Kritiky.cz > Speciály > Čertoviny - Ze zákulisí natáčení

Čertoviny - Ze zákulisí natáčení

Certoviny
Certoviny
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V pod­zem­ních pro­sto­rách pek­la Jakub s Dominikem zápa­si­li s hor­kem, pro­to­že byly navle­če­ni v chlu­pa­tých kos­tý­mech. Nepostradatelným pomoc­ní­kem se tak stal vějíř, kte­rý pomá­hal k ochla­ze­ní. A tato rekvi­zi­ta se hodi­la i při natá­če­ní na dal­ších loka­cích, pře­de­vším v Přerově nad Labem, kde bylo oprav­du vel­ké hor­ko. Filmaři během natá­če­ní vypi­li 2 pale­ty jedena­půl lit­ro­vých bale­ní vody a dokon­ce 5 palet malých půl­li­t­ro­vých lah­vi­ček.

Celkem bylo pou­ži­to 103 kos­tý­mů, někte­ré byly vytvo­ře­né spe­ci­ál­ně pro film – nej­ná­roč­něj­ší a nej­ná­klad­něj­ší jsou zdob­né šaty Lucipera, jehož hra­je Karel Dobrý. Kostým vzni­kl z návr­hu Josefa Jelínka a byl dopl­něn ruč­ně děla­nou paru­kou. Celý kom­plet se nedal sesa­dit z fun­du­so­vých kous­ků, tak­že ten­to kos­tým byl navr­žen a ušit od A do Z. S výš­kou posta­vy Karla Dobrého kos­tým ožil a nad­při­ro­ze­no vstou­pi­lo z dáv­ných dob do sou­čas­nos­ti.

Velmi náklad­né byly šaty pro kněž­nu, kte­rou hra­je Jana Bernášková a kos­tým hra­bě­te Davida Gránského. Kostýmy dopl­ňu­je 7 paruk – po 2 mají kněž­na Jana Bernášková, hra­bě Davida Gránského a také Jakub Prachař jed­nu pro čer­tov­skou a jed­nu pro lid­skou podo­bu. Jedna paru­ka sta­či­la krá­li pekel, nao­pak Dominick Benedikt se obe­šel bez paru­ky, jen s naple­te­ný­mi barev­ný­mi pra­me­ny, všich­ni hlav­ní čer­ti pak mají na míru vyro­be­né rohy.

Inventář kos­tý­mů a rekvi­zit zapůj­či­lo Barrandov Studio a.s. – Fundus – půj­čov­na kos­tý­mů a rekvi­zit.

V pekle Čertovina se natá­če­la řada zvlášt­ních a svě­tel­ných efek­tů a také vel­ké kom­pars­ní scé­ny s čer­ty, kte­ré vesměs před­sta­vo­va­li „zaměst­nan­ci“ zábav­ní­ho par­ku.

Nebezpečná byla scé­na se zmi­jí, kdy se Sara Sandeva jako Hanička muse­la bosa pohy­bo­vat v blíz­kos­ti „hadí­ho her­ce“.

Kromě hada si ve fil­mu zahrá­lo 5 koní, vel­ké množ­ství domá­cích zví­řat -  sle­pi­ce, kach­na s hou­sa­ty, ovce, kozy a ve scé­ně s kněž­nou Janou Bernáškovou také 5 cvi­če­ných papouš­ků.

„Musím říct, že prá­ce s papouš­ky, kte­rých bylo pět, mě troš­ku zasko­či­la. Nosila jsem je i na ruce, a tak jsem se bála, abych jim neu­blí­ži­la, nezlo­mi­la kří­d­lo nebo nožič­ku a pře­kva­pi­lo mě, jak jsou hroz­ně těž­cí a že je doce­la namá­ha­vé je držet a tan­co­vat s nimi,“ svě­ři­la se Jana Bernášková.

