Kritiky.cz > Digitální kino > České kino - všechny oblíbené české filmy na jednom místě

České kino - všechny oblíbené české filmy na jednom místě

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

České kino je čes­ká SVOD (Subscription-Video-On-Demand) plat­for­ma zamě­ře­ná výhrad­ně na čes­kou (a slo­ven­skou) audi­o­vi­zu­ál­ní tvor­bu. Cílem plat­for­my je nabíd­nout všem milov­ní­kům čes­ké­ho fil­mu jed­no mís­to, na němž nalez­nou úpl­nou nabíd­ku čes­kých fil­mů, seri­á­lů a pohá­dek. „Některé divác­ky oblí­be­né titu­ly dnes nalez­ne­te i na jiných inter­ne­to­vých plat­for­mách, my však chce­me zpřístup­nit zájem­cům celou čes­kou kine­ma­to­gra­fii,“ uve­dl jeden ze zakla­da­te­lů plat­for­my pro­du­cent a reži­sér Miloslav Šmídmajer. Autoři pro­jek­tu chtě­jí nahra­dit ile­gál­ní plat­for­my typu uloz.to a zkon­cen­t­ro­vat čes­kou tvor­bu na jed­no mís­to. Za star­to­va­cí měsíč­ní popla­tek 99,- Kč bude veš­ke­rý obsah dostup­ný regis­tro­va­ným před­pla­ti­te­lům. Obsah bude mož­né pře­hrát na všech chyt­rých zaří­ze­ních včet­ně počí­ta­čů, tele­vi­zí, mobil­ních tele­fo­nů a table­tů. „Naší hlav­ní pri­o­ri­tou bylo vytvo­řit uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vé a pře­hled­né pro­stře­dí, v němž snad­no nalez­ne­te svůj oblí­be­ný film nebo film své­ho oblí­be­né­ho her­ce. Nechceme naše­ho divá­ka pře­hl­tit, ale potě­šit a poba­vit,“ upřes­ňu­je Šmídmajer.

Při spuš­tě­ní plat­for­ma nabíd­ne více než 650 čes­kých fil­mů a pohá­dek a kaž­dý měsíc do své knihov­ny zařa­dí nové titu­ly tak, aby postup­ně vzni­kl úpl­ný fond čes­kých (a slo­ven­ských) dis­tri­buč­ních fil­mů. České kino bude rov­něž nabí­zet mož­nost vytvá­ře­ní vlast­ní knihov­ny oblí­be­ných fil­mů. Pro rodi­če jsou při­pra­ve­ny dět­ské pro­fi­ly s mož­nos­tí vytvo­řit bez­peč­ný pro­gram pro své děti chrá­ně­ný pin kódem. „Chceme rodi­čům umož­nit, aby ved­le ame­ric­kých pohá­dek, kte­rých je všu­de pře­hr­šel, moh­li dětem pouš­tět také poe­tic­ké čes­ké pohád­ky z čes­ké­ho pro­stře­dí. Je bohu­žel smut­nou sku­teč­nos­tí, že řada dneš­ních dětí již nezná Boba a Bobka nebo Hurvínka,“ dodá­vá Miloslav Šmídmajer.

České kino bude svým divá­kům nabí­zet i vlast­ní tvor­bu. Natočeny jsou napří­klad prv­ní díly pořa­du „Síň slá­vy Českého kina“, v němž budou postup­ně před­sta­ve­ny všech­ny význam­né osob­nos­ti čes­ké kine­ma­to­gra­fie pro­střed­nic­tvím uni­kát­ních roz­ho­vo­rů. Mezi prv­ní­mi osob­nost­mi, uve­de­ný­mi do Síně slá­vy Českého kina, budou napří­klad Jiří Lábus nebo Daniela Kolářová. V dal­ším pořa­du „Po sto­pách fil­mu“ navští­ví Marek Mičke (autor pro­jek­tu „Filmové okén­ko“) kul­tov­ní mís­ta, na nichž se natá­če­ly zná­mé čes­ké fil­my, a při­blí­ží fanouškům, jak tato mís­ta vypa­da­jí dnes. Jeho prv­ní ces­ty ved­ly napří­klad do popu­lár­ních Hoštic, kde se natá­če­la fil­mo­vá tri­lo­gie Zdeňka Trošky Slunce, seno. Zajímavé postře­hy a komen­tá­ře zazní od fil­mo­vých his­to­ri­ků a odbor­ní­ků v pořa­du „Všechno, co jste kdy chtě­li vědět o fil­mu, ale báli jste se zeptat“. Každý měsíc navíc bude v Českém kině věno­ván jed­né význam­né osob­nos­ti čes­ké kine­ma­to­gra­fie. První osob­nos­tí, s níž se divá­ci Českého kina budou moci blí­že sezná­mit, bude herec Jiří Lábus, kte­rý se obje­vil ve více než stov­ce čes­kých celo­ve­čer­ních fil­mů.

