Kritiky.cz > Recenze knih > Česká zima

Česká zima

CeskaZima
CeskaZima
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zvlášť po nedáv­ném úspě­chu Ester Ledecké na Zimních olym­pij­ských hrách v Pchjongčangu nelze kni­hu Česká zima. Sport v obra­zech jinak než dopo­ru­čit. Aby ne, kni­ha vznik­la v olym­pij­ském roce 2018 jako pocta čes­kým spor­tov­cům – v době, kdy byla vytisk­nu­ta se ješ­tě nevě­dě­lo, že se v rukách Čechů budou blýs­kat olym­pij­ské medai­le.

Knihu vytvo­ři­li stu­den­ti ate­li­é­ru Mediální a didak­tic­ké ilu­stra­ce Fakulty desig­nu a umě­ní Ladislava Sutnara pod peda­go­gic­kým vede­ním Renáty Fučíkové.

Knížka je urče­ná pro čte­ná­ře od osmi let. Srozumitelně jim vysvět­lu­je mnoh­dy stras­tipl­nou ces­tu čes­kých spor­tov­ců za svý­mi sny a celo­svě­to­vě uzná­va­ný­mi úspě­chy: „Jak se dozví­te na strán­kách naší kni­hy, mno­ho čes­kých a čes­ko­slo­ven­ských spor­tov­ců, kte­ří dosáh­li těch nej­vět­ších úspě­chů, nemě­lo pro svou pří­pra­vu úpl­ně ide­ál­ní pod­mín­ky. Máme sice to štěs­tí, že se u nás stří­da­jí všech­na čty­ři roč­ní obdo­bí, ale zima bývá nevy­zpy­ta­tel­ná a sva­hy našich kop­ců se s těmi alp­ský­mi nemo­hou měřit.  Přesto naši lyža­ři, brus­la­ři i hoke­jis­té v mezi­ná­rod­ní kon­ku­ren­ci obsto­jí, a někte­ří dokon­ce i zazá­ří. Dokazují, že není žád­ným pra­vi­dlem, že by dob­rých výsled­ků smě­li dosa­ho­vat jen spor­tov­ci ze zemí leží­cích u polár­ní­ho kru­hu nebo ve vel­ké nad­moř­ské výš­ce,“ vysvět­lu­jí auto­ři České zimy.
Kniha je vlast­ně dět­ským obra­zo­vým prů­vod­cem zim­ní­mi spor­ty. Zběžně před­sta­vu­je jejich his­to­rii, vybí­rá zají­ma­vé osob­nos­ti, vyprá­ví pou­ta­vé pří­běhy, při­bli­žu­je úspě­chy a vší­má si oka­mži­ků vhod­ných k zapa­ma­to­vá­ní. Pomáhá vní­mat sport jako sou­část his­to­rie a národ­ní kul­tu­ry. Třeba vítěz­ství čes­kých hoke­jis­tů nad nená­vi­dě­ný­mi oku­pan­ty na Mistrovství svě­ta 1969 pomoh­lo Čechoslovákům zno­vu zved­nout hla­vy.
Dozvíte se zají­ma­vos­ti z médi­ích zná­mých spor­tů – ať už z hoke­je, kra­so­brus­le­ní, rych­lo­brus­le­ní, biat­lo­nu nebo sko­ků na lyžích, při­po­me­nu­ty jsou ale i neme­di­a­li­zo­va­né spor­ty – napří­klad horo­le­zec­tví. Nechybí pře­hled zná­mých osob­nos­tí z dneš­ní i dří­věj­ší doby. Připomenuta je his­to­rie lyžař­ské­ho závo­du Jizerská pade­sát­ka ale i tra­gic­ká smrt horo­lez­ce Ivana Bortela v roce 1970.

Hodnotné jsou infor­ma­ce v kni­ze, pozor­nost si ale zaslou­ží i ilu­stra­ce. Ze stu­den­tů Fakulty desig­nu a umě­ní Ladislava Sutnara se mož­ná budou rekru­to­vat budou­cí špič­ky ve svém obo­ru.  První vykro­če­ní smě­rem ke kniž­ní ilu­stra­ci se jim poved­lo na jed­nič­ku.

Ke kni­ze je při­lo­že­no něko­lik her. Po Někud nelo­gic­ky jde o pexe­so čes­kých hra­dů a sakrál­ních pamá­tek. Zřejmě se logi­ka skrý­vá v tom, že k neza­sně­že­né­mu turis­tic­ké­mu cíli je tře­ba najít zasně­že­ný… Dále jde logic­ky o pexe­so se zim­ní­mi spor­ty, hru hoke­jis­tů, sklá­dač­ky kra­so­brus­lař­ské­ho taneč­ní­ho páru Evy a Pavla Romanových a hoke­jo­vé­ho bran­ká­ře Dominika Haška. Jana Špačková

  • Česká zima. Sport v obra­zech
  • Autor: stu­den­ti ate­li­é­ru Mediální a didak­tic­ké ilu­stra­ce Fakulty desig­nu a umě­ní Ladislava Sutnara pod peda­go­gic­kým vede­ním Renáty Fučíkové
  • Žánr: dět­ská lite­ra­tu­ra
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Nakladatelství: Albatros Media a.s.
  • Počet stran: 110
  • Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách AlbatrosMedia.cz za 199 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,11108 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72007 KB. | 13.04.2024 - 08:08:48