Kritiky.cz > Festivaly > Finále Plzeň oslaví v dubnu třicetiny, zahájí ho Hřebejkův film Zahradnictví: Rodinný přítel

Finále Plzeň oslaví v dubnu třicetiny, zahájí ho Hřebejkův film Zahradnictví: Rodinný přítel

finále plzen 17
finále plzen 17
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jubilejní tři­cá­tý roč­ník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Finále Plzeň se usku­teč­ní v ter­mí­nu od 20. do 26. dub­na 2017. Hlavním pilí­řem nej­vět­ší pře­hlíd­ky čes­kých a slo­ven­ských fil­mů bude i letos sou­těž celo­ve­čer­ních hra­ných a ani­mo­va­ných fil­mů, doku­men­tů a tele­viz­ních a inter­ne­to­vých pro­jek­tů. O vítě­zích oce­ně­ní Zlatý led­ňá­ček roz­hod­nou již tra­dič­ně 3 odbor­né mezi­ná­rod­ní poro­ty, kte­ré budou vybí­rat ze 40 nomi­no­va­ných sou­těž­ních pro­jek­tů z čes­ké a slo­ven­ské pro­duk­ce. Festival zahá­jí svou před­pre­mi­é­rou prv­ní film nové tri­lo­gie Jana Hřebejka s názvem Zahradnictví: Rodinný pří­tel, kte­rý divá­ci budou moci během fes­ti­va­lu zhléd­nout v rám­ci sek­ce První úlo­vek. Objeví se také nová sek­ce Německé kino, aktu­ál­ní fil­my z méně zná­mých čes­kých kopro­duk­cí nebo archiv­ní sek­ce s podti­tu­lem Talent ve vyhnan­ství. Připraven je i dopro­vod­ný pro­gram v podo­bě autor­ských čte­ní, výsta­vy, kon­cer­tů a sra­zu s you­tu­be­ry. Novinkou budou fil­mo­vá pro­mí­tá­ní na netra­dič­ních mís­tech napří­klad pro­jek­ce sit­co­mu Kosmo včet­ně zážit­ko­vé­ho odpo­led­ne v pro­sto­rách 3D Planetária plzeň­ské Techmanie. Hlavním fes­ti­va­lo­vým dějiš­těm zůstá­vá Měšťanská bese­da a DEPO2015 v Plzni.

Oslavy čes­ké a slo­ven­ské kine­ma­to­gra­fie pro­puk­nou v zápa­do­čes­ké met­ro­po­li na sklon­ku dub­na. Loni se vede­ní cho­pil nový tým v čele s Evou Veruňkovou Košařovou, kte­rý chce i nadá­le pokra­čo­vat v omla­zo­vá­ní fes­ti­va­lu. „Máme radost, že počet návštěv­ní­ků stou­pl o krás­ných 20 pro­cent, význam­ně se roz­ší­řil dopro­vod­ný pro­gram a více se utří­di­la kon­cep­ce jed­not­li­vých sek­cí. Chceme si zájem pub­li­ka udr­žet a nabíd­nout i letos nejen kom­plex­ní pře­hled čes­ké a slo­ven­ské audi­o­vi­zu­ál­ní tvor­by, ale i pře­sa­hy do zahra­ni­čí a zařa­ze­ní nových fes­ti­va­lo­vých loka­cí,“ říká ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Eva Veruňková Košařová.

Krok se sou­čas­nou tvor­bou :

Hlavním cílem fes­ti­va­lu Finále Plzeň je před­sta­vit divá­kům co nej­u­ce­le­něj­ší obraz sou­do­bé čes­ké a slo­ven­ské fil­mo­vé, tele­viz­ní i inter­ne­to­vé tvor­by. O vítě­zích hla­su­jí odbor­né mezi­ná­rod­ní poro­ty v kate­go­ri­ích Nejlepší celo­ve­čer­ní hra­ný nebo ani­mo­va­ný film, Nejlepší tele­viz­ní pro­jekt v kate­go­rii cyk­lic­ká tvor­ba, Nejlepší tele­viz­ní pro­jekt v kate­go­rii necyk­lic­ká tvor­ba a Nejlepší doku­men­tár­ní film. Z při­hlá­še­ných děl bylo letos v dra­ma­tur­gic­kém před výbě­ru nomi­no­vá­no do sou­tě­že 40 fil­mo­vých a tele­viz­ních pro­jek­tů, nevy­bra­né celo­ve­čer­ní fil­my budou pro­mí­tá­ny bilanč­ně v rám­ci pře­hlíd­ky V síti roku 2016. V kate­go­rii Na vlně se pub­li­kum setká s aktu­ál­ní­mi sním­ky jako jsou Bába z ledu Bohdana Slámy, Špína reži­sér­ky Terezy Nvotové nebo Pátá loď od Ivety Grófové, kte­ré jsou v dis­tri­buci uvá­dě­né od led­na do dub­na 2017. Sekce U pra­me­ne nabíd­ne krát­ké čes­ké i zahra­nič­ní stu­dent­ské fil­my, kte­ré uspě­ly na zahra­nič­ních fil­mo­vých fes­ti­va­lech. Finále Plzeň kaž­do­roč­ně při­ná­ší také ta nej­no­věj­ší díla – čes­ké a slo­ven­ské pre­mi­é­ry a před­pre­mi­é­ry v sek­ci s názvem První úlo­vek. Právě v té bude v před­pre­mi­é­ře uve­den prv­ní film nové tri­lo­gie Jana Hřebejka Zahradnictví: Rodinný pří­tel, kte­rý letoš­ní roč­ník slav­nost­ně zahá­jí. Promítat se bude dokon­ce ve třech sálech.

