v mno­ha jazy­cích bez pomo­ci tech­ni­ky, kte­rá zob­ra­zu­je text tak, aby to nevi­dě­li divá­ci (jak je dneska obvyk­lé).

Dne 30. září 2006 měl Aznavour kon­cert v Jerevanu, hlav­ním měs­tě Arménie jako začá­tek „kul­tur­ní sezó­ny“ „Arménie mon amie“ ve Francii.

V roce 2006 odces­to­val 82letý Aznavour na Kubu, kde spo­leč­ně s Chucho Valdesem nahrál své zatím posled­ní album Color ma vie, ovliv­ně­né latinsko-americkými rytmy. Toto album pak před­sta­vil na kon­cer­tě v Moskvě v dub­nu 2007. Později, v čer­ven­ci 2007, Aznavour zpí­val na kon­cer­tě na slav­ném fran­couz­ském fes­ti­va­lu Vieilles Charrues Festival, kde zahrál své nej­vět­ší hity.

V úno­ru 2008 Aznavour dokon­čil tur­né v Portugalsku. V led­nu 2008 se zúčast­nil hudeb­ní sou­tě­že fran­couz­ské tele­vi­ze Star Academy, kde si s jed­ním sou­tě­ží­cím zazpí­val svůj obrov­ský hit Emmenez-Moi. Na jaře 2008 se Aznavour vydal do Jižní Ameriky, kde měl vel­ké množ­ství kon­cer­tů v Argentině, Brazílii, Chile a Uruguayi.

V pro­sin­ci 2008 mu pre­zi­dent Arménie udě­lil armén­ské občan­ství. Dne 7. úno­ra 2009 byl jme­no­ván armén­ským vel­vy­slan­cem ve Švýcarsku, kde zemi zastu­pu­je také u OSN v Ženevě a dal­ších mezi­ná­rod­ních orga­ni­za­cí.

V roce 2011 se na inter­ne­tu roz­ší­ři­la zprá­va, že Aznavour zemřel. Ten však v reak­ci na to v radiu RTL s úsmě­vem pro­hlá­sil „Já nejsem mrt­vý“. V témže roce, ve věku 87 let, usku­teč­nil řadu kon­cer­tů v paříž­ské Olympii.

V roce 2012 vystu­po­val v Montréalu, 2013 vydá­vá album pís­ní, kte­ré slo­žil s Gilbertem Bécaudem v letech 1950-70.

V roce 2014 nazpí­val v due­tu s mla­dou fran­couz­skou zpě­vač­kou Zaz na jejím albu píseň “ J´aime Paris au mois de mai“ a ke svým 90 naro­ze­ni­nám uspo­řá­dal celo­svě­to­vé tur­né od Izraele přes Velkou Británii, Itálii, Polsko, USA až po Kanadu.

V květ­nu 2015, ve svých 91 letech, vydá­vá album Encores.

Charles Aznavour v Československu

V býva­lém Československu kon­cer­to­val Aznavour pou­ze jed­nou v Bratislavě v lis­to­pa­du 1978. V Praze měl vystou­pit ješ­tě v roce 1969, kon­cert ale v sou­vis­los­ti se smr­tí Jana Palacha zru­šil.

V létě 2001 (od 20. 6. do 3. 7.)  natá­čel v Praze níz­ko­roz­počto­vý TV film Angelina, kde ztvár­nil v hlav­ní roli posta­vu Luciena. V roli vylé­če­né býva­lé alko­ho­lič­ky, kte­rá se živí taxi­ka­ře­ním, si zahrá­la hereč­ka Jana Švandová.

6. dub­na 2016 vystou­pil v praž­ském Kongresovém cen­t­ru s pro­gra­mem, při kte­rém zazpí­val nej­zná­měj­ší pís­ně své hudeb­ní kari­é­ry.

Ve dnech 15. a 16. břez­na 2018 Aznavour opět navští­vil Prahu. Dne 15. břez­na se zúčat­nil slav­nost­ní­ho zahá­je­ní Mezinárodního praž­ské­ho fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu - Febiofest. Byla mu udě­le­na cena Kristián za celo­ži­vot­ní pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii. Dne 16. břez­na vystou­pil na kon­cer­tu v Kongresovém cen­t­ru Praha v rám­ci toho­roč­ní­ho svě­to­vé­ho tur­né, kde zazně­ly jeho nej­zná­měj­ší pís­ně.

