Kritiky.cz > Recenze knih > Energie - zdravá cesta z labyrintu únavy - navíc 30. denní program pro více vitality

Energie - zdravá cesta z labyrintu únavy - navíc 30. denní program pro více vitality

meditation 1384758 1920
meditation 1384758 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Cítíte se čas­to una­ve­ní? Máte růz­né zdra­vot­ní pro­blémy? Chcete ve svém živo­tě něco změ­nit? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Dr. Anne Flechové s názvem Energie! Zdravá ces­ta z laby­rin­tu úna­vy, kte­rou vyda­lo nakla­da­tel­ství KAZDA v Brně. 

Jak posí­lit imu­ni­tu, léčit záně­ty, deto­xi­ko­vat orga­nis­mus, uzdra­vit stře­va, chytře jíst a odha­lit potra­vi­nou into­le­ran­ci, to vše a ješ­tě mno­hem více se dozví­te v této kni­ze.

Do rukou se mně dostá­vá vel­mi zají­ma­vá kni­ha, kte­rou bych roz­hod­ně dopo­ru­či­la všem, co chtě­jí něco ve svém živo­tě změ­nit nebo je trá­pí něja­ké zdra­vot­ní potí­že a hle­da­jí ces­tu, jak z toho ven a už je neba­ví vše sná­šet.

energie zdrava cesta z labyrintu unavy

Co v kni­ze najde­te? Především mno­ho zají­ma­vos­tí, infor­ma­cí o tom, co může být zdro­jem naší úna­vy i růz­ných boles­tí, jak pro­ti tomu bojo­vat, co vše nás může ohro­žo­vat na našem zdra­ví, jakou ces­tou se vydat k uzdra­ve­ní. Dále růz­né recep­ty, jaké uží­vat doplň­ky stra­vy, také 30 den­ní pro­gram Energy, kte­rý vás roz­hod­ně dosta­ne do kon­di­ce a pomů­že vám navrá­tit vaše ztra­ce­né zdra­ví. Dozvíte se, jaké potra­vi­ny jsou pro vás vhod­né a kte­ré niko­li. Součástí kni­hy je poznám­ko­vý sešit, kte­rý umož­ňu­je si zazna­me­ná­vat růz­né infor­ma­ce, kte­ré chce­te sdě­lit vaše­mu léka­ři, také rejstřík klí­čo­vých slov, pod­le kte­ré­ho může­te hle­dat růz­né potí­že, pou­ži­té zkrat­ky a podě­ko­vá­ní autor­ky.

Tato kni­ha vám poskyt­ne jiný pohled na vaše zdra­ví a celé fun­go­vá­ní těla, jak své­mu tělu poro­zu­mět a umět ade­kvát­ně odpo­ví­dat na varov­né sig­ná­ly naše­ho těla. Strategie pro­gra­mu Energy vám nabí­zí způ­sob, jak odha­lit pří­či­ny vašich potí­ží a začít jed­nat. Tato kni­ha není náhra­da za návště­vu léka­ře, kdy situ­a­ce už oprav­du vyža­du­je lékař­ské ošet­ře­ní a není nadar­mo si zahrá­vat.

Autorka se zamě­řu­je na to, co nám bere ener­gii, na potí­že s trá­vi­cím sys­té­mem - např. pro­blémy se střev­ní mik­roflórou, záně­ty, auto­imu­nit­ní one­moc­ně­ní, potra­vi­no­vé into­le­ran­ce - mlé­ko, lepek, his­ta­min, dále také různá one­moc­ně­ní štít­né žlá­zy, roz­trou­še­ná skleró­za, rev­ma­to­id­ní artri­ti­da, nemo­ci páte­ře, toxo­plazmó­za, infekč­ní mono­nuk­leó­za atd. V kni­ze najde­te zají­ma­vý návod, jak se z těch­to pro­blé­mů dostat pomo­cí stra­vy, jak svůj orga­nis­mus deto­xi­ko­vat a také růz­né recep­ty, jak se stra­vo­vat. Přínosné jsou též pří­kla­dy z pra­xe i růz­né samo­tes­ty, pomo­cí nichž si může­te zod­po­vě­dět na roz­ma­ni­té otáz­ky ohled­ně vašich zdra­vot­ních potí­ží a začít je řešit s vaším léka­řem.