Festivalové sek­ce s pře­sa­hem do zahra­ni­čí :

Již pošes­té si udr­že­lo své­byt­né mís­to v pro­gra­mu pro­mí­tá­ní zahra­nič­ních fil­mů ze spřá­te­le­ných evrop­ských fes­ti­va­lů v rám­ci sek­ce Festival ZOOM. Letos se zapo­ji­lo Chorvatsko, Slovinsko a Rakousko. Díky pod­po­ře Česko-německého kul­tur­ní­ho jara, kte­ré se koná k 20. výro­čí pode­psá­ní Česko-německé dekla­ra­ce, vznik­la pou­ze pro letoš­ní roč­ník fes­ti­va­lu spe­ci­ál­ní sek­ce Německé kino. Budou zde uve­de­ny zejmé­na fil­my, kte­ré u nás neby­ly v dis­tri­buci a také stu­dent­ské fil­my z pres­tiž­ních němec­kých fil­mo­vých škol. Nové mož­nos­ti při­ne­se i sek­ce České sto­py v zahra­nič­ních kopro­duk­cích, kde kro­mě mino­rit­ních čes­kých kopro­duk­cí mají své mís­to napří­klad sním­ky z Číny, Indonésie, Norska a Velké Británie, kte­ré se natá­če­ly v České repub­li­ce, ale neby­ly zde uve­de­ny. Krok do zahra­ni­čí i minu­los­ti nabíd­ne archiv­ní sek­ce s podti­tu­lem Talent ve vyhnan­ství. Seznámí divá­ky s méně zná­mý­mi díly čes­kých a slo­ven­ských fil­ma­řů, kte­ří po roce 1968 emi­gro­va­li. Na pro­gra­mu bude němec­ký film Proměna (1975) Jana Němce, ame­ric­ký film Zákon a nepo­řá­dek (1974) Ivana Passera, rakous­ký sní­mek Maják od reži­sé­ra Vojtěcha Jasného.

Doprovodný pro­gram ovlád­nou autor­ská čte­ní :

Součástí dopro­vod­né­mu pro­gra­mu budou autor­ská čte­ní. Bábovky Radky Třeštíkové budou před­čí­tat hereč­ky Jana Plodková, Simona Babčáková a Klára Melíšková, kte­ré pro­půj­či­ly své hla­sy jed­not­li­vým kapi­to­lám audi­ok­ni­hy. Další titu­lem bude kni­ha Sedmilhářky vyda­ná na zákla­dě úspěš­né­ho blo­gu Bereniky Kohoutové a Mariky Šoposké či nevy­da­ný ruko­pis Veroniky Žilkové Můj život s ochran­kou. Nebudou chy­bět výsta­vy, kon­cer­ty a sraz s you­tu­be­ry. Pro fanouš­ky tele­viz­ní a inter­ne­to­vé tvor­by bude při­pra­ven také mara­ton oce­ňo­va­né­ho seri­á­lu HBO Europe Pustina, pro­mí­tá­ní inter­ne­to­vé­ho seri­á­lu Semestr nebo pro­jek­ce seri­á­lu Kosmo včet­ně zážit­ko­vé­ho odpo­led­ne v netra­dič­ním pro­sto­ru pla­ne­tária plzeň­ské Techmanie.

Hlavním cen­t­rem fes­ti­va­lo­vé­ho dění zůstá­vá novo­re­ne­sanč­ní budo­va Měšťanské bese­dy a industri­ál­ní pro­stor DEPO2015, kde bude pro­mí­tá­na doku­men­tár­ní sek­ce. Téma osla­vy 30. roč­ní­ku se pro­mí­tá do vizu­ál­ní­ho sty­lu od stu­dia Družina, jehož tvá­ře­mi jsou Pavel Liška a Jana Plodková.

Více infor­ma­cí o fes­ti­va­lu zís­ká­te na webo­vé strán­ce http://www.festivalfinale.cz nebo na Facebooku


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40820 s | počet dotazů: 271 | paměť: 72325 KB. | 22.05.2024 - 13:05:38