Kritiky.cz > Recenze knih > Od přírody podřadné - Jak se věda mýlila v ženách

Od přírody podřadné - Jak se věda mýlila v ženách

DSC 0394
DSC 0394
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Název kni­hy je sice kon­sta­to­vá­ní, ale sou­čas­ně byl patr­ně pro autor­ku výzvou, pro­to­že se sna­ží na mno­ho zaži­tých spo­le­čen­ských ste­re­o­ty­pů týka­jí­cích se role ženy ve spo­leč­nos­ti pou­ká­zat. Autorka Angela Saini roz­dě­li­la text do osmi kapi­tol, kte­ré jsou plné infor­ma­cí, výsled­ků výzku­mů i růz­ných teo­rií, kte­ré něja­kým způ­so­bem ovliv­ni­ly spo­le­čen­ské posta­ve­ní žen ve spo­leč­nos­ti. Při porov­ná­vá­ní výsled­ků výzku­mů i for­mu­lo­vá­ní teo­rií respek­tu­je autor­ka dobo­vá spe­ci­fi­ka i tech­nic­kou vyspě­lost či spo­le­čen­ský sys­tém. Nutno říci, že sice vychá­zí z mno­ha vědec­kých pra­cí, ale v kni­ze volí sro­zu­mi­tel­né for­mu­la­ce a neza­bře­dá­vá zby­teč­ně do odbor­né ter­mi­no­lo­gie. Využívá čas­to cita­ce věd­ců, ale sou­čas­ně je komen­tu­je a dává do sou­vis­los­tí nebo je navzá­jem porov­ná­vá. Seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry je roz­sáh­lý a je také seřa­zen pod­le jed­not­li­vých kapi­tol.

Jednotlivé názvy kapi­tol samy napo­ví­da­jí jejich zamě­ře­ní: Podřadnost žen, Ženy jsou více nemoc­né, Vrozené roz­dí­ly, Chybějích pět uncí žen­ské­ho moz­ku, Ženská prá­ce, Vybíravá, Proč muži vlád­nou, Staré ženy, kte­ré nehod­la­jí umřít. I když jsou již mno­ho uvá­dě­ných teo­rií nebo pre­zen­ta­ce dokon­če­ných výzku­mů zná­mé, jsou pre­zen­to­vá­ny v nových sou­vis­los­tech. Příjemným zpes­t­ře­ním je zve­řej­ně­ní zají­ma­vých detai­lů nebo zku­še­nos­tí z prů­bě­hu výzku­mů. Od kri­tic­ké­ho vní­má­ní vědec­kých názo­rů v minu­los­ti pře­chá­zí autor­ka do polo­vi­ny minu­lé­ho sto­le­tí, obdo­bí, kdy se poča­lo posta­ve­ní žen v zápa­do­ev­rop­ské spo­leč­nos­ti výraz­ně měnit. Oceňuje klad­ně půso­be­ní femi­nis­tic­ké­ho hnu­tí, kte­ré je dle její­ho vyjá­d­ře­ní „lam­pou, kte­rá osvět­lu­je před­po­ja­tost ve vědě“. Takové hod­no­ce­ní je bás­nic­ky nad­ne­se­né a autor­ka jej uved­la v doslo­vu, kde porov­ná­vá budo­vá­ní obra­zu ženy v minu­los­ti a v sou­čas­ném svě­tě. Současné poje­tí vědy může nabíd­nout stej­né šan­ce ženám i mužům. Takové kon­sta­to­vá­ní vychá­zí nej­spíš ze spo­le­čen­ské­ho pro­stře­dí, kde autor­ka žije a pra­cu­je. Podobně zúže­ný pohled má autor­ka na budouc­nost, kdy člo­věk ovlád­ne pro­stře­dí i život lid­ských jedin­ců. Neuvádí sou­čas­né pro­blémy ani rizi­ko­vé fak­to­ry sou­čas­né­ho vývo­je, vidí budouc­nost v „růžo­vých“ bar­vách.

Přestože se autor­ka sna­ží for­mu­lo­vat text se sna­hou o maxi­mál­ní objek­tiv­nost a uka­zu­je, jak někte­ré vědec­ké závě­ry nebo for­mu­la­ce ovliv­ni­ly for­mo­vá­ní norem na cho­vá­ní a posta­ve­ní mužů i žen ve spo­leč­nos­ti, nepře­svěd­či­la mě, že si s vyja­d­řo­vá­ním závě­rů a objek­tiv­ním hod­no­ce­ním situ­a­ce doká­že pora­dit. Hned v úvo­du totiž popi­su­je záži­tek z dět­ství, kte­rý byl pro její tvor­bu inspi­ru­jí­cí. Ale prá­vě popis situ­a­ce a závě­ry, kte­ré před­klá­dá bez uve­de­ní dal­ších sou­vis­los­tí, jsou sub­jek­tiv­ním vyhod­no­ce­ním. Možná by mi to tolik neva­di­lo, kdy­by se k tomu­to zážit­ku ješ­tě opa­ko­va­ně nevrá­ti­la. Z mého pohle­du je to zavá­dě­jí­cí infor­ma­ce, kte­rá v sou­vis­los­ti s obsa­hem kni­hy uka­zu­je, jak je pro člo­vě­ka obtíž­né ori­en­to­vat se ve spo­leč­nos­ti dru­hých lidí a stej­ně jako sama autor­ka, poro­zu­mět sám sobě. Prohlášení autor­ky v závě­ru kni­hy „Chtěla jsem jen lépe poro­zu­mět bio­lo­gic­ké­mu pří­bě­hu o sobě a o dal­ších ženách“ pova­žu­ji za doce­la výstiž­né a přes­to­že se v kni­ze hovo­ří hod­ně o femi­nis­tic­kém hnu­tí a femi­nist­kách, mys­lím si, že kni­ha obsa­hu­je mno­ho zají­ma­vých infor­ma­cí vybí­ze­jí­cích k zamyš­le­ní neje­nom ženy.