Foto Licence

Já, drži­tel autor­ských práv k tomu­to dílu, ho tím­to zve­řej­ňu­ji za pod­mí­nek násle­du­jí­cích licen­cí:
GNU head Tento doku­ment smí být kopí­ro­ván, šířen nebo upra­vo­ván pod­le pod­mí­nek Svobodné licen­ce GNU pro doku­men­ty ver­ze 1.2 nebo libo­vol­né vyš­ší ver­ze pub­li­ko­va­né nada­cí Free Software Foundation. Dokument nemá neměn­né čás­ti ani tex­ty na před­ním či zad­ním pře­ba­lu. Kopie tex­tu licen­ce je k dis­po­zi­ci v oddí­le nazva­ném GNU Free Documentation License.
w:cs:Creative Commons
uveďte autora
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte auto­ra 3.0 Unported
Dílo smí­te:
 • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
 • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
 • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést úda­je o auto­ro­vi a tom­to díle způ­so­bem, kte­rý sta­no­vil autor nebo posky­to­va­tel licen­ce (ne však tak, aby vzni­kl dojem, že pod­po­ru­jí vás nebo způ­sob, jakým dílo uží­vá­te).
© Držitel autor­ských práv k tomu­to sou­bo­ru dovo­lu­je jeho uži­tí komu­ko­li pro jaký­ko­li účel, za pod­mín­ky, že je drži­tel práv správ­ně uve­den. Další šíře­ní, tvor­ba odvo­ze­ných děl, komerč­ní vyu­ži­tí i všech­na dal­ší uži­tí jsou dovo­le­na.
Můžete si zvo­lit libo­vol­nou z těch­to licen­cí.

Detaily o článku Charles Aznavour


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • LIVE | Kazakhstan vs. Germany | 2022 #IIHFWorlds19. května 2022 LIVE | Kazakhstan vs. Germany | 2022 #IIHFWorlds Posted in Videa
 • podzimní sluníčko16. září 2014 podzimní sluníčko Většina z nás proletí životem jen tak bez zastavení. Po namáhavém pracovním dni přijdeme večer domů vyždímaní, nezvládáme profesní, ale ani osobní život. Ať se snažíme sebevíc, nemůžeme […] Posted in Domácí rady
 • Survivor epizoda 6(SK-7,8) - Fénix Iva7. února 2022 Survivor epizoda 6(SK-7,8) - Fénix Iva Na začátku bych rád vysvětlil malou kosmetickou změnu, protože na Slovensku jsou epizody rozděleny na dvě, takže je zde jiné číslování, a proto budu v textu psát číslo epizody na Slovensku […] Posted in Reality show
 • Menu, The (2022)29. ledna 2023 Menu, The (2022) Menu o několika chodech, v němž důležitou roli hrají i samotní konzumenti…Milovník jídla a velký fanoušek světoznámého šéfkuchaře Slowika Tyler, se konečně dočkal pozvání na […] Posted in Horory
 • ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky28. září 2023 ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky S dcerou milujeme společné čtení příběhů, kdy hlavními hrdiny jsou zvířátka. Ovšem ze všeho nejvíce máme rádi vyprávění o pejscích, kteří se vrhají vstříc napínavým dobrodružstvím. Není […] Posted in Recenze knih
 • Farma SK – 8. série – 33. díl25. dubna 2017 Farma SK – 8. série – 33. díl https://www.youtube.com/watch?v=r8TnVUWHAYU Posted in Reality show
 • IMG 20160322 224930 e146031268898710. dubna 2016 MICHIE, David. Dalajlamova kočka Dalajláma má Kočku. Dalajláma má mluvící kočku. To by nebyl první na světě, mluvících koček už tady bylo víc, ale toto je navíc Kočka literárním a pozorovacím talentem obdařená, […] Posted in Recenze knih
 • Nelinka – Štěňátko na cvičáku - kniha21. května 2018 Nelinka – Štěňátko na cvičáku - kniha Nelinka je malá psí slečna, která má za paničku Violku, jedenáctiletou moc milou holčičku, kterou nade vše zbožňuje. Nejenom proto, že si s ní hraje, blbnou spolu, dovádí, ale též i díky […] Posted in Recenze knih
 • Moderní multifunkční materiál v exteriérech30. října 2013 Moderní multifunkční materiál v exteriérech Všichni máme vysoké nároky, když přijde na bydlení. Všichni máme nějaké představy a fantazie a mnoho z nich bychom si přáli nějakým způsobem realizovat. Je tolik možností, kterými lze […] Posted in Domácí rady
 • Zombik – 2115. října 2018 Zombik – 21 Posted in Komiks

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,17816 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72181 KB. | 25.04.2024 - 12:14:33