Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Bratrstvo vlků - Hon na bestii

Bratrstvo vlků - Hon na bestii

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mysteriozní pří­běh, nato­če­ný pod­le zná­mé fran­couz­ské pověs­ti, nás pře­ne­se do Gévaudanu, hor­na­té­ho kra­je střed­ní Francie, kte­rý je sužo­ván vraž­dí­cí bes­tií. Do kra­je při­jíž­dí pří­ro­do­vě­dec Grégoir de Fronsac se svým indi­án­ským prů­vod­ce, aby záha­du vyře­šil.

Gévaudan, hor­na­tý kraj cen­t­rál­ní Francie, sužu­je děsi­vá vraž­dí­cí bes­tie. Většina lidí si mys­lí, že jde o něja­ké­ho vět­ší­ho nebez­peč­né­ho vlka. Po pro­zkou­má­ní něko­li­ka mrtvých však Fronsac (Samuel Le Bihan) dojde k závě­ru, že to musí být něco mno­hem vět­ší­ho. Když už je vel­mi blíz­ko roz­luš­tě­ní, je na krá­lův roz­kaz z pát­rá­ní odvo­lán a je povo­lá­no voj­sko. To, udě­lá vel­ký zátah na vlky, toho nej­vět­ší­ho z nich vybe­re a naa­ran­žo­va­né­ho ho před­ho­dí krá­li, jakož­to dopa­de­nou bes­tii.

Fronsac však pát­rá dál na vlast­ní pěst a zjiš­ťu­je, že to není jen bes­tie, kte­rá mu sto­jí v ces­tě. Intriky míst­ních šlech­ti­ců a krá­lov­ský zájem rych­le s pří­pa­dem zkon­co­vat a pokud mož­no na něj zapo­me­nout, ho dove­dou na sto­pu mno­hem děsi­věj­ší záha­dy, než se původ­ně zdá­lo.

Ač se zdá, že se vše točí kolem Fronsaca (Samuel Le Bihan), kte­rý je zde hlav­ní posta­vou, roz­hod­ně se nedá říci, že by byl posta­vou nej­vý­raz­něj­ší. Těmi jsou spí­še indi­án Mani (Mark Dacascos) a Marianne de Morangias (Émilie Dequenne). Bratrstvo vlků je film zalo­že­ný na poci­tu tajem­na, kte­rý je divác­ky vel­mi chytla­vý, a kte­rý ve spo­je­ní s výbor­nou kame­rou vytvá­ří napí­na­vý film. Možná díky slab­ší­mu scé­ná­ři a zby­teč­né dél­ce se mu bohu­žel nedo­sta­lo zaslou­že­né­ho uzná­ní.

Nemůžu si pomo­ci, ale Bratrstvo vlků mi v mno­hém při­po­mí­ná úspěš­něj­ší film, zalo­že­ný na tajem­nu, Ospalá díra: Na něja­kém odlehlém mís­tě se děje něco vel­mi záhad­né­ho. Někdo se to sna­ží roz­luš­tit, ale zda­le­ka ne všich­ni ho v tom pod­po­ru­jí. Naopak exis­tu­jí tací, kte­ří evi­dent­ně nema­jí zájem, aby k roz­luš­tě­ní záha­dy došlo. Nakonec na to při­jde, ale výsled­kem pát­rá­ní je sám vel­mi pře­kva­pen, pro­to­že toto tedy roz­hod­ně neče­kal. Do této šab­lo­ny by se dalo jis­tě zařa­dit více fil­mů.

O filmu:

Francie, 2001, 142 min
Režie: Christophe Gans
V hlav­ních rolích: Vincent Cassel, Émilie Dequenne, Monica Bellucci, Mark Dacascos, Jean Yanne, Jean-François Stévenin, Jacques Perrin, Edith Scob, Philippe Nahon


Podívejte se na hodnocení Bratrstvo vlků na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19744 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71565 KB. | 18.06.2024 - 23:10:32