Kniha se mně moc líbi­la a dopo­ru­či­la bych ji všem bez roz­dí­lu věku, jeli­kož růz­ný­mi zdra­vot­ní­mi pro­blémy trpí­me sko­ro všich­ni a čas­to je pře­hlí­ží­me a neře­ší­me. Díky této pub­li­ka­ci najde­me úpl­ně jiný náhled na svůj život a své zdra­ví. Tato kni­ha je v sou­čas­né chví­li v mém živo­tě roz­hod­ně aktu­ál­ní, jeli­kož řeším into­le­ran­ci na krav­ské mlé­ko a našla jsem zde mno­ho zají­ma­vých infor­ma­cí, kte­ré mně pomoh­ly se v této pro­ble­ma­ti­ce ori­en­to­vat. Zaujaly mě zde pří­běhy z pra­xe, kte­ré vysvět­lu­jí řadu pro­blé­mů a mají i návrhy, jak tyto situ­a­ce řešit. Často se díky našim zdra­vot­ním pro­blé­mům oci­tá­me v zača­ro­va­ném kru­hu a tato pub­li­ka­ce vám pomů­že, jak z něho ven. Jsem z ní napros­to nad­še­ná a jsem vděč­ná za to, že jsem si ji moh­la pře­číst. Díky ní nevi­dím své zdra­vot­ní potí­že jako tako­vý han­di­cap, jeli­kož vím více infor­ma­cí a doká­žu kon­struk­tiv­ně řešit to, o čem jsem roky nevě­dě­la.

Ukázka z kni­hy:

Naše tělo je fas­ci­nu­jí­cí. Všechny pro­ce­sy, kte­ré udr­žu­jí orga­nis­mus v cho­du, do sebe zapa­da­jí a jsou na sobě závis­lé. Tak jedi­neč­ný a chytře pro­myš­le­ný sys­tém se sta­rá o to, abychom živo­tem pro­plou­va­li se zdra­vou život­ní ener­gií.

Makroživiny, mik­ro­ži­vi­ny, enzy­my a neu­ro­transmi­te­ry cir­ku­lu­jí krev­ním řečiš­těm a kon­t­ro­lu­jí dýchá­ní, srdeč­ní tep, trá­ve­ní, lát­ko­vou výmě­nu, sval­stvo, pohyb, schop­nost roz­ho­do­vat, poci­ty a myš­len­ky. Pokud je tato jem­ná rov­no­vá­ha v těle naru­še­na, pře­trh­ne se sta­bil­ní řád pro­ce­sů, kte­ré zajiš­ťu­jí život­ní ener­gii.

3 moud­ra na závěr:

„Rozpoznání ces­ty ven je prv­ním kro­kem k uzdra­ve­ní.“

„Nemůžeme poru­čit vět­ru, ale může­me změ­nit nasta­ve­ní pla­chet. “ ARISTOTELES

„Všichni máme dva živo­ty, a ten dru­hý začí­ná ve chví­li, kdy si uvě­do­mí­me, že máme jen jeden.“ KONFUCIUS

Několik slov o autor­ce:

Německá lékař­ka Anne Flecková je inter­nist­ka, rev­ma­to­lož­ka a mezi­ná­rod­ně uzná­va­ná odbor­ni­ce na pre­ven­tiv­ní a nutrič­ní medi­cí­nu, je také pova­žo­vá­na za prů­kop­ni­ci celo­st­ní medi­cí­ny. Ve své ino­va­tiv­ní meto­dě pro­po­ji­la poznatky z moder­ní­ho výzku­mu s tra­dič­ní­mi léčeb­ný­mi meto­da­mi. Svým pří­stu­pem uka­zu­je, jak při­jít na kloub tomu, když vás něco trá­pí, a jak zůstat zdra­ví. Žije v Hamburku, kde pro­vo­zu­je svo­ji pra­xi. Další infor­ma­ce najde­te na www.docfleck.com.

Autor: Dr. Med. Anne Flechová

Ilustrace: Dr. Med. Anne Flechová

Žánr: kni­ha o zdra­ví, meto­dic­ká pří­ruč­ka

Počet stran: 432

Vydáno: 2022, Nakladatelství KAZDA, Brno

ISBN 978-80-7670-074-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,07296 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71587 KB. | 23.06.2024 - 11:10:09