Štáb musel poří­dit také řadu spe­ci­ál­ních rekvi­zit. Bylo tře­ba dovy­ba­vit peklo a poří­dit rus­ti­kál­ní náby­tek a rekvi­zi­ty do stat­ku a svět­nic. „Velmi obtíž­né bylo najít loka­ci stat­ku,“ říká pro­du­cent­ka Dana Voláková. „Vždycky, když jsme našli budo­vu, kte­rá se nám z vnějš­ku vel­mi líbi­la a odpo­ví­da­la dobo­vou lido­vos­tí, vešli jsme dovnitř a prv­ní, co jsme vidě­li, byl moder­ní bazén…“

Více na Kritiky.cz
Dopisy od Sisi – nová fakta o životě krásné císařovny Rakouská císařovna Alžběta fascinuje mnoho autorů a napsat o ní něco nového je takřka nemo...
Tenet Nejočekávanější film roku právě dorazil do českých a slovenských kin. Po několika odklade...
Benny Loves You (2019) Kdyby film vznikl v 80. letech je to dnes kultovní klasika, bohužel dnes film nejspíš málokoho ...
Novinka mezi seriály: American Gothic American Gothic mě zaujal především svým plakátem/logem a také svým názvem. Proto jsem ze s...
Total Recall [70%] Total Recall http://www.csfd.cz/film/268012-total-recall/ http://www.imdb.com/title/tt1386703/ ...

Nejnáročnější pak bylo vytvo­řit pro­stor, kde byla scho­vá­na truh­la s pokla­dem, kte­rá se Janovi ote­vře v jes­ky­ni. Vše se vyrá­bě­lo na míru, pro­myš­le­ný ote­ví­ra­cí sys­tém a i truh­la se vyrá­bě­la pří­mo pro ten­to film, tak aby půso­bi­la dojmem robust­nos­ti, ale při­tom byla snad­ná na mani­pu­la­ci.

Největší scé­nou byla tan­co­vač­ka v hos­po­dě. Kromě her­ců byl na pla­ce i sou­bor lido­vých pís­ní a tan­ců v kro­jích.

Asi nej­ob­tíž­něj­ší scé­nou byl pád kame­ne. Vzhledem k roz­mě­ru samo­zřej­mě kámen nebyl reál­ný, ale šlo o umě­le vytvo­ře­nou rekvi­zi­tu. Kámen  musel být leh­ký, aby her­ce při natá­če­ní nezra­nil, moh­lo se s ním snad­ně­ji mani­pu­lo­vat, ale záro­veň musel půso­bit mohut­ně, pro­to­že zlý sed­lák Kopyto jím chtěl Jana zava­lit. Proto byl kámen vytvo­řen ze spe­ci­ál­ní­ho tvr­ze­né­ho poly­sty­ré­nu,  aby vydr­žel opa­ko­va­né zábě­ry pádu.  Na povrchu měl barev­ný nástřik a polep, kte­rým se vytvo­ři­ly růz­né nerov­nos­ti.  Aby byla vytvo­ře­ná ilu­ze kame­ne, kte­rý dlou­ho ležel v lese, pro­to na něj rekvi­zi­tá­ři nale­pi­li umě­lé lis­ty  a napo­do­be­ni­ny mechu, aby půso­bil zce­la auten­tic­ky. Pád kame­ne se točil sku­teč­ně v reá­lu v exte­ri­é­rech v lese.

Zvláště posled­ní natá­če­cí dny byly plné akč­ních scén, a tak když vše šťast­ně skon­či­lo, nechal se pan reži­sér slav­nost­ně ostří­hat umě­lec­kou mas­kér­kou Nevenou Thielovou, a to pří­mo na pla­ce za asi­s­ten­ce celé­ho štá­bu.