České kino spouš­tí svůj pro­voz 5. 12. 2022 a do budouc­na plá­nu­je roz­ší­řit plat­for­mu i o data­bá­zo­vé infor­ma­ce o čes­kých fil­mech. Chce se tak stát nej­kom­plex­něj­ší ency­klo­pe­dií čes­ké­ho fil­mu v České repub­li­ce a syno­ny­mem pro čes­ký film.

Provozovatelem plat­for­my je spol. Centrum čes­kých fil­mů s.r.o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Shut In14. července 2022 Shut In Šikovný malý hororový Thriller od režiséra Disturbie. Shut In je překvapivě solidní napínák, který očividně stál malý peníz, ale funguje dobře i jako Survival i jako Thriller a docela […] Posted in Krátké recenze
  • Hlavní hrdinové filmu Shoky a Morthy: Poslední velká akce si splnili svůj sen, od 5. prosince jsou na NETFLIXU! Zároveň vychází DVD i soundtrack k filmu3. prosince 2021 Hlavní hrdinové filmu Shoky a Morthy: Poslední velká akce si splnili svůj sen, od 5. prosince jsou na NETFLIXU! Zároveň vychází DVD i soundtrack k filmu Po úspěchu v kinech si youtubeři Shoky a Morthy splnili svůj sen. Stejně jako ve filmu režiséra Andyho Fehu dosáhli svého cíle – dostat se na Netflix. A nyní tam skutečně budou. Hlavní […] Posted in Tiskové zprávy (Newslettery)
  • ZLATÁ13. března 2023 ZLATÁ Lhát se nevyplácí a přikrášlovat si i tu nejmenší lež, to se může pěkně vymstít a obrátit proti vám. O tom všem, ale i více, pojednává tak trochu temná a duchařská kniha "Zlatá" od Marissy […] Posted in Recenze knih
  • Exeter (2015)16. února 2022 Exeter (2015) Ta nadržená omladina si ale opravdu umí vybrat místa, pro své párty. Alkohol, drogy, sex výměnou za svůj život a utrpení…Kněz otec Conway se rozhodne renovovat nechvalně proslulé […] Posted in Horory
  • Mladí zabijáci (Assassination Nation) – Recenze – 40%3. listopadu 2018 Mladí zabijáci (Assassination Nation) – Recenze – 40% Americký film Mladí zabijáci, prezentovaný jako akční thriller, natočil a napsal herec, scenárista a režisér Sam Levinson, syn slavného filmaře Barryho Levinsona (Rain Man, Vrtěti psem). […] Posted in Filmové recenze
  • John Flanagan – Hořící most (audiokniha)12. května 2020 John Flanagan – Hořící most (audiokniha) Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Začala jsem se během karantény probírat hodně starými rozepsanými články, které v Evernote mám, a našla jsem rozepsanou recenzi na […] Posted in Audioknihy
  • Il legame (2020)21. října 2020 Il legame (2020) Být „fascinován“ má v Itálii poněkud odlišný význam než u nás…Emma společně se svou dcerou Sofii míří na jih Itálie, aby se zde seznámila s matkou svého […] Posted in Horory
  • S33E05: Lisa’s Belly4. listopadu 2021 S33E05: Lisa’s Belly České titulky k 5. epizodě 33. sezóny. Stahujte z Simpsonovi.blog Posted in Titulky
  • Robinsonův ostrov - 30. 1. 201731. ledna 2017 Robinsonův ostrov - 30. 1. 2017 Pátý díl Robinsonova ostrova. https://www.youtube.com/watch?v=_E7gviSoccU Posted in Reality show
  • info15. května 2004 Filmy pro Vás na Vašem PC Čtečka Atom a RSS zdrojů dat pro prostředí Win32. Nainstalujte si!!Seznam vlastností je společný jak pro verzi Lite, tak pro verzi Professional, s vyjímkou položek v seznamu, které jsou […] Posted in Články
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40950 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71971 KB. | 18.04.2024 - 05:52:13