Kritiky.cz > Domácí rady > Erektilní dysfunkce: Kdo je v nebezpečí?

Erektilní dysfunkce: Kdo je v nebezpečí?

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mnoho paci­en­tů, kte­ří poz­dě­ji šli k léka­ři, si dří­ve byli jis­ti, že ten­to pro­blém na ně nebu­de mít vliv. Má se za to, že impo­ten­ce posti­hu­je pou­ze alko­ho­li­ky, kuřá­ky, wor­ko­ho­li­ky, seni­o­ry a lidi, kte­ří vedou anti­so­ci­ál­ní život­ní styl. A pro­to­že vět­ši­na lidí nepat­ří do žád­né z těch­to sku­pin, domní­va­jí se, že ten­to pro­blém jim neo­hro­žu­je. Mezitím léka­ři pozna­me­ná­va­jí, že čím dál čas­tě­ji jsou ohro­že­ni muži ve věku 40 až 50 let, kte­ří jsou na prv­ní pohled pří­kla­dem zdra­ví. To je prav­da - může se stát kaž­dé­mu, že sexu­ál­ní rado­ván­ky nespl­ní oče­ká­vá­ní part­ner­ky. Ovšem, pokud je kaž­dý čtvr­tý pokus o sblí­že­ní neú­spěš­ný, měl by muž vyhle­dat pomoc.

Hlavní příčiny erektilní dysfunkce

Blokovaný obě­ho­vý sys­tém

K zahá­je­ní erek­ce musí penis dostat 20krát více krve než v kli­du. Když jsou tep­ny zúže­ny ate­ro­skle­ro­tic­ký­mi pla­ky, nemo­hou kavernóz­ní těla bobt­nat, což zna­me­ná, že nebu­dou schop­ny zajis­tit erek­til­ní funk­ci, za kte­rou jsou odpo­věd­né.

Hormonální poru­cha

Problémy nastá­va­jí, když v lid­ském těle není dosta­tek tes­toste­ro­nu - hlav­ní­ho pohlav­ní­ho hor­mo­nu pro­du­ko­va­né­ho var­la­ty, a pří­liš mno­ho pro­lak­ti­nu - pro­du­ko­va­né­ho hypo­fý­zou v malém množ­ství (pokud je pří­liš­ný, jed­no­du­še sni­žu­je sexu­ál­ní tou­hu).

Poškození ner­vů posky­tu­jí­cí erek­ci

Mohou být důsled­kem urči­tých nemo­cí, včet­ně cuk­rov­ky, roz­trou­še­né skleró­zy nebo pora­ně­ní míchy. Nervy zod­po­věd­né za erek­ci někdy pod­stou­pí mik­ro­trau­ma během ope­ra­ce na pro­sta­tu, ale ten­to pro­blém časem ode­z­ní.

Působení urči­tých léků

Léky pro­ti hyper­ten­ze, pep­tic­ký vřed, anti­de­pre­si­va, seda­ti­va, diu­re­ti­ka, beta-blokátory, che­mo­te­ra­pie - to vše může způ­so­bit erek­til­ní dys­funk­ci.

Špatný život­ní styl

To pla­tí zejmé­na o nad­měr­ném pra­cov­ním zatí­že­ní (čas­to dopro­vá­ze­ném ner­vo­vým napě­tím, stre­sem), kou­ře­ní, zne­u­ží­vá­ní alko­ho­lu, pří­liš malé fyzic­ké akti­vi­tě, stra­vě boha­té na živo­čiš­né tuky a chudých na zele­ni­nu a ovo­ce.

Psychické blo­ky

Navzdory sku­teč­nos­ti, že mozek je nej­smy­sl­něj­ším orgá­nem v našem těle (nako­nec je to on, kdo dává pří­ka­zy k akci), pou­ze ve 20% pří­pa­dů je pří­či­nou erek­til­ní dys­funk­ce.


Kamagra na dobír­ku - VŠE SKLADEM


Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64028 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71533 KB. | 19.06.2024 - 22:56:41