Stáli při nás všich­ni čer­ti sva­tí - toči­li jsme posled­ní zábě­ry, hřmě­lo, padlo pár kapek deš­tě a jen jsme doto­či­li, zača­la bouř­ka a do Prahy jsme z pla­cu odjíž­dě­li v lijá­ku,“ říká pro­du­cent­ka Dana Voláková.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Čertoviny - Báli se herci čertů?3. ledna 2018 Čertoviny - Báli se herci čertů? Protože ve filmu hrají čerti zásadní roli, zeptali jsme se hlavních představitelů filmu, jak to měli jako děti. Báli se čertů? „Čertů jsem se bál hrozně, nejvíce, když se blížily Vánoce a […] Posted in Speciály
  • Čertoviny - Nejoblíbenější pohádková postava3. ledna 2018 Čertoviny - Nejoblíbenější pohádková postava Čerti patří k nejoblíbenějším pohádkovým postavám režiséra Zdeňka Trošky, točí o nich, a občas prý jednoho vídá po ránu v zrcadle 😊. Jak jsou však na tom herci z pohádky Čertoviny? Sara […] Posted in Speciály
  • Čertoviny - S režisérem na place je pohoda3. ledna 2018 Čertoviny - S režisérem na place je pohoda Někteří z herců pracovali s režisérem poprvé, jiní se k němu před kameru vracejí. Jaké to bylo na Čertovinách? „Byla to pro mě příjemná spolupráce. Pohoda na place a hravá atmosféra,“ […] Posted in Speciály
  • Čertoviny - Kdo patří do pekla?3. ledna 2018 Čertoviny - Kdo patří do pekla? Luciper v pohádce Čertoviny vyšle Popeláka a Uheláka, aby přivedli do pekla každý jednu hříšnou duši. A protože jsme chtěli zjistit, jak těžký úkol měli, zeptali jsme se herců, za jakou […] Posted in Speciály
  • Čertoviny - Kde se točilo?3. ledna 2018 Čertoviny - Kde se točilo? Natáčení nejprve štáb zavedlo do zábavního parku Čertovina nedaleko Hlinska, kde se točily scény v pekle. Pak se všichni přesunuli do skanzenu v Přerově nad Labem, kam se režisér vrátil […] Posted in Speciály
  • Čertoviny - Kdo je kdo v pohádce Čertoviny3. ledna 2018 Čertoviny - Kdo je kdo v pohádce Čertoviny Přestože peklo je synonymem pro zlo, čerti v českých pohádkách bývají spíše dobráčtí. Jací jsou čerti v nové pohádce? „Pokračuji v podobě českého pekla a i čerta, které známe z pohádek […] Posted in Speciály
  • Čertoviny - Příběh3. ledna 2018 Čertoviny - Příběh Hlavními hrdiny pohádky Čertoviny jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši. Jejich […] Posted in Speciály
  • Podívejte se na fotografie z natáčené pohádky Čertoviny16. června 2017 Podívejte se na fotografie z natáčené pohádky Čertoviny Pohádka Čertoviny, která se natáčí od konce Května se pomalu blíží do finále. Pohádka se natáčela v místech jako je zábavný park Čertoviny, na zámku v Dobříši, ve skanzenu v Přerově nad […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Zdeněk Troška natáčí novou pohádku19. května 2017 Zdeněk Troška natáčí novou pohádku Režisér Zdeněk Troška začíná už 23. května točit další pohádku. Ta v pořadí číslo devět se bude jmenovat Čertoviny a v  hlavní roli se vůbec poprvé v pohádce Zdeňka Trošky představí herec […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Po čem muži touží - Ze zákulisí25. září 2018 Po čem muži touží - Ze zákulisí Natáčelo se v Praze, ale na závěr natáčení se štáb vydal do Hotelu Podlesí, ke kterému patří Pohádková vesnička.  Zde vznikaly scény výletu na kolech. V průběhu natáčení si museli herci […] Posted in Speciály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49660 s | počet dotazů: 248 | paměť: 69900 KB. | 01.12.2023 - 15:08:50