Kritiky.cz > Recenze > Friedbert Becker: Hypnóza a metoda přímé komunikace

Friedbert Becker: Hypnóza a metoda přímé komunikace

IMG 20200710 093425
IMG 20200710 093425
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sami víte, že v našem nit­ru síd­lí jaká­si moud­rost. Někdy i sami se sebou mlu­ví­me, komu­ni­ku­je­me, nebo pře­mýš­lí­me v dia­lo­zích (s kým si to v tako­vou chví­li vlast­ně poví­dá­te?). Je jed­no, jest­li to nazve­te vnitř­ní moud­ros­tí, duší nebo jak­ko­liv. Je to ale přes­ně ten zdroj, ke kte­ré­mu se autor dostá­vá. Vy sami tedy drží­te klíč k tomu, abys­te si za pár hodin odstra­ni­li trau­ma­ta, nut­ka­vé sty­vy, záchva­ty pani­ky, stra­chy a jiné destruk­tiv­ní myš­len­ko­vé vzor­ce.

Já budu troš­ku skep­tik. Za pár hodin bych neřek­la. Leda snad, když bych pro ten­to účel jela někam do hor, na mís­to tiché a pří­pad­ně i s prů­vod­cem, v jakési oáze bez­pe­čí se věno­va­la pou­ze a jen tomu­to. V běhu mezi pra­cí a dět­mi oprav­du neče­kej­te zázra­ky.

IMG 20200710 093425
IMG 20200710 093425

A pro kni­hu si sku­teč­ně rezer­vuj­te něja­ký čas, ať už pro její plné pocho­pe­ní, pře­ce jen je z těch, kte­ré se těž­ko čtou ve chví­li, kdy vás někdo neu­stá­le ruší. A hlav­ně pak pro chví­li, kdy ji chce­te prak­ti­ko­vat. Tady to lze oprav­du nakou­síč­ko­vat. A pak to tedy nebu­de pár hodin, ale cel­kem zdlou­ha­vý pro­ces, kte­rý ovšem sto­jí za pokus.

Alespoň si člo­věk zaži­je tu úžas­nou hru osu­du, kte­rá vám dá ve chví­li, kdy sloup­ne­te bola­vou slup­ku ze své duše, zálud­nou otáz­ku, jest­li to chce­te sku­teč­ně udě­lat. Odpoutáte se od nefunkč­ní­ho part­ner­ství a dru­hý den vám ten samý part­ner sto­jí u dve­ří s omluvou. Necháte se? No – a to je prá­vě to!

Osobně bych mno­hem radě­ji kni­hu zaží­va­la na vlast­ní kůži někde na hor­ském vzdu­chu se zku­še­ným prů­vod­cem, ale nedá se nic dělat. A roz­hod­ně je z těch, kte­ré se vypla­tí číst více­krát, pro­to­že mno­hé ute­če, skon­čí mezi řád­ky scho­vá­no. Jsou tu otáz­ky, odpo­vě­di, pří­kla­dy, důraz na slo­va, na oprav­du drob­nos­ti, kte­ré z nás mají vydla­bat to, co vydla­bat potře­bu­je­me. Proto někte­rá strán­ka byla pro mne tak těž­ká, že mi její pře­čte­ní a zaži­tí trva­lo celý den!

Tak výživ­ný byl její obsah.

Přeji vám sil­nou vůli a ote­vře­nou mysl a chuť zba­vit se vše­ho, čeho se v živo­tě zba­vit chce­te. Friedbert Becker má dobrou meto­du, kte­rá nám uká­že koře­ny naše­ho poci­tu nepo­hod­lí v živo­tě, uká­že prá­ci i s výraz­ný­mi život­ní­mi ztráta­mi. Vše mož­ná nebu­de pro vás, ale lze si na tom všim­nout meto­di­ky, kte­rá je tady důle­ži­tá.

Tak hod­ně štěs­tí!

O auto­ro­vi:

Friedbert Becker (*1955) je instruk­tor a maji­tel insti­tu­tu Hypnose Institut Phoenix. Jeho kni­hy, vzdě­lá­va­cí videa a audia na téma hypnó­za, men­tál­ní tré­nink, regres­ní tera­pie, prá­ce s ener­gií či vědě­ní a prak­ti­ky šama­nů jsou výsled­kem jeho 40 letých zku­še­nos­tí na poli tré­nin­ku hypnó­zy a mys­li. Autor žije a pra­cu­je od roku 2002 v Brazílii a Uruguayi.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79109 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71557 KB. | 19.06.2024 - 00:19:43