Anglická novi­nář­ka Angela Saini si dala hod­ně prá­ce s pří­pra­vou kni­hy, kte­rá vyšla v roce 2017 ve Velké Británii, kde byla vědec­kou komu­ni­tou při­ja­ta pozi­tiv­ně. V letoš­ním roce kni­hu vydal Sociologický ústav Akademie Věd s před­mluvou Mgr. Marcely Linkové, Ph.D.  V před­mluvě je struč­ně shr­nut obsah kni­hy a klad­ně hod­no­ce­ný argu­men­tač­ní poten­ci­ál tex­tu s odpo­věd­ným pří­stu­pem k vědec­ké­mu bádá­ní a uži­tí výsled­ků výzku­mů uži­teč­ných nejen pro vědec­kou komu­ni­tu, ale také pro širo­kou veřej­nost. Vyjádření „argu­men­tač­ní zdroj“ mi při­pa­dá nad­sa­ze­né a spí­še bych zařa­di­la kni­hu mezi pub­li­ka­ce, kte­ré popu­la­ri­zu­jí vědu a její výsled­ky.

Kniha mě zau­ja­la nejen svým obsa­hem, ale také způ­so­bem zpra­co­vá­ní a při­ja­tel­nou pre­zen­ta­cí roz­sáh­lé­ho množ­ství výsled­ků výzku­mů. Textu by jis­tě pomoh­la nápa­di­těj­ší gra­fic­ká úpra­va a ško­da, že autor­ka nevy­u­ži­la foto­gra­fie nebo nespo­lu­pra­co­va­la s vtip­ným výtvar­ní­kem.

Hodnocení: 60 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kong: Ostrov lebek (2017)14. března 2017 Kong: Ostrov lebek (2017) Zábavnější dobrodružnější výpravu nenajdete.Kong má výhodu, že má velmi dobrý herecký cásting, což se o konkurenčních blockbusterech příliš říct nedá.Tom Hiddleston je sympatický klaďas, […] Posted in Krátké recenze
  • The Price We Pay19. ledna 2023 The Price We Pay Rjúhei Kitamura otevírá rok svým exploiťákem, který subžánru ostudu nedělá, ale nepřináší nic nového, neposouvá hranice a taky se neodváže tolik, jak Kitamurovy předchozí snímky ( […] Posted in Krátké recenze
  • Ilustrátorská mateřská - 3410. ledna 2022 Ilustrátorská mateřská - 34 Posted in Komiks
  • Jak se stát NLP koučem?8. ledna 2023 Jak se stát NLP koučem? Pokud hledáte způsoby, jak se stát ještě lepším koučem nebo koučkou, pak může být využití nlp technik a metod pro vás tou správnou volbou. Tyto techniky a metody vám mohou pomoci […] Posted in Ze života
  • James Bond nezemřel14. listopadu 2003 James Bond nezemřel Když jsem nedávno prohlásil, že jsem ještě neviděl ani jednoho Bonda, podívali se na mě všichni přítomní s dost nevěřícným výrazem ve tváři. Řekl jsem si tedy, že bych na tom asi měl něco […] Posted in Filmové recenze
  • Ceny Akademie Oscar 2019 - Výsledky25. února 2019 Ceny Akademie Oscar 2019 - Výsledky Nejlepší filmZelená kniha Black Panther BlacKkKlansman Bohemian Rhapsody Favoritka Roma Vice Zelená kniha […] Posted in Filmové recenze
  • Titulky k Camp S01E01 - Pilot22. září 2020 Titulky k Camp S01E01 - Pilot Mack již několik let vede rodinný kemp Little Otter. Zrovna se jí zhroutilo manželství, ale i tak je rozhodnutá si kemp udržet za každou cenu. Nebude to mít lehké, protože s příjmy na tom […] Posted in Titulky
  • Labuť a lovec-mytologií prostoupený příběh z dob mezolitu18. dubna 2024 Labuť a lovec-mytologií prostoupený příběh z dob mezolitu Máte rádi mystické příběhy? Milujete lipenskou přehradu? Jiří Březina je autorem knihy s názvem Labuť a lovec. Jedná se o smyšlený příběh o střetu kultur, o mezolitičtích lovcích, o […] Posted in Recenze knih
  • Letní strava není rohlík se šunkou24. května 2013 Letní strava není rohlík se šunkou Máme za sebou polovinu léta, teploty venku stále stoupají nad třicet stupňů - jak by měla vypadat správná letní strava, která nám dodá energii, nebude nás vysušovat a příjemně […] Posted in Domácí rady
  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny25. září 2018 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Screeny z nejnovějšího traileru na listopadovou novinku. Posted in Galerie
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,50231 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71762 KB. | 17.07.2024 - 19:48:26